U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Voorwaarden voor deelname en uitvoering voor de "Reserveer en Profiteer" actie van KWS Benelux B.V.

De volgende bepalingen betreffen de voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) voor deelname aan en uitvoering van de door KWS Benelux B.V., 44 Avenue de Maire, 7500 Tournai, België mailadres: info.bieten@remove-this.kws.com (hierna te noemen "KWS"), georganiseerde promotieactie "Reserveer en profiteer" voor KWS-rassen (hierna te noemen de "Promotie").

De volgende rassen maken deel uit van de Promotie:
(a) TESSILIA KWS
(b) MIRACULA KWS
(c) ANNEMARTHA KWS

(hierna "KWS-rassen" genoemd).

Door zich te registreren voor en/of deel te nemen aan de Promotie, aanvaardt de landbouwonderneming deze Voorwaarden.

1. In aanmerking komende deelnemers

1.1 Registratie op “myKWS” – Alleen landbouwbedrijven, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, die zich registreren bij “myKWS” via www.kws.com/be/nl/reservering of hier al geregistreerd zijn en hun account geactiveerd hebben, kunnen deelnemen aan de Promotie. De Algemene Voorwaarden voor het gebruik van "myKWS" kunnen worden geraadpleegd op https://www.kws.com/be/nl/mykws/gebruiksvoorwaarden-voor-mykws/.

1.2 Uitgesloten personen – Jongeren onder de 18 jaar zijn van deelname uitgesloten.

2. Deelname

2.1 Algemeen – Deelname aan de Promotie is alleen mogelijk via de website www.kws.com/be/nl/reservering en zoals hieronder uiteengezet. Elke deelnemer heeft het recht om slechts één keer aan de Promotie deel te nemen.

2.2 Registratie voor deelname – Om deel te kunnen nemen aan de Promotie moet de overeenkomstig Artikel 1.1. van deze Voorwaarden geregistreerde landbouwonderneming zich registreren als deelnemer door het formulier in te vullen dat kan worden geraadpleegd op www.kws.com/be/nl/reservering (hierna “Deelnameformulier”).

2.2.1 Waarachtigheid van de gegevens – De landbouwonderneming verbindt zich ertoe om het Deelnameformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

2.2.2 Niet-bindende reservering bij KWS – De landbouwonderneming geeft aan KWS het aantal eenheden van de KWS rassen op die hij verwacht te bestellen bij (i) Iscal Sugar in de periode Januari 2024 t.m. 1 maart 2024 of (ii) Tiense Suikerraffinaderij in de periode December 2023 t.m. 1 maart 2024. Deze reservering brengt geen enkele aankoopverlichting met zich mee voor de landbouwonderneming.

2.2.3 Verzenden van het Deelnameformulier – Nadat de landbouwonderneming het Deelnameformulier heeft ingevuld, dient hij het Deelnameformulier op te sturen naar KWS door op de knop “Verzenden” te klikken en deze Voorwaarden te aanvaarden.

2.2.4 Sluitingsdatum voor de registratie voor deelname – Om zich te kunnen registreren voor deelname een de Promotie, moet de landbouwonderneming het Deelnameformulier uiterlijk op 30.09.2023, 24.00 uur hebben ingediend.

2.3 Bevestiging van de registratie voor deelname – Na het verzenden van het ingevulde Deelnameformulier overeenkomstig Artikel 2.2 van deze Voorwaarden, zal er een tekst verschijnen op een bevestigingspagina, die bevestigt dat het deelnameformulier succesvol is verzonden naar KWS. Daarnaast ontvangt de landbouwonderneming een bevestiging per e-mail op het bij "myKWS" opgeslagen e-mailadres. Enkel door middel van de voormelde email kan de landbouwonderneming de registratie voor deelname bewijzen.

2.4 Kostprijs – De registratie voor deelname aan de Promotie brengt geen verdere kosten met zich mee voor de landbouwonderneming.


3. Acceptatie als Deelnemer

3.1 Onderzoek van de Deelnameformulieren – Na de sluitingsdatum zal KWS alle ontvangen Deelnameformulieren controleren om vast te stellen of:

  • de afzender van het Deelnameformulier voldoet aan de in Artikel 1 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden om deel te nemen aan de Promotie;
  • de inzending van de afzender voldoet aan alle in Artikel 2.2 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden.

3.2 Bevestiging van het statuut als Deelnemer – Indien KWS oordeelt dat aan de vereisten van Artikel 3.1 van deze Voorwaarden is voldaan, dan zal de geregistreerde landbouwonderneming worden beschouwd als deelnemer aan de Promotie en hiervan een bevestigingsemail ontvangen.


