Majshelsæd

KWS-DK-kolbemajs-consultant-farmer-in-field.jpg

Det helt afgørende for at opnå højt udbytte og kvalitet er valg af en eller nogle få sorter med de bedste egenskaber. Tidlighed er den allervigtigste egenskab, og især ”meget tidlige” sorter har vist sig i praksis at give samme eller højere udbytte end ”tidlige” og "sene" sorter, da du har færre år med høstproblemer eller strukturskader der koster udbytte i næste afgrøde.

Vores anbefaling er:

  • Sorten skal altid nå at modne
    Majs skal indlejre stivelse og nå modenhed for at blive et godt grovfoder. Derfor skal du være helt sikker på, at du vælger sorter, sombliver høstklare på din ejendom.Umoden majs kan eventuelt brugessom grovfoder, men kræver tilskudaf kerne for at opnå en tilstrækkeligkoncentration af energi i foderrationen.
  • Højt udbytte er afgørende
    Lave omkostninger er grundlag foren god økonomi. Laveste pris pr.foderenhed nås ved det højesteudbytte. I forsøgene er der kunmeget små forskelle mellem debedste, ”meget tidlige” og ”tidlige” sorter og de bedste, ”sene” sorter.Vores erfaring er, at største udbytteri praksis ofte opnås med de tidligstesorter. De giver nemlig noget mindre risiko for tab af udbytte ide kolde år, som vi har med jævnemellemrum.
  • Bedste kvalitet giver største optagelse af grovfoder
    Størst mulig optagelse af grovfoderopnås alene ved et højt indhold afstivelse og en høj fordøjelighed aforganisk stof. Derfor lægger vi vægtpå disse faktorer i vores udvælgelseaf sorterne. De ”meget tidlige”sorter har hvert år højest indhold afenergi. Som grafen tydeligt viser,ligger indholdet af energi i demhvert år højere end hos de øvrigesorter, og forskellen er størst i årmed kølige forhold. Vil du være sikkerpå at få den bedste kvalitet, skaldu derfor vælge en af de ”megettidlige” sorter med FAOdk på 160eller lavere.

Vælg tidlighed ud fra danskeforhold– brug FAOdk
FAO-tallet giver en god viden om ensorts tidlighed. Men den bedste informationfår du, når FAO-tallet er baseretpå danske forsøg. Derfor anvendervi kun FAOdk i vores katalog. FAOdk er baseret på de første to år,en sort er med i Landsforsøgene.Dermed får du størst sikkerhed for,at sorten i praksis har den ønskedetidlighed. Som altid i vores katalog er sorterneinddelt i grupperne ”Meget tidlige”,”Tidlige” og ”Sene”. Så vælger dumellem de sorter, der er relevante fordine forhold.

Vælg mellem sorterne i Top 10
I vores katalog giver vi dig det bedsteoverblik over sorternes position bådemed hensyn til udbytte og kvalitet.Det gør vi ved at placere vores sorterpå en liste over Top 10 i deres gruppefor tidlighed. De er rangeret efter etgennemsnit af det gode majsår 2016og det vanskelige majsår 2017.Så kan du vælge de sorter, der harde bedste egenskaber blandt deegenskaber, du lægger mest vægt påunder dine forhold.

Vælg mellem ”koldt” eller ”varmt" område
For at gøre oplysningerne om sorternemest relevante for din bedrift har videlt dem op på ”varme områder” og ”kolde områder”. Det ”varme område”er Syd-og Østdanmark. Det ”koldeområde” er Vest-og Nordjylland. Dermedkan du bruge netop de tal, somligger tættest på forholdene i dinemarker med majs.Har du lune marker og bor i det ”koldeområde”, kan du bruge tallene forSyd- og Østdanmark. Ligger markerneomvendt under kølige forhold i SydogØstdanmark, kan du med fordelbruge tallene fra Nord- og Vestjylland.

Find din rådgiver