KWS SAAT SE & Co KGaA's vilkår og betingelser for deltagelse i Beet Seed Service (vilkår og betingelser)

1. Betingelser for Beet Seed Service

1.1 KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS) tilbyder Beet Seed Service på de betingelser, der er angivet i disse vilkår og betingelser for deltagelse.

1.2 KWS leverer udelukkende Beet Seed Service via myKWS-onlineplatformen (myKWS-system). Siden er tilgængelig på https://www.mykws.dk.

1.3 Deltageren kan bruge Beet Seed Service gratis.

2. Berettigelse; Serviceområde; Undtagelser

2.1 Beet Seed Service er åben for landmænd og landbrugsvirksomheder, der dyrker sukkerroer, er bosat i Danmark og er aktive som landmænd eller landbrugsvirksomheder på tidspunktet for første og anden såning.

2.2 Unge under 18 år er udelukket fra deltagelse.

2.3 En anden forudsætning for berettigelse er, at deltageren skal have en aktiv myKWS-konto på tidspunktet for godtgørelse fra KWS. Indehavere af konti, der allerede er slettet på tidspunktet for godtgørelse, vil ikke modtage godtgørelser.

2.4 KWS-tilbud og -tjenester inden for rammerne af Beet Seed Service gælder kun for det danske marked.

2.5 Deltagere, der overtræder disse vilkår og betingelser for deltagelse og/eller yderligere vilkår og betingelser, der er aftalt særskilt med KWS, kan ekskluderes med øjeblikkelig virkning af KWS fra at deltage i Beet Seed Service. Dette gør sig især gældende, hvis deltageren i modstrid med vilkårene og betingelserne for deltagelse registrerer sig, selvom vedkommende ikke er berettiget til det i henhold til vilkårene.

3. Registrering via myKWS; kortdata

3.1 Deltagelse Beet Seed Service programmet er kun mulig via internettet på "www.mykws.dk" og kræver deltagerens korrekt gennemførte registrering som medlem på "myKWS"-platformen. "myKWS"-platformen kan tilgås på "www.mykws.dk".

3.2 Registrering på "myKWS" kræver samtykke til de separate brugsvilkår for "myKWS".

3.3 KWS garanterer ikke fuldstændigheden og nøjagtigheden af kortoplysningerne og satellitbillederne.

3.4 KWS forbeholder sig ret til at kontrollere korrektheden af deltagernes oplysninger om nyligt oprettede områder baseret på satellitbilleder, kortoplysninger eller inspektioner på stedet. Hvis en sådan kontrol afslører modsigelser, vil KWS informere deltageren herom. KWS er berettiget til at se bort fra de pågældende områder i Beet Seed Service, indtil uoverensstemmelser er bilagt.

4. Udførelse af Beet Seed Service

4.3 KWS garanterer ikke, at gensåningsfrø er tilgængelige i den bestilte sort og mængde inden for rammerne af Beet Seed Service.

4.4 Deltagelse i Beet Seed Service giver ikke deltageren nogen rettigheder over for KWS til at skaffe specifikke frø.

4.5 Deltageren ansøger om at deltage i Beet Seed Service ved at indtaste sine oplysninger i myKWS-systemet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for deltagelse, og ved at klikke på knappen "Indsend" erklærer deltageren, at vedkommende ønsker at bruge denne KWS-tjeneste. Det samme gælder, hvor relevant, for deltagelse i KWS-aktiviteter inden for rammerne af Beet Seed Service.

4.6 En kontrakt indgået mellem deltageren og KWS om KWS-tjenester leveret i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for deltagelse træder kun i kraft, hvis KWS accepterer deltagerens ansøgning. Leveringen af Beet Seed Service i myKWS-systemet alene berettiger ikke deltageren til at fremsætte et krav om KWS-tjenester.

5. Tidskrav

5.1 I Beet Seed Service vil der kun blive taget hensyn til de områder, som deltageren registrerede i myKWS-systemet inden udgangen af den tiende dag efter påbegyndelsen af den oprindelige såning af frøene. Områder, der registreres i løbet af denne periode, kan stadig færdiggøres eller slettes indenfor de følgende yderligere fem dage. Derefter vil områderne blive anset for at være endeligt registreret af deltageren.

6. Påkrævede oplysninger

6.1 For at deltage i Beet Seed Service skal deltageren registrere og uploade følgende oplysninger i myKWS-systemet:

6.1.1 Nærmere oplysninger om områderne (placering, størrelse) i Danmark i henhold til specifikationerne i myKWS-systemet.

6.1.3 Nærmere oplysninger om type, frøparti nummer (f.eks. DE037-3410819, noteret på genkendelsesetiketten) og mængden af frøet,

6.1.4 Sådato,

6.1.6 Nærmere oplysninger om det område, der er berørt af omsåningen,

6.2 I individuelle tilfælde kan KWS give deltageren tilladelse til at indsende individuelle oplysninger og/eller dokumenter på et senere tidspunkt.

6.3 Deltageren forpligter sig til at tilvejebringe alle oplysninger for KWS sandfærdigt og fuldstændigt. Deltageren er eneansvarlig for straks at foretage eventuelle nødvendige ændringer af oplysningerne (f.eks. ændring af adresse, e-mailadresse). Hvis forkerte eller ufuldstændige oplysninger fører til en uautoriseret tjeneste leveret af KWS inden for rammerne af Beet Seed Service (f.eks. uautoriseret forholdsmæssig godtgørelse af udgifter til frø), er KWS berettiget til at kræve tilbagebetaling i overensstemmelse hermed.