4. Berekening van de Korting

4.1 Principe – Per schijf van 100.000 zaadkorrels KWS-rassen (+/- 3%) (“Eenheid”) die werden ‘gereserveerd’ overeenkomstig Artikel 2.2.2 van deze Voorwaarden, en die vervolgens effectief worden aangekocht door de Deelnemer bij hetzij Iscal Sugar in de periode januari 2024 t.m. 1 maart 2024, hetzij Tiense Suikerraffinaderij in de periode December 2023 t.m. 1 maart 2024, ontvangt de Deelnemer de volgende korting:

  • 10 euro per Eenheid.
(hierna "Korting").

4.2 Voorbeeld 1 – Indien 10 Eenheden KWS-rassen werden gereserveerd bij KWS voor aankoop bij Iscal Sugar overeenkomstig Artikel 2.2.2 van deze Voorwaarden, en uiteindelijk 9 Eenheden KWS-rassen worden aangekocht bij Iscal Sugar, dan zal de Korting 9 X 10 euro (= 90 euro) bedragen.

4.3 Voorbeeld 2 – Indien 5 Eenheden KWS-rassen werden gereserveerd bij KWS voor aankoop bij Tiense Suikerrafinaderij overeenkomstig Artikel 2.2.2 van deze Voorwaarden, en uiteindelijk 9 Eenheden KWS-rassen worden aangekocht bij Tiense Suikerraffinaderij, dan zal de Korting 5 X 10 euro (= 50 euro) bedragen.

4.4 Voorbeeld 3 – Indien 8 Eenheden KWS-rassen werden gereserveerd bij KWS voor aankopen bij Tiense Suikerrafinaderij overeenkomstig Artikel 2.2.2 van deze Voorwaarden, en uiteindelijk 4 Eenheden KWS-rassen worden gekocht bij Iscal Sugar, dan zal de Korting 0 euro bedragen.


5. Verrekening van de Korting

5.1 Bestelling bij Tiense Suikerraffinaderij – Voor de bestellingen die de Deelnemer plaatst bij Tiense Suikerraffinaderij, zal de Korting worden verrekend op de factuur van Tiense Suikerraffinaderij voor de desbetreffende bestelling(en).

5.2 Bestelling bij Iscal Sugar – Voor de bestellingen die de Deelnemer plaatst bij Iscal Sugar, zal de Korting niet worden verrekend op de factuur van Iscal Sugar aan de Deelnemer. KWS zal het bedrag van de Korting binnen de 6 maanden na datum van de bestelling overmaken per overschrijving op het bankrekeningnummer van de Deelnemer.

5.3 Overeenstemming BTW-nummer De deelnemer heeft alleen recht op de korting, als het door de deelnemer bij de reservering opgegeven BTW-nummer overeenkomt met het BTW-nummer van de bij Iscal Sugar of Tiense Suikerraffinaderij geplaatste zaadbestelling.


6. Opschorting, wijziging en beëindiging van de Promotie

6.1 Schorsing of beëindiging van de Promotie – KWS is te allen tijde gerechtigd om de Promotie voortijdig op te zeggen of op te schorten indien er zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Promotie voor KWS redelijkerwijze tijdelijk of definitief zouden bemoeilijken, zoals bijv. wijzigingen in belastingen of andere heffingen, minder Deelnemers dan voorzien op het ogenblik dat de Promotie werd aangekondigd door KWS, een beëindiging van de commerciële relatie tussen KWS en Tiense Suikerraffinaderij, respectievelijk Iscal Sugar, enz. KWS zal de landbouwonderneming op de hoogte brengen van de beëindiging of de schorsing van de Promotie op het e-mailadres dat werd geregistreerd op “myKWS”. De beëindiging of opschorting van de Promotie heeft geen effect op reeds geplaatste bestellingen en de daarmee corresponderende Korting. Deelnemers die bestellingen plaatsten voordat de Promotie werd beëindigd of opgeschort, zullen dus nog steeds kunnen genieten van de Korting waarop zij recht hadden voor de beëindiging of de opschorting.

6.2 Wijzigingen van de Promotie – KWS is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden van de Promotie te wijzigen op redelijke gronden, zoals bijv. wijzigingen in belastingen of andere heffingen, minder Deelnemers dan voorzien op het ogenblik dat de Promotie werd aangekondigd door KWS, een beëindiging van de commerciële relatie tussen KWS en Tiense Suikerraffinaderij, respectievelijk Iscal Sugar, enz. KWS zal de landbouwonderneming op de hoogte brengen van de wijziging van de Promotie op het e-mailadres dat werd geregistreerd op “myKWS”. In geval van wijziging van de Promotie door KWS, zal de landbouwonderneming het recht hebben om binnen een termijn van 5 werkdagen na de kennisgeving af te zien van zijn registratie voor of deelname aan de Promotie. Bij gebrek aan beëindiging binnen de voormelde termijn, wordt de landbouwonderneming geacht hiermee in te stemmen. Een wijziging van de Promotie heeft geen effect op reeds geplaatste bestellingen en de daarmee corresponderende Korting. Deelnemers die bestellingen plaatsten voordat de Promotie werd gewijzigd, zullen dus nog steeds kunnen genieten van de Korting waarop zij gerechtigd waren voordat de wijziging werd doorgevoerd.

