U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Gebruiksvoorwaarden van KWS SAAT SE & Co. KGaA voor de KWS-Maiszaadservice

1 Doel van de KWS-Maiszaadservice

(1) KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS) biedt de KWS-Maiszaadservice aan onder de in dit document vermelde voorwaarden.

2. Het doel van de KWS-Maiszaadservie is het verlenen van een gedeeltelijke vergoeding van de kosten van zaad voor een tweede inzaai in het oogstjaar.

(3) KWS stelt de KWS-Maiszaadservice uitsluitend beschikbaar via het online platform myKWS.

(4) Het gebruik van de KWS-Maiszaadservice is gratis voor de gebruiker. Voorafgaand aan de aanvaarding van een verzoek tot vergoeding door de gebruiker door KWS overeenkomstig § 8 van deze gebruiksvoorwaarden, heeft de gebruiker geen wettelijke aanspraak op vergoeding.

2 Voorwaarden voor deelname: servicegebied

(1) Het aanbod is uitsluitend gericht op ondernemers die als landbouwer actief zijn op het moment van de eerste en tweede inzaai (gebruiker). De gebruiker moet ten tijde van de vergoeding (actieve account) in myKWS zijn geregistreerd en moet de relevante velden in de myKWS-account definitief hebben geregistreerd. Om technische redenen kan geen vergoeding worden gegeven aan verwijderde gebruikers.

(2) Het aanbod is geldig voor percelen in de Benelux en geldt voor de KWS-maïsrassen voor het desbetreffende verkoopseizoen zoals vermeld in de myKWS-account. De lijst van rassen die voor deelname in aanmerking komen, kan door KWS worden aangepast voor toekomstige verkoopseizoenen. Bovendien behoudt KWS zich het recht voor om in de toekomst beperkte lijsten in te voeren van rassen die in aanmerking komen voor deelname en om het aanbod uit te breiden naar andere landen en grensoverschrijdend gebruik. De eindgebruikers worden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van deze wijzigingen.

3 Feitelijke eisen

(1) Het aanbod geldt voor de aankoop van KWS-zaden voor een tweede inzaai in hetzelfde teeltjaar als gevolg van schade.

(2) Oorzaken van deze schade kunnen zijn: verstuiving, korstvorming, fouten bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, vorst, hagel, vraatschade door vogels, schade door wild, schade door insecten en, in individuele gevallen, andere schade die hier niet wordt genoemd.

4 Zaadvereisten

(1) Het zaaizaad voor de eerste en tweede inzaai moet afkomstig zijn van KWS, recht geven op deelname aan de KWS-Maiszaadservice en bestemd zijn voor het betreffende zaaigoedjaar en voor verkoop in de Benelux.

2. De aankoop van zaaigoed voor de eerste en de tweede inzaai en de desbetreffende ingezaaide oppervlakten moeten in de myKWS-account zijn geregistreerd.

(3) Over het voldoen aan de voorwaarde voor deelname volgens deze gebruiksvoorwaarden wordt door een deskundige medewerker van KWS of een door KWS benoemde deskundige naar eigen goeddunken beslist.

5 Geen verkoop: geen aanspraak op aankoop

(1) KWS treedt niet op als verkoper van het zaad in het kader van de KWS-Maiszaadservice. De verkopers zijn de gebruikelijke zaadhandelaren via wie de gebruiker ook onafhankelijk van de KWS-Maiszaadservice zaden verkrijgt, waaronder met name de KWS-handelaren.

(2) Daarom kan KWS niet garanderen dat voor de tweede inzaai de regionale leverancier op het ogenblik van de aankoop over zaden beschikt die aan de eisen van § 4 voldoen. Deelname aan de KWS-Maiszaadservice geeft geen aanleiding tot enige vordering van de gebruiker op KWS voor de aankoop van zaden van een bepaald ras.

6 Tijdsvereisten voor deelname en registratie van slagen

(1) De KWS-Maiszaadservice kan alleen worden toegepast op de velden die de Gebruiker in myKWS heeft geregistreerd voor de KWS-Maiszaadservice voor het einde van de vijfde dag na het begin van de eerste inzaai. Velden die binnen deze periode zijn geregistreerd, kunnen in de volgende 5 dagen nog steeds definitief worden verwerkt of verwijderd (definitieve registratie).

