Generelle vilkår og betingelser for onlinesalg af frø via KWS-webshoppen

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Alle frørelaterede tilbud, leveringer og tjenester, som leveres af KWS Lochow GmbH eller KWS SAAT SE & Co KGaA, samt alle andre af dets tilknyttede selskaber som defineret i afsnit 15 ff. Den tyske aktielov (Aktiengesetz eller AktG), som herefter samlet eller individuelt benævnes “KWS”, til en landmand eller anden entreprenør (“køber”) som defineret i afsnit 14 i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch, “BGB”) via KWS-webshoppen på http://shop.kws.com/dk (“KWS-webshop”) skal udelukkende udføres på grundlag af disse generelle vilkår og betingelser for onlinesalg af frø via KWS-webshoppen (“generelle onlinevilkår og -betingelser”). Forbrugere i henhold til § 13 BGB kan ikke afgive ordrer via KWS-webshoppen.

(2) De generelle onlinevilkår og -betingelser skal også gælde for alle fremtidige tilbud, leveringer og tjenester, som KWS leverer til køberen, selv hvis gyldigheden af de generelle onlinevilkår og -betingelser ikke aftales igen separat.

(3) Køberens vilkår og betingelser gælder ikke, selv hvis KWS ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod deres gyldighed i ethvert individuelt tilfælde eller henviser til dokumenter, der indeholder eller henviser til køberens vilkår og betingelser.

§ 2 Indgåelse af tilbud og kontrakt

(1) KWS' tilbud kan ændres og er ikke-bindende, medmindre de udtrykkeligt er markeret som bindende eller indeholder en specifik godkendelsesperiode. Præsentationen af produkter på KWS-webstedet og i KWS-webshoppen udgør ikke et tilbud om at sælge disse produkter.

(2) Ved at afgive en ordre via KWS-webshoppen afgiver køberen et bindende tilbud om at indgå en kontrakt med KWS. KWS kan acceptere dette tilbud ved at sende en ordrebekræftelse via e-mail eller ved at levere frøene til køberen. Den ordrebekræftelse, der sendes af KWS, skal anses for nøjagtigt og fuldt ud at afspejle indholdet af aftalen, der er indgået mellem parterne, medmindre køberen øjeblikkeligt gør indsigelse mod ordrebekræftelsen. Det juridiske forhold mellem parterne reguleres udelukkende af den kontrakt, der er indgået i overensstemmelse hermed, herunder de generelle onlinevilkår og -betingelser. Mundtlige aftaler mellem parterne forud for indgåelse af kontrakten er ikke juridisk bindende, men skal erstattes af kontraktens bestemmelser, medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har angivet, at mundtlige aftaler er bindende, selv efter indgåelse af kontrakten. Eventuel ændring af kontrakten, herunder de generelle onlinevilkår og -betingelser, skal foretages skriftligt for at være gyldig. Med undtagelse af bestyrelsesmedlemmer eller autoriserede underskrivere (“prokurist”) er KWS-medarbejdere ikke berettigede til at foretage mundtlige eller skriftlige ændringer.

§ 3 Betalingsvilkår

(1) Priser og betingelser, der er angivet i KWS-webshoppen på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, er gældende.

(2) Priserne omfatter levering i henhold til § 4, stk. 1, og emballage, hvis valgt. Priserne er eksklusive relevant moms, toldafgifter for eksportleveringer samt eventuelle andre gebyrer og offentlige afgifter. Omkostninger for yderligere eller særlige tjenester, såsom frøbehandling, er også udelukket, og opkræves separat.

(3) Typen af afsendelse, lastningssted og pakning af frøene skal foregå efter KWS' skøn, medmindre andet aftales skriftligt mellem parterne.

(4) Modregning af modkrav fra køberens side eller tilbageholdelse af betalinger fra køberens side på grund af modkrav er kun tilladt, hvis modkravene ikke bestrides, er blevet juridisk fastlagt eller er klar til afgørelse.

(5) KWS er kun berettiget til at anmode om øjeblikkelig betaling for leveringer eller tjenester, der allerede er blevet leveret eller udført, eller til at udføre udestående leveringer eller tjenester mod forudbetaling eller tilvejebringelse af sikkerhed, hvis (i) dette er aftalt i kontrakten, eller hvis (ii) KWS efter indgåelse af kontrakten bliver opmærksom på omstændigheder, der kan reducere køberens kreditværdighed betydeligt og bringe det skyldige beløb til KWS i væsentlig fare i henhold til kontrakten. Hvis en sådan anmodning er blevet fremsat med forbehold for en tidsfrist, skal KWS være berettiget til at opsige kontrakten og kræve erstatning i stedet for opfyldelse, hvis betaling eller tilvejebringelse af sikkerhed ikke er blevet foretaget inden for tidsfristen.

