Programėlės „BeetSeedService“, kurią teikia KWS SAAT SE (toliau – KWS) bendrosios sutarties sąlygos

1) Įvadas

a) Toliau išdėstytos nuostatos nustato naudojimosi nemokama Programėle „myKWS app“, skirta „Android“ ir „iOS“ („iPhone“) įrenginiams (toliau – Programėlė), sąlygas, taip pat reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Programėle.

b) Programėlė skirta naudotis tik pilnamečiams asmenims, jei naudotojas yra fizinis asmuo. Naudotojas registracijos metu ir naudodamasis Programėle turi patvirtinti, kad yra pilnametis ir visiškai veiksnus.

c) Norėdami atsisiųsti Programėlę ir naudotis jos funkcijomis, ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės privalo užsiregistruoti Programėlėje. Kartu su šiomis bendrosiomis sutarties sąlygomis, privatumo politika, kurią galima rasti Programėlėje ir kuri yra neatsiejama šių bendrųjų sutarties sąlygų dalis, papildomai apibūdina, kaip renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, pateiktus kaip profilio informacija bei duomenis, susijusius su Jūsų pasėliais ir KWS veislėmis.

d) Norėdami naudotis Programėlėje esančio modulio BeetSeedService privalumais, privalote įsigyti bent vieną „KWS CONVISO® SMART“ cukrinių runkelių sėklų dėžutę.

e) Naudodamiesi Programėle sutinkate, kad perskaitėte ir supratote šias bendrąsias sutarties sąlygas bei privatumo politiką, taip pat sutinkate, kad jums bus taikomos visos šios sąlygos.

2) Mokesčiai

a) Mes netaikome jokio mokesčio už naudojimąsi Programėle. Vis dėlto Jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti mokesčius už prieigą prie Programėlės, o jei Programėle naudojatės užsienyje, tarifai gali skirtis. Šiuos mokesčius sumokėti privalote Jūs.

3) Prieigos nutraukimas ir (ar) sustabdymas

a) Be įspėjimo galime sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą prie Programėlės ar jos funkcijų, jei manysime, kad pagrįsta tai daryti, konkrečiai, jei: i) dėl bet kokios priežasties nuspręsime nebeteikti Programėlės; ii) turėsime pagrindo manyti, kad pažeidėte šias bendrąsias sutarties sąlygas; iii) Programėle naudositės netinkamai arba pažeisdami šių bendrųjų sutarties sąlygų esmę; iv) turėsime pagrindo manyti, kad naudojantis Programėle kyla apgaulės ar piktnaudžiavimo rizika; v) kiltų mūsų informacinių technologijų infrastruktūros veikimo trikdžių, būtų sustabdytas jos veikimas arba reikėtų atlikti techninę priežiūrą; vi) tai daryti nurodytų ar rekomenduotų saugumo tarnybos, teismas ar atitinkama reguliavimo institucija.

4) Jūsų naudojimasis Programėle

a) Jums draudžiama:

1) kopijuoti ar atkurti visą Programėlę arba jos dalį;

2) keisti, modifikuoti ar adaptuoti visą Programėlę arba jos dalį;

3) pašalinti ar klastoti Programėlėje esantį arba prie jos pridėtą bet kokį pranešimą apie autoriaus teises;

4) Programėlei naudoti apgrąžos inžineriją.

b) Pareiškiate ir mums garantuojate, kad:

1) visa mums pateikta profilio informacija visais atžvilgiais yra teisinga ir tiksli, o tol, kol turėsite ryšių su KWS, pasirūpinsite, kad ši informacija būtų atnaujinama;

2) Programėle naudositės tik savo tikslais ar bendrovės, kuriai atstovaujate, tikslais (jei dirbate juridiniam asmeniui), bet ne kokio nors kito asmens naudai;

3) tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudosite Programėlės jokiai nesąžiningai veiklai ir jokiu būdu, kuris trikdytų Programėlės veikimą.

5) Intelektinė nuosavybė

a) Šiuo dokumentu KWS jums suteikia neišimtinę ir neperleidžiamą teisę pagal šias bendrąsias sutarties sąlygas naudotis Programėle, įskaitant susijusias autoriaus ir intelektinės nuosavybės teises.

b) Programėlė ir visas turinys, gautas naudojantis Programėle, saugomi kaip autorių teisės ir (ar) kaip kita intelektinė nuosavybė. Jūs pareiškiate, kad Jums yra žinoma, kad naudodamiesi Programėle neįgyjate jokių teisių į programinę įrangą, prekių ženklus ar su Programėle susijusį turinį, o juos galite naudoti tik laikydami visų šių bendrųjų sutarties sąlygų.

