Vilkår og betingelser for deltagelse i undersøgelsen om behandling af majsfrø af KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Vilkårene og betingelserne for deltagelse

1.1 Disse vilkår og betingelser for deltagelse regulerer gennemførelsen af undersøgelsen om behandling af majsfrø (herefter benævnt “behandling”) og uddelingen af præmier.

2. Berettigelse til deltagelse

2.1 Alle fysiske personer, der har nået myndighedsalderen og har ubegrænset retsevne, som har modtaget linket til undersøgelsen via sociale mediekanaler eller e-mail (herefter benævnt “kvalificeret person”) er berettigede til at deltage i undersøgelsen.

2.2 Medarbejdere hos KWS Saat SE & Co KGaA og medarbejdere hos virksomheder, der er tilknyttet KWS Saat SE & Co KGaA (herefter benævnt “KWS”), og deres pårørende er udelukket fra deltagelse.

3. Deltagelse

3.1 Hver deltager er kun berettiget til at deltage i undersøgelsen én gang og kan kun vinde én (1) præmie pr. deltager.

3.2 I tilfælde af en overtrædelse af disse vilkår og betingelser for deltagelse, forbeholder KWS sig retten til at udelukke personer fra at deltage i undersøgelsen – selv med tilbagevirkende kraft – og til ikke at uddele præmier til dem eller kræve, at de returnerer dem.

4. Præmier 4.1 KWS tilbyder følgende præmier:

Præmier: De første 50 deltagere modtager et KWS–termokrus (værdi: 7,80 EUR pr. stk.)

4.2 Enhver vinders berettigelse til vedkommendes præmie kan ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk person. Værdien af en præmie kan ikke udbetales til en deltager, anden person eller virksomhed.

4.3 Præmierne uddeles udelukkende på baggrund af: “Først til mølle”-princippet. Det tidspunkt, hvorpå deltageren gennemfører undersøgelsen, er afgørende for uddeling af præmien.

4.4 KWS forbeholder sig retten til at bekræfte deltageres alder i tilfælde af en gevinst.

5. Underretning om og uddeling af præmierne

5.1 Når vinderne af præmierne er blevet fundet, vil de blive underrettet via e-mail. Uddelingen af præmierne koordineres individuelt med den respektive vinder, men foretages altid via e-mail.

5.2 KWS fritages for sin opfyldelsesforpligtelse, så snart præmien er uddelt og overdraget til den respektive vinder.

6. Erstatningsansvar

6.1 Medmindre andet er angivet i bestemmelserne nedenfor, er KWS erstatningsansvarlig for skadeserstatninger, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af konkurrencen og/eller at vinde konkurrencen i overensstemmelse med de lovpligtige bestemmelser.

6.2 Uanset retsgrundlaget er KWS erstatningsansvarlig for skadeserstatninger inden for rammerne af erstatningsansvar for forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed skal KWS være underlagt en mildere standard for erstatningsansvar i henhold til lovbestemte bestemmelser og kun for skadeserstatninger som følge af død, personskade eller skade på helbred, og for dem der opstår som følge af en væsentlig misligholdelse af en kontraktlig kardinalforpligtelse, dvs. en forpligtelse, hvis opfyldelse gør den korrekte udførelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse den kontraktmæssige partner regelmæssigt regner med og kan regne med. KWS' erstatningsansvar for skadeserstatninger som følge af en væsentligt misligholdelse af en kontraktlig kardinalforpligtelse er dog begrænset til kompensation for den forudsigelige, almindeligt forekommende skade.

6.3 KWS skal fritages for alle forpligtelser vedrørende uddeling/overdragelse af præmierne. KWS er navnlig ikke erstatningsansvarlig for fejl i præmierne. Eventuelle krav fra deltageren vedrørende præmierne skal udelukkende rettes til KWS.

7. Databeskyttelse

For spørgsmål vedrørende databeskyttelse henvises der til de vedhæftede databeskyttelsesoplysninger vedrørende gennemførelsen af undersøgelsen.

8. Diverse

8.1 Regres i en domstol er udelukket.

8.2 Disse vilkår og betingelser for deltagelse og hele det juridiske forhold mellem deltagerne og KWS er underlagt lovgivningen i Tyskland. Lovkonflikter er udelukket.

8.3 Hvis individuelle bestemmelser i vilkårene og betingelserne for deltagelse er eller bliver ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser.

Databeskyttelsesoplysninger om undersøgelsen vedrørende behandling af majsfrø

Vi, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Tyskland (herefter benævnt “KWS”, “vi” eller “os”) informerer dig i denne databeskyttelseserklæring om, hvordan vi behandler dine personoplysninger som led i vores undersøgelse af din oplevelse med “behandling af majsfrø” og konkurrencen.