(2) Gebruikers kunnen in de myKWS-account velden markeren die in de toekomst moeten worden gezaaid. De KWS-Maiszaadservice kan alleen worden toegepast op voorgeregistreerde velden als de gebruiker de voorgeregistreerde gegevens in de myKWS-account voor het einde van de vijfde dag na het begin van de eerste inzaai invult.

3. De gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade moet voor het einde van de vijfde dag na het optreden ervan tot uiterlijk 16 juni van hetzelfde jaar in de myKWS-account worden geregistreerd. Indien de gebeurtenis pas later herkenbaar is (verborgen oorzaak), moet de gebeurtenis uiterlijk op de vijfde dag na de ontdekking ervan worden geregistreerd.

(4) Percelen en gebeurtenissen die niet binnen de in deze § 6 genoemde termijnen in de myKWS-account zijn geregistreerd, nemen niet deel aan de KWS-Maiszaadservice

(5) Restitutie is in ieder geval uitgesloten indien het verzoek om restitutie overeenkomstig § 8 na 16 juni van het lopende zaaiseizoen wordt ingediend.

7 Vereiste gegevens

(1) Om deel te nemen aan de KWS-Maiszaadservice moet de gebruiker de volgende informatie in de myKWS-account invoeren:

a) Informatie over de percelen (locatie, grootte) overeenkomstig de technische specificaties in de myKWS-account.

b) De leveringsbon of het aankoopbewijs van het zaad voor de eerste inzaai in een in de myKWS-account gespecificeerd bestandsformaat.

c) Vermelding van het ras, het certificeringsnummer (vermeld op het etiket van de verpakking) en de hoeveelheid zaad.

d) De datum van de inzaai voor de eerste en de tweede inzaai en passende bewijzen dat de inzaai daadwerkelijk op het betreffende perceel heeft plaatsgevonden.

e) In geval van schade, de afleveringsbon voor het zaad voor de tweede inzaai in een in de myKWS-account gespecificeerd bestandsformaat.

f) Een aanduiding van het perceel waarop de schade betrekking heeft, de oorzaak van de schade en passende bewijsstukken.

(2) De gebruiker verstrekt waarheidsgetrouwe informatie. Indien onjuiste of onvolledige informatie leidt tot een vergoeding van kosten in het kader van de KWS-Maiszaadservice, heeft KWS of de betreffende dealers het recht om de korting terug te vorderen. KWS kan de gebruiker de mogelijkheid bieden om achteraf individuele gegevens en/of kwitanties in te dienen.

8 Contract voor terugbetaling in het kader van de dienst KWS-Maiszaadservice

(1) Door het invoeren en versturen van de mogelijke informatie in de myKWS-account en het versturen van een schaderapport, dient de gebruiker een verzoek tot terugbetaling in.

(2) De geldigheid van een aanvraag volgens paragraaf (1) vereist de zekerheid van de gebruiker dat hij/zij als ondernemer werkt en de koper van het zaad voor de eerste en tweede zaai is. Een volmacht is toegestaan als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

(3) De overeenkomst tussen de gebruiker en KWS met betrekking tot de kortingen wordt pas gesloten wanneer KWS de aanvraag accepteert. De levering van de KWS-Maiszaadservice in de myKWS-account geeft geen aanleiding tot enige aanspraak op terugbetaling door de gebruiker.

9 Vergoeding door toekenning van een korting: bovengrens

(1 ) De vergoeding vindt plaats door middel van een korting die gelijk is aan 50 % van de hoeveelheid zaad die nodig is voor de tweede inzaai.

(2) Relevante factoren voor het bepalen van een geschikte hoeveelheid voor het zaaien zijn met name de geregistreerde oppervlakte, de gerapporteerde omvang van de schade (inclusief gedeeltelijke schade) en een in de praktijk gebruikelijke zaaisnelheid (bijv. volgens de richtwaarden van de teeltadviseurs van de dealer of de aanbeveling van de adviseurs van KWS).

