Pareiškimas dėl duomenų saugos klientams ir verslo partneriams

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck (toliau vadinama "KWS", „mes“ arba „mus“) į duomenų saugos klausimus žiūri labai rimtai. KWS savo produktus paprastai parduoda ne tiesiogiai ūkininkams, bet kitoms įmonėms, tokioms kaip didmenininkai, pardavimo partneriai, prekybininkai, tiekėjai ir kiti p (kartu vadinami „verslo partneriais“). Todėl KWS klientų pusėje renka ir apdoroja tik labai ribotą asmens duomenų kiekį. Duomenys, kurie susiję su verslo partneriais, paprastai nelaikomi asmens duomenimis. Tačiau KWS apdoroja profesinius duomenis ir kontaktines darbuotojų ir kitų klientų bei verslo partnerių kontaktinių asmenų informacijas. Šis duomenų saugos pareiškimas nustato, kaip ir kokiais tikslais apdorojami asmeniniai klientų ir verslo partnerių bei jų kontaktinių partnerių duomenys.

KWS saugo asmens duomenis ir juos apdoroja tik pagal galiojančius teisinius asmens duomenų apsaugos ir jų saugos reikalavimus.

1. Kokiais teisiniais pagrindais remdamiesi mes apdorojame asmens duomenis?

Mes kreipiame dėmesį į tai, kad asmeniniai duomenys būtų apdorojami tik tinkamu būdu. Pagal ES duomenų saugos įstatymus asmens duomenų apdorojimas turi būti pateisinamas mažiausiai viena iš daugelio galimų teisinių „priežasčių“. Šiame pareiškime mes pateikiame kiekvieno galimo duomenų apdorojimo priežastis.

Žemiau Jūs rasite teisines priežastis, kurios gali pateisinti Jūsų duomenų apdorojimą:

 • Sutikimas, jei Jūs sutikote kad Mes galime apdoroti Jūsų duomenis (Jums buvo pateiktas sutikimo formuliaras, kuriuo paprašyta leidimo tokiam duomenų apdorojimui). Savo sutikimą Jūs galite atšaukti bet kada, toks atšaukimas galiotų į ateitį.
 • Sutarties vykdymas, jei Jūsų duomenys reikalingi sudaryti su Jumis mūsų sutartį ar ją vykdyti.
 • Įstatyminiai įpareigojimai, jei mes Jūsų duomenis apdorojame, vykdydami savo įstatyminius įsipareigojimus.
 • Teisėti interesai, jei mes turime teisėtą interesą apdoroti Jūsų duomenis ir mūsų teisėtas interesas apdoroti duomenis yra viršesnis už bet kokius Jūsų duomenų saugos apribojimus.

2. Kodėl ir dėl kokio tikslo mes apdorojame Jūsų duomenis?

2.1 Klientų ir jų kontaktinių asmenų duomenys

Bendradarbiaudama su savo klientais, KWS apdoroja asmens duomenis šiems tikslams:

 • Komunikavimui su klientais apie produktus, paslaugas ir projektus, pvz., klientų užklausų apdorojimui
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (mūsų produktų ir paslaugų pardavimai), sutikimas
 • Planavimas, verslo (sutartinių) santykių tarp KWS ir kliento vykdymas ir administravimas, pvz., produktų, paslaugų, užsakymų vykdymas, mokėjimų inkasavimas buhalterijoje, sąskaitų išrašymas, reikalavimų inkasavimas ir tiekimų vykdymas
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (verslo santykių palaikymas)
 • Klientų apklausų atlikimas, rinkodaros kampanijos, rinkos analizės, žaidimuose su laimėjimais arba panašiose akcijose ar renginiuose
  Teisinis pagrindas: Teisėti interesai (mūsų produktų ir paslaugų pardavimai), sutikimas
 • Teisinių reikalavimų laikymasis (pvz., mokesčių ir prekybos teisė), taip pat KWS nuostatos ir verslo srities standartai
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (teisės reikalavimų laikymasis ir vengimas pažeisti atitikties reikalavimus
 • Teisinių ginčų sprendimas, esamų sutarčių vykdymas, pretenzijų realizavimas, teisinių pretenzijų vykdymas ir gynimas.
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (mūsų teisinių interesų gynimas)

