Podmienky používania myKWS


(1)Spoločnosť KWS SAAT SE & Co. KGaA (ďalej len „KWS“) poskytuje platformu „myKWS“ na adrese https://www.kws.de (ďalej len „myKWS“), prostredníctvom ktorej riadne registrovaní účastníci využívajú platforma „myKWS“ Prístup k obsahu dostupnému na myKWS a používanie ďalších bezplatných služieb a softvéru, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na myKWS („nástroje myKWS“) v rámci príslušnej dostupnosti. Ďalšie informácie o službách nájdete v popise služby, § 8, ako aj v softvéri v popise služby myKWS Tools, § 9.

(2)Tieto Podmienky používania upravujú poskytovanie Služieb a nástrojov myKWS spoločnosťou KWS a používanie takýchto Služieb a nástrojov myKWS vy ako riadne zaregistrovaný účastník.

(3)Informácie o KWS nájdete tu.

  § ° 2 Zmeny podmienok používania

KWS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania, a to aj v rámci existujúcich zmluvných vzťahov. Spoločnosť KWS vás upozorní na tieto zmeny najmenej 30 kalendárnych dní pred plánovaným nadobudnutím účinnosti zmien. Ak do 30 dní od prijatia oznámenia nevznesiete námietky a služby budete naďalej používať aj po uplynutí lehoty na podanie námietok, zmeny sa považujú za platne dohodnuté po uplynutí termínu. V prípade nesúhlasu bude zmluva pokračovať podľa predchádzajúcich podmienok. KWS upozorní na vaše právo namietať a na následky v oznámení o zmene.

  § ° 3 Povolenie na registráciu

(1)Aby ste mohli využívať služby dostupné na myKWS, musíte sa zaregistrovať ako účastník. Nárok na účasť neexistuje. KWS je oprávnená bez udania dôvodu zamietnuť žiadosti o účasť.

(2)Zaregistrovať sa môžete iba vtedy, ak ste plnoletý a máte neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Registrácia maloletých je zakázaná. V prípade právnickej osoby musí registráciu vykonať fyzická osoba, ktorá má neobmedzenú právnu spôsobilosť a je oprávnená zastupovať.

 • § ° 4 Vaša registrácia na myKWS

(1)Registrácia pre myKWS je pre vás bezplatná. KWS si vyhradzuje právo ponúkať jednu alebo viac služieb alebo nástrojov myKWS za poplatok.

(2)Kontaktné údaje a ďalšie informácie, ktoré požaduje spoločnosť KWS počas registračného procesu, musíte uviesť úplne a správne. Pri registrácii právnickej osoby sa musí uviesť aj fyzická osoba oprávnená zastupovať.

(3)Po zadaní všetkých požadovaných údajov ich spoločnosť KWS skontroluje, či sú úplné a hodnoverné. Ak sú informácie z hľadiska spoločnosti KWS správne a neexistujú žiadne ďalšie obavy z hľadiska spoločnosti KWS, spoločnosť KWS uvoľní požadovaný prístup a upozorní vás e-mailom. E-mail sa považuje za prijatie vašej žiadosti o účasť. Od prijatia e-mailu ste oprávnení používať myKWS v rozsahu týchto Podmienok používania. Z tohto dôvodu musíte najprv potvrdiť svoju aktiváciu kliknutím na odkaz uvedený v e-maile.

  § ° 5 zodpovednosť za prístupové údaje

(1)Počas procesu registrácie budete požiadaní o zadanie používateľského mena a hesla. S týmito údajmi môžete po aktivácii vášho prístupu a potvrdenia drahokam. § 4 ods. 3 o prihlásení myKWS. Je vašou zodpovednosť , aby používateľské meno neporušovalo práva tretích strán, najmä žiadne práva na pomenovanie alebo ochranné známky a neporušuje spoločnú slušnosť.