6) Garantija ir įsipareigojimai

a) Programėlė teikiama „tokia, kokia yra“. Neteikiame jokių aiškių ar numanomų garantijų arba pareiškimų dėl per Programėlę teikiamų paslaugų patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, išsamumo ir tikslumo. Neteikiame jokių garantijų, kad Programėlė veiks nepertraukiamai, tinkamu laiku, patikimai ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, kad programinė įranga ar serveris, iš kurio teikiama Programėlė, bus be virusų ir klaidų, taip pat negarantuojame Programėlėje esančios medžiagos visiško funkcionalumo, tikslumo ir patikimumo.

b) KWS ir (ar) [KWS dukterinė bendrovė/filialas šalyje] neprisiima atsakomybės prieš Jus ar bet kokią trečiąją šalį dėl bet kokio Programėlės modifikavimo, veikimo sustabdymo ar nutraukimo.

Nė viena iš šių bendrųjų sutarties sąlygų nepanaikina ir jokiu būdu neapriboja KWS ir (ar) [KWS dukterinė bendrovė/filialas šalyje] atsakomybės dėl: i) mūsų aplaidumu sukelto žmogaus sužalojimo ar žūties; ii) apgaulės ar apgaulingo klaidinimo; iii) bet kokio dalyko, už kurį mums neprisiimti atsakomybės ar ją apriboti (arba bandyti tai daryti) būtų neteisėta ir pažeistų įstatymus.

KWS ir (ar) [KWS dukterinė bendrovė/filialas šalyje] yra Jums atsakingi už numatomus nuostolius ir padarytą žalą. Jei nesilaikysime šių bendrųjų sutarties sąlygų, būsime Jums atsakingi už Jūsų patirtus nuostolius ir žalą, kuriuos buvo galima numatyti kaip šių bendrųjų sutarties sąlygų nesilaikymo arba deramo rūpinimosi ar įgūdžių trūkumo iš mūsų pusės pasekmę, bet nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ir žalą, kurių nebuvo galima numatyti. Nuostoliai ar žala laikomi numatomais, jei yra akivaizdu, kad jie nutiks.

KWS ir (ar) [KWS dukterinė bendrovė/filialas šalyje] nėra atsakingi už veiklos nuostolius. KWS ir (ar) [KWS dukterinė bendrovė/filialas šalyje] nebus atsakingi Jums už jokį prarastą pelną, verslo nuostolius, veiklos pertraukimą ar prarastas verslo galimybes.

7) Programėlės funkcijos

a) KWS sukūrė Programėlę be kita ko siekdama informuoti apie tinkamą naudojimąsi sistema „CONVISO® SMART“ (naudojimo laiką, dozavimą ir kt.). Be to, ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės gali registruoti savo „KWS CONVISO® SMART“ veisles per modulį BeetSeedService, kad galėtų pasinaudoti BeetSeedService privalumais, kuriuos sudaro finansinė parama, teikiama pagal šias bendrąsias sutarties sąlygas, jei tektų atsėti „KWS CONVISO® SMART“ veisles.

Programėlė suteikia galimybę registruoti savo pasėlius ir veisles „CONVISO® SMART“ modulyje BeetSeedService. Ši informacija yra susieta su Jūsų profiliu ir bus siunčiama tiesiai į KWS serverį Vokietijoje. Be to, Programėlė suteikia galimybę gauti su „CONVISO® SMART“ susijusius pranešimus mobiliajame telefone, jei savo mobiliajame įrenginyje aktyvinote šią funkciją. Išsamesnę informaciją žr. mūsų privatumo politikoje.

b) Naudodamiesi Programėle galėsite pasiekti „CONVISO® SMART“ augintojo vadovą, kuriame išsamiai aprašyta, kaip naudoti „CONVISO® SMART“ produktus.

c) Programėlė suteikia galimybę naudotis sprendimų priėmimo schemos dėl maišymo su kitais preparatais moduliu (angl. „Decision Tree for Mixing Partners“) ir gauti tam tikrų rekomendacijų, kaip herbicidą „CONVISO® ONE“ naudoti mišinyje su kitais preparatais, atsižvelgiant į skirtingas aplinkos sąlygas. Tai bendros rekomendacijos ir KWS neprisiima jokios atsakomybės, kadangi negalime įvertinti konkrečių aplinkos sąlygų. Jei norite gauti tikslesnių rekomendacijų, kreipkitės į KWS agronomijos specialistą.

8) Modulis BeetSeedService

a) Modulio BeetSeedService paskirtis

1) KWS siūlo sprendimą BeetSeedService, tarptautiniu lygmeniu dar vadinamą moduliu BeetSeedService, kuriuo galima pasinaudoti kaip nurodyta šiose bendrosiose sutarties sąlygose.

