U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Privacyverklaring betreffende onze bedrijfsprofielen op sociale media

Bedankt voor uw bezoek aan een van de zakelijke socialemediaprofielen van KWS SAAT SE & Co. KGaA of een van de in bijlage 1 vermelde, lokale KWS-organisaties (hierna gezamenlijk aangeduid als “KWS”, “wij” of “ons”) en de daaruit blijkende interesse voor ons bedrijf. KWS neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. In het volgende willen we u in het bijzonder informeren over welke persoonsgegevens er worden verwerkt wanneer u een van de volgende bedrijfsprofielen van KWS-organisaties op sociale media bezoekt:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland) voor de Twitter-pagina op:
  https://twitter.com/KWS_Group
  https://twitter.com/KWS_Semillas
  https://twitter.com/KWS_Benelux

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) voor de Instagram-pagina op:
  KWS Austria (https://www.instagram.com/kws_austria/)
  KWS Benelux BV (https://www.instagram.com/kws_benelux/)
  KWS Deutschland (https://www.instagram.com/kws.deutschland/)
  KWS Italia (https://www.instagram.com/kwsitalia/)
  KWS Portugal (https://www.instagram.com/kwsemportugal/)
  KWS Romania (https://www.instagram.com/kws_ro/)
  KWS Scandinavia (https://www.instagram.com/sukkerroer/)
  KWS Srbija (https://www.instagram.com/kws.srbija/)
  KWS Semillas Iberica (https://www.instagram.com/kwssemillas/)

 • XING (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland) voor de XING-pagina op https://www.xing.com/pages/kwsgruppe.

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor de YouTube-pagina op https://www.youtube.com/user/KWSSeedingTheFuture.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) voor de LinkedIn-pagina op https://www.linkedin.com/company/kwsgroup/.

De in deze privacyverklaring vermelde informatie heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw bezoek aan onze bedrijfsprofielen op sociale media, voor zover wij het zijn die deze verwerking uitvoeren.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Duitsland, is de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de bedrijfsprofielen op sociale media van KWS op Twitter, LinkedIn, XING en YouTube.

De desbetreffende lokale KWS-onderneming in bijlage 1 is de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de gegevensverwerking in overeenstemming met art. 4, lid 7 van de AVG voor de bedrijfsprofielen op sociale media van KWS op Instagram.

2. Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking

a) Contact en interactie

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via onze zakelijke Facebook-profielen door gebruik te maken van de Facebook-functies (bijv. berichten, opmerkingen (d.m.v. de “comment”-functie, posts of de knop “vind ik leuk”) of de inhoud die door ons wordt verstrekt (bijv. video’s).

Als u op deze manier contact met ons opneemt, verwerken wij uw rechtstreeks toegankelijke persoonsgegevens (over het algemeen: gebruikersnaam; profielfoto; berichteninhoud, indien van toepassing, inclusief daarin geplaatste foto’s; datum en tijdstip van interactie) om op uw verzoek te kunnen reageren. We verwerken ook persoonsgegevens van u ten behoeve van de uiterlijke presentatie van ons bedrijf, alsmede om informatie te vergaren over onze producten, diensten en projecten en om deze te optimaliseren.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in de mogelijkheid tot het contacteren van (potentiële) klanten en belanghebbenden, het presenteren van ons bedrijf en de mogelijkheid om u te informeren over onze producten, diensten en projecten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6, lid 1, onder b) van de AVG, voor zover u contact met ons opneemt via de bedrijfsprofielen op sociale media van KWS met als doel met ons een contract af te sluiten of uit te voeren.

b) Evaluaties voor statistische doeleinden met behulp van Page Insights

We gebruiken Page Insights met als doel ons aanbod op onze bedrijfsprofielen op sociale media voortdurend te optimaliseren en het ontwerp ervan af te stemmen op de vraag. Telkens als u ons zakelijke profiel bezoekt of er een interactie mee aangaat, ontvangen we geanonimiseerde informatie van de provider in de vorm van statistieken (Page Insights) over onze bezoekers op Facebook en hun interactie met ons zakelijk profiel.

