RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

A KWS MAGYARORSZÁG KFT. (Székhely: 9027 Győr, Győri Ipari Park Szolgáltató Ház, Gesztenyefa utca 4., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban és a MARKETING BISTRO Kft. (Székhely: 9800 Vasvár, József Attila. u. 31., továbbiakban Lebonyolító) által lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1./ NyilatkozatokA Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a regisztrációja során megadott adatoknak a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez. A Játékban való részvétellel a Játékos engedélyt ad a Szervezőnek, hogy a regisztrációja során megadott e-mail címére a Szervező a játék teljes időtartama alatt üzeneteket küldjön, beleértve a marketing tartalmú e-maileket is.A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal a játék során a Játékosok által hibásan, tévesen vagy pontatlanul közölt adatok miatt bekövetkező károkért, vagy a Játékosokat emiatt ért hátrányért.A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nem valós adatokat közlő Játékosokat a Játékból minden további értesítés nélkül végérvényesen kizárja.

2./ Időtartam

A játék teljes időtartama: 2022. március 1. – 2022. március 31.

Nyereménysorsolás: 2022. április 11.

Nyertes értesítése: 2022. április 11.

3./ A Játék menete és annak részletes leírása:

Amennyiben a Játékos a nyereményjáték időtartama alatt regisztrál a myKWS alkalmazásba az alábbi honlapon: https://www.kws.com/hu/hu/mykws/, úgy automatikusan részt vesz a nyereményjátékban, és lehetősége nyílik megnyerni a fődíjat. A játék ideje alatt egyazon e-mail címmel csak egyszer lehet érvényesen regisztrálni. A többszörös regisztrációkat a Szervező a sorsoláskor figyelmen kívül hagyja. A Játékosnak a regisztráció után további teendője nincs, de a játékkal kapcsolatos értesítések fogadása miatt javasolt a diana.nemeth@kws.com e-mail címről érkező levelek figyelése, az e-mail cím engedélyezése az esetleges spam szűrőkben. Az első 500 regisztráló ajándékot kap.

4./ A nyeremények:

A játék főnyereménye 1 db Bosch m+ 700 robotfűnyíró. Értéke nettó 300 000 Ft.A játék kiegészítő nyereményei 500 db KWS gumicsizma tartó táska. A kiegészítő nyereményekre az első 500 személy jogosult, aki a nyereményjáték időtartama alatt regisztrált a myKWS alkalmazásba az alábbi webodalon: https://www.kws.com/hu/hu/mykws/.

5./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése

Főnyeremény:

A sorsoláson azok vesznek részt, akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a Játék során kizárásra nem kerültek.

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2022. április 11.

A sorsolás alkalmával 1 (egy) NYERTES Játékos kerül kiválasztásra.

A Nyertes Játékost a sorsolás után egy munkanapon belül értesíti a Lebonyolító a regisztrációja során megadott e-mail címen keresztül. A nyertes Játékos ezután legkésőbb április 30. éjfélig jelentkezhet a nyereményéért a diana.nemeth@kws.com e-mailcímre küldött válasz üzenetben.

Amennyiben a nyertes a megadott időszakon belül e-mailben nem jelentkezik nyereményéért, úgy a Játékos elveszíti nyereményjogosultságát.Sikertelen kézbesítés esetén az átvételi értesítő újbóli kézbesítésére nem kerül sor.A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

Kiegészítő nyeremények:

A kiválasztáson azok vesznek részt, akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a Játék során kizárásra nem kerültek.

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2022. április 11.

500 NYERTES Játékos kerül kiválasztásra.

Az első 500 regisztráló játékosokat a Lebonyolító egy héten belül, azaz 2022. április 18-ig értesíti a nyereményről a regisztrációja során megadott e-mail címen keresztül. A nyertes Játékos ezután legkésőbb április 30. éjfélig jelentkezhet a nyereményéért a diana.nemeth@kws.com e-mailcímre küldött válasz üzenetben.

Amennyiben a nyertes a megadott időszakon belül e-mailben nem jelentkezik nyereményéért, úgy a Játékos elveszíti nyereményjogosultságát.

Sikertelen kézbesítés esetén az átvételi értesítő újbóli kézbesítésére nem kerül sor.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

6./ Általános szabályok, kizárások

A Játékból ki vannak zárva Szervező és a Lebonyolító dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

7./ Adatkezelés

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó feldolgozza.Az adatkezelés célja, hogy a Szervező és a Lebonyolító a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező és a Lebonyolító az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. A nyertes adatait a Szervező a jogszabályban előírt további időtartamig kötelezően megőrzi.A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://www.kws.com/hu/hu/vallalat/a-szemelyes-adatok-vedelmerol-szolo-iranyelv.html címen érhető el és ismerhető meg.

2022.03.01.

KWS Magyarország Kft.

Szervező