Az Ön adatainak védelme a regisztráció és állásportálunk használata során

A jelen adatvédelmi szabályzat keretében, vállalatunk, a KWS SAAT SE & Co. KGaA (Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Németország – a továbbiakban: „KWS”, „mi” vagy „minket”) arról tájékoztatja Önt, hogy milyen adatok kezelésére kerül sor, amikor regisztrál és állásportálunkat használja, továbbá hogy Önt milyen jogok illetik meg ehhez kapcsolódóan.

Az Ön által benyújtott jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó információk a következő oldalon találhatók meg: www.kws.com/dataprotection.

1. Milyen személyes adatokat kezelünk, amikor regisztrál és állásportálunkat használja?

Az alábbi személyes adatok bármelyikét kezelhetjük egy-egy adott esetben. Nem minden lehetséges pályázó esetében kerül sor az alábbi adatok kezelésére.

 • Kapcsolattartási adatok, ideértve a nevet, a személyes levelezési címet, a telefonszámo(ka)t és a személyes e-mail címet
 • Állampolgárság, születési hely és idő
 • Az Ön képzettségével, képesítéseivel és szakmai fejlődésével kapcsolatos adatok
 • A továbbképzési tevékenységekre és a további képesítésekre vonatkozó adatok
 • Fizetési elvárások, felmondási idők, igazolások, referenciák, ajánlások, munkavállalási engedély, fogyatékosság, nyelvi ismeretek.

2. Milyen célokból kezeljük az Ön adatait?

(a) A regisztráció és állásportálunk használata során az Ön által megadott személyes adatokat azzal a céllal kezeljük, hogy lehetővé tegyük profilja tárolását felhasználói fiókjában, hogy profilját láthatóvá tegyük toborzóink számára a vállalatunknál vagy más KWS vállalatnál felmerülő jövőbeni álláshirdetések során, továbbá hogy kapcsolatba léphessünk Önnel.

(b) Bizonyos körülmények fennállása esetén, személyes adatait a kereskedelmi, adózási, pénzügyi vagy a büntetőjogi előírások szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezelhetjük. Az adatkezelés céljai a vonatkozó jogi kötelezettségen alapulnak. Az adatkezelésre általában a hivatalos felügyeleti és jelentéstételi követelményeknek való megfelelés érdekében kerül sor.

(c) Szükség esetén, személyes adatait jogos érdekeink védelme érdekében is kezelhetjük. Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha az adatkezeléshez fűződő érdekeinket az Ön esetlegesen ezzel ellentétes érdekeivel, valamint alapvető jogaival és szabadságaival összevetve úgy találjuk, hogy a mi érdekeink elsőbbséget élveznek. Ez különösen abban az esetben tehető meg, ha védekezésről kell gondoskodnunk bizonyos jogi követelések benyújtása esetén. Jogos érdekünk áll fenn például a bizonyítási teher tekintetében bizonyos eljárások során.

3. Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

(a) Személyes adatainak a regisztráció és állásportálunk használata során általunk történő kezelése tekintetében az adatokat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük.

Az Önre vonatkozó olyan adatokat, amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit képezhetik a GDPR 9. cikkének (1) bekezdése alapján, kizárólag a GDPR 9. cikkének (2) bekezdése alapján megengedett körben kezeljük, vagyis abban az esetben, amikor a tervezett kezelést jogszabályi rendelkezés teszi jogszerűvé.

(b) Ha személyes adatait a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeljük, akkor az adatok kezelése ebben a vonatkozásban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján történik.

Ha a személyes adatok különleges kategóriáit a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeljük, akkor ezt a GDPR 9. cikkének (2) bekezdése alapján megengedett körben tesszük.

(c) Ha személyes adatait jogos érdekeink védelme érdekében kezeljük, akkor az adatok kezelése ebben a vonatkozásban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Ebben az esetben jogos érdekeink a 2. szakasz (c) pontjában meghatározott célok elérését szolgálják.

4. Az Ön személyes adatait harmadik felek is gyűjtik-e?

Mi elsősorban azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket közvetlenül Öntől kapunk. Bizonyos helyzetekben, személyes adatait harmadik felektől is megkapjuk. Ez például olyan esetekben történik, amikor más KWS vállalatoktól kapjuk meg az Ön pályázói adatait.

