Betingelser for deltagelse i KWS-bonuspointprogrammet

Følgende bestemmelser regulerer vilkårene og betingelserne for deltagelse i bonuspointprogrammet for KWS-produkter (herefter benævnt “bonusprogrammet”), der organiseres af KWS Scandinavia A/S (herefter benævnt “KWS”), som kan kontaktes via e-mail på adressen mykws.dk@kws.com.

1. Kvalificerede deltagere

Kun landmænd og landbrugsvirksomheder, der har adresse og er registreret i Danmark, er kvalificerede til at deltage i bonusprogrammet. Deltagere skal tilmelde sig på www.mykws.dk (herefter benævnt “kvalificeret person”).

2. Deltagelse

2.1 For at deltage i bonusprogrammet skal den kvalificerede person allerede være tilmeldt som medlem af “myKWS” eller skal først tilmelde sig “myKWS” via webstedet www.mykws.dk. De generelle brugsvilkår og -betingelser for “myKWS”, som kan læses på https://www.kws.com/dk/da/radgivning/mein_cultivent/allgemeine_nutzungsbedingungen_cultivent_1frui7k8evqaa.html, gælder for tilmelding til “myKWS”.

https://www.kws.com/dk/da/radgivning/mein_cultivent/allgemeine_nutzungsbedingungen_cultivent_1frui7k8evqaa.htmlFor at deltage i bonusprogrammet er det nødvendigt, at den kvalificerede person, der er tilmeldt “myKWS”, fuldstændigt og sandfærdigt tilvejebringer alle data og oplysninger, som vedkommende anmodes om at tilvejebringe via den formular, der forefindes i systemet.

2.3 Deltagelse i bonusprogrammet medfører ingen efterfølgende omkostninger for dem, der er kvalificerede til at deltage.

2.4 Hvis ovennævnte krav er opfyldt, kan den kvalificerede person deltage i bonusprogrammet (herefter benævnt “deltager”).

3. Beregning af bonussen

3.1 Hver deltager optjener:

3.1.1 Ved bestilling og køb i KWS-webshoppen www.kwswebshop.dk

• 40 bonuspoint for hver enhed af KWS-sukkerroefrø

• 10 bonuspoint for hver pose af KWS-efterafgrøder

• 100 bonuspoint for hver bigbag af KWS-hybridrug

Bonuspoint, der optjenes ved køb af frø i KWS-webshoppen, vil blive krediteret tidligst 12 dage efter, at deltageren har betalt den respektive faktura for de bestilte frø.

3.1.2 Bonuspoint kan også optjenes ved at deltage i “myKWS”-aktiviteter som defineret i relaterede “myKWS”-bonuspointkampagner.

(herefter benævnt “bonuspoint”)

3.2 Ét bonuspoint svarer til 1 kr. og kan ikke udbetales i kontanter.

4. Bonusindløsning og levering af bonusprodukter

4.1 Bonuspointene kan kun indløses til de bonusprodukter, der er angivet under

https://www.kws.com/dk/da/mykws-loyalty/mykws-bonuspoints/

eller til KWS-frø, der skal købes i KWS-webshoppen

https://shop.kws.com/dk-da?_ga=2.235894081.1978287507.1666791800-1981727675.1656602629&_gl=1*1wayomc*_ga*MTk4MTcyNzY3NS4xNjU2NjAyNjI5*_ga_VWHSZDPV2B*MTY2Njc5MTc5Ny4yMjcuMS4xNjY2NzkyNzkyLjAuMC4w

(herefter benævnt “bonusprodukt”).

4.2 De generelle vilkår og betingelser for onlinesalg af frø via KWS-webshoppen gælder for salg og levering af bonusprodukterne.

4.3 Deltageren kan kun bestille et bonusprodukt, hvis vedkommende har optjent det påkrævede antal bonuspoint. Efter udførelse af bestillingen med bonuspoint bliver det tilsvarende antal bonuspoint automatisk trukket fra kontoen.

4.4. Bonusprodukter kan kun bestilles af deltagerne, hvis de er tilgængelige hos KWS. Præsentationen af et bonusprodukt skal derfor ikke betragtes som et bindende tilbud, men kun som en opfordring til deltageren til at indsende et tilbud. En bindende kontrakt indgås først med KWS' godkendelseserklæring for deltagerens ordre. Hvis KWS ikke er i stand til at levere en ønsket belønning, forbliver bonuspointene på deltagerens konto.

4.5 KWS forbeholder sig ret til at ændre de bonusprodukter, der er anført i shoppen, til enhver tid. Berigtigelse af utilsigtede fejl i bonusprodukt-shoppen kan foretages af KWS til enhver tid uden forudgående varsel.

