Pályázói adatainak védelme

A jelen adatvédelmi szabályzat keretében, vállalatunk, a KWS Magyarország Kft., Győri Ipari Park Szolgáltató Ház, 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4, Németország (a továbbiakban: „KWS”, „mi” vagy „minket”) arról tájékoztatja Önt, hogy milyen adatok kezelésére kerül sor az Ön pályázatával kapcsolatban, és hogy Önt milyen jogok illetik meg e tekintetben.

1. Milyen személyes adatokat kezelünk az Ön pályázati folyamatával kapcsolatban?

Az alábbi személyes adatok bármelyikét kezelhetjük egy-egy adott esetben. Az összes pályázó esetében nem kerül sor valamennyi alábbi adat kezelésére.

 • Kapcsolattartási adatok, ideértve a nevet, a személyes levelezési címet, a telefonszámo(ka)t és a személyes e-mail címet
 • Állampolgárság, születési hely és idő
 • Az Ön képzettségével, képesítéseivel és szakmai fejlődésével kapcsolatos adatok
 • A továbbképzési tevékenységekre és a további képesítésekre vonatkozó adatok
 • Fizetési elvárások, felmondási idők, igazolások, referenciák, ajánlások, munkavállalási engedély, fogyatékosság, nyelvi ismeretek

2. Milyen célokból kezeljük az Ön adatait?

(a) Az Ön személyes adatait, amelyeket Öntől kapunk, az Ön által, a vonatkozó álláshirdetésre benyújtott, vagy álláshirdetés nélküli pályázatának feldolgozása, a pályázati folyamat lebonyolítása és a munkaviszony létesítéséről szóló döntés meghozatala céljából kezeljük.

(b) Bizonyos körülmények között, személyes adatait az Ön által megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján is kezelhetjük. Az adatkezelés célja a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat tartalmán alapul. Ez érvényesülhet például a következő esetekben:

 • Az Ön pályázata nem eredményezte munkaviszony létesítését vállalatunknál. Az Ön profilja azonban érdekes lehet a vállalatunknál vagy egy másik KWS vállalatnál a jövőben felmerülő, hasonló állásajánlatok szempontjából, és mi felvettük Önt pályázóink csoportszintű adatbázisába.

(c) Bizonyos körülmények között, személyes adatait kereskedelmi, adó-, pénzügyi vagy büntetőjogi előírások szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében is kezelhetjük. Az adatkezelés céljai a vonatkozó jogi kötelezettségen alapulnak. Az adatkezelésre általában a hivatalos felügyeleti és jelentéstételi követelményeknek való megfelelés érdekében kerül sor.

(d) Szükség esetén, jogos érdekeink védelme érdekében is kezelhetjük személyes adatait. Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha az adatkezeléshez fűződő érdekeinket az Ön esetlegesen ezzel ellentétes érdekeivel, valamint alapvető jogaival és szabadságaival összevetve úgy találjuk, hogy a mi érdekeink elsőbbséget élveznek. Ez érvényesülhet a következő esetekben:

 • Védekezés a pályázati eljárásból eredően érvényesített jogi igényekkel szemben. Jogos érdekünk áll fenn például a bizonyítási teherrel kapcsolatban, az egyenlő bánásmódról szóló általános törvény (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG) szerinti eljárások során.

3. Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

(a) Az Ön személyes adatait – amelyeket a pályázati folyamat lebonyolítása és a munkaviszony létesítésével kapcsolatos döntéshozatal érdekében kezelünk – az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük.

Az Önre vonatkozó olyan adatokat, amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit képezhetik a GDPR 9. cikkének (1) bekezdése alapján, kizárólag a GDPR 9. cikkének (2) bekezdése alapján kezeljük, vagyis amikor a tervezett kezelést jogszabályi rendelkezés teszi jogszerűvé.

(b) Azokban az esetekben, amikor pályázata nem eredményezte munkaviszony létesítését vállalatunknál, azonban az Ön profilja érdekes lehet a vállalatunknál vagy egy másik KWS vállalatnál a jövőben felmerülő, hasonló állásajánlatok szempontjából, és mi felvettük Önt pályázóink csoportszintű adatbázisába, személyes adatait az Ön által megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján kezeljük. Ebben a vonatkozásban az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.

Ha a személyes adatok különleges kategóriáit az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, akkor ezt a GDPR 9. cikkének (2) bekezdése alapján tesszük.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ez a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a visszavonás nem érinti az Ön hozzájárulása alapján a visszavonás időpontját megelőzően végrehajtott, korábbi adatkezelés jogszerűségét.

(c) Ha személyes adatait a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeljük, akkor az adatok kezelése ebben a vonatkozásban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján történik.

Ha a személyes adatok különleges kategóriáit törvényi kötelezettségnek való megfelelés miatt kezeljük, akkor ezt a GDPR 9. cikkének (2) bekezdése alapján tesszük.

(c) Ha személyes adatait jogos érdekeink védelme érdekében kezeljük, akkor az adatok kezelése ebben a vonatkozásban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Ebben az esetben jogos érdekeink a 2. szakasz (d) pontjában meghatározott célok elérésében rejlenek.