(2)Prístupové údaje vrátane hesla musia byť v tajnosti a nesmú byť prístupné neoprávneným tretím stranám.

(3)Je tiež vašou zodpovednosť, aby ste zabezpečili, že váš prístup k myKWS a využívanie služieb dostupných na myKWS budú uskutočňované výlučne vy alebo ním splnomocnené osoby. Ak sa obávame, že neautorizované tretie strany sa dozvedeli alebo získali prístup k vašim prístupovým údajom, spoločnosť KWS musí byť o tom okamžite informovaná.

Zodpovedáte za akékoľvek použitie a / alebo inú činnosť, ktorá sa vykonáva na základe vašich prístupových údajov v súlade so zákonnými ustanoveniami.


Vaše údaje (vrátane vašich kontaktných informácií) sa musia aktualizovať. Ak počas trvania vašej účasti dôjde k zmene uvedených súborov údajov, musíte okamžite opraviť informácie o myKWS vo vašich osobných nastaveniach. Ak sa vám nepodarí, informujte nás o vašich zmenených údajoch okamžite e-mailom alebo faxom.

  § 7 Ukončenie účasti

(1)Prístup môžete kedykoľvek zrušiť zrušením prihlásenia na odber myKWS.

(2)Po ukončení zmluvy sa zmluvný vzťah skončí a vy už nebudete môcť svoj prístup využívať. KWS si vyhradzuje právo zablokovať užívateľské meno a heslo, keď ukončenie nadobudne účinnosť.

(3)KWS je oprávnená nenávratne vymazať všetky údaje vyplývajúce z vašej účasti do 30 kalendárnych dní od dátumu účinnosti ukončenia a po uplynutí všetkých zákonných lehôt na uchovávanie.

  § ° 8 Ponuka služieb a dostupnosť služieb

(1)KWS vám poskytuje rôzne informácie a ďalšie služby na dočasné použitie na mykWS. Takéto služby môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na sprístupnenie údajov, príspevkov, obrazových a zvukových dokumentov, informácií a iného obsahu (ďalej len „spoločne“).obsahbyť volaný).

Obsah a rozsah služieb sa určuje v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok používania myKWS a prípadne aj podľa osobitných podmienok používania príslušných služieb, inak podľa funkcií, ktoré sú v súčasnosti dostupné na myKWS.

(2)Služby dostupné na myKWS môžu zahŕňať aj služby tretích strán, ku ktorým KWS iba poskytuje prístup. Na použitie týchto služieb - ktoré sú identifikované ako služby tretích strán - sa môžu na tieto Podmienky používania vzťahovať odlišné alebo doplňujúce ustanovenia, na ktoré vás spoločnosť KWS v každom prípade odkáže.

(3)Nárok na využívanie služieb dostupných na myKWS existuje iba v kontexte technických a prevádzkových možností v KWS. Spoločnosť KWS sa snaží zabezpečiť, aby jej služby zostali čo najviac neprerušené. Technické prerušenia (napríklad prerušenie napájania, zlyhania hardvéru a softvéru, technické problémy v dátových linkách) však môžu spôsobiť dočasné obmedzenia alebo prerušenia.

 • § ° 9 Použitie nástrojov myKWS, dostupnosť a zodpovednosť za výsledky výpočtu

(1)KWS vám bezplatne poskytuje rôzne myKWS nástroje na myKWS. V súčasnej dobe je nasadenie nasledujúcich nástrojov myKWS naplánované alebo už prebieha:

 • konzultant ackerfit Mix
 • Výsledky testov na poľnohospodárske služby kukurica
 • časovač výdrolu repky
 • kalkulačka na výpočet bioplynu
 • teploty pôdy
 • Feldaufgangs-Timer ZR
 • kŕmenie Guide kukurica
 • Časovač generovania nematód ZR
 • Nematode Manager ZR
 • neutrálne porovnanie odrôd zrno
 • barometer cien raže na trhu
 • Riziková kalkulačka uši pšenice fusáriovej
 • Vodnice v súčasnosti
 • osivá a sejací škrob, najmä osivá a osivá Kukurica, osivá a osivá, znásilnenie, kalkulačka kŕmenia osivo ZR, kalkulačka na siatie škrob, zrno
 • Schadbild-Finder, najmä Schadbild-Finder Mais, znásilnenie Schadbild-Finder, raž Schadbild-Finder, pšenica, jačmeň, Schadbild-Finder ZR
 • Silážny manažér Ale
 • Siláž-Schadbild-Finder
 • konzultant pre odroda , najmä kukuričný odrodový poradca pre odrodový poradca repka olejná, odrodový poradca pre obilniny, odrodový poradca ZR
 • Kalkulačka nákladov na sušenie zrno kukurice
 • Monitorovanie TS Viac
 • Interaktívna tabuľka výsledkov VorsprungPlus
 • sumy tepla kukuricu
 • Počasie

Obsah a rozsah služieb sú určené ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok používania služby myKWS Farm Service, ako aj akýmikoľvek ďalšími osobitnými podmienkami používania príslušných nástrojov myKWS, inak podľa funkcií, ktoré sú v súčasnosti dostupné na myKWS.

(2)Výsledky a odporúčania uvedené v rámci nástrojov myKWS sú vytvárané s najväčšou možnou starostlivosťou. Nástroje myKWS obsahujú predpoklady a zjednodušenia. Odporúčania založené na nástrojoch myKWS sú vypracované na základe zdvorilosti a bez vôle právne zaviazať. Používanie počítača je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť.

(3)Výsledky nástrojov myKWS sa vypočítajú úplne automaticky a sprístupnia sa účastníkovi bez predchádzajúcej kontroly zo strany KWS. Preto spoločnosť KWS nemôže vylúčiť, že v zriedkavých prípadoch sú nesprávne výsledky v dôsledku chybných vstupných údajov alebo neurčitých modelových stavov. Výsledky je preto potrebné chápať ako ponuku dodatočných informácií, za správnosť ktorej nemožno niesť zodpovednosť.

(4)KWS nepreberá zodpovednosť za presnosť výsledkov určených nástrojmi myKWS. V tejto súvislosti je výslovne vylúčená zodpovednosť. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje § 8 ods.

 • § ° 10 Zmeny služieb a nástrojov myKWS

KWS je oprávnená kedykoľvek zmeniť služby alebo nástroje myKWS poskytované bezplatne spoločnosti myKWS, sprístupňovať nové služby alebo nástroje myKWS bezplatne alebo za odplatu a prerušiť poskytovanie bezplatných služieb alebo počítačov. KWS bude venovať pozornosť vašim oprávneným záujmom.

  § ° 11 Ochrana obsahu, zodpovednosť za obsah tretích strán

(1)Obsah a nástroje myKWS dostupné na myKWS sú prevažne chránené autorskými právami alebo inými právami a právami na duševné vlastníctvosú vlastníctvom spoločnosti KWS alebo iných tretích strán, ktoré sprístupnili príslušný obsah„Zostavovanie obsahu ako takého môže byť chránené ako databáza alebo databázové dielo v zmysle § 4 ods. 2, článku 87a ods. 1 UrhG. Tento obsah a nástroje myKWS môžete používať iba v súlade s týmito Podmienkami používania, dodatočnými, v prípade potreby osobitnými podmienkami používania príslušných služieb alebo nástrojov KmyKWS, ako aj v kontexte špecifikovanom spoločnosťou myKWS.

(2)Obsah dostupný na myKWS pochádza čiastočne od KWS a čiastočne od iných tretích strán. Obsah ďalších tretích strán je zhrnutý nižšie. “DrittinhalteKWS kontrola úplnosť, presnosť a zákonnosť obsahu tretích strán, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť ani záruku za úplnosť, presnosť, zákonnosť a aktuálnosť obsahu tretích strán, a to aj s ohľadom na kvalitu obsahu tretích strán a jej vhodnosť na jeden účel, ako aj na obsah tretích strán na prepojených externých webových stránkach.

