U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Privacyverklaring voor het zakelijk Facebookprofiel van KWS Benelux B.V.

Wij, KWS Benelux B.V., Ettenseweg 4, 4706 PB Roosendaal, Nederland (hierna “KWS”, “wij” of “ons” genoemd), nemen de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer serieus.

Wanneer u ons bedrijfsprofiel op Facebook bezoekt (https://www.facebook.com/KWSBenelux/), worden uw persoonsgegevens verwerkt. Daarom informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt.

De informatie in deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw bezoek aan ons zakelijk Facebookprofiel, voor zover uw gegevens door ons worden verwerkt.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gedeeltelijk verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (hierna “Facebook” genoemd). Facebook verstrekt u via onderstaande link gedetailleerde informatie over het gezamenlijk beheer en de verwerking: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

In verband met uw bezoek aan ons zakelijk Facebookprofiel kan Facebook ook op andere manieren persoonsgegevens verwerken. In dit geval vindt de verwerking uitsluitend plaats onder verantwoordelijkheid van Facebook, en zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn. Meer informatie van Facebook vindt u via https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

KWS Benelux B.V.
Ettenseweg 4
4706 PB Roosendaal, Nederland
Telefoon: +31 76 50 30003
E-mail: dataprotection.bnl@kws.com

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU is, voor zover hieronder aangegeven:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Ierland

2. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de context van ons zakelijk Facebookprofiel voor de volgende doeleinden:

a) Contact en interactie via Facebook

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via ons zakelijk Facebookprofiel door gebruik te maken van de Facebook-functies (bijv. nieuws, berichtenfunctie, bijdragen of de knop “vind ik leuk”), of de inhoud die door ons wordt verstrekt (bijv. video’s).

Als u op deze manier contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens die rechtstreeks in deze context bekeken kunnen worden (meestal: gebruikersnaam, profielafbeelding, berichtinhoud, inclusief foto’s, datum en tijd van interactie) om te reageren op uw contactverzoek. We verwerken ook persoonsgegevens van u om redenen in verband met ons publiek imago, en voor informatie over en optimalisatie van onze producten, diensten en projecten.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Ons gerechtvaardigd belang is het contacteren van (potentiële) klanten en belanghebbenden, het publieke imago van ons bedrijf, en u informeren over onze producten, diensten en projecten.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, letter b) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, als u via Facebook met ons contact opneemt om redenen in verband met het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

b) Analyses voor statistische doeleinden met behulp van de pagina Insights op Facebook

We gebruiken Insights van Facebook om onze aanbiedingen op ons zakelijk Facebookprofiel doelgericht te ontwerpen en voortdurend te verbeteren. Voor elk bezoek aan of interactie met ons zakelijk profiel ontvangen we geanonimiseerde informatie in de vorm van statistieken (pagina Insights) over onze bezoekers op Facebook en hun interactie met ons zakelijk profiel.

De hiermee samenhangende verwerking vindt plaats in gezamenlijk beheer met Facebook in overeenstemming met artikel 26 van de AVG. Facebook verstrekt u via de onderstaande link de essentiële bepalingen van de overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

We verwerken de gegevens met behulp van de pagina Insights om ons aanbod te optimaliseren en te zorgen voor doeltreffendere communicatie met (potentiële) klanten en belanghebbenden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, letter f) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Ons gerechtvaardigd belang is de verbetering van onze aanbiedingen op Facebook.

c) Het uitvoeren van loterijen

Als u deelneemt aan een van onze loterijen, verwerken wij uw gegevens om de desbetreffende loterij uit te kunnen voeren. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het kiezen en bekendmaken van de winnaar(s) en het uitreiken van de prijzen. Voor dit doel worden de Facebooknamen van degenen die deelnemen aan de loterij opgeslagen, en hieruit worden de winnaars geselecteerd. KWS maakt vervolgens de winnaars bekend en neemt contact met hen op om hun postadres op te vragen en de prijzen te verzenden.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, letter f) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Het gerechtvaardigd belang van KWS is het kunnen kiezen en bekendmaken van de winnaar(s) van de loterij, en het uitreiken van de prijzen.

3. Stuurt KWS uw gegevens door aan derden? Wie zijn de ontvangers van uw gegevens en wonen ze in derde landen?

De ontvanger van persoonsgegevens is Facebook, die, als exploitant van het platform, de gegevens verwerkt zoals beschreven in zijn privacyverklaring (https://www.facebook.com/about/privacy/).

KWS werkt met interne en externe dienstverleners (zogenaamde verwerkers), zoals dienstverleners voor IT-onderhoudsdiensten. Deze dienstverleners mogen alleen handelen volgens de instructies van KWS, en zijn contractueel verplicht om de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten na te leven.

Voor zover wettelijk toelaatbaar en noodzakelijk voor de naleving van toepasselijke wetgeving, of voor het verdedigen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, kan KWS persoonsgegevens doorsturen aan rechtbanken, autoriteiten of advocatenkantoren.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorsturen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“derde landen”).

Facebook verzendt persoonsgegevens echter wel naar landen buiten de EU. Details zijn te vinden in de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van onze loterijen worden de Facebooknamen van de deelnemers opgeslagen totdat de winnaar(s) worden vastgesteld, waarna deze gewist worden. De namen en adresgegevens van de winnaar(s) worden opgeslagen totdat de prijs wordt uitgereikt, waarna deze gegevens verwijderd worden.

In alle andere gevallen zullen we de gegevens wissen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die door ons worden nagestreefd en er geen andere rechtsgronden zijn, met name wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

5. Welke rechten hebt u?

Binnen de context van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen zijn op het uitoefenen van deze rechten, en dat u ze daarom niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

  • Informatie: U hebt het recht om informatie te verkrijgen over alle persoonsgegevens die door KWS over u zijn opgeslagen.
  • Rectificatie: U kunt eisen dat we onjuiste persoonsgegevens wijzigen.
  • Wissing: U kunt ons vragen om persoonsgegevens te wissen onder bepaalde omstandigheden, en we zullen passende stappen zetten om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gegevens verwerken door te geven dat u wenst dat links naar uw gegevens, kopieën van uw gegevens en doublures van uw gegevens worden gewist.
  • Intrekking van uw toestemming: U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking die u ons hebt verleend intrekken en verdere verwerking voorkomen als er geen andere reden is waarom KWS uw persoonsgegevens kan of moet verwerken.
  • Beperking: In bepaalde gevallen kunt u verzoeken dat we de verwerking van uw gegevens beperken.
  • Overdraagbaarheid: Als u ons gegevens hebt verstrekt op basis van een overeenkomst of toestemming, kunt u verzoeken de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, of dat wij deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen.

Recht van bezwaar

Op geval gebaseerd recht op bezwaar U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Deze persoonsgegevens worden dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden vastgesteld die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing

In afzonderlijke gevallen worden uw gegevens verwerkt voor het uitvoeren van direct marketing. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden in verband met dergelijke marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerkt.

Om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen of, indien de verwerking gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken heeft, met Facebook via de in clausule 1 van de privacyverklaring vermelde contactgegevens.

  • Een klacht indienen: U kunt een klacht indienen over onze verwerking bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Etten-Leur, Februari 2021