2) Modulio BeetSeedService paskirtis – suteikti nuolaidą sėklai, skirtai antrajai sėjai. Siekdami išvengti abejonių, patiksliname, kad minima nuolaida netaikoma herbicidui „CONVISO® ONE“.

3) KWS modulį BeetSeedService teikia išimtinai per Programėlę „myKWS app“.

4) Modulį BeetSeedService galima taikyti tik KWS išvestoms „CONVISO® SMART“ veislėms.

5) Naudotojai modulio BeetSeedService privalumais gali naudotis nemokamai.

b) Teisė dalyvauti; paslaugos teikimo teritorija

1) Moduliu BeetSeedService gali naudotis tik verslu užsiimantys ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės (toliau - Naudotojai) pirmosios arba antrosios sėjos metu. Naudotojas turi užsiregistruoti modulyje BeetSeedService.

2) Modulis BeetSeedService siūlomas „CONVISO® SMART“ veislėms šioje teritorijoje: Lietuvos Respublikos teritorijoje.

c) Faktinės išankstinės sąlygos

1) Modulis BeetSeedService siūlomas pasėlių praradimo atveju perkant „CONVISO® SMART“ veislių sėklą antrajai sėjai tais pačiais ūkininkavimo metais.

2) Galimybė pasinaudoti pasiūlymu teikiama esant tokioms pasėlių praradimo priežastims: dirvožemio plutos susidarymas, netinkamas padengimas, purškimo klaidos, šalna, kruša ir kt.

d) Reikalavimai sėklai

1) „CONVISO® SMART“ sėkla pirmajai ir antrajai sėjai turi būti gauta iš KWS, turi būti skirta tiems patiems sėjos metams, turi būti patikrinta (Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) bandymas) Vokietijoje ir įtraukta į VATŽŪM Augalų veislių skyriaus sąrašą arba rekomenduojama auginti AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ veislių komisijos.

2) „CONVISO® SMART“ sėklos pirmajai ir antrajai sėjai pirkimas turi būti užregistruotas modulyje BeetSeedService.

3) Kvalifikuotas KWS darbuotojas arba KWS paskirtas vertintojas ekspertas nuspręs, ar įvykdytos d) skirsnio (1) ir (2) punktuose nurodytos išankstinės sąlygos. Taip pat lieka ir galimybė retrospektyviai peržiūrėti šių sąlygų laikymąsi, vykdant teismo nurodymą.

e) Jokių pardavimo ir tiekimo privilegijų

1) BeetSeedService kontekste KWS neveikia kaip „CONVISO® SMART“ sėklos pardavėjas. Pardavėjai yra vietinės cukraus gamybos bendrovės ir (ar) platintojai (jei taikoma), iš kurių Naudotojas perka „CONVISO® SMART“ sėklą atskirai nuo modulio BeetSeedService.

2) Dėl to KWS negali garantuoti, kad perkant „CONVISO® SMART“ sėklą antrajai sėjai vietinės cukraus gamybos bendrovės ir (ar) platintojai (jei taikoma), turės „CONVISO® SMART“ sėklos, atitinkančios d) skirsnyje nurodytus reikalavimus. Dalyvavimas modulyje BeetSeedService nesuteikia pagrindo naudotojui teikti pretenziją KWS, jei nėra tiekiama konkreti „CONVISO® SMART“ veislė. KWS pasilieka teisę Naudotojui pasiūlyti kitą KWS cukrinių runkelių veislę, nei „CONVISO® SMART“ veislė.

f) Reikalavimai dėl dalyvavimo laiko

1) Modulį BeetSeedService galima panaudoti tik tiems pasėliams, kuriuos Naudotojas tinkamai įvedė į modulį BeetSeedService per registracijos laikotarpį, kuris baigiasi atitinkamų sėjos metų gegužės 5 d.

2) Įvykį, dėl kurio pasėliai buvo prarasti, į modulį BeetSeedService būtina įvesti iki atitinkamų sėjos metų gegužės 31 d.

3) Jei pasėliai ir įvykiai nebuvo įvesti į modulį BeetSeedService iki f) skirsnyje nurodyto termino ir (ar) nebuvo baigta jų registracija, tuomet jie negali dalyvauti modulyje BeetSeedService. Turėkite omenyje, kad Naudotojas gaus el. laišką iš KWS, patvirtinantį tinkamą registraciją.

