Informācija par datu aizsardzību uzņēmuma “KWS SAAT SE & Co. KGaA” Facebook profilam

Mēs, uzņēmums “KWS SAAT SE & Co. KGaA”, juridiskā adrese: Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Vācija (turpmāk tekstā saukts — “KWS”, “mēs” vai “mūsu”), ļoti nopietni uztveram personas datu aizsardzību un to konfidenciālu apstrādi.

Kad apmeklējat mūsu uzņēmuma Facebook profilu (https://www.facebook.com/KWSLatvia/), tiek apstrādāti Jūsu personu dati. Šajā sakarā mēs informējam par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām.

Šajā datu aizsardzības paziņojumā sniegtā informācija attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar mūsu uzņēmuma Facebook profila apmeklējumu tādā mērā, kādā mēs veicam šo datu apstrādi.

Turklāt Jūsu personas datus daļēji apstrādā uzņēmums “Facebook Ireland Ltd.”, pildot datu pārziņa funkcijas (turpmāk tekstā — “Facebook”). Facebook sniedz Jums detalizētu informāciju par kopīgi veikto datu pārziņu un apstrādi vietnē https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Tāpat Facebook var turpmāk apstrādāt Jūsu personas datus attiecībā par mūsu uzņēmuma Facebook profila apmeklēšanu. Šādā gadījumā Facebook uzņemas vienpersonisku atbildību par datu apstrādi bez mūsu piekrišanas. Papildinformācija par Facebook pieejama vietnē https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Datu pārzinis

Jūsu datu apstrādes pārzinis ir:

"KWS SAAT SE & Co. KGaA"
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Vācija
Tālrunis: +49 (0)5561 311-1412
Fakss: +49 (0)5561 311-500
E-pasta adrese: dataprotection@kws.com

Datu apstrādes kopīgais pārzinis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 26. panta nozīmē ir:

"Facebook Ireland Ltd."
4 Grand Canal Square
Dublina 2, Īrija

2. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamatojums?

Mūsu uzņēmuma Facebook profila kontekstā mēs apstrādājam Jūsu personas datus tālāk minētajiem nolūkiem.

a) Saziņai un mijiedarbībai platformā Facebook

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kad sazināties ar mums ar mūsu uzņēmuma profila starpniecību, izmantojot šim nolūkam sniegtās funkcijas (piemēram, jaunumi, komentāru sniegšanas funkcija, ieraksti un poga “Patīk”) vai mūsu nodrošināto saturu (piemēram, videomateriālus) platformā Facebook.

Ja sazināties ar mums šādā veidā, mēs apstrādājam šajā kontekstā tiešā veidā pieejamos Jūsu personas datus (parasti — lietotājvārdu, profila attēlu, ziņojuma saturu, tostarp attēlus, saziņas datumu un laiku), lai atbildētu uz Jūsu saziņu. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus sava publiskā tēla nolūkiem, kā arī lai iegūtu informāciju savu produktu, pakalpojumu un projektu optimizācijai.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir ES Vispārīgās datu regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir: saziņa ar (potenciālajiem) klientiem un ieinteresētajām personām, mūsu uzņēmuma publiskā tēla veidošana, kā arī informācijas sniegšana par mūsu produktiem, pakalpojumiem un projektiem.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir ES Vispārīgās datu regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts ar nosacījumu, ka Jūs mērķis, sazinoties ar mums platformā Facebook, ir noslēgt vai izpildīt līgumu.

b) Statistiskiem nolūkiem veikta analīze, izmantojot platformas Facebook lapu Ieskati

Mēs izmantojam platformas Facebook lapu Ieskati savu piedāvājumu mērķtiecīgai veidošanai un regulārai optimizācijai mūsu uzņēmuma Facebook profilā. Pēc katras mijiedarbības ar mūsu uzņēmuma profilu mēs saņemam anonimizētu informāciju no Facebook par mūsu apmeklētājiem un viņu mijiedarbību ar mūsu uzņēmuma profilu statistikas veidā (lapa Ieskati).

Šajā kontekstā datu apstrāde tiek īstenota kopīgi ar Facebook saskaņā ar VDAR 26. pantu. Facebook sniedz Jums būtiskos līguma noteikumus saistībā par kopīgiem datu apstrādātājiem šeit https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Mēs apstrādājam datus, izmantojot lapu Ieskati, lai optimizētu mūsu piedāvājumus un nodrošinātu efektīvāku saziņu ar (potenciālajiem) klientiem un ieinteresētajām personām.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir ES Vispārīgās datu regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu piedāvājumu uzlabošanu platformā Facebook.

c) Loteriju īstenošana

Ja piedalāties kādā no mūsu loterijām, mēs apstrādājam Jūsu datus, lai īstenotu attiecīgo loteriju. Personas datu apstrādes pamats ir noteikt un pasludināt uzvarētāju(-s) un apbalvot viņu(-s). Šajā sakarā platformā Facebook reģistrēto personu vārdi, kuras piedalās loterijā, tiek saglabāti, un uzvarētājs tiek atlasīts to vidū. Tad KWS pasludina uzvarētājus un sazinās ar tiem, lai iegūtu šo personu pasta adresi un nosūtītu balvu.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir ES Vispārīgās datu regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. KWS leģitīmās intereses ir spēt noteikt un pasludināt loterijas uzvarētāju(-s) un apbalvot viņu(-s).

