Betingelser for medlemskab myKWS

§ 1 Anvendelsesområde, oplysninger om myKWS

(1) KWS SAAT SE & Co. KGaa (herefter benævnt “KWS”, “vi” eller “os”) leverer platformen “myKWS” via https://www.kws.de (herefter benævnt “myKWS”), hvor behørigt registrerede brugere kan få adgang til de tjenester og indhold, der er tilgængeligt på myKWS, og bruge yderligere tjenester og software, der tilvejebringes fra tid til anden gennem myKWS (“myKWS Tools”). Yderligere oplysninger om de tjenester og indhold, der er tilgængelige på myKWS findes i § 7 og yderligere oplysninger om myKWS Tools findes i § 8 i disse brugsvilkår.

(2) Disse brugsvilkår regulerer tilvejebringelsen af adgang til myKWS og myKWS Tools af KWS og brugen af myKWS og myKWS Tools af dig som behørigt registreret bruger.

(3) Vores kontaktoplysninger er:

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland

E-mail: mykws.dk@remove-this.kws.com

Yderligere oplysninger om KWS findes her.

(4) LÆS DISSE BRUGSVILKÅR OMHYGGELIGT. VED AT REGISTRERE DIG TIL AT BRUGE MYKWS OPRETTES EN JURIDISK BINDENDE KONTRAKT MELLEM DIG OG KWS.

§ 2 Ændringer til brugsvilkårene

KWS forbeholder sig ret til at ændre disse brugsvilkår til enhver tid. KWS vil underrette dig mindst 30 dage før eventuelle ændringer træder i kraft. Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du stoppe med at bruge myKWS og myKWS Tools og anmode om, at din registrerede konto slettes. DU VIL BLIVE ANSET FOR AT HAVE ACCEPTERET ÆNDRINGERNE, HVIS DU FORTSÆTTER MED AT BRUGE MYKWS OG MYKWS TOOLS EFTER UDLØBET AF VARSELSPERIODEN PÅ 30 DAGE.

§ 3 Registrering

(1) Brugen af myKWS og myKWS Tools kræver, at du registrerer dig som bruger og accepterer disse brugsvilkår. Ved registrering indgås en licensaftale mellem KWS og brugeren. Der er ingen berettigelse til indgåelse af en aftale. KWS er berettiget til at afvise brugerregistreringer uden begrundelse.

(2) Du må kun registrere dig, hvis du har nået myndighedsalderen og har fuld juridisk beføjelse til at gøre det. Mindreårige personer må ikke registrere sig.

§ 4 Din registrering hos myKWS

(1) Din registrering hos myKWS er gratis. KWS forbeholder sig ret til at tilbyde specifikt indhold eller myKWS Tools mod et gebyr. Oplysninger om gældende gebyrer og andre vilkår tilvejebringes, før du tilgår et sådant indhold eller myKWS Tools.

(2) Din registrering er knyttet til dig som enkeltperson. Din konto må ikke bruges af andre personer.

(3) Du er forpligtet til at tilvejebringe fuldstændige og korrekte kontaktoplysninger og yderligere oplysninger som anmodet af KWS under registreringsprocessen.

(4) Hvis KWS accepterer din registrering, vil KWS aktivere din konto og informere dig via e-mail. Pr. modtagelse af e-mailen er du berettiget til at bruge myKWS inden for rammerne af disse brugsvilkår. For at kunne gøre dette skal du bekræfte aktiveringen af din konto ved at klikke på linket i e-mailen.

§ 5 Ansvar for loginoplysninger

(1) Under registreringsprocessen vil du blive bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode. Efter aktivering af din konto og din bekræftelse i overensstemmelse med § 4 (4) vil du være i stand til at logge ind på myKWS. Det er dit ansvar at sikre, at dit brugernavn ikke krænker nogen tredjepartsrettigheder, især rettigheder til navne eller varemærker, og ikke er i strid med god moral.

(2) Du er forpligtet til at beskytte loginoplysningerne for din konto mod tredjepartsadgang, og sikre, at tredjeparter ikke får kendskab til loginoplysningerne. ALLE HANDLINGER OG JURIDISKE TRANSAKTIONER, DER FORETAGES VIA DIN KONTO, VIL BLIVE TILSKREVET DIG, MEDMINDRE (I) DET ER INDLYSENDE FOR KWS, AT EN ANDEN PERSON END DEN REGISTREREDE BRUGER FORETOG HANDLINGEN, ELLER (II) DU KAN BEVISE, AT MISBRUGEN AF DINE LOGINOPLYSNINGER IKKE VAR DIN SKYLD. DU SKAL OMGÅENDE INFORMERE KWS, HVIS DU FRYGTER, AT UAUTORISEREDE TREDJEPARTER HAR OPNÅET ELLER VIL OPNÅ ADGANG TIL DINE LOGINOPLYSNINGER.