(3) Uitgesloten van een korting zijn de voor de tweede zaai aangekochte hoeveelheden zaad die groter zijn dan de voor de eerste zaai aangekochte hoeveelheid. Ook claims op of voor verwijderde gebruikersaccounts van de myKWS-account zijn uitgesloten.

(4) De KWS-Maiszaadservice of andere door KWS aangeboden diensten met toegevoegde waarde mogen slechts eenmaal per veld en per soort gewas worden gebruikt. Meervoudig gebruik is niet mogelijk.

10 Kaarten en satellietbeelden

(1) KWS levert kaartmateriaal en satellietbeelden in het lopende zaaigoedjaar en voor de velden via een externe partner in de myKWS-account. KWS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van deze materialen.

(2) KWS heeft het recht om bij de restitutie pro rata rekening te houden met bewezen afwijkingen van de oppervlakte.

11 Aansprakelijkheid

(1) KWS is niet aansprakelijk voor gewone nalatigheid, tenzij er sprake is van letsel aan het lichaam, het leven of de gezondheid of het niet nakomen van dergelijke verplichtingen die van doorslaggevend belang zijn voor de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst ("kardinale verplichtingen"). Ook de aansprakelijkheid van KWS op basis van de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid en in geval van het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen wordt door de beperking niet beïnvloed.

(2) Voor zover KWS aansprakelijk is voor schade ten gronde, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die KWS als mogelijk gevolg van een contractbreuk bij het sluiten van de overeenkomst heeft voorzien of door het betrachten van de nodige zorgvuldigheid had moeten voorzien. Bovendien zijn indirecte schade en gevolgschade op basis van eventuele gebreken van de myKWS-account alleen te vergoeden voor zover deze schade normaal gesproken te verwachten is bij het beoogde gebruik van de dienst.

(3) Bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de aansprakelijkheid van KWS voor het gedrag van plaatsvervangers. Indien een plaatsvervangend agent die geen senior medewerker is een kardinale plicht schendt, is KWS in dit verband echter alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.

12 Schadebeperkingsplicht van de gebruiker

De vergoeding door KWS ontslaat de gebruiker in geen geval van zijn verplichting om schadegevallen af te wenden en de schade zo laag mogelijk te houden. Indien KWS na acceptatie van een verzoek om vergoeding constateert dat de gebruiker niet aan zijn verplichting tot minimalisering van de schade heeft voldaan, heeft KWS het recht de toegekende vergoeding terug te vorderen.

13 Beschikbaarheid van de dienst KWS-Maiszaadservice: Looptijd

(1) Een aanspraak op het gebruik van de KWS-Maiszaadservice op de myKWS-account bestaat alleen in het kader van de technische en operationele mogelijkheden bij KWS. KWS zal zich inspannen om de bruikbaarheid van haar diensten zo ononderbroken mogelijk te maken. Er kunnen echter tijdelijke beperkingen of onderbrekingen optreden als gevolg van technische storingen (zoals onderbreking van de stroomvoorziening, hardware- en softwarefouten, technische problemen in de datalijnen). Als de KWS-Maiszaadservice voor maïs niet beschikbaar is op de myKWS-account, worden de in § 6 genoemde perioden telkens verlengd met de periode waarin de KWS-Maiszaadservice niet beschikbaar was.

(2) KWS heeft het recht om de KWS-Maiszaadservice op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Bestaande terugbetalingscontracten (§ 8) worden niet beïnvloed door de stopzetting van de KWS-Maiszaadservice.

14 Aanvullende bepalingen

Indien de gebruiker andere contractuele relaties met KWS heeft, blijven de voorwaarden die daarop van toepassing zijn onaangetast.

15 Slotbepalingen

(1) De rechtsverhoudingen tussen KWS en de gebruiker in verband met het gebruik van de KWS-Maiszaadservice en de myKWS-account zijn onderworpen aan het recht van het land in de Benelux waar de schade plaatsvond.

(2) De uitsluitende bevoegdheid voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze rechtsbetrekkingen is de statutaire zetel van KWS.

Status: 29.01.2021