KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. (“KWS TÜRK”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. ŞIRKET olarak sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun bir şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kapsamında gizliliğinizi korumak amacıyla tüm hukuki, teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyor, kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. (“KWS TÜRK”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, işlenebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. taraflara açıklanabilir/aktarılabilir.

2.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme ve Aktarılma Amacı

Sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. (“KWS TÜRK”) ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in tüm birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir. Sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz kapsamında doğruluğunu teyit ettiğiniz bilgiler dâhilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

KWS Türk olarak, kullanıcılara kolaylık ve çeşitli faydalar sağlamak amacı ile geliştirmiş olduğumuz yarışmalara/etkinliklere başvuru yapmanız, katılmanız, internet hizmeti ve/veya mobil uygulamaları (MyKws, MyKWS SMART , Beet Seed Service ve benzeri uygulamalar veya ziyaret etmeniz/kullanmanız durumunda, bu uygulamaların yürütülmesi, işlevselliğinin arttırılması, site kullanımlarının analiz edilmesi, üyeliğinizin oluşturulması, oluşturulan üyeliğe ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, üyelik kapsamında hizmetlerimizin sunulması, taleplerinizin karşılanması, sözleşmesel ilişki içerisine girilmesi, ürünlerimizin tanıtılması, size özel teklif ve kampanyaların sunulması, e-bülten gönderiminin gerçekleştirilmesi, değerlendirme anketlerinin iletilmesi, reklam, pazarlama ve optimizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya eklentileri ile dilediğiniz sosyal medya kanallarında paylaşım yapabilmenize olanak sağlanması, KWS Türk ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, satış öncesi ürünlerimizi denemek istemeniz durumunda ürünlerimizin sunulması, ürünlerimize ilişkin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmesel ilişki içerisine girilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe kayıtlarımızın oluşturulması, kredi süreçlerinin yürütülmesi, deneme kurulması için tarlaların kiralanması kapsamında kira sözleşmelerinin kurulması ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, satış ekiplerimiz tarafından size ziyaretlerde bulunulması, ziyaretlerimizde ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz için gerekli aksiyonların alınması, sosyal mecralar gibi diğer kanallar üzerinden ilettiğiniz talepleriniz için gerekli aksiyonların alınması, promosyonlarımız hakkında bilgi sağlanması ve bilgilendirme amaçlı SMS gönderimi, KWS TÜRK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, KWS TÜRK’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda yer verilerin veri kategorilerinde sayılan kişisel verileriniz elektronik ve fiziksel ortamda işlenmektedir.

- Kimlik Bilgileri (ad, soyad, imza),iletişim bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz), müşteri bilgisi (müşteri numarası gibi ürünlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler), işlem güvenliği bilgisi (internet hizmeti ve/veya mobil uygulamaları (MyKws, MyKWS SMART , Beet Seed Service ve benzeri uygulamaları kullandığınızda işlem güvenliğinizin sağlanması için işlenen kişisel verileri IP adresi, cihaz ID gibi bilgiler), görsel ve işitsel kayıtlar (Fotoğraf, video), diğer (talep ve şikayet içerikleriniz, kira bilgisi, arsa büyüklüğü), ekilen, kullanılan ürün bilgisi.

Sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verilerinizi şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak amacıyla yurt dışında bulunan KWS SAAT SE & Co. KGaA ile paylaşıyoruz ayrıca bu kişisel verilerinizi şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak amacıyla destek aldığımız Salesforce yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile kişisel veri güvenliğinizi sağlayarak ve veri paylaşımı için KVKK m.9 kapsamında gerekli onaylarınızı alarak paylaşmaktayız. Bununla birlikte sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verileriniz, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bankalarla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ve dava süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hizmet aldığımız etkinlik ve reklam ajansları ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz onayınıza istinaden dergi ve basılı yayınlar üzerinden yayınlanmaktadır.

Ek olarak sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verilerinizi tamamen KWS TÜRK’ün karar ve yetkisinde olmak üzere, kişisel verilerin kullanım amaç ve vasıtaları KWS TÜRK tarafından KWS TÜRK’ün yurt dışında bulunan grup şirketleri ile veri güvenliğinizi sağlayarak ve veri paylaşımı için KVKK m.9 kapsamında gerekli onaylarınızı alarak paylaşmaktayız.

Yukarıdaki amaçların yanı sıra şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak, internet sitemizin verimliliğini arttırmak amacıyla destek aldığımız hizmet sağlayıcılar ile kişisel veri paylaşımında bulunmaktayız. Bu kapsamda sitemizde Google Analytics kullanımı gerçekleştirmekteyiz. Google Analytics ile kişisel veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi için https://www.google.com/analytics/terms/fr.html veya https://policies.google.com/?hl=fr&gl=fr linklerine tıklayabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verileri, KWS TÜRK tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Sizin ve velisi olduğunuz çocukların kişisel verileri, KVKK m.9/1 ve KVKK m.5/1 uyarınca gerekmesi halinde açık rızanıza başvurularak veya KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır: Açık rıza, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı her zaman geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için info@kwsturk.com adresi üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

4. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

4.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili veri Sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği diğer kişiler tarafından verileri işlenen ilgili kişilere aşağıda kapsam dâhilinde bilgi verilmesi gerekecektir. Şöyle ki;

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

Veri sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

4. 2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz KWS TÜRKİYE’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek gibi.

Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu olan ŞİRKETİMİZ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle ŞİRKETİMİZE iletmeniz durumunda; ŞİRKETİMİZ talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

6.1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,talep konusu.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, KWS TÜRK’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna www.kws.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.kws.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Çerez Politikamızı inceleyeniz.

Veri Sorumlusu:

KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 14 Cadde No: 22 26110 Eskişehir / Türkiye Tel: 90 222 236 17 60

Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: [16475]

Okudum, anladım.

Tarih : __/__/2021

Ad-Soyad : ______________

İmza : ______________

Tel No : ______________

Adres : ______________