2.2 Verslo partnerių ir jų kontaktinių partnerių duomenys

Bendradarbiaudama su savo verslo partneriais, KWS apdoroja asmens duomenis šiais tikslais:

 • Komunikavimui su verslo partneriais apie produktus, paslaugas ir projektus, pvz., verslo partnerių užklausų apdorojimui
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (mūsų produktų ir paslaugų pardavimai), sutikimas (bet kokiems pardavimams per el. paštą ar telefonu)
 • Planavimas, verslo (sutartinių) santykių tarp KWS ir verslo partnerio vykdymas ir administravimas, pvz., produktų, paslaugų, užsakymų vykdymas, mokėjimų inkasavimas buhalterijoje, sąskaitų išrašymas, reikalavimų inkasavimas ir tiekimų vykdymas
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (verslo santykių palaikymas)
 • Verslo partnerių apklausų atlikimas, rinkodaros kampanijos, rinkos analizės, žaidimuose su laimėjimais arba panašiose akcijose ar renginiuose
  Teisinis pagrindas: Teisėti interesai (mūsų produktų ir paslaugų pardavimai), sutikimas
 • Teisinių reikalavimų laikymasis (pvz., mokesčių ir prekybos teisė), taip pat KWS nuostatos ir verslo srities standartai
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (teisės reikalavimų laikymasis ir vengimas pažeisti atitikties reikalavimus
 • Teisinių ginčų sprendimas, esamų sutarčių vykdymas, pretenzijų realizavimas, teisinių pretenzijų vykdymas ir gynimas
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, įstatyminis įpareigojimas, teisėti interesai (mūsų teisinių interesų gynimas)
 • Sėklų gamybos ir selekcijos darbams, kuriuos vykdo sutartimis įpareigoti ūkininkai ar kiti rangovai, vadybai (pvz., itin efektyviems lauko darbų procesams, duomenų analizės ir integravimo procesams, atliekamiems KWS, paremti).
  Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, teisėtas interesas (kad būtų užtikrinta aukšta sėklų kokybė ir optimizuoti procesai sėklų gamybos srityje

3. Kokios rūšies asmens duomenis KWS gali rinkti apie klientus verslo partnerius ir kontaktinius partnerius?

KWS apdoroja šias asmens duomenų kategorijas, jei įvykdyti aukščiau paminėti kriterijai:

3.1. Klientų ir jų kontaktinių asmenų duomenys

 • Kontaktinė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, mobilaus telefono numeris, gimimo data (jei ji mums pateikta laisva valia), fakso nr. ir el. pašto adresas
 • Mokėjimo duomenys, pvz., informacija apie mokėjimų atlikimo būdus
 • Kita informacija, kurią būtina apdoroti, vykdant kliento projektą ar realizuojant sutartinius santykius su KWS arba mūsų klientų laisvanoriškai pateikti duomenys, pvz., pateikti užsakymai, užklausos arba projektų duomenys
 • Verslo informacija, pvz., auginamų augalų plotai, ligų ir dirvožemio situacija, panaudoti KWS ir konkuruojančių produktų kiekiai ir rūšys, lojalumo vertės
 • Sąveikos tarp kliento ir KWS istorija, pvz., dalyvavimas KWS renginiuose, laiškų siuntimo akcijose, sąveikos su KWS agentais ir/arba laisvai samdomais darbuotojais

