RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

KWS MAGYARORSZÁG KFT. (Székhely: 9027 Győr, Győri Ipari Park Szolgáltató Ház, Gesztenyefa utca 4., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban és a MARKETINGBISTRO Kft. (Székhely: 9800 Vasvár, József Attila. u. 31., továbbiakban Lebonyolító) által lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1./ NyilatkozatokA Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a regisztrációja során megadott adatoknak a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez. A Játékban való részvétellel a Játékos engedélyt ad a Szervezőnek, hogy a regisztrációja során megadott e-mail címére a Szervező a játék teljes időtartama alatt üzeneteket küldjön, beleértve a marketing tartalmú e-maileket is. A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal a játék során a Játékosok által hibásan, tévesen vagy pontatlanul közölt adatok miatt bekövetkező károkért, vagy a Játékosokat emiatt ért hátrányért. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nem valós adatokat közlő Játékosokat a Játékból minden további értesítés nélkül végérvényesen kizárja.

2./ Időtartam

A játék teljes időtartama: 2021. június 11. – 2021. június 24.

Játékhoz kapcsolódó első webinárium időpontja: 2021. május 5.

Játékhoz kapcsolódó második webinárium időpontja: 2021. június 11.

A kvízkérdések megválaszolásának időszaka: 2021. június 11. – 2021. június 16.

Kvízkérdések feldolgozása: 2021. június 16.

Nyereménysorsolás: 2021. június 17.

Nyertes értesítése: 2021. június 24.

3./ A Játék menete és annak részletes leírása:

A játék helyes megfejtéséhez a Játékosnak a Szervező által tartott webináriumok során elhangzottak nyújtanak segítséget.

Webináriumok időpontja, címe:

1. webinárium címe: A repcetermesztés nagymestere - KWS Webinárium 1. rész

1. webinárium elérhetősége: https://www.kws.com/hu/hu/termekek/oszi-kaposztarepce/hirek/kws-repce-kviz.html

2. webinárium címe: A repcetermesztés nagymestere - KWS Webinárium 2. rész

2. webinárium elérhetősége: https://www.kws.com/hu/hu/termekek/oszi-kaposztarepce/hirek/kws-repce-kviz.html

Kvíz elérhetősége: https://forms.gle/rojqgJhK1LMFXEu39

Nyereményjáték leírása:

A kvízben szereplő 10 kérdés helyes megválaszolásával a webináriumok alatt elhangzott információk alapján, és az adatok elküldésével az „Elküldés” gomb segítségével a Szervező felé a Játékos automatikusan részt vesz a nyereménysorsoláson. A játék ideje alatt egyazon email címmel csak egyszer lehet érvényesen regisztrálni. A többszörös regisztrációkat a Szervező a sorsoláskor figyelmen kívül hagyja. A Játékosnak a regisztráció után további teendője nincs, de a játékkal kapcsolatos értesítések fogadása miatt javasolt a renata@markertingbistro.hu email címről érkező levelek figyelése, az email cím engedélyezése az esetleges spam szűrőkben.

4./ A nyeremények: A játék főnyereménye 5 zsák KWS GRANOS repce vetőmag.

Érték nettó 474.500.- Ft. A játék kiegészítő nyereményei 50 db KWS törölköző. A kiegészítő nyereményekre az első 50 személy jogosult, aki helyes válaszokat adott a kvízkérdésekre.

5./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése

A sorsoláson azok vesznek részt, akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a Játék során kizárásra nem kerültek.

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2021. június 17.

A sorsolás alkalmával 1 (egy) NYERTES Játékos kerül kiválasztásra. A Nyertes Játékost a sorsolás után a soron következő webinárium kerekasztal beszélgetésénél nevezi meg a Szervező, egy munkanapon belül értesíti a Szervező a regisztrációja során megadott e-mail címen keresztül. A webinárium és a nyertes megnevezésének időpontja: 2021.06.24. A nyertes Játékos ezután legkésőbb július 30. éjfélig jelentkezhet a nyereményéért a renata@markertingbistro.hu e-mailcímre küldött válasz üzenetben.

Amennyiben a nyertes a megadott időszakon belül e-mailben nem jelentkezik nyereményéért, úgy a Játékos elveszíti nyereményjogosultságát. Sikertelen kézbesítés esetén az átvételi értesítő újbóli kézbesítésére nem kerül sor. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

6./ Általános szabályok, kizárások

A Játékból ki vannak zárva Szervező és a Lebonyolító dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi. Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli. A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli .A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

7./ Adatkezelés

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó feldolgozza. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező és a Lebonyolító a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező és a Lebonyolító az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. A nyertes adatait a Szervező a jogszabályban előírt további időtartamig kötelezően megőrzi. A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://www.kws.com/hu/hu/vallalat/a-szemelyes-adatok-vedelmerol-szolo-iranyelv.html címen érhető el és ismerhető meg.

2021.06.11.

KWS Magyarország Kft.

Szervező