4) Nuolaida nebus taikoma tais atvejais, jei: i) registracija modulyje BeetSeedService nebus baigta ir patvirtinta; ii) nebus laikomasi f) skirsnyje nurodytų terminų dėl dalyvavimo arba pranešimo apie žalą.

g) Reikalingi duomenys

1) Į Programėlę „myKWS app“ Naudotojas turi įvesti toliau nurodytus duomenis.

a) Asmeninę informaciją (vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, miestas, el. pašto adresas);

Norėdamas užsiregistruoti modulyje BeetSeedService arba pranešti apie žalą, naudotojas turi įvesti papildomus duomenis:

b) pasėlio vieta (brėžinys), pasėlio dydis, pasėlio pavadinimas, veislė, partijos numeris (pvz., DE037-3410819), sėjos vienetų skaičius, sėjos data, važtaraštis, žalos priežastis, žalos padarymo data.

2) Pakartotinės sėjos atveju naudotojas turi įvesti g) skirsnio 1) b) punkte minimus duomenis apie antrąją sėją naudojant „CONVISO® SMART“ sėklą.

3) Naudotojas privalo įvesti tikslius duomenis.

4) KWS gali leisti Naudotojui tam tikrus duomenis ir (ar) įrašus pateikti atgaline data.

5) Daugiau informacijos apie duomenų rinkimą, laikymą ir naudojimą galima rasti privatumo politikoje, kuri pasiekiama per Programėlę.

h) Sutartis dėl nuolaidos, naudojantis BeetSeedService

1) Paraišką gauti nuolaidą Naudotojas pateikia modulyje BeetSeedService įvesdamas ir pateikdamas reikiamus duomenis (žr. g) skirsnį).

2) Paraiška pagal h) skirsnio 1) punktą galioja Naudotojui užtikrinus, kad naudotojas yra verslininkas arba žemės ūkio bendrovė ir „CONVISO® SMART“ sėklos pirkėjas pirmajai ir antrajai sėjai.

3) Sutartis tarp Naudotojo ir KWS dėl nuolaidos sudaroma tik tada, jei KWS priima paraišką. Modulio BeetSeedService prieinamumas Naudotojui nesuteikia pagrindo Naudotojui reikalauti nuolaidos.

i) Nuolaida; vertinimo pagrindas; viršutinė riba

1) Nuolaida, taikoma antrosios sėjos sėklai, yra 50 proc. nuo pirkimo kainos, nurodytos pasėlių praradimo metu galiojančiame kainoraštyje. Antrajai sėjai skirtą „CONVISO® SMART“ sėklą reikia užsakyti ir pirkti kaip įprasta – iš vietinių cukraus gamybos bendrovių ir (ar) platintojų (jei taikoma), kurie pritaikys nurodytą nuolaidą.

2) Nuolaida bus pritaikyta galutinei kainai su sėklų apdorojimu.

3) Bet kokiam antrajai sėjai perkamos „CONVISO® SMART“ sėklos kiekiui, kuris viršija pirmajai sėjai pirktos sėklos kiekį, kompensacija netaikoma.

j) Žemėlapių medžiaga

1) KWS neprisiima jokios atsakomybės už modulyje BeetSeedService teikiamos žemėlapių medžiagos išsamumą ir tikslumą.

2) Aptikus sklypo ploto netikslumus, KWS turi teisę proporcingai koreguoti nuolaidą.

k) Modulio BeetSeedService teikimas; terminas

1) Teisė naudotis moduliu BeetSeedService gali būti užtikrinta tik atsižvelgiant į KWS technines ir veiklos galimybes. KWS stengiasi, kad jos paslaugos būtų teikiamos su kuo mažiau trukdžių. Vis dėlto laikini apribojimai ar veiklos pertraukimas galimi dėl techninių gedimų (pvz., elektros tiekimo sutrikimo, techninės ir Programinės įrangos defektų, duomenų kabelių techninių problemų). Jei Programėlėje modulis BeetSeedService tampa nepasiekiamas, f) skirsnyje nurodyti terminai atitinkamai pratęsiami tiek laiko, kiek neveikė modulis BeetSeedService.

2) KWS turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėjusi ir nenurodydama priežasties nutraukti modulio BeetSeedService teikimą. Modulio BeetSeedService teikimo nutraukimas neturės įtakos galiojančioms sutartims dėl kompensacijos (žr. h) skirsnį).

9) Kita informacija

a) Šioms bendrosioms sutarties sąlygoms ir visiems teisiniams santykiams tarp Naudotojo ir KWS išimtinai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

b) Kiek teisiškai įmanoma, bet kokių ginčų, susijusių su Programėlės naudojimu, atvejais jie yra priskiriami išimtinei Lietuvos Respublikos jurisdikcijai, atitinkamai ginčus sprendžiant Lietuvos Respublikos teismuose, teismo vieta –Vilniuje.

c) Jei atskiros šių sąlygų nuostatos yra negaliojančios arba nustoja galioti, tai nekeičia likusių sąlygų galiojimo.