4.6 KWS sender kun bonusproduktet for egen regning til den angivne postadresse (= registreringsadresse) i Danmark. Under bestillingsprocessen har deltageren imidlertid mulighed for at ændre postadressen, hvortil belønningen skal sendes. Hvis leveringen af det pågældende bonusprodukt ikke kan udføres (f.eks. på grund af en forkert postadresse), bliver belønningen sendt tilbage til KWS.

4.7 Deltageren er eneansvarlig for den skattemæssige værdiansættelse af bonusproduktet.

5. Suspension, ændring og afslutning af handlingen

5.1 KWS er til enhver tid berettiget til at opsige, suspendere eller ændre denne bonuspoint-programkampagne før tid, hvis der opstår omstændigheder, som gør implementeringen af kampagnen vanskeligere eller urimelig for KWS. KWS forbeholder sig desuden ret til at justere og/eller ændre disse vilkår og betingelser for deltagelse i bonusprogrammet til enhver tid.

5.2 Skulle implementeringen af bonuspointprogrammet eller dele deraf vise sig at være umulig i henhold til lovbestemmelser eller på grund af en domstol eller en administrativ myndigheds beslutning, har KWS til enhver tid ret til at ophøre med at levere hele kampagnen eller den relevante del af kampagnen uden forudgående varsel. I dette tilfælde er de deltagere, der er berettiget til en indløsning af bonuspoint, ikke berettiget til at indgive krav mod KWS på grund af ophøret af bonuspointprogrammet eller en del af programmet.

5.3 Bonuspoint og retten til at indløse dem udløber 36 måneder efter, at bonuspointene er blevet optjent, i overensstemmelse med afsnit 3.1 ovenfor.

6. Udelukkelse fra deltagelse i kampagnen

6.1 KWS forbeholder sig ret til at udelukke enhver deltager fra deltagelse i bonuspointprogrammet uden varsel i tilfælde af en væsentlig overtrædelse af disse betingelser for deltagelse og deres implementering. En sådan udelukkelsesmeddelelse skal enten sendes til den e-mailadresse, som deltageren har tilvejebragt, eller via post til den postadresse, som deltageren har tilvejebragt. En væsentlig overtrædelse af betingelserne for deltagelse og implementering skal især anses for at have fundet sted, herunder uden begrænsning, hvis:

6.1.1 Deltageren tilmelder sig, selvom vedkommende ikke er kvalificeret til at deltage (afsnit 1 ovenfor).

6.1.2 Deltageren har tilvejebragt og/eller indsendt forkerte data, oplysninger og/eller dokumenter, eller har undladt at tilvejebringe og/eller indsende korrekte data eller oplysninger og/eller dokumenter, eller

6.2 Hvis KWS har udelukket en deltager, anses deltageren for ikke at være kvalificeret til fornyet deltagelse.

6.3 Eventuelle yderligere krav fra KWS, nærmere bestemt krav mod en deltager for uretmæssig indløsning af bonuspoint og overtrædelse af disse betingelser for deltagelse, forbliver upåvirkede.

7 Garanti og erstatningsansvar

7.1 Der kan ikke indgives krav mod KWS, hvis KWS' informationsplatforme, og dermed adgangen til “myKWS” og/eller selve kampagnen, er midlertidigt utilgængelige eller kun delvist tilgængelige eller ikke fungerer uden fejl. KWS er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tab af data og eventuelle deraf følgende skader.

7.2 KWS' erstatningsansvar for skader, der opstår i forbindelse med bonusprogrammet, er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af grov uagtsomhed er KWS kun erstatningsansvarlig for det beløb, der tilskrives en forudsigelig, typisk skade. Den førnævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af et brud på væsentlige, kontraktlige forpligtelser, legemsbeskadigelse, skade på liv og helbred, og for krav baseret på bestemmelserne i produktansvarsloven.

8. Databeskyttelse

Alle oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger forefindes i KWS' databeskyttelsespolitik for kunder og forretningspartnere på: https://www.kws.com/dk/da/virksomhed/databeskyttelsespolitik.html

9. Diverse

9.1 Kravet fra en deltager, der er kvalificeret til at modtage bonusprodukter, kan ikke overføres til en anden fysisk person eller juridisk enhed og kan ikke overdrages. Kravet om at levere et bonusprodukt til en anden fysisk person eller juridisk enhed end den deltager, der er berettiget til godtgørelse, er udelukket.

9.2 Disse betingelser for deltagelse og hele det juridiske forhold mellem deltagerne og KWS er udelukkende underlagt lovgivningen i Danmark.

9.4 Det eneste gyldige værneting for eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med bonusprogrammet, er København, Danmark.

9.5 Hvis individuelle bestemmelser i betingelserne for deltagelse er eller bliver ugyldige, forbliver gyldigheden af de resterende betingelser for deltagelse upåvirkede.

Vejle, d. 18. november 2022