7. Erstatningsansvar

7.1 KWS' erstatningsansvar for skadeserstatninger, som deltageren pådrager sig i forbindelse med brugen af Beet Seed Service, er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af grov uagtsomhed er KWS kun erstatningsansvarlig for det beløb, der tilskrives en forudsigelig, almindeligt forekommende skade. Hændelige og følgemæssige skadeserstatninger, der er baseret på eventuelle defekter i myKWS-systemet, kan kun godtgøres, hvis sådanne skadeserstatninger normalt kan forventes ved tilsigtet brug af tjenesten.

7.2 Ansvarsbegrænsningen angivet i punkt 7.1 gælder ikke i tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (betegnet "kardinalforpligtelser"), legemsbeskadigelse, skade på liv og helbred, krav baseret på bestemmelserne i den tyske Produkthaftungsgesetz [Produktansvarsloven] og i mangel af garanterede kvalitetsegenskaber.

7.3 Ovenstående bestemmelser gælder tilsvarende for KWS' erstatningsansvar i forbindelse med adfærden af dennes stedfortrædende agenter. Men hvis en stedfortrædende agent, der ikke er en ledende medarbejder, overtræder en kardinalforpligtelse, er KWS kun erstatningsansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed i denne henseende.

7.4 Der kan ikke indgives krav mod KWS, hvis KWS' informationsplatforme, og dermed adgangen til "myKWS" og/eller selve kampagnen, er midlertidigt utilgængelige eller kun delvist tilgængelige eller ikke fungerer fejlfrit. KWS er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle datatab og deraf følgende skadeserstatninger, medmindre andet er fastsat ved lov.

8. Tilgængelighed af Beet Seed Service

8.1 Deltageren er kun berettiget til at bruge Beet Seed Service på myKWS-systemet, for så vidt disse er teknisk og driftsmæssigt mulige hos KWS. KWS skal bestræbe sig på at sikre, at dennes tjenester kan bruges uden afbrydelse. Dog kan der forekomme midlertidige begrænsninger eller forstyrrelser på grund af tekniske fejl (såsom strømsvigt, hardware- eller softwarefejl eller tekniske problemer i datalinjerne). Hvis Beet Seed Service ikke er tilgængelig på myKWS-systemet, skal de tidsfrister, der er angivet i disse vilkår og betingelser for deltagelse eller i yderligere vilkår og betingelser, forlænges med den periode, hvor Beet Seed Service ikke var tilgængelig.

8.2 KWS er til enhver tid berettiget til at ændre Beet Seed Service med fremtidig virkning uden varsel og uden at angive årsagerne, og nærmere bestemt til at videreudvikle, begrænse, udvide eller helt afbryde den. Tjenester, som deltageren allerede lovligt har anmodet om på tidspunktet for placering, vil ikke blive påvirket af disse ændringer.

9. Databeskyttelse

9.1 De personoplysninger, der kommunikeres til KWS af deltageren inden for rammerne af Beet Seed Service, vil i princippet kun blive indsamlet, behandlet og brugt af KWS til opfyldelse af forpligtelserne i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for deltagelse.

9.2 En undtagelse fra princippet i bestemmelse 8.1 gælder, hvis deltageren udtrykkeligt har givet sit samtykke til yderligere brug af sine personoplysninger. I dette tilfælde finder databehandlingen sted i det omfang, der er angivet i samtykket og til de formål, der er angivet deri.

9.3 Medmindre der gives samtykke, deler KWS kun personoplysninger med tjenesteudbydere og partnerselskaber, der støtter KWS i behandlingen af driften i overensstemmelse med kontraktlige aftaler som databehandlere.

10 Afsluttende bestemmelser

10.1 En deltagers ret til tjenester i henhold til disse vilkår og betingelser for deltagelse må ikke overføres eller overdrages til nogen anden fysisk person eller juridisk enhed uden KWS' skriftlige samtykke. KWS vil ikke levere tjenester som en del af Beet Seed Service til eventuel fysisk person eller juridisk enhed bortset fra deltageren. Bestemmelse 10.1. finder tilsvarende anvendelse med hensyn til KWS-aktiviteter, der reguleres i overensstemmelse med yderligere betingelser.

10.2 Tysk lovgivning gælder for hele kontraktforholdet mellem KWS og deltageren, med forbehold for andre individuelle aftaler med undtagelse af FN-konventionen om internationale løsørekøb.

10.3 Ændringer og tillæg til disse vilkår og betingelser for deltagelse skal tilvejebringes i tekstform for at være juridisk gyldige. Kravet om tekstform kan kun annulleres ved en aftale formuleret i tekstform mellem de kontraherende parter.

10.4 Med hensyn til alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser for deltagelse, accepterer parterne, at den regionale domstol på KWS' registrerede hjemsted har enekompetence. Dette gælder også for tvister mellem parterne i forbindelse med særlige betingelser, der er indgået i tillæg til disse vilkår og betingelser for deltagelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i sådanne særlige betingelser.

10.5 Hvis individuelle bestemmelser i disse betingelser for deltagelse er eller bliver ugyldige, vil de resterende vilkår og betingelser for deltagelse forblive upåvirkede.

10.6 Hvis deltageren har et andet kontraktforhold med KWS, skal de vilkår og betingelser, der gælder for et sådant kontraktforhold, forblive upåvirkede af disse vilkår og betingelser for deltagelse.

Status: 01/03/2023