• kws_zwei_pflanzenzuechter_begutachten_feld_1.jpg
    Islah Hedefleri

Daha yüksek tarımsal verim elde etmek için çeşitli ıslah hedefleri üzerinde çalışıyoruz.

Ham bitki materyaline olan ihtiyaç arttıkça, sürekli inovasyon yapmak gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Sonuçta, mevcut üretim artışlarının arkasındaki en büyük faktör teknolojik inovasyon konusu. Geçmişte daha fazla bitki yetiştirmek için arazinin büyütülmesi yoluna giderken, günümüzde amaç bitki kayıplarını en aza indirmek ve mahsul verimini maksimize etmektir.

Verim

Verim konusu karmaşık bir konu olmakla birlikte, genellikle tüm mahsul tipleri için en önemli ıslah hedefini oluşturur. İstenen verim artışının yanı sıra, kararlılık da pek çok diğer ıslah hedefiyle (ör. dayanıklılık, besin maddesi etkinliği) yakından ilişkilidir. Dolayısıyla, istenen verim düzeyini elde etmenin farklı yolları vardır.

Kalite

Bir çeşidin kalitesi, öncelikle, hasat edilen mahsulün kalitesine bakarak belirlenir. Bununla birlikte, ıslah açısından, pek çok faktörden etkilenen oldukça karmaşık bir özelliktir. Gerek farklı bileşenlerin bileşimi, bunların sağlık üzerindeki etkileri ve tadı, gerekse işlenme özellikleri önemli rol oynar.

Dayanıklılık

Bitkiler, verim kararlılığı üzerinde önemli sonuçlara yol açan pek çok çevresel etkiye maruz kalmaktadır. Zararlılara ve bitki hastalıklarına karşı yüksek direnç sağlamanın yanı sıra, kuraklık ve soğuk gibi çevresel faktörlere toleransın artırılması da bitki ıslahçılarının temel hedeflerindendir.

Üstesinden gelinmesi gereken bir diğer zorluk da iklim değişikliğidir. Kuraklık veya şiddetli yağış gibi aşırı hava koşullarının gelecekte artması beklenmektedir. Bu durum, uzun süreli sıcak, soğuk, kurak ya da nemli havaların, mahsulün verimsiz olması riskini beraberinde getirmesi ihtimalini artırmaktadır. Dolayısıyla, önceden önemsiz kabul edilen zararlı organizmaların varlığından, bundan sonra iklim değişikliği sorumlu tutulabilecektir. Bu gerçekler ışığında, bitki ıslahçıları, tarımsal verimin kararlı hale gelmesini sağlamak amacıyla yeni, adapte edilmiş çeşitler üzerinde çalışmaktadır.

Besin maddesi etkinliği

Bitkilerin içlerine aldıkları besin maddeleri büyümelerini önemli derece etkilemekte ve dolayısıyla verimi de etkilemektedir. Besin maddesi etkinliği yüksek olan bitki çeşitleri, besin maddeleri kıt da olsa fazla da olsa, her tür durumda yüksek verimi sağlayabilecek kapasiteye sahiptirler.

Örneğin azot etkinliği artırılan bitkilerin, toprakta mevcut olan azotu daha iyi absorbe edip biyokütleye çevirme kabiliyeti daha yüksektir. Bu bağlamda, bitki ıslahı sürdürülebilir tarıma önemli katkılarda bulunabilir. Şöyle ki, besin maddesi açısından etkin çeşitler, gübre kullanımını ve tarlalarda gübre miktarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Yetiştirme özellikleri

Bitki ıslahçılarının hedeflerinden biri de, bitkileri agronomik üretim süreçlerine ıslah açısından adapte etmektir. Bunun için gerekli başlıca özellikler arasında dik durabilirlik, yükseklik, kışa dayanıklılık, olgunlaşma dönemi ve istikrarlı büyüme yer almaktadır.

