Generelle betingelser for salg og levering af frø under Frømarkedsføringsloven, med undtagelse af læggekartofler og sukkerroefrø (GBSL Frø)

1. Generelt
1.1
Følgende vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, leveringer ogtilknyttede juridiske transaktioner, der involverer frø (medundtagelse af læggekartofler og sukkerroefrø) i overensstemmelsemed Frømarkedsføringsloven.
1.2
Disse vilkår og betingelser gælder kun for landmænd og andreiværksættere som defineret i paragraf 14 i BGB (Tysk civillovbog).
1.3
GBSL Frø accepteres af køberen senest ved modtagelse af denførste levering og gælder for hele varigheden af forretningsforholdet.Dette gælder ikke, hvis køberen ikke havde mulighed for at tageindholdet af GBSL ad notam, før første kontraktindgåelse.
1.4
Ændringer til disse vilkår og betingelser skal meddeles denkontraherende part i tekstform. Ændringerne skal anses somværende godkendt, hvis den kontraherende part ikke har indsigelseri tekstform inden for seks uger efter meddelelse herom. Brugerenskal specifikt henlede den kontraktlige partners opmærksomhed pådenne juridiske konsekvens, når ændringerne meddeles.
1.5
Eventuelle vilkår og betingelser for køberen, der afviger fra GBSL Frø, samt andre aftaler såsom garantier, ændringer og supplerendeaftaler, vil kun være gældende, hvis sælgeren udtrykkeligtaccepterer de pågældende vilkår og betingelser eller aftaler.
1.6
I det omfang juridiske transaktioner gennemføres mundtligt eller pr.telefon med forbehold for skriftlig bekræftelse, skal indholdet afbekræftelsesbrevet anses for at være aftalt, medmindre modtagerenomgående gør indsigelse. Denne juridiske konsekvens er angivet ibekræftelsesbrevet.

2. Kvalitetsaftale; poster med genteknologi
2.1
Følgende gælder udelukkende som den aftalte kvalitet af frøet ioverensstemmelse med paragraf 434, stk. 1, sætning 1 i BGB:
1. Frøene er tro mod arten og sorten;
2. Frø produceret i Tyskland opfylder kravene i bilag 3 tilbekendtgørelsen om markedsføring af frø fra landbrugsarter ogaf grøntsagsfrø af 21. januar 1986, med ændringer; frøfremstillet i andre lande opfylder kravene i det respektiveeuropæiske frødirektiv.
2.2
De frøsorter, der leveres til såning, er – medmindre andetudtrykkeligt er aftalt – sorter, som ikke er underlagt de lovmæssigekrav i loven om genteknologi.1I produktionen af disse frø blev der anvendt procedurer, der sigtermod at undgå utilsigtet tilstedeværelse af genetisk modificeredeorganismer (GMO’er), der kræver regulativ. Frømultipliceringforegår på åben mark, under naturlige forhold med fri pollenstrøm.Det er derfor ikke muligt fuldstændigt at udelukke utilsigtettilstedeværelse af GMO’er og at sikre, at det leverede frø er fri forspor af GMO’er.
2.3.
Medmindre andet er aftalt, gælder følgende: Sælgeren leverer frø tilplanteproduktion. De leverede frø er ikke beregnet til indtagelse afmennesker eller dyr, uanset om de er behandlet eller ikke behandlet.Planter, der vokser fra de leverede frø, må kun bruges som madog/eller foder efter fuldstændig adskillelse fra frølegemet, derleveres som frø. De leverede frø må især ikke bruges til produktionaf spirer, hvor skud og frø forbruges som en enhed. Sælgeren erikke ansvarlig for stoffer og/eller mikroorganismer, der ikke errelevante i henhold til frøloven, som findes på eller i de leveredefrøkorn, medmindre en specifik behandling af frøet medmikroorganismer og/eller mikronæringsstoffer er aftalt separat.

3. Behandling af frøene
3.1

Frø, der sædvanligvis bearbejdes eller udsættes for anden kemiskeller særlig fysisk behandling eller behandling, der kansammenlignes med virkningen, skal leveres i en tilsvarendebehandlet form, medmindre andet er aftalt.
3.2
Hvis køberen ønsker at påberåbe sig en defekt i de leverede varerefter en - førstegangs- eller yderligere - rensning eller andenbehandling udført af ham eller på hans vegne, skal han bevise medpassende bevis, at defekten allerede eksisterede før den -førstegangs- eller yderligere - rensning eller anden behandlingudført af ham eller tredjeparten. En sikkerhedsprøve, der er tagetinden farvning i overensstemmelse med klausul 8.2, kan isærbetragtes som egnet evidens.