Ha szükséges, erről részletesebben külön tájékoztatjuk Önt.

5. Megosztjuk-e adatait harmadik felekkel? Kik kapják meg az Ön adatait, és ezek a felek harmadik országokban találhatók-e?

Ha Ön hozzájárulását adta, vagy ha más jogalap vehető figyelembe, továbbítjuk pályázói adatait más KWS vállalatok részére.

Vállalatunk belső és külső szolgáltatókkal (úgynevezett adatfeldolgozókkal) működik együtt, ilyenek például az IT karbantartási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók. E szolgáltatók kizárólag a mi utasításainknak megfelelően járhatnak el, és a szerződés alapján kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi követelményeket.

Amennyiben az jogilag megengedett és szükséges az alkalmazandó jogszabályok betartásához, illetve a jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében, továbbítjuk személyes adatait a bíróságoknak, hatóságoknak vagy ügyvédi irodáknak.

A jelen 5. szakaszban ismertetett címzettek az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokban („harmadik országok”) is működhetnek, amelyekben az alkalmazandó jogszabályok nem biztosítják ugyanazt az adatvédelmi szintet, mint az Ön országában. Ebben az esetben, ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbítjuk, akkor megfelelő szintű védelmet biztosítunk személyes adatai számára, kivéve, arra valamely jogszabály engedélye alapján kerül sor. Kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az alábbi elérhetőségen, ha másolatot szeretne kapni azokról a garanciákról, amelyeket személyes adatainak exportálása vonatkozásában használunk.

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A KWS kizárólag addig tárolja az Ön adatait, amíg azok az adott cél eléréséhez szükségesek (lásd a 2. szakaszt). Azokat az adatokat, amelyekre már nincs szükség, vagy amelyeket a KWS már nem jogosult tárolni, visszafordíthatatlanul anonimizáljuk vagy töröljük. Ha az adatokat anonimizálják, a KWS hosszabb ideig is tárolhatja azokat, mivel minden személyes jellegű hivatkozás eltávolításra került.

Adatait azonban legkésőbb két év múlva töröljük azt követően, amikor legutóbb bejelentkezett állásportálunkra.

7. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések értelmében, Ön bizonyos jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek bizonyos kivételek e jogok gyakorlását illetően, ezért azokat Ön nem minden esetben gyakorolhatja.

 • Tájékoztatás: Önnek jogában áll tájékoztatást kapni az összes olyan személyes adatról, amelyet a KWS Önről tárol.
 • Helyesbítés: Ön kérheti, hogy a helytelen személyes adatokat módosítsuk.
 • Törlés: Ön bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük a személyes adatokat, mi pedig megtesszük a megfelelő lépéseket az adatokat kezelő más adatkezelőknek arról való tájékoztatása érdekében, hogy Ön kérte az adataira mutató hivatkozásoknak, az adatai másolatainak és az adatai további példányainak törlését.
 • Hozzájárulás visszavonása: Ön visszavonhatja az adatkezeléshez részünkre adott hozzájárulását, és megakadályozhatja a további adatkezelést, ha nem áll fenn egyéb ok, ami alapján a KWS kezelheti vagy köteles kezelni az Ön személyes adatait.
 • Korlátozás: Bizonyos esetekben Ön kérheti, hogy adatainak kezelését korlátozzuk.
 • Adathordozhatóság: Ha valamely szerződés vagy hozzájárulás alapján Ön adatokat szolgáltatott nekünk, akkor kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsássuk, illetve hogy azokat másik adatkezelőhöz továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozáshoz való esetenkénti jog

Az Ön egyedi helyzetéből fakadó okokból adódóan, Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak jogos érdekeken alapuló kezelése ellen. Az érintett személyes adatokat ezt követően ezen célokból nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű, jogos okok határozhatók meg, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

A fenti jogok érvényesítése érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

 • Panasz benyújtása: Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz.

8. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelésért felelős adatkezelő:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Németország
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Kijelölt adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, , Németország
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Titkosított kapcsolatfelvételi űrlap:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Címzett: Boris Reibach