§ 4 Levering

(1) Levering af frøene skal ske i henhold til DAP Incoterms 2020 (kun sted i Danmark aftalt af parterne), hvis dette vælges i overensstemmelse hermed. Transportomkostninger afholdes af køberen.

(2) Typen af afsendelse, lastningssted og pakning af leveringen skal foregå efter KWS' skøn, medmindre andet aftales skriftligt mellem parterne.

(3) Perioder og datoer for leveringer og tjenester betragtes kun som ikke-bindende skøn, medmindre en fast periode eller dato udtrykkeligt aftales skriftligt af parterne. Levering af frø finder tidligst sted i marts.

(4) KWS kan – uden at dette berører eventuelle andre rettigheder, som KWS måtte have som følge af køberens misligholdelse – kræve en forlængelse eller udsættelse af leverings- og tjenesteperioder eller -datoer med længden af den periode, hvori køberen ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser over for KWS.

(5) KWS er kun berettiget til at foretage delvise leveringer, hvis dette er rimeligt for køberen under hensyntagen til KWS' interesser. En delvis levering skal anses for rimelig for køberen, hvis f.eks. den delvise levering kan bruges af køberen inden for rammerne af det kontraktmæssige formål, og køberen ikke pådrager sig eventuelle væsentlige yderligere udgifter eller omkostninger som følge heraf, eller, hvis sådanne yderligere omkostninger opstår, accepterer sælgeren at afholde sådanne yderligere omkostninger.

§ 5 Force Majeure

(1) KWS er ikke erstatningsansvarlig over for køberen for eventuel forsinkelse eller manglende opfyldelse af enhver af sine forpligtelser i henhold til kontrakten, for så vidt denne forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes hændelser uden for KWS' rimelige kontrol (“force majeure”), f.eks. driftsforstyrrelser af enhver art, transportforsinkelser, strejker, lovlige lockouts, epidemier, pandemier, vanskeligheder i forhold til at opnå nødvendige officielle tilladelser, myndigheders tiltag og/eller sanktioner.

(2) Parterne anerkender hermed, at selvom aktuelle hændelser relateret til Covid-19-pandemien kendes, er fremtidige konsekvenser af udbruddet uden for KWS' rimelige kontrol og skal betragtes som force majeure i det omfang, at disse forhindrer udførelsen af KWS' forpligtelser.

(3) I det omfang, at sådanne hændelser gør KWS' opfyldelse af sine forpligtelser væsentligt vanskeligere eller umulig, og såfremt en sådan hindring ikke kun er af midlertidig karakter, skal KWS være berettiget til at opsige kontrakten via en skriftlig meddelelse til køberen herom. For så vidt at en sådan hindring kun er af midlertidig karakter, skal tiden til opfyldelse forlænges eller udsættes med længden af den periode, hvori hindringen finder sted, plus en passende genopstartsperiode. Hvis godkendelse af opfyldelsen ikke med rimelighed kan forventes af køberen som følge af forsinkelsen, kan køberen opsige kontrakten gennem en skriftlig meddelelse til KWS herom.

§ 6 Risikooverførsel

Risikoen overgår til køberen ved levering i henhold til § 4, stk. 1. Det samme gælder i tilfælde af delvise leveringer. Hvis afsendelse, levering eller overdragelse af frø forsinkes på grund af omstændigheder forårsaget af køberen, overgår risikoen til køberen den dag, hvor KWS er klar til at afsende frøene og har underrettet køberen herom.

§ 7 Frøkvalitet

Følgende gælder som den eneste aftalte frøkvalitet i overensstemmelse med paragraf 434, stk. 1, sætning 1, i BGB:

1. Frøene er af den korrekte type og variation.

2. Frø, der produceres i Tyskland, opfylder de gældende krav til minimum-spiring (laboratoriets spiringskapacitet), maksimalt fugtindhold, minimal teknisk renhed og maksimal lagerføring med andre plantearter, og frø, som produceres, anerkendes eller godkendes i andre lande, opfylder som minimum kravene i det gældende, europæiske frødirektiv.

§ 8 Forpligtelse til inspektion og underrettelse om mangler

(1) Køberen skal i henhold til § 4 (1) inspicere frøene grundigt inden for 7 (syv) kalenderdage fra levering til køberen eller til en tredjepart udpeget af køberen. Hvis frøene leveres i lukkede beholdere med henblik på videresalg, skal forpligtelsen til inspektion kun gælde, hvis beholderen åbnes, eller hvis der er tegn på, at frøene er mangelfulde, f.eks. på emballagen.