4. Levering og leveringsdatoer
4.1

Hvis der er aftalt en leveringsdato eller en leveringsperiode, skalkøberen, uden at blive bedt om det, senest fem hverdage før datoeneller perioden begynder, informere sælgeren om hvilket sted,leveringen skal foretages (“forsendelsesinstruktion”). Hvisafsendelsesordren ikke ankommer i tide, kan sælgeren trække sigud af kontrakten og kræve erstatning i stedet for opfyldelse, hvis hanhar givet køberen en henstandsperiode på mindst tre arbejdsdageog heller ikke har modtaget en afsendelsesordre inden for dennehenstandsperiode. Leveringsdatoer og leveringsperioder skalforlænges med henstandsperiodens varighed. Det samme gælder,hvis forsendelsesinstruktionen, i modsætning til aftalen, kunvedrører en del af leveringen i forhold til den del, der ikke er blevetbestilt.
4.2
Hvis leveringsperioden kun bestemmes af det tidspunkt, hvorafsendelsesordren modtages af sælgeren, skal øjeblikkelig leveringi overensstemmelse med klausul 4.4 betragtes som aftalt itvivlstilfælde.
4.3
Hvis det er aftalt, at køberen skal afgive forsendelsesordren på enbestemt dato eller inden for en frist, skal bestemmelserne i klausul 4.1 finde anvendelse med undtagelse af den første sætning. Imangel af en sådan aftale, skal sælger fastsætte en rimelig frist forkøberen til at udstede forsendelsesordren; i så fald skalbestemmelserne i klausul 4.1 finde anvendelse med undtagelse afden første sætning.
4.4
Medmindre andet er aftalt, skal det leveres med klausulen:
- “Med det samme”, inden for fem hverdage efter modtagelse afforsendelsesordren;
- “Omgående”, inden for ti arbejdsdage efter modtagelse afforsendelsesordren;
- “Start på en måned”, i perioden fra den 1. til den 10., inklusive;
- “Midt på en måned”, i perioden fra den 11. til den 20., inklusive;
- “Slut på en måned”, i perioden fra den 21. til slutningen afmåneden;
- “I tide til såning”, tidligst inden for fem hverdage eftermodtagelse af forsendelsesordren.
4.5
Hvis der er aftalt en omtrentlig levering, skal en afvigelse ileveringsmængden på op til fem procent af den mængde, der erangivet i kontrakten, være i overensstemmelse med kontrakten. Itilfælde af en sådan afvigelse, skal den samlede købspris beregnesi overensstemmelse med mængdeafvigelsen.
4.6
Køberen er forpligtet til at acceptere delvis ydelse, medmindre detteer urimeligt for ham i det enkelte tilfælde.
4.7
Hvis sælgeren ikke leverer til tiden eller inden for tidsfristen, skalkøberen fastsætte en henstandsperiode på mindst tre arbejdsdagetil gennemførelse.Klausul 4.6 skal gælde tilsvarende for leveringer inden forhenstandsperioden. Hvis sælgeren ikke leverer inden for tidsfristeneller ikke leverer i overensstemmelse med kontrakten, kan købertrække sig ud af kontrakten og, hvis sælgeren er ansvarlig forpligtforsømmelsen, kræve erstatning i stedet for opfyldelse.
4.8
Hvis sælgeren kun har udført delvis opfyldelse på trods af at havefastsat en rimelig frist for efterfølgende opfyldelse, skal klausul 4.7, sætning 3, finde anvendelse i overensstemmelse hermed med den delvise opfyldelse, der ikke blev udført. Køberen kan dog kun trække sig ud af hele kontrakten og kræve erstatning i stedet for opfyldelse, hvis han ikke har nogen interesse i den delvise opfyldelse.
4.9
Køber kan ikke trække sig ud af kontrakten og kræve erstatning i stedet for opfyldelse, hvis sælger har leveret op til fem procent af den mængde, der er angivet i kontrakten, på utilstrækkelig vis; i denne henseende er enhver pligtforsømmelse fra sælgers side irrelevant. I tilfælde af omtrentlig levering i henhold til klausul 4.5, skal sætning 1 gælde, hvis sælgeren har leveret op til ti procent mindre end den omtrentlige mængde, der er angivet i kontrakten. De andre lovbestemte garantikrav forbliver upåvirket.
4.10
I tilfælde af salg, der er underlagt muligheden for levering, påtager sælgeren sig ikke indkøbsrisikoen. Sælgeren er ikke forpligtet til at levere, hvis det er umuligt for sælgeren at levere varerne af juridiske eller faktuelle årsager. Dette er især tilfældet, når
- den opstrømsleverandør, som sælgeren har indgået en juridisk transaktion med for at opfylde sin leveringsforpligtelse over for køberen, ikke opfylder sin forpligtelse til korrekt og rettidig levering til sælgeren;
- den kompetente anerkendelsesmyndighed nægter at anerkende leveringen;
- levering fra egen opformering er udtrykkeligt eller stiltiende aftalt, og varerne fra egen opformering er brugt op.
En forpligtelse fra sælgers side til at betale erstatning for manglende levering skal afgøres i disse tilfælde i overensstemmelse med klausul 9.

