Adatvédelmi információk a KWS Magyarország Kft. vállalati Facebook-profiljához

Mi, a KWS Magyarország Kft. (Győri Ipari Park Szolgáltató Ház, 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4, Magyarország – a továbbiakban „KWS”, „mi” vagy „bennünket”) nagyon komolyan vesszük a személyes adatok védelmét és bizalmas kezelését.

Amikor Ön meglátogatja vállalati Facebook profilunkat (https://www.facebook.com/KWSMagyarorszag/), az Ön személyes adatainak kezelésére kerül sor. Ezért tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezeléséről és azokról a jogokról, amelyek Önt e tekintetben megilletik.

Ezen adatvédelmi információk az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkoznak az Ön által a mi vállalati Facebook profilunkra tett látogatással kapcsolatban, amennyiben ezt az adatkezelést mi végezzük.

Ezenkívül az Ön személyes adatainak kezelését részben a Facebook Ireland Ltd. vállalat, mint közös adatkezelő (a továbbiakban: „Facebook”) végzi. A Facebook itt nyújt részletes információkat a közös adatkezelői minőségről és adatkezelésről: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

A vállalati Facebook profilunkba Ön által tett látogatás kapcsán a Facebook az Ön személyes adatait ezt meghaladó mértékben is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelésre a Facebook kizárólagos felelőssége mellett és a mi tudomásunk nélkül kerül sor. A Facebooktól származó további információkért lásd: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Adatkezelő

Az adatkezelésért felelős adatkezelő:

KWS Magyarország Kft.
Győri Ipari Park Szolgáltató Ház
9027 Győr, Gesztenyefa u. 4
Magyarország
Telefonszám: +36 / 96 528 710
E-mail: dataprotection@kws.com

Az adatkezelést végző közös adatkezelő az EU általános adatvédelmi rendeletének 26. cikke értelmében, az alábbiakban jelzett mértékben:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Írország

2. Milyen célokból és milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait vállalati Facebook profilunk keretében a következő célokból kezeljük:

a) Kapcsolatfelvétel és kommunikáció a Facebookon keresztül

Mi az Ön személyes adatait akkor kezeljük, amikor Ön vállalati profilunkon keresztül kapcsolatba lép velünk az erre szolgáló Facebook funkciók (pl. hírek, megjegyzés funkció, hozzászólások vagy a „tetszik” gomb), illetve az általunk biztosított tartalom (pl. videók) használatával.

Ha Ön ilyen módon lép kapcsolatba velünk, akkor mi kezeljük az ebben az összefüggésben közvetlenül megtekinthető személyes adatait (általában: felhasználónév, profilkép, üzenet tartalma, ideértve a fényképeket, a kommunikáció dátuma és időpontja), hogy válaszoljunk a kapcsolatfelvételre. Ezenkívül az Öntől származó személyes adatokat a nyilvános imázsunk, valamint a termékeinkre, szolgáltatásainkra és projektjeinkre vonatkozó tájékoztatás és azok optimalizálása céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapját az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikkének (1) f) pontja képezi. Jogos érdekünk abban rejlik, hogy kapcsolatba lépünk a (potenciális) ügyfelekkel és érdeklődő felekkel, fenntartjuk cégünk nyilvános imázsát, és tájékoztatjuk Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról és projektjeinkről.

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapját az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikkének (1) b) pontja képezi, feltéve, hogy Ön valamely szerződés megkötése vagy teljesítése céljából lép velünk kapcsolatba a Facebookon keresztül.

b) Statisztikai célú elemzések a Facebook „Insights” eszközének felhasználásával

A Facebook Insights funkciót a célzott tervezés és Facebook vállalati profilunkon szereplő ajánlataink folyamatos optimalizálása céljából használjuk. Vállalatunk minden meglátogatásakor, illetve a vállalati profilunkkal való minden kapcsolatfelvételkor anonimizált információkat kapunk a Facebooktól látogatóinkról és a vállalati profilunkkal való kommunikációjukról statisztikák formájában (oldalra vonatkozó Insights elemzések).

Az adatkezelés e tekintetben a Facebookkal közös adatkezelés keretében zajlik a GDPR 26. cikke szerint. A Facebook itt teszi elérhetővé az Ön számára az adatkezelést végző közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseit: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Mi az adatokat az oldalra vonatkozó Insights eszköz segítségével kezeljük abból a célból, hogy optimalizáljuk ajánlatainkat és biztosíthassuk a hatékonyabb kommunikációt a (potenciális) ügyfelekkel és érdeklődő felekkel.