We verwerken de gegevens met behulp van Page Insights om ons aanbod te optimaliseren en te zorgen voor doeltreffendere communicatie met (potentiële) klanten en belanghebbenden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Het legitieme belang dat door ons wordt nagestreefd, is gelegen in de verbetering van ons aanbod op onze bedrijfsprofielen op sociale media.

c) Sociale media-targeting

Indien wij in het kader van op interesses gebaseerde reclame “geavanceerde matching” zouden uitvoeren, aan de hand van door ons naar het desbetreffende socialemediaplatform te uploaden persoonsgegevens, zou dat uitsluitend gebeuren op basis van de door u voor dit doel verleende toestemming (art. 6, lid 1, onder a) van de AVG). De privacyinformatie die bij het verkrijgen van toestemming wordt verstrekt, is van toepassing.

d) Wedstrijden organiseren

Als u deelneemt aan een van onze wedstrijden, verwerken we tevens uw gegevens in het kader van de organisatie van de desbetreffende wedstrijd. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is gelegen in het kiezen en bekendmaken van de winnaar(s) en het uitreiken van de prijzen. Voor dit doeleinde worden eerst de accountnamen van degenen die aan de wedstrijd deelnemen opgeslagen – uit deze verzameling van accountnamen worden uiteindelijk de winnaars getrokken. KWS maakt vervolgens de winnaars bekend en neemt contact met hen op om hun postadres op te vragen en de prijzen te verzenden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Het gerechtvaardigd belang van KWS is gelegen in de mogelijkheid om de winnaar(s) van de loterij te kiezen en bekend te maken en de respectievelijke prijzen uit te reiken.

3. Ontvangers van door KWS doorgegeven persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens zijn de exploitanten van de socialemediaplatforms zoals beschreven in de respectievelijke privacyverklaringen:

 • Privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/en/privacy
 • Privacyverklaring van Instagram op https://help.instagram.com/519522125107875
 • Privacyverklaring van LinkedIn op https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 • Privacyverklaring van XING op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • Privacyverklaring van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Daarnaast werkt KWS met interne en externe dienstverleners (“verwerkers”), zoals dienstverleners in het kader van IT-onderhoudsdiensten. Deze dienstverleners mogen alleen overeenkomstig de instructies van KWS handelen en zijn contractueel gebonden om de toepasselijke vereisten betreffende gegevensbescherming na te leven.

Voor zover wettelijk toelaatbaar en noodzakelijk voor de naleving van toepasselijke wetgeving, of ter verdediging, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, kan KWS persoonsgegevens doorsturen aan rechtbanken, autoriteiten of advocatenkantoren.

4. Doorgifte aan derde landen

Wij delen uw persoonsgegevens niet met landen buiten de Europese Economische Ruimte (“derde landen”).

Er bestaat echter een mogelijkheid dat socialemediaplatforms persoonsgegevens ook buiten de Europese Economische Ruimte verwerken, op een wijze waarover we geen zeggenschap en waartoe we geen toegang hebben. Meer informatie is te vinden in de onder paragraaf 3 vermelde privacyverklaringen.

5. Opslagduur

Om onze wedstrijden te kunnen organiseren, worden de accountnamen van de deelnemers bewaard totdat de winnaar is bepaald. Daarna worden de accountnamen gewist. De namen en adresgegevens van de winnaars worden opgeslagen totdat de prijzen zijn toegekend. Daarna worden de namen en adresgegevens gewist.