5. Afsendelse
Medmindre parterne aftaler andet, skal sælgeren bestemme, hvordan varerne skal sendes, og pålæsningsstedet for varerne.

6. Betaling
6.1
Stedet for opfyldelse af betalinger skal være sælgerens forretningssted.
6.2
Medmindre andet er aftalt, skal betaling forfalde uden fradrag umiddelbart efter modtagelse af frøene og fakturaen og skal betales inden for 14 dage efter modtagelse af fakturaen. Den lovbestemte bestemmelse i BGB paragraf 286 gælder for misligholdelse2.
6.3
Sælgeren er kun forpligtet til at acceptere veksel, hvis dette udtrykkeligt er aftalt. Veksler og checks skal under alle omstændigheder kun accepteres på betalingskontoen, så købspriskravet kun udløber ved betaling af det beløb, der er angivet på vekslen eller checken, og kun på dette beløb.
6.4
Hvis sælgeren bliver opmærksom på en væsentlig forringelse af køberens økonomiske omstændigheder eller solvens, skal sælgeren være berettiget til at fremsætte alle krav, der opstår som følge af forretningsforholdet, herunder udskudte krav og dem, der opstår som følge af veksler, der straks forfalder og skal betales, og til at foretage yderligere leveringer, der er afhængige af forudbetaling eller tilvejebringelse af sikkerhed. Hvis der er fastsat en frist for denne forudbetaling, er sælger berettiget til at trække sig ud af kontrakten og kræve erstatning i stedet for opfyldelse, efter at fristen er udløbet forgæves.
6.5
Modregning mod krav fra sælgeren er kun tilladt med uomtvistelige eller juridisk etablerede modkrav. Påstanden om ret til opbevaring, som ikke er baseret på det samme kontraktforhold, er udelukket.

7. Meddelelse om defekter
7.1
Hvis køberen er købmand, skal han omgående inspicere frøene senest to hverdage efter levering. Hvis frøene købes i lukkede beholdere med henblik på videresalg, skal forpligtelsen til inspektion kun gælde, hvis beholderen åbnes, eller hvis der er skilte, f.eks. på emballagen, som angiver, at frøene er fejlbehæftede.
7.2
Hvis køberen er købmand, skal han underrette sælgeren om åbenlyse fejl i frøene uden forsinkelse senest tre arbejdsdage efter overdragelse. Ikke-mistænksomme defekter skal også meddeles sælgeren af køberen, som er købmand, uden forsinkelse, senest inden for to arbejdsdage efter at denne er blevet opmærksom på dem. Datoen for sælgerens modtagelse af klagen skal være autoritativ. Sælgeren kan kræve, at køberen giver skriftlig meddelelse om fejl, hvorved tidsbegrænsningerne i sætning 1 og 2 udvides til fem arbejdsdage, hvorved modtagelse af meddelelsen fra sælgeren om fejl er afgørende.
7.3
Hvis køberen er iværksætter, men ikke købmand, skal de frister, der er angivet i 7.1 og 7.2, forlænges med to arbejdsdage i hvert tilfælde.

