Kolbemajs

I takt med at fodringen af højtydende dyr fordrer stadig mere koncentreret foder til fornuftige priser, stiger interessen for at dyrke kolbemajs. Kolbemajs er nemlig et særdeles godt foder, som også er kendetegnet ved at have et betydeligt indhold af protein. Hvis du vel at mærke vælger de bedste sorter.

Der er også andre egenskaber, som du bør lægge vægt på. Som for eksempel, hvor nemt det er at plukke kolberne af. Desværre er det en egenskab, som endnu ikke er med i sortsforsøgene. Men flere maskinstationer er i forbindelse med høst af kolbemajs begyndt at føre notater om, hvordan kolberne slipper stænglerne hos de forskellige sorter.

Når kolberne er for svære at plukke af, bliver der et mærkbart tab. Derfor bør du tage den faktor med i valg af sort. Det er en god ide at spørge din maskinstation om hvilke sorter, der fungerer godt og hvilke, der ikke bør blive stående til kolbemajs.

Dyrk både majs til helsæd og kolbemajs
Vi anbefaler, at du dyrker sorter, som både kan bruges som helsæd og som kolbemajs. Vi kalder dem buffersorter, og de giver dig en stor frihed til at beslutte, hvordan du vil høste din majs helt frem til høsttidspunktet.

Kort før høst af din majs kender du både udbytte og kvalitet af dit græsensilage, og du har helt sikkert også en god fornemmelse af, hvordan udbyttet bliver i dine majs. Når du har buffersorter med i dit valg af sorter, giver det dig mulighed for at bestemme hvor stor andel af dine majs, der skal høstes som henholdsvis helsæd og kolbemajs.

Sats på højt udbytte af stivelse og protein
I landsforsøgene er der ikke udbyttemåling i kolbemajs. Men du kan få et godt indtryk af det forventede udbytte som kolbemajs ved at se på en sortsudbytte i stivelse. Hovedparten af udbyttet i stivelse kommer nemlig fra kolberne. Samtidigt skal du se på udbyttet af protein. Der er betydelige forskelle i sorternes udbytte af protein - og hvem vil ikke uden ekstra omkostninger høste plus 100 kg protein pr. hektar?

Protein i majsen indgår altid i beregning af foderoptimeringen. Så bliver det ekstra udbytte af protein i de bedste sorter til en besparelse ved indkøb af de øvrige foderemner.

Sørg for at stakkens mål passer til det daglige forbrug
Stakken bør ikke være større end, at det planlagte, daglige forbrug gør, at du bevæger dig tilstrækkeligt frem i stakken. Et forbrug på 25 til 30 cm pr.dag sikrer mod mug og svampevækst.

Find din rådgiver