U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Maaidorser.jpg
    Korrelmaïs financieel interessante teelt in 2022

Teelten onder druk

Van de grootste akkerbouwteelten is korrelmaïs een zeer interessant gewas. Zeker dit jaar. Het is namelijk steeds lastiger om bieten rendabel te telen, het huren van grond voor aardappelteelt is zeer problematisch en staan er veel graanpercelen slecht voor als gevolg van overmatige neerslag.

Als gevolg van de lage suikerprijs en de lagere suikeropbrengsten was afgelopen jaar de teelt van suikerbieten niet meer rendabel en staat onder druk. Daar komt bij dat door het verbod op het gebruik van op neonicotinoïden gebaseerde insecticiden in de suikerbietenteelt, er meer bespuitingen nodig zijn en daarmee de kostprijs toeneemt.

Ook is het lastig om voor het komende seizoen land voor aardappelen te huren in België. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is een wijziging in de regels rondom betalingsrechten. Een voorwaarde voor de basisbetaling vergroeningpremie is voor 2022 opgenomen dat de aanvrager gedurende het seizoen verantwoordelijk moet zijn voor de hoofdteelt. Grondeigenaren die hun land eerder verhuurden om er aardappelen te laten op telen, zijn nu zeer terughoudend omdat dan de betalingsrechten op het perceel tijdelijk overgedragen moeten worden op de teler die de aardappelen verbouwt. De meeste landbouwers blijven toch liever baas over hun eigen betalingsrechten.

Daarnaast spelen de hoge stikstofprijzen veel teelten parten. De kostprijs van de teelt van granen wordt te hoog als gevolg van hoge aankoopprijzen voor minerale meststoffen. Als gevolg van de vele neerslag in de afgelopen periode staan bovendien veel graanpercelen er maar matig bij, waardoor de te verwachten opbrengst sowieso teleurstellend zal zijn of dat het gewas ondergeploegd gaat worden.

Volop mogelijkheden voor korrelmaïs

De eerder genoemde redenen nopen dat telers naarstig op zoek zijn naar alternatieven. Het financieel meest interessante gewas is zonder enige twijfel de teelt van korrelmaïs. De prijzen voor korrelmaïs waren afgelopen seizoen hoog. De financiële opbrengsten per ha voor korrelmaïs zaten bij de beste resultaten van de afgelopen 10 jaar. De verwachtingen zijn dat de prijzen dit seizoen ook hoog blijven. Maïs is een heel eenvoudige teelt. Zo wordt er zonder veel dure minerale meststoffen een heel goede opbrengst gerealiseerd. Maïs maakt, in combinatie met een kleine startgift aan minerale meststoffen in de rij, optimaal gebruik van dierlijke mest. Ook is de onkruidbestrijding en inpassing in het bouwplan eenvoudig. Daarnaast kunnen de zaai- en oogstwerkzaamheden gemakkelijk worden uitbesteed.

Kies voor in de korrel tijdig rijpe rassen om droogkosten te beperken

Het saldo uit korrelmaïs wordt bepaald door de korrelopbrengst, maar dit jaar meer dan ooit, ook door de droogkosten. Of beter gezegd zo laag mogelijke droogkosten, wat gelet op de huidige energieprijzen een cruciaal onderdeel van het saldo is. Ook zijn er landbouwers die in het begin van de oogstperiode graag willen leveren aan Alco Bio Fuel om zo te genieten van de hogere prijzen die op dat moment in het seizoen betaald worden. Ook zij hebben daarvoor in de korrel tijdig rijpe maïsrassen nodig. Het wel of niet hebben van extra droogkosten maakt het verschil tussen een zeer goed belegde boterham bij de teelt van korrelmaïs of niet. KWS steekt heel veel tijd en geld in onderzoek naar maïsrassen, waarvan uit onderzoek en uit de praktijk in België met zekerheid is vast komen te staan dat deze tijdig afrijpen in de korrel. Dat komt dan ook tot uiting in de positie op de officiële Rassenlijst van België. Met name het maïsras Curacao heeft een perfecte plaats (zie de grafische voorstelling van de rassen in onderstaande grafiek). Het ras combineert uitstekende landbouwkundige eigenschappen, zoals jeugdgroei en legervastheid met een hoge korrelopbrengst. Daarnaast hebben de resultaten aangetoond dat Curacao tijdig gedorsen kan worden, ruim onder de 30% vocht blijft en daarmee de droogkosten laag blijven. Voor nog lagere droogkosten kan gekozen worden voor het nog vroegere maïsras Stabil en voor opbrengstzekerheid voor reeds gekende maïsrassen als Megusto, Ricardinio, Genialis, Corazon en Millesim.

De hoge korrelmaïsprijzen zijn een grote opsteker en maken dat de rendementen op de meeste velden meer dan uitstekend zijn. Voor veel telers is dat ook dit jaar de reden om te kiezen voor een gemakkelijke teelt als korrelmaïs. Wilt u meer informatie over de teelt van korrelmaïs of over het voor u meest geschikte maïsras? Neem dan contact met ons.