8. Prøveudtagning, sådan indhentes en ekspertudtalelse
8.1
Hvis køberen opdager fejl efter levering, som han ønsker at påberåbe sig, skal han straks få taget en gennemsnitsprøve fra leveringen i overensstemmelse med 8.2, for så vidt der stadig er tilgængelige frø. Det er ikke nødvendigt at tage en gennemsnitsprøve, hvis sælgeren har anerkendt fejlen.
8.2
Gennemsnitsprøven skal tages og formes i overensstemmelse med reglerne for prøveudtagning i Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (Foreningsorganisationen for tyske landbrugstestnings- og forskningsinstitutter) af en person, der er udpeget eller forpligtet til dette formål af et landbrugskammer, et industri- og handelskammer eller en kompetent myndighed. Der skal dannes tre ens delprøver ud fra gennemsnitsprøven. En delprøve skal uden forsinkelse sendes til et af frøtestcentrene (se vedlagte liste) til undersøgelse, den anden delprøve skal sendes til sælgeren, og den tredje delprøve skal forblive hos køberen. Hvis en af parterne tvivler på resultatet af undersøgelsen foretaget af den påberåbte myndighed for frøtestning, skal den delprøve, der er tilbage hos den pågældende part, omgående sendes til undersøgelse hos en anden myndighed for frøtestning, som endnu ikke har været involveret i undersøgelsen, og som skal udpeges af den frøcertificeringsmyndighed, der er ansvarlig for køberen i henhold til national lovgivning. Den anden undersøgelsesmyndigheds resultater skal være bindende for begge parter, hvis de er i overensstemmelse med den første undersøgelsesmyndigheds resultater. Hvis resultaterne ikke er overensstemmende, skal den resterende delprøve straks sendes til undersøgelse hos en anden myndighed for frøtestning, der endnu ikke er involveret i undersøgelsen, hvilket skal bestemmes af den frøcertificeringsmyndighed, der er ansvarlig for køberen i henhold til national lovgivning. Den tredje myndighed for frøtestnings resultater skal være bindende for begge parter, hvis de er i overensstemmelse med nogen af resultaterne fra de myndigheder for frøtestning, der tidligere var involveret. Hvis der ikke er en sådan overensstemmelse, anses middelværdien fra de tre undersøgelser for at være det konstaterede resultat.
8.3
Hvis der ikke er flere frø til rådighed, og sælgeren af frøene ikke straks anerkender en klage fra køberen, skal en inspektion af fremkomsten uden forsinkelse udføres af en passende ekspert, hvortil sælgeren og køberen inviteres. Eksperten skal udpeges af den frøcertificeringsmyndighed, som er kompetent i henhold til national lov, inden for hvilket område inspektionen skal finde sted. Formålet med ekspertens undersøgelsen er at fastslå fakta og fastslå mulige årsager til den væsentlige fejl. Denne bestemmelse gælder ikke, hvis frøene er blevet erhvervet med henblik på videresalg.

9. Erstatning for fejl og erstatningsansvar
9.1
Sælgeren er kun forpligtet til at betale erstatning ved pligtforsømmelse i tilfælde af forsætlig og grov uagtsomhed, medmindre sælgeren påfører skader på køberens liv, krop eller helbred eller en væsentlig kontraktlig forpligtelse, hvis opfyldelse er uundværlig for at opnå kontraktens formål.
9.2
I tilfælde af væsentlige fejl, som sælgeren er ansvarlig for, skal sælgeren efter eget skøn enten afhjælpe fejlen eller skaffe en erstatningslevering. Kun hvis afhjælpningen af fejlen eller erstatningsleveringen mislykkes, kan køberen reducere købsprisen eller trække sig ud af kontrakten, og, hvis sælgeren er skyldig i forsætlig eller grov uagtsomhed, kræve erstatning i stedet for levering. Sætning 2 finder ikke anvendelse, hvis eksistensen af den væsentlige fejl udgør et væsentligt brud på kontraktlig forpligtelse, og opfyldelse af denne kontraktlige forpligtelse er uundværlig for at opfylde kontraktens formål.
9.3
Krav om fejl og krav som følge af pligtbrud, der ikke vedrører væsentlige fejl eller retsmangel, skal være forældet et år efter levering af frøene. Dette gælder ikke i tilfælde af paragraf 309, stk. 7, litra a) og b) i BGB. Paragraf 438, stk. 3 i BGB forbliver uberørt.
9.4
Erstatningskrav som følge af uagtsomt brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser skal begrænses til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten.
9.5
I det omfang ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for sælgerens medarbejderes, personales, repræsentanters og stedfortrædende agenters personlige ansvar.

