Oznámení o ochraně osobních údajů pro aplikaci CONVISO® SMART

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstr. 31, 37574 Einbeck, Německo, a její dceřiné společnosti (dohromady dále jako “KWS”) berou velmi vážně ochranu osobních údajů. Toto oznámení stanovuje jakým způsobem a pro jaké účely KWS zpracovává osobní údaje, které obdrží od uživatelů aplikace CONVISO® SMART.
1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Pro použití aplikace CONVISO® SMART je nezbytné, aby nám uživatelé poskytli určité osobní údaje. Tyto údaje zahrnují jejich jména a adresy, které jsou zapotřebí k registraci účtu v aplikaci CONVISO® SMART a k využívání služeb poskytovaných s aplikací CONVISO® SMART. Uživatelé také mohou dobrovolně poskytnout telefonní čísla.

Pokud uživatelé chtějí používat určité služby, je třeba, aby poskytli informace o velikosti zemědělské plochy nebo její části, včetně umístění GPS, a informace o specifických odrůdách použitých na polích. Co se týče odrůdy, můžeme se zeptat na informace týkající se čísla šarže, počtu jednotek a načasování výsevu.

Uživatelé, kteří s námi komunikují prostřednictvím komunikační aplikace CONVISO® SMART poskytují osobní údaje jako je samotná konverzace nebo obrázky.

Budeme rovněž sledovat informace o používání aplikace CONVISO® SMART uživateli (např. jak často uživatelé nahlíží do některých manuálů, kolik polí je prostřednictvím aplikace registrováno, jak dlouho uživatelé zůstávají na určitých obrazovkách aplikace). Nicméně takováto technická data budou uložena pouze anonymně a každá potenciální souvislost ke konkrétnímu uživateli bude před analýzou příslušných dat odstraněna.

2. Pro jaké účely osobní údaje používáme?

Osobní údaje používáme, abychom zpřístupnili naše služby uživatelům. Jméno a adresu (a telefonní číslo v tom rozsahu v jakém bylo dobrovolně poskytnuto) používáme za účelem registrace a komunikace s uživateli. Můžeme vás kontaktovat písemně nebo telefonicky prostřednictvím jednoho z našich obchodních zástupců (např. k získání zpětné vazby k systému). Pokud uživatelé poskytnou svůj souhlas, můžeme je kontaktovat rovněž emailem.

Informace o výměře zemědělské plochy a použitých odrůdách používáme za účelem poskytování našich služeb uživatelům.

Jakékoliv informace poskytnuté uživatelem v konverzaci prostřednictvím komunikační aplikace CONVISO® SMART budou užity pouze pro účely příslušné konverzace a nebudou použity k žádnému jinému účelu.

Čas od času zašleme našim uživatelům informace, které mohou obdržet prostřednictvím push notifikací. Push notifikace jsou krátké zprávy, které se mohou objevit na obrazovce i na uzamčené obrazovce. Těmito push notifikacemi poskytujeme uživatelům informace o relevantních tématech aplikace CONVISO® SMART (kupř. správné načasování setí, nové informace o produktech CONVISO® SMART atd.). Uživatelé budou dostávat push notifikace pouze pokud k tomu dali souhlas. Uživatelé jsou dotázáni, zda chtějí dostávat push notifikace po registraci do aplikace.

3. Jaký máme právní základ pro zpracování osobních údajů?

Není-li uvedeno jinak, používáme osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat naše služby uživatelům (článek 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, "GDPR"). Pro jakékoliv kontakty prostřednictvím emailu nebo push notifikací žádáme o váš konkrétní souhlas (§ 6 odst. 1 pododst. 1 písm. a) GDPR). Uživatelé mohou odvolat souhlas se zasíláním e-mailů kdykoliv s účinkem do budoucna. Prosím obraťte se na email nebo adresu uvedenou níže. Pokud již uživatelé nechtějí přijímat push notifikace, mohou je kdykoli zakázat v nastavení oznámení svého zařízení.

4. Sdílíme vaše údaje s třetími osobami nebo zasíláme vaše údaje do třetích zemí?

KWS může sdílet osobní údaje s dceřinými společnostmi KWS, ale jenom pokud je to nezbytné pro splnění jednoho nebo více výše uvedených účelů. KWS spolupracuje s poskytovateli služeb (tzv. zpracovateli), například s poskytovateli služeb údržby IT. Tito poskytovatelé služeb jednají pouze v souladu s pokyny KWS a jsou smluvně vázáni splnit příslušné požadavky na ochranu osobních údajů.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou smazány, jestliže jejich uložení již není nezbytné pro splnění účelu uchovávání - pokud jiné právní povinnosti (např. podle obchodních nebo daňových zákonů) nevyžadují jejich delší uchování.

6. Jaká jsou vaše práva?

  • Pokud se nacházíte v EU, máte určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Mějte prosím na paměti, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky a tak v některých situacích není možné tato práva uplatnit. Navíc se tato práva mohou lišit v jednotlivých členských státech EU.
  • Právo na přístup: Máte právo získat přístup k jakýmkoliv údajům, které si o vás KWS uchovává, a to obvykle do jednoho (1) měsíce od žádosti.
  • Oprava: Můžete nás požádat o změnu nepřesných osobních údajů.
  • Výmaz: Za určitých okolností nás můžete požádat o výmaz osobních údajů. V takovém případě podnikneme přiměřené kroky, abychom informovali ostatní správce zpracovávající údaje, o jejichž výmaz jste požádali, včetně odkazů, kopií a rozmnoženin.
  • Zpětvzetí souhlasu: Kdykoliv můžete vzít zpět jakékoli souhlasy se zpracováním údajů, které jste nám poskytli a tím zabránit dalšímu zpracování, pokud neexistuje jiný důvod, pro který by mohla KWS vaše osobní údaje zpracovávat.
  • Omezení: Můžete požadovat, aby byly určité osobní údaje označeny jako omezené po dobu vyřizování vaší námitky a rovněž můžete požadovat omezení zpracování za určitých jiných okolností.
  • Přenositelnost: Můžete nás žádat o elektronické předání osobních údajů, které jste nám poskytli a které o vás držíme, třetí osobě.
  • Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti našemu zpracování k příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů.

7. Váš kontakt pro jakékoli dotazy

KWS SAAT SE & Co. KGaA má určeného pověřence pro ochranu osobních údajů. Obraťte se prosím na naší kancelář ochrany osobních údajů, která žádost pověřenci pro ochranu osobních údajů předá.

Adresa: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck

Email: datenschutz@kws.com

Můžete také kdykoliv kontaktovat příslušný dozorový orgán pro ochranu osobních údajů. Dozorový orgán pro ochranu osobních údajů pro KWS je: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de