(2) Køberen skal omgående underrette KWS skriftligt om eventuelle åbenlyse mangler i frøene og senest inden for 10 (ti) hverdage fra levering i henhold til § 4 (1) til køber eller til en tredjepart udpeget af køberen. Køberen skal underrette KWS skriftligt om eventuelle ikke-åbenlyse mangler i frøene uden unødig forsinkelse senest 7 (syv) hverdage efter, at sådanne mangler er blevet eller burde være blevet identificeret af køberen eller en tredjepart udpeget af køberen. Hvis køberen ikke anses for at være en sælger i henhold til afsnit 1 (1) i den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch, “HGB”), skal disse frister forlænges med yderligere to kalenderdage. KWS' modtagelse af klagen er afgørende for overholdelse af disse frister.

(3) Hvis køberen undlader at underrette om en mangel inden for de frister, der er nævnt i ovenstående afsnit (2), skal frøene anses for at være blevet godkendt, herunder ligeledes med hensyn til den pågældende mangel. I dette tilfælde udelukkes garantikrav. Hvis køberen eller en tredjepart udpeget af køberen, i forbindelse med levering af frøene i henhold til § 4 (1), bekræfter over for speditøren, transportfirmaet eller eventuel anden tredjepart, der er ansvarlig for at udføre leveringen, at frøene er blevet modtaget ubeskadiget, skal frøene anses for at være blevet godkendt i denne henseende. I dette tilfælde udelukkes garantikrav for transportskader.

§ 9 Udtagning af prøver og ekspertbevismateriale

(1) Hvis køberen efter levering i henhold til § 4, stk. 1, opdager en mangel, som vedkommende har til hensigt at påberåbe sig, skal vedkommende omgående få udtaget en repræsentativ prøve fra de leverede frø (såfremt og i det omfang, de stadig er tilgængelige). Denne repræsentative prøve skal udtages og etableres i henhold til de gældende, internationale forordninger for test af frø, der er udstedt af International Seed Testing Association (ISTA), af en person, der er udpeget eller forpligtet til at gøre dette af en landbrugsmyndighed, et handelskammer eller en kompetent, offentlig myndighed.

Denne repræsentative prøve skal opdeles i tre delprøver. Den første delprøve skal omgående sendes til den ISTA-godkendte organisation LUFA Nord-West, Finkenborner Weg 1A, 31787 Hameln, Tyskland, til undersøgelse. Den anden delprøve skal sendes til KWS, og den tredje delprøve skal forblive hos køberen. Hvis en af parterne tvivler på testresultatet fra LUFA Nord-West, skal den resterende delprøve hos denne part omgående sendes til et andet laboratorium i Tyskland, som endnu ikke har været involveret i testen, og som er godkendt af ISTA til testning. Resultaterne fra dette laboratorium er bindende for begge parter, såfremt resultaterne bekræfter resultaterne fra LUFA North-West. Hvis resultaterne ikke stemmer overens, skal den part, der er i besiddelse af den resterende delprøve, omgående sende den til et andet laboratorium i Tyskland, som endnu ikke har været involveret i analysen, og som er godkendt af ISTA til testning. Resultaterne fra dette laboratorium er bindende for begge parter, såfremt resultaterne bekræfter resultaterne fra mindst et af de to tidligere involverede laboratorier. Hvis en sådan bekræftelse ikke foreligger, anses gennemsnitsværdien fra de tre resultater for at være det fundne resultat. Hvis ingen mangel foreligger, afholder køberen omkostningerne til prøveudtagning og laboratorietests. Hvis der foreligger en mangel, afholder KWS disse omkostninger.

(2) Hvis der ikke står flere eller ikke står nok frø til rådighed til at udtage en repræsentativ prøve fra leveringen, og hvis KWS ikke anerkender køberens klage uden unødig forsinkelse, skal de planter, der dyrkes fra frøene, omgående inspiceres af en passende ekspert udpeget af en landbrugsmyndighed, et handelskammer eller en kompetent, offentlig myndighed under parternes tilstedeværelse. Formålet med ekspertens inspektion er at vurdere og fastslå fakta samt årsagerne i forbindelse med leveringen af de frø, der gav anledning til klagen. Hvis ingen mangel foreligger, afholder køberen omkostningerne til eksperten. Hvis en mangel foreligger, afholder KWS disse omkostninger.