Pokiaľ obsah nie je výslovne označený ako obsah tretej strany, poskytuje ho spoločnosť KWS.

  § 12 Rozsah povoleného použitia, sledovanie činností použitia

(1)Vaše právo na používanie je obmedzené na prístup k myKWS, ako aj na využívanie príslušných služieb dostupných na stránkach myKWS a myKWS v rámci týchto Podmienok používania.

(2)Ste zodpovední za vytvorenie technických podmienok potrebných na zmluvné použitie služieb a nástrojov myKWS. KWS vám v tomto ohľade nedluží žiadnu radu.

(3)KWS poukazuje na to, že vaše užívateľské aktivity môžu byť monitorované v rozsahu povolenom zákonom a na zlepšenie užívateľskej prívetivosti a ďalšieho rozvoja myKWS. Môže to zahŕňať aj zaznamenávanie údajov o pripojení IP, ako aj ich vyhodnotenie v prípade konkrétneho podozrenia z porušenia týchto Podmienok používania a / alebo konkrétneho podozrenia z existencie iného protiprávneho konania alebo trestného činu.

 • § 13 Právo na používanie obsahu dostupného na nástrojoch myKWS a myKWS

(1)Pokiaľ tieto Podmienky používania alebo myKWS výslovne nepovoľujú ďalšie použitie alebo nie sú možné na myKWS prostredníctvom zodpovedajúcej funkcie (napr. Tlačidlo sťahovania),


(2)Máte právo sťahovať obsah (ďalej len „sťahovať“), ako aj tlačiť obsah, pokiaľ existuje možnosť sťahovať alebo tlačiť na myKWS ako funkčnosť (napr. Pomocou tlačidla sťahovania).

Dostanete trvalé a nevýlučné právo na používanie obsahu, ktorý ste si riadne stiahli alebo vytlačili, na svoje vlastné nekomerčné účely. V ostatných prípadoch zostávajú všetky práva na obsah pôvodným vlastníkom týchto práv (KWS alebo príslušná tretia strana).

(3)Vaše zákonné práva (vrátane kopírovania na súkromné a iné vlastné použitie podľa § 53 UrhG) zostávajú nedotknuté.

  § ° 14 Blokovanie prístupu

(1)KWS môže dočasne alebo natrvalo pozastaviť váš prístup k myKWS, ak existujú konkrétne náznaky, že ste porušili alebo porušili tieto Podmienky používania a / alebo príslušné právne predpisy, alebo ak má KWS iný legitímny záujem na blokovaní. Pri rozhodovaní o pozastavení KWS náležite zohľadní vaše legitímne záujmy.

(2)V prípade dočasného alebo trvalého blokovania zablokuje spoločnosť KWS vaše oprávnenie na prístup. Autorizáciu trvalo zablokovaného prístupu nie je možné obnoviť. Trvale vylúčené osoby sú natrvalo vylúčené z účasti na myKWS a nemusia sa znova zaregistrovať pre myKWS.

  § 15 Ochrana osobných údajov

Jednou z požiadaviek kvality spoločnosti KWS je zodpovedné zaobchádzanie s osobnými údajmi účastníkov. KWS spracováva všetky postupy spracovania údajov v súlade so zákonnými predpismi. Prehľad druhu zozbieraných údajov, spôsobu, akým sa tieto údaje používajú a odovzdávajú, a spôsobu, akým dostávate informácie o informáciách poskytnutých KWS, sú uvedené na webovej stránke KWS.Ochrana dát.

  § 16 Obmedzenie zodpovednosti
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)


  § 17 písomná forma

  § 18 Doložka o oddeliteľnosti

  § 18 Rozhodné právo

  § 19 jurisdikcia