10. Forpligtelse til afhjælpning af skader
10.1
Køberen skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at afbøde skaden. Hvis skaden kunne være blevet afværget eller reduceret, hvis defekten var blevet anmeldt, så snart den blev synlig, skal dette også tages i betragtning ved vurdering af kompensationen.

11. Ejendomsforbehold, overdragelse af sikkerhed
11.1
Alle varer, der leveres af sælgeren til køberen, forbliver sælgerens ejendom, indtil alle krav, der opstår fra forretningsforholdet med køberen, er blevet afgjort (reserverede varer). Dette gælder også, hvis individuelle eller alle sælgerens krav er blevet inkluderet i en aktuel faktura, og saldoen er blevet registreret og anerkendt. Dette gælder også for krav fra checks og veksler, der er blevet etableret i forbindelse med forretningsforholdet.
11.2
Køber skal ikke erhverve ejendomsretten ved nogen forarbejdning eller behandling af de forbeholdte varer i henhold til 12.1, da køber udfører en sådan forarbejdning eller behandling for sælger uden nogen forpligtelser, der følger deraf for sælger. I tilfælde af forarbejdning, kombinering, sammenblanding eller blanding af forbeholdsvarer med andre varer, der ikke tilhører sælger, er sælger berettiget til den deraf følgende medejendomsandel i den nye vare i forhold til værdien af forbeholdsvarerne til de andre forarbejdede varer på tidspunktet for forarbejdning, kombinering, sammenblanding eller blanding. Hvis køberen erhverver eneejerskab af den nye vare, accepterer sælgeren og køberen, at køberen skal tildele sælgeren ejerskab af den nye vare i forhold til værdien af de behandlede eller kombinerede, sammenblandede eller blandede varer, der er underlagt ejendomsforbehold og skal holde dem i varetægt for sælgeren gratis.
11.3
Køberen må kun videresælge de reserverede varer i den almindelige forretningsgang eller bruge dem til såning.
11.4
Plantevæksten fra de frø, der leveres af sælgeren, skal overdrages til sælgeren som sikkerhed ved deres adskillelse fra jorden, indtil alle krav, der opstår fra forretningsforholdet, er blevet afregnet fuldt ud og skal holdes i sikker varetægt af sælgeren gratis.
11.5
Alle krav fra køberen fra et videresalg af de reserverede varer overdrages til sælgeren på tidspunktet for kontraktens indgåelse for at sikre sælgeren alle krav fra forretningsforholdet. Køberen er berettiget til at indsamle disse krav for sælgers regning, indtil sælgeren ophæver dem. Sælgerens autoritet til selv at indsamle kravene forbliver upåvirket af dette. Sælgeren forpligter sig dog til ikke at indsamle fordringerne, så længe køberen på behørig vis opfylder sine betalings- og andre forpligtelser.
11.6
Køberen er forpligtet til at sikre, at varerne er underlagt ejendomsforbehold på passende vis for egen regning, for så vidt dette er sædvanligt, og til straks at underrette sælgeren om ethvert tilfælde af skade. I denne henseende overdrages krav, der udspringer af forsikringskontrakten, til sælgeren på forhånd, indtil alle krav, der udspringer af forretningsforholdet, er blevet afregnet fuldt ud.

12. Brug af frøene
12.1
Køberen forpligter sig til kun at bruge frøene til det tilsigtede formål. Køberen må især ikke bruge frøene til fremstilling af materiale til formering uden forudgående skriftlig tilladelse fra den respektive indehaver af plantesortsrettigheden, hvis tildeling sker efter skøn fra indehaveren af plantesortsrettigheden. Modstridende bestemmelser i den tyske plantesortsbeskyttelseslov og den europæiske plantesortsbeskyttelsesforordning, især med hensyn til det såkaldte landmandsprivilegium til at genplante på egen gård, forbliver upåvirket.
12.2
Hvis køberen overtræder en forpligtelse i henhold til klausul 12.1, skal denne, efter anmodning fra sælgeren eller indehaveren af plantesortsrettigheden, betale en kontraktmæssig straf til indehaveren af plantesortsrettigheden, der beløber sig til tre gange købsprisen for frøene. Dette påvirker ikke køberens forpligtelse til at betale yderligere erstatninger.