Enerji

Enerji içeriği, bileşenlerin bileşimi tarafından belirlenir. Bu nedenle ıslahçılar esas olarak, toplam biyokütle veriminin yüksek olmasını sağlamanın yanı sıra, mahsullerin yağ, şeker ve nişasta gibi enerji içeriklerini de artırmanın peşindedir.

  • KWS ekibi

    Islah hedefleri, iklim değişikliği gibi uzun vadeli küresel zorlukların üstesinden gelmeyi ve yüksek verim gibi tarımsal gereklilikleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

    Jürgen Schweden, Küresel Araştırma ve Hizmetler Başkanı
    juergen_schweden.jpg

Ayrıca, her bir mahsul tipine ilişkin spesifik ıslah hedeflerine ve bunların kullanımlarına da odaklı bir şekilde çalışmaktayız.

Verim her zaman için ana odağımız fakat verimle ilgili olarak dikkate aldığımız kriterler mahsule göre değişmektedir. Örneğin mısırda, bitkinin toplam verimine bakmaktayız. Şeker pancarında ise bizim için önemli olan, spesifik şeker verimidir. Bunlara ilaveten, şeker pancarının herbisitlere dayanıklılığı gibi mahsule özgü özellikler de dikkate aldığımız kriterler arasındadır. Ayrıca, her bir mahsulde görülen zararlıların ve hastalıkların da birbirinden farklı olduğunu her zaman göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Mısır

Verim artışı
Silajlık mısır yetiştiriciliğinde, toplam bitki verimi önemli bir yere sahiptir. Tane mısır ıslahında ise, tane verimi önemli bir özelliktir. Avrupa kıtasında, tane mısır ıslahçıları güvenli büyüme konusunu da dikkate almaktadırlar ve dolayısıyla hasat öncesinde tanelere temin edilen suyun artmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. İklim değişikliği olaylarının giderek artması sebebiyle, verimin yanı sıra, verim kararlılığı konusu da giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dik durabilirlik ve kuraklık stresine tolerans da önemli rol oynamaktadır.

Abiyotik strese toleransta artış
Kuraklık stresine toleransın artırılması, nemli bir ıslah hedefidir ve özellikle güneydoğu ve doğu Avrupa’da son derece önemlidir.

Besin maddesi etkinliğinin artırılması
Özellikle batı Avrupa’da, azot etkinliğinin artırılması önemli bir ıslah hedefidir. Bunun anlamı şudur: Gübreleme sınırlı olsa bile, bu durum mahsulün verimini etkilememeli ve bitkiler yüksek bir üretkenlik seviyesini korumalıdır.

Hastalık toleransının artırılması
Hastalık toleransını artırabilmek için ıslahçılar öncelikle mantar hastalıklarına odaklanmaktadır. Bunlardan en önemlileri arasında Fusarium, kuzey yaprak yanıklığı ve koçan çürüklüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu mantar hastalıklarının görülme sıklığı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir.

Kalite
Bir kalite faktörü olan sindirilebilirlik, silajlık mısır ıslahında önemli bir rol oynamaktadır.

Şeker pancarı

Verim artışı
Şeker pancarında kritik öneme sahip kriter şeker verimidir. Bu, hem şeker içeriğine hem de kök verimine bağlıdır ve bu iki kısmi özellik arasında negatif korelasyon vardır.

Zararlılara ve hastalıklara dayanıklılık özelliğinin iyileştirilmesi
Şeker verimini ve kaliteyi etkileyen pek çok bitki hastalığı vardır. Bunlar arasında rhizomania (pancarda görülen nekrotik sarı damar virüsü adlı patojen), sarartıcı virüs veya tepe kıvırcıklık virüsü kaynaklı çeşitli viral hastalıklar yer almaktadır. Islahçılar, mantar hastalıkları olarak ifade edilen bu şemsiye terim altında çeşitli ayrımlar yapmaktadırlar: Cercospora (yaprak leke hastalığı), külleme, pancar pası ve ramularia bir grupta ele alınırken, rhizoctonia (pancar pası patojeni) ve aphanomyce (kök pası patojeni) diğer bir grupta ele alınmaktadır. Bitki hastalıklarına ek olarak ıslahçılar ayrıca nematodlar ve farklı böcek tipleri üzerine de yoğunlaşmaktadırlar.