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapját az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikkének (1) f) pontja képezi. Jogos érdekünk a Facebookon kínált ajánlataink fejlesztésében rejlik.

c) Sorsolások szervezése

Ha Ön részt vesz valamelyik sorsolásunkon, mi kezeljük az Ön adatait az adott sorsolás lebonyolítása érdekében. A személyes adatok kezelésének célja a nyertes(ek) meghatározása és kihirdetése, valamint a nyeremények kiosztása. Ebből a célból a sorsolásban résztvevők Facebook nevét elmentjük és a nyerteseket közülük választjuk ki. Ezután a KWS kihirdeti a nyerteseket, és felveszi velük a kapcsolatot, hogy elkérje postacímüket és eljuttassa részükre a nyereményeket.

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapját az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikkének (1) f) pontja képezi. A KWS jogos érdeke abban rejlik, hogy képes legyen meghatározni a sorsolás nyertesét (nyerteseit) és kiosztani a nyereményeket.

3. Továbbítja-e a KWS az Ön adatait harmadik felek részére? Kik kapják meg az Ön adatait, és ezek a felek harmadik országokban találhatók-e?

A személyes adatok címzettje a Facebook, amely a platform üzemeltetőjeként az adatvédelmi tájékoztatójában leírtak szerint kezeli az adatokat (https://www.facebook.com/about/privacy/).

A KWS belső és külső szolgáltatókkal (úgynevezett adatfeldolgozókkal) működik együtt, ilyenek például az IT karbantartási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók. E szolgáltatók kizárólag a KWS utasításainak megfelelően járhatnak el, és szerződés alapján kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi követelményeket.

A KWS személyes adatokat közölhet bíróságokkal, hatóságokkal vagy ügyvédi irodákkal, amennyiben az jogilag megengedett és szükséges az alkalmazandó jogszabályok betartásához, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében.

Az Ön személyes adatait mi nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba („harmadik országok”).

A Facebook továbbít személyes adatokat az EU-n kívüli országokba. Erre vonatkozó részletek az adatvédelmi tájékoztatójukban találhatók (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Sorsolásaink lebonyolítása céljából a résztvevők Facebook nevét addig tároljuk, amíg meg nem határozzuk a nyertes(eke)t, majd töröljük azokat. A nyertes(ek) nevét és címét a nyeremény kiosztásáig tároljuk, majd ezeket az adatokat töröljük.

Egyébként töröljük az adatokat, ha azok már nem szükségesek az általunk követett célok eléréséhez, és nem áll fenn egyéb alkalmazható jogalap, különös tekintettel a jogi vagy szerződéses megőrzési időszakokra.

5. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összefüggésben Ön bizonyos jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek bizonyos kivételek e jogok gyakorlását illetően, ezért azokat Ön nem minden esetben gyakorolhatja.

  • Tájékoztatás: Önnek jogában áll tájékoztatást kapni az összes olyan személyes adatról, amelyet a KWS Önről tárol.
  • Helyesbítés: Ön kérheti, hogy a helytelen személyes adatokat módosítsuk.
  • Törlés: Ön bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük a személyes adatokat, mi pedig megtesszük a megfelelő lépéseket az adatokat kezelő más adatkezelőknek arról való tájékoztatása érdekében, hogy Ön kérte az adataira mutató hivatkozásoknak, az adatai másolatainak és az adatai további példányainak törlését.
  • Hozzájárulás visszavonása: Ön visszavonhatja az adatkezeléshez részünkre adott hozzájárulását, és megakadályozhatja a további adatkezelést, ha nem áll fenn egyéb ok, ami alapján a KWS kezelheti vagy köteles kezelni az Ön személyes adatait.
  • Korlátozás: Bizonyos esetekben Ön kérheti, hogy adatainak kezelését korlátozzuk.
  • Adathordozhatóság: Ha szerződés vagy hozzájárulás alapján Ön adatokat szolgáltatott nekünk, akkor kérheti azt, hogy az Ön által megadott adatokat Ön tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy azt, hogy azokat mi másik adatkezelőhöz továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog

Esetenkénti tiltakozáshoz való jog

Az Ön egyedi helyzetéből fakadó okokból Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak jogos érdekeken alapuló kezelése ellen. Ezeket a személyes adatokat ezután ezen célokból nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kötelező védett okok határozhatók meg, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Tiltakozás az adatok közvetlen reklámozás céljából való kezelése ellen

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése közvetlen reklámozás céljából történik. Ön bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai ilyen reklámozási célokból történő kezelése ellen. Ha Ön tiltakozik a közvetlen reklámozási célú adatkezelés ellen, akkor az Ön személyes adatait a továbbiakban ilyen célokból nem kezeljük.

A fent említett jogok érvényesítéséhez Ön kapcsolatba léphet velünk, vagy – ha az adatkezelést közös adatkezelők végzik – a Facebookkal, az adatvédelmi nyilatkozat 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

  • Panasz benyújtása: Ön az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz.

Győr, 2021. február