13. Tvister
13.1
Hvis parterne i købekontrakten er købmænd, skal alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med købekontrakten, efter fordringshaverens valg afgøres ved en voldgiftsret for tvister om frø eller ved en almindelig domstol. Voldgiftsretterne for frøkonflikter annonceres på de respektive hjemmesider for BDP (Bundesverband deutscher Pflanzenzüchter [Forbund for tyske planteavlere]), DRV DRV (Deutscher Raiffeisenverband [Tyske Raiffeisen-forbund]) og BVO BVO (Bundesverband der Vermehrungsorganisationsfirmen e.V. [Føderale sammenslutning af formeringsorganisationen virksomheder]).
13.2
Den kompetente voldgiftsdomstol for tvister om frø eller almindelig domstol for stedet for sagsøgers hjemsted skal have jurisdiktion, medmindre parterne aftaler andet.
13.3
Voldgiftssagen er underlagt reglerne for procedure i den kompetente voldgiftsret.

14. Diverse
Skulle en eller flere bestemmelser i disse GBSL Frø være, eller blive, virkningsløse eller uden retskraft, vil virkningen af de resterende bestemmelser ikke blive påvirket heraf. I stedet for den ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse, skal parterne aftale en gyldig bestemmelse, der kan håndhæves, og som er tættest på begge parters økonomiske interesser. Det samme gælder, hvis der er et utilsigtet hul i GBSL Frø.

Sidst opdateret: 10.02.2022


1 Lovkrav til genteknologi betyder lovkravene i direktiv 2001/18/EF, forordning (EF) nr.1829/2003, forordning (EF) nr. 1830/2003 samt lov om regulering af genteknologi (GenTG) oglov om gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs eller Den Europæiske Unions forordninger inden for genteknologi og om mærkning af fødevarer fremstillet uden brug afgenteknologiske teknikker (EGGenTDurchfG) samt andre hjælpebestemmelser.

2 BGB paragraf 286: Debitors misligholdelse
(1) Hvis debitor ikke betaler som svar på en påmindelse fra kreditor, der er udstedt efter forfaldsdatoen, sætter påmindelsen debitor i mora. Indgivelse af et søgsmål om opfyldelse og forkyndelse af en henstilling om betaling i betalingsrækkefølgen svarer til en påmindelse.
(2) Påmindelsen er ikke påkrævet, hvis
1. der fastsættes et tidspunkt for opfyldelse i henhold til kalenderen,
2. opfyldelse skal finde sted forud for en begivenhed, og en rimelig tid for opfyldelsen bestemmes på en sådan måde, at den kan beregnes ud fra begivenheden i henhold til kalenderen,
3. debitor seriøst og til sidst afslår opfyldelse,
4. den umiddelbare forekomst af misligholdelsen kan begrundes af særlige årsager efter afvejning af begge parters interesser.
(3) Debitoren for et krav om betaling skal senest være misligholdt, hvis denne ikke foretager betaling inden for 30 dage efter forfaldsdatoen og modtagelse af en faktura eller tilsvarende betalingsplan; dette gælder kun for en debitor, som er forbruger, hvis der er foretaget en specifik henvisning til disse konsekvenser i fakturaen eller betalingsplanen. Hvis tidspunktet for modtagelse af fakturaen eller betalingsplanen er usikkert, skal debitoren, som ikke er forbruger, have misligholdt betalingsfristen senest 30 dage efter forfaldsdatoen og modtagelse af vederlaget.
(4) Debitoren skal ikke være i mora, så længe opfyldelsen udelades på grund af en omstændighed, som vedkommende ikke er ansvarlig for.
(5) Paragraf 271a, stk. 1 til stk. 5 skal anvende mutatis mutandis på en aftale om forekomsten af misligholdelse, der afviger fra stk. 1 til stk. 3.