3.2. Verslo partnerių ir jų kontaktinių asmenų duomenys

 • Kontaktinė informacija, tokia kaip vardas, pavardė, verslo būstinės adresas, verslo telefono numeris, verslo mobilaus telefono numeris, verslo fakso nr. ir verslo el. pašto adresas
 • Mokėjimo duomenys, pvz., informacija apie mokėjimų atlikimo būdus arba kovą prieš apgaules, įskaitant informaciją apie kredito korteles bei saugos numerius
 • Kita informacija, kurią būtina apdoroti, vykdant projektą ar realizuojant sutartinius santykius su KWS arba informacija, kurią mums laisvanoriškai pateikia kontaktiniai asmenys, pvz., pateikti užsakymai, užklausos arba projektų duomenys
 • Informacija, kurią galima gauti iš viešai prieinamų šaltinių, informacijos duomenų bankų ar verslo informacijos rinkinių
 • Esant poreikiui – atliekant atitikties apžvalgas: informacija apie aktualias teisinius ginčus ir kitus teisnius ginčus su verslo partneriais
 • Sėklų gamybos ir selekcijos darbams, kuriuos vykdo sutartimis įpareigoti ūkininkai ar kiti rangovai, vadybai dar ir tokie duomenys: laukų duomenys, tokie kaip dronų ar palydovų nuotraukos, aplinkos (pvz., klimato ir dirvožemio) duomenys, sėklų skaičiavimai ir mašinų duomenys, o taip pat laukų matavimai, skaitmeniniai laukų planai, laukų ribos ir jų istorijos)

4. Kaip mes apdorojame Jūsų asmens duomenis?

4.1. Klientų ir jų kontaktinių asmenų duomenys

Paprastai asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių. Be to, Jūsų duomenis mes galime gauti ir iš mūsų verslo partnerių, pardavėjų, laisvai samdomų darbuotojų arba adresų prekiautojų.

4.2. Verslo partnerių ir jų kontaktinių asmenų duomenys

Mes galime gauti Jūsų asmens duomenis iš Jūsų pačių arba iš trečiųjų asmenų – pvz., iš mūsų verslo partnerių, kreditinių duomenų rinkinių arba kovos su apgaule vietų, iš sankcijų sąrašų ir politiškai jautrių asmenų sąrašų, iš viešųjų registrų.

5. Kas yra gavėjai ir ar tokių gavėjų yra trečiose šalyse?

KWS perduoda asmens duomenis savo dukterinėms įmonėms arba į kitas privačias vietas, tačiau tik tokiais atvejais, jei tai reikalinga vieno ar kelių aukščiau išvardintų tikslų pasiekimui.

KWS perduoda asmens duomenis teismams, valstybinėms įstaigoms ar advokatų biurams tiek, kiek tai teisiškai leistina ir reikalinga tam, kad būtų užtikrinta galiojanti teisė arba būtų galima pareikšti teisines pretenzijas arba jas apginti.

KWS bendradarbiauja su koncernui priklausančiais ir išoriniais paslaugų teikėjais (vadinamaisiais užsakymų vykdytojais) tokiais, kaip IT aptarnavimo paslaugų teikėjai. Tokie paslaugų teikėjai turi teisę veikti tik pagal KWS nurodymus ir yra sutartimis susaistyti dėl galiojančios duomenų apsaugos reikalavimų vykdymo.

Šiame skirsnyje nr. 5 nurodyti gavėjai gali būti valstybėse, esančiose už Europos ekonominės bendrijos ribų (“trečiosios valstybės”), kuriose taikoma duomenų apsauga nėra to paties lygio. Tokiu atveju, perduodami Jūsų duomenis gavėjams, esantiems už Europos ekonominės bendrijos ribų, mes užtikrinsime tinkamą asmens duomenų apsaugą, jei tik tą leidžia vietinė teisė. Prašome kreiptis žemiau nuorodytais kontaktiniais duomenimis į atsakingą asmenį, jei Jums reikia garantijų, kurias mes taikome eksportuodami Jūsų asmeninius duomenis, kopijos.