(3) Du er forpligtet til at holde dine oplysninger (herunder dine kontaktoplysninger) ajourført. Hvis dine oplysninger ændrer sig i løbet af brugsperioden, skal du rette dine oplysninger i dine personlige indstillinger på myKWS uden unødig forsinkelse. Hvis du ikke kan gøre det, bedes du informere os om dine ændrede oplysninger via e-mail eller fax uden unødig forsinkelse.

§ 6 Opsigelse af brug

(1) Du kan til enhver tid opsige licensaftalen ved at anmode om sletning af din myKWS-konto.

(2) Når opsigelsen træder i kraft, slutter kontraktforholdet, og du har ikke længere tilladelse til at bruge din konto. KWS forbeholder sig ret til at blokere dit brugernavn og din adgangskode, så snart opsigelsen træder i kraft.

(3) KWS ER BERETTIGET TIL UIGENKALDELIGT AT SLETTE ALLE OPLYSNINGER, DER GENERERES I FORBINDELSE MED DIN BRUG, 30 DAGE EFTER OPSIGELSEN TRÆDER I KRAFT, OG EFTER UDLØBET AF EVENTUELLE LOVBESTEMTE OPBEVARINGSPERIODER. Så vidt KWS er forpligtet til at slette dine personoplysninger i henhold til databeskyttelseslove, vil KWS sikre, at dine personoplysninger slettes i overensstemmelse med vores databeskyttelsesforordninger.

§ 7 Tilbudte tjenester og tilgængelighed af tjenester

(1) KWS tilbyder en række forskelligt indhold og andre tjenester via myKWS, som kan anvendes i en begrænset periode. Dette kan f.eks. omfatte at gøre data, artikler, video- og lydoptagelser, information og andet indhold (herefter benævnt “indhold”) tilgængeligt.

Din adgang til og brug af de tjenester, der tilbydes på myKWS, er underlagt bestemmelserne i disse brugsvilkår, samt eventuelle yderligere brugsvilkår, der kan gælde for specifikke tjenester. Omfanget af tilgængelige tjenester og funktionaliteter er begrænset til dem, der er tilgængelige på myKWS fra tid til anden, som kan ændres, fjernes eller stilles til rådighed af KWS efter eget skøn.

(2) De tjenester, der tilbydes på myKWS, kan omfatte tredjepartstjenester, hvortil KWS blot giver adgang. Brugen af sådanne tjenester – som identificeres som tredjepartstjenester i hvert enkelt tilfælde – kan være underlagt forskellige eller yderligere brugsvilkår, som KWS vil informere dig om i hvert enkelt tilfælde.

(3) KWS bruger kommercielt rimelige bestræbelser på at sikre, at myKWS er tilgængelig uden afbrydelse. Der kan dog være midlertidige begrænsninger eller forstyrrelser på grund af tekniske fejl (såsom strømsvigt, hardware- eller softwarefejl eller tekniske problemer i datalinjerne). KWS FREMSÆTTER INGEN GARANTI FOR, AT MYKWS, EVENTUELLE TJENESTER ELLER EVENTUELT INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGE GENNEM MYKWS ELLER MYKWS TOOLS, VIL VÆRE UAFBRUDTE ELLER FEJLFRI.

§ 8 Brug af myKWS Tools, tilgængelighed og erstatningsansvar for beregningsresultater

(1) KWS tilvejebringer en række gratis myKWS Tools for dig via myKWS. Alle resultater eller anbefalinger, der produceres af myKWS Tools, er ikke juridisk bindende erklæringer på vegne af KWS. Brugen af myKWS Tools (og tillid til eventuelle resultater eller anbefalinger) er på brugerens egen risiko og ansvar. Følgende myKWS Tools er i øjeblikket tilgængelige eller planlagt:

 • Beet Seed Service
 • Biogas Calculator
 • Catch Crop Advisor
 • Drying Cost Calculator
 • Feed Advisor Beef
 • Feed Cost Calculator Pig
 • Field Emergance Timer
 • Fursarium Risk Check
 • Harvest Time Optimizer
 • Heat Sums Check (Corn)
 • Leaf Scanner (Sugar Beet)
 • Nematode Advisor
 • Nematode Manager
 • Pest and Disease Finder
 • Revenue Optimizer Rye
 • Seed Rate Calculator
 • Silage Manager (Corn)
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

(2) Det kan til tider være nødvendigt for myKWS Tools at fungere med visse antagelser og forenklinger, da det ikke er muligt at tage hensyn til alle omstændigheder i hver enkelt tilfælde.