6.3 Bevel van de overheid – Mocht de uitvoering van de Promotie of delen daarvan ontoelaatbaar blijken op grond van wettelijke bepalingen of op grond van een uitspraak van een rechter of een administratieve overheid, dan kan KWS te allen tijde de Promotie in zijn geheel of met betrekking tot het betreffende deel beëindigen. In geval van beëindiging kunnen de landbouwbedrijven die reeds recht hebben op een Korting of hier in de toekomst recht op zouden kunnen hebben hier geen enkele aanspraak meer op maken jegens KWS. Desgevallend, zal KWS gerechtigd zijn om de reeds toegekende Kortingen terug te vorderen.


7. Uitsluiting van Deelname en terugvordering van de Korting

7.1 Redenen tot uitsluiting – KWS behoudt zich het recht voor om een geregistreerde landbouwonderneming, individuele Deelnemers en Deelnemers met recht op een Korting uit te sluiten van registratie voor of deelname aan de Promotie in het geval van een ernstige schending van deze Voorwaarden, bijvoorbeeld omdat de landbouwonderneming:

  • zich registreert, hoewel hij niet in aanmerking komt voor deelname op grond van Artikel 1 van deze Voorwaarden;
  • onjuiste gegevens, inlichtingen en/of documenten heeft verstrekt, in het bijzonder in verband met zijn registratie voor “myKWS” of zijn registratie voor deelname aan de Promotie overeenkomstig Artikel 2 van deze Voorwaarden;
  • heeft nagelaten juiste gegevens, inlichtingen en/of bescheiden te verstrekken;
  • meerdere keren probeert deel te nemen.

7.2 Kennisgeving – De kennisgeving van uitsluiting wordt verstuurd naar het e-mailadres of het postadres dat door de landbouwonderneming is geregistreerd op “myKWS”.

7.3 Automatische uitsluiting van nieuwe deelname aan de Promotie – Indien KWS een landbouwonderneming heeft uitgesloten, dan is dit definitief, zelfs indien de landbouwonderneming zich opnieuw zou registreren. In geval van een hernieuwde registratie wordt de landbouwonderneming van rechtswege geacht niet in aanmerking te komen voor deelname aan de Promotie. Hiervoor is geen nieuwe kennisgeving vanwege KWS vereist.

7.4 Terugvordering van de ontvangen Korting – Verdere aanspraken van KWS, in het bijzonder het terugvorderen van een ten onrechte verkregen Korting wegens overtreding van deze Voorwaarden, blijven onverminderd van kracht.


8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Geen garanties met betrekking tot de werking van het onlineplatform – KWS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien de online platformen van KWS en de daarmee samenhangende toegang tot "myKWS" en/of de Promotie tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn of niet vlekkeloos functioneren. KWS is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

8.2 Aansprakelijkheidsbeperking tot zware en opzettelijke fout – De aansprakelijkheid van KWS ten aanzien van de landbouwonderneming is beperkt tot schade veroorzaakt door haar eigen opzettelijke of grove fout, dan wel door de opzettelijke of grove fout van haar aangestelden of onderaannemers.

8.3 Uitsluiting van gevolgschade – KWS is ten aanzien van de landbouwonderneming niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijv. verlies van omzet of winst, verlies van klanten, verlies van knowhow, verlies van goodwill, aantasting van de reputatie, verlies van gegevens, etc.

8.4 Aansprakelijkheidsbeperking – In alle geval is de aansprakelijkheid van KWS ten aanzien van de landbouwonderneming beperkt tot een bedrag van EUR 10.000.


9. Bescherming van gegevens

Alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van KWS voor klanten en zakenpartners op: PrivacyverklaringvoorklantenzakenpartnersKWS- KWS SAAT SE & Co. KGaA


10. Diversen

10.1 Niet-overdraagbaarheid – De aanspraak van een Deelnemer op een Korting is niet overdraagbaar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Betaling van de Korting aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de Deelnemer die recht heeft op de Korting, is uitgesloten.

10.2 Toepasselijk recht – Deze Voorwaarden en de gehele juridische relatie tussen de landbouwonderneming en KWS zal uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen inzake IPR die ervoor zouden zorgen dat het recht van een ander land van toepassing zou zijn.

10.3 Bevoegde rechtbank – De exclusieve jurisdictie voor alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden en de Promotie, is Brussel.

10.4 Deelbaarheid – Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen KWS en de betrokken landbouwonderneming te goeder trouw onderhandelen om de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zou nauw als mogelijk aansluit bij de intentie van de partijen met deze bepaling.

10.5 – Geen kennelijk onevenwicht tussen rechten en plichten – De partijen erkennen dat deze Voorwaarden en de allocatie van juridische en economische risico’s die hierin vervat is geen kennelijk onevenwicht creëert tussen hun respectievelijke rechten en verplichtingen.

Kain, 01.09.2023