Bovendien wissen we de gegevens als ze niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden en dergelijke uitwissing met generlei andere rechtsgrondslag, met name wettelijke of contractuele bewaartermijnen, conflicteert. Als u contact met ons opneemt via de bedrijfsprofielen op sociale media van KWS (bijvoorbeeld door middel van de “commentaar”-functie), verwerken we uw gegevens zolang deze voor ons toegankelijk zijn. U kunt zelf de toegankelijkheid van bepaalde functies bepalen door uw desbetreffende gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld door uw opmerking of review te verwijderen op ons bedrijfsprofiel op sociale media van KWS.

6. Uw rechten als betrokkene

In het kader van de desbetreffende wettelijke vereisten hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn op de uitoefening van deze rechten. U kunt ze daarom niet in alle gevallen uitoefenen.

 • Informatie: U hebt het recht om informatie te verkrijgen over alle persoonsgegevens die door KWS over u zijn opgeslagen.
 • Rectificatie: U kunt ons verzoeken onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
 • Verwijdering: U mag ons er onder bepaalde omstandigheden om verzoeken persoonsgegevens te wissen, waarbij geldt dat we redelijke stappen zullen ondernemen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gegevens verwerken door te geven dat u wenst dat links naar uw gegevens, kopieën van uw gegevens en duplicaten van uw gegevens worden gewist.
 • Intrekking van toestemming: U kunt de toestemming die u ons hebt verleend voor de gegevensverwerking intrekken en verdere verwerking voorkomen als er geen andere reden is waarom KWS uw persoonsgegevens kan of moet verwerken.
 • Beperking: In bepaalde gevallen mag u erom verzoeken dat we de verwerking van uw gegevens beperken.
 • Overdraagbaarheid: Als u ons gegevens hebt verstrekt op basis van een overeenkomst of toestemming, mag u ons erom verzoeken u de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking te stellen of deze door te geven een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar

Recht om per geval bezwaar te maken

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, met een gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag, van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Deze persoonsgegevens worden dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing

In afzonderlijke gevallen worden uw gegevens voor directmarketingdoeleinden verwerkt. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden in verband met dergelijke marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden verstrekt in paragraaf 1 van deze privacyverklaring.

 • Een klacht indienen: U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat waarin u gevestigd bent, werkt of waarin de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden, indien naar uw mening de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is.

7. Externe links

Ons online aanbod bevat af en toe links die leiden naar de websites van derden. Voor het geval dat laatste niet duidelijk is, wijzen we erop dat links externe links zijn. KWS heeft geen invloed op de inhoud of vormgeving van de websites van externe leveranciers. Deze privacyverklaring is in dat opzicht niet van toepassing op dergelijke externe websites.

8. Wijziging van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen. Raadpleeg daarom de actuele versie van onze privacyverklaring.

Etten-Leur, oktober 2021

Bijlage 1

Onderneming Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
KWS Austria KWS Austria Saat GmbH
Landstraßer Hauptstraße 71/1/205
1030 Wien, Oostenrijk
E-mail: datenschutz.kwsaustria@kws.com
KWS Benelux BV KWS Benelux B.V.
Ettenseweg 4
4706 PB Roosendaal, Nederland
Tel.: +31 76 50 30003
E-mail: dataprotection.bnl@kws.com
KWS Deutschland KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Duitsland
Tel.: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Italy KWS Italia S.p.A.
Via Secondo Casadei 8
47122 Forli, Italië
Tel.: +39 0543 474611
Fax: +39 0543 474613
E-mail: protezionedati.kwsitalia@kws.com
KWS Portugal KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Spanje
Tel.: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com
KWS Romania KWS Seminte SRL
Strada Barajul Arges nr. 6
Sector 1, Bucuresti, Roemenië
Tel.: +40 (0)21-315-42-80
Fax: +40 (0)21-310-42-38
E-mail: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Denemarken
E-mail: dataskydd.se@kws.com
KWS Srbija KWS Srbija d.o.o.
Industrijska 5,
Bečej Sector, Servië
Tel.: 00 381 21 215 61 04
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Semillas Iberica KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Spanje
Tel.: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com