(3) Resultaterne af myKWS Tools beregnes på fuldautomatisk basis og leveres til brugeren uden forudgående kontrol af KWS. KWS kan derfor ikke udelukke, at der i sjældne tilfælde produceres forkerte resultater, f.eks. på grund af forkert indtastede data eller udefinerede modeltilstande. RESULTATERNE SKAL DERFOR BETRAGTES SOM ET YDERLIGERE INFORMATIONSTILBUD, OG DER FREMSÆTTES INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL DERES KORREKTHED. KWS’ ERSTATNINGSANSVAR I DENNE HENSEENDE ER UDELUKKET I OVERENSSTEMMELSE MED § 15.

(4) § 7 (3) GÆLDER I OVERENSSTEMMELSE HERMED MED HENSYN TIL TILGÆNGELIGHEDEN AF MYKWS TOOLS.

§ 9 Ændringer til tjenester og myKWS Tools

KWS er til enhver tid berettiget til at ændre tjenester, der er tilgængelige på myKWS eller myKWS Tools, der leveres gratis på myKWS, til at gøre nye tjenester eller myKWS Tools tilgængelige gratis eller mod et gebyr, eller til at afbryde leveringen af gratis tjenester eller myKWS Tools og lommeregnere.

§ 10 Beskyttelse af indhold, ansvar for tredjepartsindhold

(1) Indholdet og myKWS Tools, der er tilgængelige på myKWS, er beskyttet af ophavsret eller andre ejendomsrettigheder og ejes af KWS eller andre tredjeparter, der leverer det pågældende indhold. Du må kun bruge dette indhold og myKWS Tools i overensstemmelse med disse brugsvilkår, de yderligere specifikke brugsvilkår for tjenester eller myKWS Tools, hvis relevant, samt inden for det anvendelsesområde, der beskrives på myKWS.

(2) Indholdet, der er tilgængeligt på myKWS, leveres delvist af KWS og delvist af tredjeparter. Indhold, der leveres af tredjeparter, benævnes herefter “tredjepartsindhold”. KWS KONTROLLERER IKKE TREDJEPARTSINDHOLD FOR FULDSTÆNDIGHED, KORREKTHED OG LOVLIGHED. KWS PÅTAGER SIG DERFOR INTET ERSTATNINGSANSVAR FOR FULDSTÆNDIGHEDEN, KORREKTHEDEN OG LOVLIGHEDEN AF TREDJEPARTSINDHOLD. Dette gælder også for kvaliteten af tredjepartsindhold og dets egnethed til et bestemt formål, især for så vidt angår tredjepartsindhold på linkede eksterne websteder.

Indhold, der ikke udtrykkeligt identificeres som tredjepartsindhold, leveres af KWS.

§ 11 Tekniske ressourcer, overvågning af brugeraktiviteter

(1) Du er ansvarlig for at sikre, at du har de fornødne tekniske ressourcer til at bruge myKWS og myKWS Tools. KWS skylder dig ikke nogen rådgivning i denne henseende.

(2) KWS informerer dig hermed om, at dine brugeraktiviteter kan opbevares og anvendes, i det omfang tilladt ved lov, til at forbedre brugeroplevelsen og yderligere udvikle myKWS. Dette kan omfatte registrering og evaluering af IP-forbindelsesdata inden for det lovligt tilladte anvendelsesområde, hvis der er grund til mistanke om en overtrædelse af disse brugsvilkår og/eller hvis der er grund til mistanke om eventuel anden ulovlig handling eller kriminalitet.

§ 12 Ret til at bruge myKWS og myKWS Tools, der er tilgængelige på myKWS

(1) Du må kun tilgå myKWS og bruge myKWS Tools, der er tilgængelige på myKWS i overensstemmelse med disse brugsvilkår, de yderligere specifikke brugsvilkår for tjenester eller myKWS Tools, hvis relevant, samt inden for det anvendelsesområde, der beskrives på myKWS. Eventuel yderligere brug er ikke tilladt, medmindre KWS har givet samtykke til brugeren i skriftligt eller tekstformat.