Tohuma kalkmaya direnç
Filizlenmeye dirençli çeşitler, düşük sıcaklık ve gündüzün uzun olması gibi vernalizasyon uyaranlarından daha az etkilenirler. Bu özellik, iki yıllık şeker pancarı bitkilerinin, daha tarladaki ilk yıllarında çiçeklenen sürgün vermesini önler. Aksi takdirde, enerjisini çiçek geliştirmeye harcayacağı için pancarın şeker içeriği ve ağırlığı azalır.

Bitki öz suyunun kalitesi
Pancarların şeker rafinerisinde pişirilmesi sırasında, bitki öz suyunun kalitesi şeker verimini etkiler. Bu aşamada amaç, melas oluşumuna sebep olan faktörlerin (ör. potasyum, sodyum ve amino azot) oranını azaltmaktır. Öz suyun içinden şeker ekstrakte edilmesi sırasında, melas şekerin bir kısmına bağlanarak verimi azaltır.

Herbisite dayanıklılık
Yabancı otların kontrolü açısından, klasik ıslah yöntemleri kullanarak yapılan ıslah çalışmaları ile herbisite dayanıklı şeker pancarı çeşitlerinin geliştirilmesi önemlidir.

Abiyotik strese toleransta artış
Kuraklığa, sıcaklığa ve yüksek tuz konsantrasyonlarına tolerans sağlanması da önemli ıslah hedefleri arasındadır.

Kolza

Verim
Amaç, yağ içeriğini iyileştirerek hem tane verimini hem de yağ verimini artırmaktır çünkü değer artışını sağlayan, tanelerin yağ içeriğidir.

Kalite
Yağ içeriğini artırmanın yanında bir diğer amaç, kolza ununun protein içeriğini, düşük glukozinolat içeriğine sahip olacak şekilde artırmaktır. Yağ kalitesi, karşılıklı sıfırlama (double zero) anlaşmalarında belirtilen kalite standardı uyarınca erüsik asit içermemeli ve içerdiği çoklu doymamış yağ asitleri normal seviyede olmalıdır.

Zararlılara dayanıklılık
Asıl amaç, sap çürüklüğü adlı mantar hastalığına dayanıklılığın artırılmasıdır. Bir diğer orta-uzun vadeli amaç, verticillium ve sclerotinia hastalıklarına direncin artırılmasıdır. Diğer yandan, yumru kök hastalığının görüldüğü alanlarda hastalığa direnç sağlanması da özel bir program kapsamında ele alınmalıdır.

Abiyotik strese toleransta artış
Bu konuyla ilgili olarak, özellikle kışa dayanıklılığın artırılması öncelik teşkil etmektedir. En önemli husus, sapın sonbahardaki esneme eğiliminin düşük olmasıdır.

Agronomik özelliklerde iyileşme
Islah hedefleri arasında, dik durabilirliği sağlamanın yanı sıra, ekin sapının da tane olgunlaşmasına paralel bir şekilde olgunlaşmasının sağlanması yer almaktadır. Hasat penceresini daha esnek tutabilmek adına, hem erkenci hem de geççi kolza çeşitleri seçilmektedir. Kış öncesi şartlandırmada, gerek geç ekime uygun, hızlı büyüyen türler, gerekse erken ekime uygun, yavaş gelişen çeşitler seçilmektedir.

İrtibat kişiniz

KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş.
KWS TÜRK TARIM TİCARET A.Ş.
Eposta gönder
İLETİŞİM