Beskyttelse af dine oplysninger under tilmelding og brug af vores jobportal

Med denne databeskyttelsespolitik, informerer vi, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland (herefter benævnt ”KWS”, ”vi” eller ”os”) dig om, hvilke oplysninger, der behandles, når du tilmelder dig og bruger vores jobportal, og hvilke rettigheder du har i denne henseende.

Oplysninger om databehandling i forbindelse med din ansøgningsproces findes på: www.kws.com/dataprotection.

1. Hvilke personoplysninger behandler vi, når du tilmelder dig og bruger vores jobportal?

Vi kan behandle enhver af følgende personoplysninger i en given sag. Ikke alle de følgende oplysninger fra alle potentielle ansøgere vil blive behandlet.

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, personlig postadresse, telefonnummer/telefonnumre og personlig e-mailadresse
 • Nationalitet, fødested og fødselsdato
 • Oplysninger vedrørende din uddannelse, dine kvalifikationer og faglige udvikling
 • Oplysninger vedrørende eventuelle videregående uddannelsesaktiviteter og yderligere kvalifikationer
 • Lønforventninger, opsigelsesperioder, certifikater, referencer, anbefalinger, arbejdstilladelse, handicap, sprogfærdigheder.

2. Til hvilket formål behandler vi dine oplysninger?

(a) Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig, når du tilmelder dig og bruger vores jobportal for at gøre det muligt for din profil at blive opbevaret på din brugerkonto, for at gøre din profil synlig for vores rekrutteringsmedarbejdere i forbindelse med fremtidige jobopslag i vores virksomhed eller andet KWS-selskab, og for at kontakte dig.

(b) Under visse omstændigheder kan vi også behandle dine personoplysninger for at overholde lovbestemte forpligtelser i henhold til handels-, skatte-, finans- eller straffelov. Formålet med behandling er baseret på den respektive juridiske forpligtelse. Behandling udføres generelt for at overholde officielle overvågnings- og oplysningskrav.

(c) Om nødvendigt, kan vi også behandle dine personoplysninger for at beskytte vores legitime interesser. Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis vi, efter at have taget hensyn til vores interesser i behandling i forhold til dine potentielt modstridende interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, konstaterer, at vores interesser har forrang. Dette kan især også gøres for at forsvare mod retskrav. Vores legitime interesse ligger for eksempel i bevisbyrden i retssager.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?

(a) Med hensyn til dine personoplysninger, som vi behandler, når du tilmelder dig og bruger vores jobportal, behandles oplysningerne på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Oplysninger om dig, der kan udgøre særlige kategorier af personoplysninger inden for betydningen af artikel 9, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, behandles kun af os på grundlag af hvad der er tilladt i henhold til artikel 9, stk. 2 i den generelle forordning om databeskyttelse, dvs. når den tilsigtede behandling er gjort legitim ved lov.

(b) Hvis vi behandler dine personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, behandles oplysninger i denne henseende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis vi behandler særlige kategorier af personoplysninger for at overholde lovbestemte forpligtelser, gøres dette baseret på hvad der er tilladt i henhold til artikel 9, stk. 2 i den generelle forordning om databeskyttelse.

(c) Hvis vi behandler dine personoplysninger for at beskytte vores legitime interesser, behandles oplysninger i denne henseende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i den generelle forordning om databeskyttelse. I dette tilfælde ligger vores legitime interesser i at forfølge de formål, der er angivet i afsnit 2 (c).

4. Indsamles dine personoplysninger også af tredjeparter?

Vi behandler primært de personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig. I visse situationer indsamler vi også dine personoplysninger fra tredjeparter. Dette gøres f.eks. i tilfælde, hvor vi modtager dine ansøgeroplysninger fra andre KWS-selskaber.

Hvis nødvendigt, informerer vi dig særskilt herom med nærmere oplysninger.

5. Deler vi dine oplysninger med tredjeparter? Hvem er modtagerne, og bor de i tredjelande?

Hvis du har givet samtykke, eller hvis et andet retsgrundlag finder anvendelse, videresender vi dine ansøgeroplysninger til andre KWS-selskaber.

Vi samarbejder med virksomhedens interne og eksterne tjenesteudbydere (benævnt databehandlere), såsom tjenesteudbydere af IT-vedligeholdelsestjenester. Disse tjenesteudbydere må kun handle i overensstemmelse med vores anvisninger og er kontraktmæssigt forpligtede til at overholde de gældende databeskyttelseskrav.

Så vidt det er tilladt ved lov og nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller for at hævde, udøve eller forsvare retskrav, videresender vi dine personoplysninger til domstole, myndigheder og advokatfirmaer.

Modtagerne, der er beskrevet i dette afsnit 5, kan være beliggende i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”tredjelande”), hvor gældende lovgivning ikke yder samme databeskyttelsesniveau. I dette tilfælde vil vi, hvis vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EØS, sikre et passende beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, medmindre dette er i overensstemmelse med en lovbestemt tilladelse. Du bedes kontakte den dataansvarlige via kontaktoplysningerne angivet nedenfor, hvis du ønsker at modtage en kopi af de garantier, som vi bruger med hensyn til eksport af dine personoplysninger.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

KWS opbevarer kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de givne formål (se afsnit 2). Oplysninger, der ikke længere er nødvendige, eller som KWS ikke længere har tilladelse til at opbevare, bliver enten uigenkaldeligt anonymiseret eller slettet. I tilfælde af, at oplysninger anonymiseres, kan KWS gemme oplysningerne i en længere periode, fordi alle personlige referencer er blevet fjernet.

Vi sletter dog dine oplysninger senest to år efter din sidste login på vores jobportal.

7. Hvilke rettigheder har du?

I forbindelse med de gældende lovbestemmelser har du visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Bemærk, at der er visse undtagelser til udøvelsen af disse rettigheder, og du kan derfor ikke udøve dem i alle tilfælde.

 • Oplysninger: Du har ret til at indhente oplysninger om alle personoplysninger, der opbevares af KWS om dig.
 • Berigtigelse: Du kan kræve, at vi ændrer forkerte personoplysninger.
 • Sletning: Du kan bede os om at slette personoplysninger under visse omstændigheder, og vi træffer passende foranstaltninger til at informere andre dataansvarlige, som behandler oplysningerne, om at du har anmodet om sletning af links til dine oplysninger og kopier af dine oplysninger.
 • Tilbagetrækning af samtykke: Du kan tilbagetrække dit samtykke til databehandlingen, som du har givet os, og forhindre yderligere behandling, hvis der ikke er andre årsager til, at KWS kan eller skal behandle dine personoplysninger.
 • Begrænsning: I visse tilfælde kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger.
 • Portabilitet: Hvis du har tilvejebragt oplysninger til os på baggrund af en kontrakt eller et samtykke, kan du anmode om modtagelse af oplysningerne, der blev tilvejebragt af dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller om at vi sender dem til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse

Sagsbaseret ret til at gøre indsigelse

Af årsager, der opstår pga. din unikke situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der er baseret på begrundede interesser. Disse personoplysninger vil derefter ikke længere blive behandlet til disse formål, medmindre tvingende legitime årsager til behandlingen påvises, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen har til formål at hævde, udøve eller forsvare retskrav.

For at udøve ovenstående rettigheder bedes du kontakte os ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger.

 • Indsend en klage: Du kan indsende en klage om vores behandling til en databeskyttelsesmyndighed.

8. Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for databehandlingen er:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Tyskland
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver som følger:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Tyskland
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Krypteret kontaktformular:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Modtager: Boris Reibach