(2) Du har kun ret til at downloade eller udskrive indhold, så længe myKWS indeholder funktioner, der giver mulighed for en sådan download eller udskrivning (f.eks. med en download-knap).

Du vil få tildelt en ubegrænset og ikke-eksklusiv brugsrettighed til dine personlige, ikke-kommercielle formål for indhold, der downloades eller udskrives af dig i overensstemmelse med disse brugsvilkår. Alle andre rettigheder til indholdet forbliver hos den oprindelige rettighedsindehaver (KWS eller den respektive tredjepart).

§ 13 Blokering af konti

(1) KWS kan midlertidigt eller permanent blokere din myKWS-konto, hvis:

(a) det kontraktmæssige forhold, der oprettes af disse brugsvilkår, opsiges. Hvis det sker, vil din konto blive blokeret, så snart opsigelsen træder i kraft.

(b) der er specifikke indikationer på, at du overtræder disse brugsvilkår

(c) KWS på anden måde har en legitim interesse i at blokere din konto, for eksempel, hvis du overtræder eller har overtrådt gældende lovgivning ved brug af indholdet eller myKWS Tools, der er tilgængelige på myKWS, eller hvis der er tekniske årsager, der kræver, at din konto blokeres.

(2) Hvis din konto blokeres midlertidigt eller permanent, blokerer KWS din ret til adgang. En permanent blokeret adgangsrettighed kan ikke genindsættes. Permanent blokerede personer er udelukket fra at bruge myKWS og kan ikke genregistrere sig hos myKWS.

§ 14 Databeskyttelse

KWS’ kvalitetsstandarder kræver ansvarlig håndtering af brugeres personoplysninger. Ved behandling af oplysninger overholder KWS alle lovpligtige bestemmelser. Databeskyttelsespolitikken, der er tilgængelig på KWS’ websted, indeholder en oversigt over hvilke slags oplysninger, der indsamles, hvordan oplysninger bruges og overføres, og hvordan du kan anmode om videregivelse af oplysninger tilvejebragt af KWS.

§ 15 ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

(1) UNDTAGEN I DET OMFANG, DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE BRUGSVILKÅR, FREMSÆTTER KWS INGEN GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE FORPLIGTELSER OVER FOR DIG VEDRØRENDE:

(a) TILGÆNGELIGHEDEN, FUNKTIONALITETEN, YDEEVNEN, TRANSMISSIONSHASTIGHEDERNE, INDHOLDET, LATENSTIDEN, NØJAGTIGHEDEN OG/ELLER SIKKERHEDEN AF MYKWS OG MYKWS TOOLS

(b) KVALITETEN OG/ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF INDHOLD ELLER RESULTATER ELLER ANBEFALINGER, DER GENERERES OG/ELLER SES VED HJÆLP AF MYKWS TOOLS.

(2) ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER, FORPLIGTELSER OG/ELLER VILKÅR (UANSET OM SKRIFTLIGE ELLER MUNDTLIGE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE VED LOV, SÆDVANERET, SKIK, HANDELSBRUG, HANDELSFORLØB ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER HVAD ANGÅR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG, NØJAGTIGHED, TILSTRÆKKELIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER RETTIDIGHED) ER HERMED UDELUKKET I DET OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING.

(3) INTET I DISSE BRUGSVILKÅR SKAL BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE:

(a) DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER

(b) DIT ELLER KWS’ ERSTATNINGSANSVAR MED HENSYN TIL EVENTUELLE KRAV: (I) FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHEDEN AF EN SÅDAN PART (ELLER AF EN SÅDAN PARTS PERSONALE), (II) SOM FØLGE AF SVIG (HERUNDER SVIGAGTIG VILDLEDNING), DER BEGÅS AF EN SÅDAN PART, OG (III) FOR HVILKE ERSTATNINGSANSVAR IKKE PÅ ANDEN MÅDE KAN BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

(4) MED FORBEHOLD AF § 15(3), FRASKRIVER KWS SIG HERMED ALT ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR EVENTUELT TAB ELLER SKADE, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE BRUGSVILKÅR OG MYKWS, UANSET OM DET ER I KONTRAKTFORHOLD, FOR SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED), I HENHOLD TIL LOV ELLER PÅ ANDEN MÅDE. KWS UDELUKKER ISÆR ALT ERSTATNINGSANSVAR:

(a) RELATERET TIL: (I) BRUG AF MYKWS, MYKWS TOOLS OG INDHOLD, (II) UTILGÆNGELIGHEDEN AF MYKWS, MYKWS TOOLS OG INDHOLD, (III) EVENTUELT SVIGT AF ET TREDJEPARTSNETVÆRK OG/ELLER -INFRASTRUKTUR, DER ANVENDES I FORBINDELSE MED MYKWS, (IV) EVENTUELT FORKERT, UNØJAGTIGT, KORRUMPERET, UFULDSTÆNDIGT, IKKE-LEVERET, FEJLADRESSERET ELLER FORKERT ETIKETTERET INDHOLD ELLER ANDRE OPLYSNINGER, (V) EVENTUEL VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER ELLER TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE SYSTEMER, OG/ELLER (VI) EVENTUEL UAUTORISERET ADGANG TIL, OG/ELLER INDTRÆNGNING I, MYKWS, OG/ELLER

(b) FOR: (I) TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT, (II) TAB AF FORVENTEDE BESPARELSER, (III) TAB AF KONTRAKT, FORRETNING ELLER MULIGHED, (IV) TAB, TILINTETGØRELSE ELLER KORRUMPERING AF DATA, (V) TAB AF GOODWILL ELLER TAB AF OMDØMME, (VI) INDIREKTE ELLER FØLGEMÆSSIGE TAB ELLER ERSTATNINGER AF ENHVER ART, HERUNDER EVENTUELLE TAB AF EN TYPE, DER BESKRIVES I (I) TIL (V), DER KAN BETRAGTES SOM INDIREKTE ELLER FØLGEMÆSSIGE, I HVER AF (I) TIL (VI), UANSET OM DE MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES ELLER EJ, ELLER RENT FAKTISK VAR PÅTÆNKT AF DIG ELLER KWS PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU ACCEPTEREDE DISSE BRUGSVILKÅR.

§ 16 Meddelelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i disse brugsvilkår, skal alle meddelelser, der sendes i forbindelse med brugen af myKWS, sendes i skriftlig form og til en fysisk adresse eller via e-mail.

KWS’ e-mailadresse er: mykws.dk@remove-this.kws.com . KWS’ postadresse er: Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland. Disse kontaktoplysninger kan ændre sig. Skulle dette være tilfældet, vil KWS informere dig om sådanne ændringer.

Din e-mailadresse og postadresse er dem, du angav, da du registrerede dig for at bruge myKWS. Hvis disse kontaktoplysninger ændrer sig, bedes du informere os om sådanne ændringer ELLER opdatere din profil på myKWS.

§ 17 Hele aftalen og vilkårenes uafhængighed

Disse brugsvilkår udgør hele aftalen mellem dig og KWS vedrørende adgang til og brug af myKWS.

Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår er eller bliver ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal den juridiske gyldighed og retskraft af de resterende bestemmelser forblive upåvirket. Den ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige bestemmelse skal anses for ændret i det mindst mulige omfang, der er nødvendigt for at gøre den gyldig, lovlig og gennemførlig. Hvis en sådan ændring ikke er mulig, skal den relevante bestemmelse anses for slettet.

§ 18 Lovvalg

Disse brugsvilkår og eventuel tvist eller eventuelt krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse brugsvilkår og/eller myKWS (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt lovene i England og Wales, og udelukker FN’s konvention om internationale løsørekøb.

§ 19 Tvister og værneting

Eksklusivt værneting for alle tvister, der opstår i henhold til disse brugsvilkår, er, så vidt tilladt ved lov, Hannover.

Ingen andre end du eller vi skal have nogen rettigheder i henhold til kontraktloven (tredjepartsrettigheder) fra 1998 (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1998) til at håndhæve nogen af disse brugsvilkår.

§ 19 Afkald

Et afkald på eventuel rettighed, beføjelse, privilegium eller retsmiddel (uanset om i henhold til disse brugsvilkår, ved sædvaneret, billighedsret, i henhold til lov eller på anden måde) er kun gældende, hvis det gives med varsel og skal ikke betragtes som et afkald på eventuelt efterfølgende brud eller misligholdelse.

Dateret: 14.10.2020