1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Som led i undersøgelsen behandler vi de personoplysninger, som du tilvejebringer ved at besvare de respektive spørgsmål.

I forbindelse med den efterfølgende præmiekonkurrence, behandler vi deltagernes e-mailadresser for at finde vinderne og uddele præmierne. Hvis du vinder, behandler vi også dit navn og din postadresse for at levere præmien.

2. Til hvilket formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler personoplysninger som led i undersøgelsen for at forbedre vores udvalg af majsfrøbehandlinger, for at finde vinderne af konkurrencen og for at levere præmierne.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?

Retsgrundlaget for behandling i forbindelse med undersøgelsen er artikel 6 (1)(1)(f) i den generelle databeskyttelsesforordning. Vores legitime interesser er at forbedre vores tilbud. Retsgrundlaget for databehandling for at gennemføre konkurrencen er artikel 6(1)(1)(b) i den generelle databeskyttelsesforordning om.

4. Hvem er modtageren af dine oplysninger? Deler vi dine oplysninger med tredjeparter?

Modtagerne af personoplysningerne er KWS' afdelinger, der er ansvarlige for undersøgelsen og konkurrencen (især markedsføring), samt tjenesteudbydere, som vi bruger til at gennemføre undersøgelsen og konkurrencen.

5. Hvor længe opbevarer vi oplysningerne fra konkurrencedeltagerne?

Hvis du deltager i undersøgelsen og konkurrencen, opbevarer vi dine oplysninger så længe som nødvendigt til ovennævnte behandlingsformål, eller indtil du informerer os om, at vi skal slette dine oplysninger. I dette tilfælde vil vi omgående slette dine oplysninger, medmindre KWS har tilladelse til at opbevare dine oplysninger i en længere periode af en anden årsag (f.eks. på grund af en anden virksomhedskontakt).

6. Hvilke rettigheder har du?

I forbindelse med de gældende lovbestemmelser har du visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Bemærk, at der er visse undtagelser, der kan gælde for udøvelsen af disse rettigheder, og du kan derfor muligvis ikke udøve dem i alle tilfælde.

  • Aktindsigt: Du har ret til at modtage information om de oplysninger, der behandles af KWS om dig personligt.
  • Ret til berigtigelse: Du kan kræve berigtigelse af ukorrekte oplysninger vedrørende dig personligt. Derudover kan du anmode om rettelse af ufuldstændige oplysninger.
  • Ret til sletning: Du kan bede os om at slette personoplysninger under visse omstændigheder, og vi træffer passende foranstaltninger til at informere andre dataansvarlige, som behandler oplysningerne, om at du har anmodet om sletning af links til dine oplysninger og kopier af dine oplysninger.
  • Tilbagetrækning af samtykke: Du kan tilbagetrække samtykke til databehandlingen, som du har givet os, og forhindre yderligere behandling, hvis der ikke er andre årsager til, at KWS skal behandle dine personoplysninger.
  • Ret til at begrænse behandling: I visse tilfælde kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger.
Ret til dataportabilitet: Hvis du har tilvejebragt oplysninger til os på baggrund af en kontrakt eller et samtykke, kan du anmode om modtagelse af oplysningerne, der blev tilvejebragt af dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller om at vi sender dem til en anden dataansvarlig.

Ret til at gøre indsigelse

Sagsbaseret ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af artikel 6 (1)(1)(f) i den generelle databeskyttelsesforordning om af årsager, der skyldes din særlige situation. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Disse personoplysninger vil derefter ikke længere blive behandlet til disse formål, medmindre tvingende legitime årsager til behandlingen påvises, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen har til formål at hævde, udøve eller forsvare retskrav.

For at udøve ovenstående rettigheder bedes du kontakte os ved hjælp af de angivne kontaktoplysninger.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, har du også ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, især én i medlemslandet, hvor du har din faste bopæl, arbejdsplads eller hvor den formodede overtrædelse fandt sted.

7. Dine kontaktpersoner, hvis du har eventuelle spørgsmål

Den dataansvarlige for databehandlingen er:

KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstrasse 31 37574 Einbeck, Tyskland

Telefon: +49 (0)5561 311-0 Fax: +49 (0)5561 311-322 E-mail: datenschutz@kws.com

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver som følger:

Boris Reibach Scheja und Partner Rechtsanwälte mBb Adenauerallee 136 D-53113 Bonn, Tyskland

Telefon: +49 (0) 228 / 2272260

Kontakt: https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Einbeck, 1. juni 2020