4. Az Ön személyes adatait harmadik felek is gyűjtik-e?

Mi elsősorban azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket közvetlenül Öntől kapunk. Bizonyos helyzetekben, személyes adatait harmadik felektől is megkapjuk. Erre például a következő esetekben kerülhet sor:

 • Az Ön pályázói adatait más KWS vállalatoktól kapjuk meg, amennyiben pályázati dokumentumai bekerültek a pályázói adatbázisba.
 • Az Ön pályázói adatait egy munkaerő-toborzó irodán keresztül kapjuk meg.
 • Az Ön pályázói adatait valamely KWS alkalmazottól kapjuk meg ajánlás formájában.
 • Az Ön pályázói adatait valamely közösségi hálózatról vagy állásportálról kapjuk meg, ahol Ön regisztrálta magát a pályázói adatbázisba.

Ha szükséges, erről részletesebben külön tájékoztatjuk Önt.

5. Továbbítjuk-e az Ön adatait harmadik felek részére? Kik kapják meg az Ön adatait, és ezek a felek harmadik országokban találhatók-e?

Ha Ön hozzájárulását adta, vagy ha más jogalap vehető figyelembe, továbbítjuk pályázói adatait más KWS vállalatok részére.

Vállalatunk belső és külső szolgáltatókkal (úgynevezett adatfeldolgozókkal) működik együtt, ilyenek például az IT karbantartási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók. E szolgáltatók kizárólag a mi utasításainknak megfelelően járhatnak el, és a szerződés alapján kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi követelményeket.

Amennyiben az jogilag megengedett és szükséges az alkalmazandó jogszabályok betartásához, illetve a jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében, továbbítjuk személyes adatait a bíróságoknak, hatóságoknak vagy ügyvédi irodáknak.

A jelen 5. szakaszban ismertetett címzettek az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokban („harmadik országok”) is működhetnek, amelyekben az alkalmazandó jogszabályok nem biztosítják ugyanazt az adatvédelmi szintet, mint az Ön országában. Ebben az esetben, ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbítjuk, akkor megfelelő szintű védelmet biztosítunk személyes adatai számára, kivéve, arra valamely jogszabály engedélye alapján kerül sor. Kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel az alábbi elérhetőségen, ha másolatot szeretne kapni azokról a garanciákról, amelyeket személyes adatainak exportálása vonatkozásában használunk.

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A KWS kizárólag addig tárolja pályázóinak adatait, amíg azok az adott cél eléréséhez szükségesek (lásd a 2. szakaszt). Azokat az adatokat, amelyekre már nincs szükség, vagy amelyeket a KWS már nem jogosult tárolni, visszafordíthatatlanul anonimizáljuk vagy töröljük. Ha az adatokat anonimizálják, a KWS hosszabb ideig is tárolhatja azokat, mivel minden személyes jellegű hivatkozás eltávolításra került.

Ha pályázata sikertelen, akkor legkésőbb a pályázati folyamat végétől számított hat hónapon belül töröljük jelentkezési dokumentumait, kivéve ha Ön engedélyezte számunkra, hogy adatait felvegyük pályázói adatbázisunkba. Ebben az esetben, legkésőbb két éven belül töröljük adatait.

Ha munkaviszony jön létre Ön és vállalatunk között, akkor az Ön pályázati eljárásából származó adatokat nem töröljük, hanem ehelyett az adatokat átvezetjük személyzeti aktájába, amennyiben ez szükséges. Ezt követően, ezeket az adatokat munkaviszony létesítése céljából kezeljük.

7. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések értelmében, Ön bizonyos jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek bizonyos kivételek e jogok gyakorlását illetően, ezért azokat Ön nem minden esetben gyakorolhatja.

 • Tájékoztatás: Önnek jogában áll tájékoztatást kapni az összes olyan személyes adatról, amelyet a KWS Önről tárol.
 • Helyesbítés: Ön kérheti, hogy a helytelen személyes adatokat módosítsuk.
 • Törlés: Ön bizonyos körülmények között kérheti, hogy töröljük a személyes adatokat, mi pedig megtesszük a megfelelő lépéseket az adatokat kezelő más adatkezelőknek arról való tájékoztatása érdekében, hogy Ön kérte az adataira mutató hivatkozásoknak, az adatai másolatainak és az adatai további példányainak törlését.
 • Hozzájárulás visszavonása: Ön visszavonhatja az adatkezeléshez részünkre adott hozzájárulását, és megakadályozhatja a további adatkezelést, ha nem áll fenn egyéb ok, ami alapján a KWS kezelheti vagy köteles kezelni az Ön személyes adatait.
 • Korlátozás: Bizonyos esetekben Ön kérheti, hogy adatainak kezelését korlátozzuk.
 • Adathordozhatóság: Ha valamely szerződés vagy hozzájárulás alapján Ön adatokat szolgáltatott nekünk, akkor kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat a rendelkezésére bocsássuk tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban, illetve hogy azokat másik adatkezelőhöz továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozáshoz való esetenkénti jog

Az Ön egyedi helyzetéből fakadó okokból adódóan, Önnek bármikor jogában áll tiltakozni személyes adatainak jogos érdekeken alapuló kezelése ellen. Az érintett személyes adatokat ezt követően ezen célokból nem kezeljük, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű, jogos okok határozhatók meg, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

A fenti jogok érvényesítése érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

 • Panasz benyújtása: Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz.

8. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelésért felelős adatkezelő:

KWS Magyarország Kft.
Győri Ipari Park Szolgáltató Ház
9027 Győr, Gesztenyefa u. 4
Tel.: +36 / 96 528 710
E-mail: dataprotection@kws.com

Győr, 2020. október