(3) Efter anmodning fra KWS skal den afviste levering returneres til KWS. Hvis en mangel foreligger, skal KWS afhente leveringen for egen regning. Hvis ingen mangel foreligger, skal køberen returnere frøene for egen regning eller afholde KWS' afhentningsomkostninger.

§10 Garanti

(1) Garantiperioden for frøene skal være ét år fra leveringstidspunktet i henhold til § 4, stk. 1.

(2) Køberen skal fremlægge passende bevis for, at de frø, der klages over som værende mangelfulde, er identiske med de frø, der blev leveret af KWS. For eksempel kan mærkning, emballage og frørester, der opbevares af køberen, betragtes som bevismateriale.

(3) I tilfælde af en mangel i de frø, der er blevet leveret af KWS, er KWS forpligtet og berettiget til at vælge, hvorvidt manglen skal afhjælpes gennem reparation eller ombytning inden for en rimelig tidsperiode. Køberen kan opsige kontrakten, reducere købsprisen eller, hvis manglen skyldes KWS' uagtsomhed, kræve erstatning i henhold til § 11, hvis det er umuligt eller urimeligt for KWS at afhjælpe manglen, eller hvis KWS afviser eller urimeligt forsinker berigtigelse af manglen. Dette gælder ikke, hvis manglen kun er minimal.

§ 11 Erstatningsansvar

(1) KWS' erstatningsansvar – uanset retsgrundlaget – og nærmere bestemt som følge af manglende evne til at udføre, forsinkelse, mangelfuld udførelse, brud på kontrakt, misligholdelse af forpligtelser under kontraktforhandlinger og skadevoldende handling – er – for så vidt at uagtsomhed er påkrævet – begrænset i overensstemmelse med følgende bestemmelser. Disse begrænsninger gælder ikke for KWS' erstatningsansvar i forhold til personskader, skader forårsaget af forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, for garanterede kvaliteter i henhold til produktansvarsloven og i henhold til andre obligatoriske lovbestemmelser.

(2) KWS er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af ordinær uagtsomhed begået af sine organer, juridiske repræsentanter, medarbejdere eller andre stedfortrædende agenter, medmindre der er tale om et brud på væsentlige, kontraktlige forpligtelser, hvis begrænsning bringer kontraktens formål i fare. Væsentlige, kontraktlige forpligtelser er de forpligtelser, hvis opfyldelse karakteriserer kontrakten, og som køberen kan påberåbe sig.

(3) Hvis, i tilfælde af § 11 (2), en væsentlig, kontraktmæssig forpligtelse misligholdes, og KWS er ansvarlig for skader, er dette erstatningsansvar begrænset til forudsigelig skade, der er typisk for kontrakten.

(4) Ovenstående undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder ligeledes til fordel for KWS' ledelse, juridiske repræsentanter, medarbejdere eller personer, der er ansat med henblik på opfyldelse af KWS' forpligtelser.

(5) I det omfang, at KWS tilvejebringer oplysninger eller rådgiver køberen, og hvor disse oplysninger eller rådgivning ikke er en del af KWS' kontraktmæssige forpligtelser, skal disse oplysninger og rådgivning gives gratis og udelukkes fra KWS' erstatningsansvar.

§ 12 Ejendomsforbehold

(1) Alle frø, der leveres af KWS til køberen forbliver KWS' ejendom (herefter benævnt “reserverede varer”), indtil alle aktuelle og fremtidige fordringer fra KWS' side i forbindelse med leverancer fra KWS til køberen (herefter benævnt “sikrede fordringer”) er blevet betalt til fulde. I forbindelse med ejendomsforbehold må køberen kun videresælge frøene eller bruge dem til såning i den almindelige forretningsproces.

(2) Alle fordringer fra køberen i forbindelse med videresalg af de reserverede varer overdrages til KWS fra tidspunktet for indgåelse af kontrakt for at sikre alle sikrede fordringer. KWS accepterer denne overdragelse. Køberen er berettiget til at indsamle de overdragede fordringer, indtil de tilbagekaldes af KWS for dennes regning. KWS' autoritet til selv at inddrive fordringerne forbliver upåvirket. KWS forpligter sig dog til ikke at indsamle fordringerne, så længe køberen på behørig vis opfylder sine betalings- og andre forpligtelser.

(3) Eventuel behandling eller forarbejdning af reserverede varer medfører ikke køberens ejerskab, da vedkommende udfører dette arbejde for KWS uden eventuelle forpligtelser for KWS som følge deraf. I tilfælde af forarbejdning, kombinering, sammenblanding eller blanding af reserverede varer med andre varer, der ikke tilhører KWS, er KWS berettiget til at blive medejer af de nye varer i forhold til værdien af de reserverede varer sammenlignet med værdien af de andre forarbejdede varer på tidspunktet for forarbejdning, kombinering, sammenblanding eller blanding. Hvis køberen bliver eneejer af den nye vare, accepterer køberen at tildele KWS medejerskab af den nye vare i ovennævnte forhold og at opbevare den nye vare for KWS gratis.

