TOLERANZA KWS

نماتود + رایزومانیا

تولر انزا کا. و. اس

  • ترکیب تحمل به نماتد و سرکوسپورا
  • عملکرد بالا در شرایط آلودگی و غیرآلودگی
  • خلوص شیره بالا و بهترین عملکرد شکر

شریک تماس شما برای چغندرقند در ایران

Mr. Javad Mireshghi
Mr. Dr. Kaweh Mireshghi

M&G Mireshghi Bros. Company
Khorramshahr Ave. No. 57
Teheran 15546
Iran

Phone: +98 21 8876 0660
Fax: +98 21 8876 5059
email: info@remove-this.mireshghibros.com
web: www.mireshghibros.com