3. Vai KWS nosūta Jūsu datus trešajām personām? Kas ir Jūsu datu saņēmēji un vai viņi atrodas trešajās valstīs?

Personas datu saņēmējs ir Facebook, kurš, pildot platformas operatora funkcijas, apstrādā datus saskaņā ar savu paziņojumu par datu privātumu (https://www.facebook.com/about/privacy/).

KWS strādā ar iekšējiem un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (tā saucamajiem “apstrādātājiem”), piemēram, IT uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem. Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts rīkoties tikai saskaņā ar KWS sniegtajiem norādījumiem, un tiem ir līgumisks pienākums ievērot visas piemērojamās datu aizsardzības prasības.

KWS nosūta personas datus tiesām, valsts iestādēm un juridiskajiem birojiem tādā mērā, kādā tas ir juridiski atļauts un nepieciešams tiesības aktu atbilstības nodrošināšanai vai juridisku prasību sastādīšanai, iesniegšanai vai aizsardzībai pret tām.

Mēs apņemamies nenosūtīt Jūsu personas datus uz valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk tekstā — “Trešās valstis”). Taču Facebook nosūta personas datus uz valstīm, kuras atrodas ārpus ES. Detalizēta informācija ir pieejama platformas paziņojumā par privātumu (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Loteriju īstenošanas nolūkā dalībnieku reģistrētais vārds un uzvārds platformā Facebook tiek saglabāti līdz brīdim, kad tiek noteikts(-i) uzvarētājs(-i); pēc tam šie dati tiek dzēsti. Uzvarētāja(-u) vārds, uzvārds un adrese tiek saglabāta līdz brīdim, kad tiek nodota balva; pēc tam šie dati tiek dzēsti.

Citkārt mēs dzēšam datus, ja tie mums vairs nepieciešami mūsu nolūkiem un ja nepastāv citi juridiski to glabāšanas iemesli, jo īpaši juridiski vai līgumiski noteiktie datu uzglabāšanas periodi.

5. Kādas ir Jūsu tiesības?

Piemērojamo juridisko normu kontekstā Jums ir konkrētas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pastāv konkrēti izņēmumi attiecībā uz šo tiesību izmantošanu, tādēļ Jūs tās nevarēsiet izmantot visos gadījumos.

  • Informācija. Jums ir tiesības iegūt informāciju par visiem KWS glabātajiem Jūsu personas datiem.
  • Labojums. Jūs varat pieprasīt mums labot neprecīzus personas datus.
  • Dzēšana. Noteiktos apstākļos varat pieprasīt mums dzēst personas datus, un mēs veiksim pienācīgus pasākumus, lai informētu citus datu pārziņus par to, ka esat pieprasījis(-usi) dzēst saites ar Jūsu datiem, to kopijas un dublikātus.
  • Piekrišanas atsaukšana. Jūs varat atsaukt sevis sniegto piekrišanu datu apstrādei un pārtraukt turpmāku datu apstrādi, ja nepastāv cits iemesls, kādēļ KWS varētu vai tam ir nepieciešams apstrādāt tos.
  • Ierobežojums. Noteiktos apstākļos varat pieprasīt mums ierobežot Jūsu datu apstrādi.
  • Pārnešana. Ja esat iesniedzis(-gusi) mums datus uz līguma vai piekrišanas pamata, Jūs varat pieprasīt saņemt tos strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt mums tos nosūtīt citam datu pārzinim.

Tiesības iebilst

Tiesības iebilst konkrētos gadījumos

No Jūsu unikālās situācijas izrietošu apstākļu dēļ Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi uz Jūsu pamatotu interešu pamata. Šādā gadījumā attiecīgie personas dati vairs netiks apstrādāti šiem nolūkiem, ja vien netiek konstatēti tādi obligāta rakstura aizsargājami iemesli datu apstrādei, kuri gūst virsroku pār Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja to apstrādes nolūks ir juridisku prasību sagatavošana, uzturēšana un aizsardzība pret tām.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkiem

Individuālos gadījumos Jūsu dati tiek apstrādāti tiešās reklāmas nolūkiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkiem. Iebilstot pret datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkiem, Jūsu dati vairs netiks apstrādāti šajā kontekstā.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, varat sazināties ar mums vai, ja apstrāde tiek veikta kopā ar citiem pārziņiem, varat sazināties ar Facebook, izmantojot Datu aizsardzības deklarācijas 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

  • Sūdzību iesniegšana. Varat iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, datu aizsardzības iestādē.

Einbeck, 2021. gada februāris