U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Bescherming van uw gegevens tijdens registratie en gebruik van ons banenportaal

Met dit privacybeleid delen wij, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Duitsland (hierna “KWS”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”), u mede welke gegevens zullen worden verwerkt wanneer u zich registreert en gebruikmaakt van ons banenportaal en welke rechten u in dit opzicht hebt.

Informatie over gegevensverwerking in verband met uw sollicitatieprocedure is te vinden op: www.kws.com/dataprotection.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we wanneer u zich registreert voor en gebruikmaakt van ons banenportaal?

We kunnen in een bepaald geval de volgende persoonsgegevens verwerken. Niet alle onderstaande gegevens van alle mogelijke sollicitanten zullen worden verwerkt.

 • Contactgegevens, waaronder naam, persoonlijk postadres, telefoonnummer(s) en persoonlijk e-mailadres
 • Nationaliteit, geboorteplaats en -datum
 • Gegevens over uw opleidingen, kwalificaties en professionele ontwikkeling
 • Gegevens met betrekking tot bijscholingsactiviteiten en aanvullende kwalificaties
 • Salarisverwachtingen, opzegtermijnen, certificaten, referenties, aanbevelingen, werkvergunningen, handicap en taalvaardigheden.

2. Voor welk doeleinde verwerken we uw gegevens?

(a) We verwerken uw persoonsgegevens die we van u ontvangen wanneer u zich registreert voor en gebruikmaakt van ons banenportaal, om ervoor te zorgen dat uw profiel wordt opgeslagen in uw gebruikersaccount, om uw profiel zichtbaar te maken voor onze recruiters voor toekomstige vacatures in onze bedrijf of een ander KWS-bedrijf, en om contact met u op te nemen.

(b) In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen uit hoofde van het handels-, belasting-, financieel of strafrecht. De doeleinden van die verwerking zijn gebaseerd op de betreffende wettelijke verplichting. Verwerking wordt over het algemeen uitgevoerd om te voldoen aan de officiële toezichts- en bekendmakingsvereisten.

(c) Indien nodig kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen. We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als we, nadat we onze belangen bij de verwerking hebben afgewogen tegen uw mogelijk tegenstrijdige belangen en grondrechten en fundamentele vrijheden, constateren dat onze belangen zwaarder wegen. Dit kan met name ook worden gedaan in het geval van een verdediging tegen juridische claims. Ons gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld bestaan uit het dragen van de bewijslast in gerechtelijke procedures.

3. Wat is onze rechtsgrond bij het verwerken van uw gegevens?

(a) Voor wat betreft uw persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u zich registreert voor en gebruikmaakt van ons banenportaal, worden de gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens over u die bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen vormen in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG worden alleen door ons verwerkt in overeenstemming met wat is toegestaan op grond van artikel 9, lid 2 van de AVG, dat wil zeggen, wanneer de beoogde verwerking wettelijk gerechtvaardigd is.

(b) Als wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, worden de hiermee samenhangende gegevens verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG.

Als we bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, wordt dit gedaan in overeenstemming met wat is toegestaan op grond van artikel 9, lid 2 van de AVG.

(c) Als wij uw persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, worden de hiermee samenhangende gegevens verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. In dit geval bestaan onze gerechtvaardigde belangen uit het nastreven van de doeleinden zoals vermeld in paragraaf 2, punt (c).

4. Worden uw persoonsgegevens ook verzameld door derden?

Wij verwerken voornamelijk de persoonsgegevens die we rechtstreeks van u ontvangen. In bepaalde situaties verkrijgen we uw persoonsgegevens ook van derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in gevallen waarin we uw sollicitantgegevens van andere KWS-bedrijven ontvangen.

Indien nodig zullen we u hierover afzonderlijk nader informeren.

5. Delen we uw gegevens met derden? Wie zijn de ontvangers, en wonen ze in derde landen?

Als u toestemming hebt gegeven, of als er sprake is van een andere rechtsgrond, zullen wij uw sollicitantgegevens doorsturen naar andere bedrijven van KWS.

Wij werken met interne en externe dienstverleners (verwerkers genoemd) van het bedrijf, zoals dienstverleners voor IT-onderhoudsdiensten. Deze dienstverleners mogen alleen handelen volgens onze instructies, en zijn contractueel verplicht om de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten na te leven.

Wanneer wettelijk toelaatbaar en noodzakelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving, of voor het instellen, uitvoeren of verdedigen van een rechtsvordering, kunnen we uw persoonsgegevens doorsturen aan rechtbanken, autoriteiten en advocatenkantoren.

De ontvangers die worden beschreven in deze paragraaf 5 kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“derde landen”) waar het toepasselijke recht niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. In dit geval zullen wij, als wij uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen voor een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens, tenzij dit in overeenstemming is met een wettelijke toestemming. Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke via de onderstaande contactgegevens als u een kopie wilt ontvangen van de waarborgen die wij gebruiken met betrekking tot het exporteren van uw persoonsgegevens.

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

KWS slaat uw gegevens alleen op zolang dat nodig is om de genoemde doeleinden te verwezenlijken (zie paragraaf 2). Gegevens die niet langer nodig zijn of die KWS niet meer mag bewaren, worden onherstelbaar geanonimiseerd of gewist. In het geval dat gegevens geanonimiseerd worden, mag KWS de gegevens langer bewaren omdat elke persoonlijke verwijzing verwijderd is.

We wissen uw gegevens echter niet later dan twee jaar na de laatste keer dat u hebt ingelogd op ons banenportaal.

7. Welke rechten hebt u?

Binnen de context van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen zijn op het uitoefenen van deze rechten, en dat u ze daarom niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

 • Informatie: U hebt het recht om informatie te verkrijgen over alle persoonsgegevens die door KWS over u zijn opgeslagen.
 • Rectificatie: U kunt eisen dat we onjuiste persoonsgegevens wijzigen.
 • Wissing: U kunt ons vragen om persoonsgegevens te wissen onder bepaalde omstandigheden, en we zullen passende stappen zetten om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gegevens verwerken door te geven dat u wenst dat links naar uw gegevens, kopieën van uw gegevens en doublures van uw gegevens worden gewist.
 • Intrekking van uw toestemming: U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking die u ons hebt verleend intrekken en verdere verwerking voorkomen als er geen andere reden is waarom KWS uw persoonsgegevens kan of moet verwerken.
 • Beperking: In bepaalde gevallen kunt u verzoeken dat we de verwerking van uw gegevens beperken.
 • Overdraagbaarheid: Als u ons gegevens hebt verstrekt op basis van een overeenkomst of toestemming, kunt u verzoeken de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, of dat wij deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen.

Recht van bezwaar

Recht van bezwaar per specifiek geval

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Deze persoonsgegevens worden dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden vastgesteld die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

 • Een klacht indienen: U kunt een klacht indienen over onze verwerking bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Duitsland
Telefoon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Data protection officer
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Duitsland
Telefoon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com

Gecodeerd contactformulier:

https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Geadresseerde: Boris Reibach