6. Kaip ilgai mes saugome Jūsų asmeninius duomenis?

Jei KWS, rinkdama duomenis (pvz., prašydama sutikimo pareiškimo), nenurodė jų saugojimo trukmės, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami tuomet, kai jų saugojimas nebereikalingas, atsižvelgiant į saugojimo tikslą, išskyrus tuos atvejus, kai ilgesnis saugojimas turi būti taikomas dėl įstatyminių saugojimo įpareigojimų (pvz., pagal prekybos ir mokesčių teisę).

7. Kokias teises turite Jūs?

Atitinkamų teisinių prielaidų rėmuose Jūs turite tam tikras nustatytas teises į savo asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šių teisių realizavimui galioja tam tikros išimtys ir todėl Jūs jas ne visais atvejais galite realizuoti.

 • Informacija: Jūs turite teisę gauti iš KWS informaciją apie visus Jūsų duomenis, saugomus KWS.
 • Taisymas: Jūs galite iš mūsų reikalauti, kad mes pakeistume neteisingus Jūsų asmens duomenis.
 • Naikinimas: Jūs galite pareikalauti, kad tam tikromis sąlygomis būtų sunaikinti Jūsų asmens duomenys, o mes imtumėmės atitinkamų žingsnių, kad kiti atsakingieji už duomenų apdorojimą būtų informuoti apie tai, kad Jūs reikalaujate panaikinti sąsajas su Jūsų duomenimis, jų kopijas arba jų dauginimą.
 • Sutikimo atšaukimas: Jūs galite atšaukti sutikimą apdoroti Jūsų duomenis, kurį mums suteikėte, be to, sustabdyti jų tolimesnį apdorojimą, jei nėra kitos priežasties, dėl kurios KWS turi teisę toliau apdoroti Jūsų asmens duomenis.
 • Apribojimas: Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes apribotume Jūsų duomenų apdorojimą.
 • Perduodamumas: Jei Jūs mums duomenis suteikėte sutarties ar sutikimo pagrindu, Jūs galite pareikalauti, kad Jūs Jūsų mums pateiktus duomenis gautumėte struktūrizuotu, įprastiniu ir mašininiu būdu skaitomu formatu arba kad mes juos perduotume kitam asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą.

Prieštaravimo teisė

Prieštaravimo teisė, susijusi su konkrečiais atvejais

Dėl priežasčių, kurias sąlygoja Jūsų ypatinga situacija, Jūs bet kuriuo metu turite teisę išreikšti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo, atliekamo teisėto intereso pagrindu; tai taip pat galioja ir šiomis nuostatomis paremtam profiliavimui. Tokiu atveju asmens duomenys nebus apdorojami šiais tikslais, nebent galėtų būti pateiktos privalomos apdorojimą pateisinančios priežastys, kurios persvertų Jūsų interesus, teises ir laisves arba jeigu duomenų apdorojimas naudojamas teisinių reikalavimų pareiškimui, vykdymui ar realizavimui.

Prieštaravimas dėl duomenų apdorojimui tiesioginės reklamos tikslais

Atskirais atvejais Jūsų duomenys apdorojami tiesioginei reklamai vykdyti. Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo tokios reklamos tikslais. Tai galioja ir profiliavimui, jei tik jis yra susijęs su tokia tiesiogine reklama. Jei Jūs pareiškėte prieštaravimą dėl Jūsų duomenų apdorojimo tiesioginės reklamos tikslais, Jūsų asmens duomenys šiems tikslams daugiau nebebus naudojami.

Norėdami realizuoti aukščiau įvardintas teises, kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 • Skundų teikimas: Jūs galite pateikti skundą duomenų apsaugos tarnybai dėl to, kaip mes apdorojame Jūsų duomenis.

8. Kontaktiniai duomenys

Atsakingas už duomenų apdorojimą yra:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck
Telefon: +49 (0) 5561 311-1412
Telefax: +49 (0) 5561 311-500
E-Mail: dataprotection@kws.com

Einbeck, 2021 m. sausio mėn.