(4) I tilfælde af, at en tredjepart – især en foged – forsøger at få overdraget de reserverede varer, medejerskab, sikkerhedsejerskab eller overdragede fordringer, skal køberen påpege KWS' ejerskab eller overdragelsen af fordringer til KWS og omgående underrette KWS, således at KWS kan håndhæve sine rettigheder.

(5) Hvis køberen misligholder kontrakten, herunder, nærmere bestemt i tilfælde af forsømmelse, er KWS berettiget til at opsige kontrakten og kræve returnering af de reserverede varer.

(6) Hvis værdien af sikkerheder tilvejebragt af køberen overstiger værdien af KWS' sikrede fordringer med mere end 10 %, vil KWS frigive sikkerheder efter eget valg på køberens anmodning herom.

(7) Køberen er forpligtet til at forsikre de reserverede varer på passende vis for egen regning, hvis dette er almindelig praksis, og skal omgående underrette KWS om eventuelle skader eller tab. Eventuelle fordringer som følge af forsikringskontrakten i denne henseende overdrages til KWS på forhånd. KWS accepterer hermed overdragelsen. Overdragelsen er gennemført, når alle sikrede fordringer er blevet betalt til fulde.

§ 13 Brug af frøene

(1) Køberen forpligter sig til kun at bruge de leverede frø til produktion af planter og ikke som en fødevare til mennesker eller dyr. Planterne, der dyrkes fra de leverede frø, må først bruges som fødevarer og/eller dyrefoder, efter at de er blevet helt adskilt fra kernen af de leverede frø. De leverede frø må ikke bruges til at producere spirer, hvor skud og frø udgør én enhed, der skal fortæres. Køberen forpligter sig ligeledes til ikke at bruge de leverede frø til reproduktion eller multiplikation uden forudgående, skriftligt samtykke fra KWS, hvis tildeling sker efter KWS' skøn. Modstridende bestemmelser i den tyske lov om plantesortsbeskyttelse og den europæiske forordning om plantesortsbeskyttelse, herunder, nærmere bestemt med hensyn til det såkaldte landmandsprivilegium i forhold til at genplante på egen gård, forbliver upåvirkede.

(2) Hvis køberen overtræder en af sine forpligtelser i henhold til § 13 (1), er KWS berettiget til en kontraktmæssig straf på tre gange købsprisen for frøene. Køberens forpligtelse til at kompensere KWS for yderligere skader forbliver upåvirket.

§ 14 Gældende lovgivning og værneting

(1) Det kontraktmæssige forhold mellem parterne er udelukkende underlagt tysk lovgivning. FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer af 11. april 1980 (CISG) finder ikke anvendelse.

(2) Hvis køberen anses for at være en forretningsdrivende inden for betydningen i afsnit 1 (1) HGB, skal alle tvister, der opstår som følge af og/eller i forbindelse med kontraktforholdet mellem parterne, indbringes for de kompetente domstole i Hannover, Tyskland. KWS skal dog efter eget valg forblive berettiget til at indbringe en tvist for domstolene på køberens hjemsted.

§ 15 Diverse

(1) For så vidt individuelle bestemmelser i kontrakten eller de generelle onlinevilkår og -betingelser er eller bliver ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Parterne skal i stedet erstatte de ugyldige bestemmelser med andre bestemmelser for at opnå et økonomisk, juridisk og teknisk resultat, der ligger så tæt som muligt på de oprindelige bestemmelser. For så vidt kontrakten eller de generelle onlinevilkår og -betingelser indeholder mangler, der skal udfyldes, og for hvilke parterne ville have tilvejebragt en gensidigt acceptabel bestemmelse, hvis de havde været opmærksomme på manglen ved indgåelse af kontrakten, skal parterne supplere kontrakten i overensstemmelse hermed, hvorved passende vederlag skal betales til begge parters økonomiske interesser.

(2) Køberen anerkender, at KWS opbevarer data om og fra det kontraktmæssige forhold med køberen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) i EU's generelle forordning om databeskyttelse med henblik på databehandling, og samtidig forbeholder sig retten til at overføre disse data til tredjeparter (f.eks. forsikringsselskaber eller myndigheder), for så vidt dette er nødvendigt i forhold til opfyldelsen af kontrakten eller lovmæssige forpligtelser.