U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Gebruiksvoorwaarden voor myKWS

§ 1 Toepassingsgebied, informatie over myKWS

(1) KWS BENELUX B.V.(hierna “KWS”, “wij/we” of “ons” genoemd) biedt het platform “myKWS” via https://www.kws.com/nl/nl/ (hierna “myKWS” genoemd), waar naar behoren geregistreerde gebruikers toegang hebben tot de diensten en inhoud die beschikbaar zijn op myKWS, en verdere diensten en software kunnen gebruiken die van tijd tot tijd beschikbaar zijn via myKWS (“myKWS Tools”). Meer informatie over de diensten en inhoud die beschikbaar zijn op myKWS is te vinden in § 7 en meer informatie over de myKWS Tools vindt u in § 8 van deze Gebruiksvoorwaarden.

(2) Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van de myKWS-app en alle diensten die via deze app worden geleverd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verwijst elke verwijzing naar “mijn KWS” en naar “Diensten” en “myKWS Tools” in deze Gebruiksvoorwaarden ook naar de myKWS-app en de inhoud, diensten, tools en softwarefunctionaliteiten die via deze app beschikbaar worden gesteld.

(3) Deze Gebruiksvoorwaarden regelen het verstrekken van toegang tot myKWS en myKWS Tools door KWS en het gebruik van myKWS en myKWS Tools door u als geregistreerde gebruiker.

(4) Onze contactgegevens zijn:

KWS BENELUX B.V.

Ettenseweg 4, 4706 PB Roosendaal

E-mail: info.bnl@remove-this.kws.com

Tel.: +31 (0) 765 033 305 / +31 (0) 765 030 003

Meer informatie over KWS vindt u hier https://www.kws.com/nl/nl/

(5) LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR ZICH TE REGISTREREN VOOR HET GEBRUIK VAN MYKWS, ONTSTAAT ER EEN JURIDISCH BINDEND CONTRACT TUSSEN U EN KWS.

§ 2 Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

KWS behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. KWS zal u ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht zijn in kennis stellen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u stoppen met het gebruik van myKWS en myKWS Tools en vragen om uw geregistreerde account te verwijderen. ER WORDT AANGENOMEN DAT U AKKOORD BENT MET DE WIJZIGINGEN ALS U MYKWS EN MYKWS TOOLS BLIJFT GEBRUIKEN NA AFLOOP VAN DE KENNISGEVINGSTERMIJN VAN 30 DAGEN.]

§ 3 Registratie

(1) Het gebruik van myKWS en myKWS Tools vereist uw registratie als gebruiker en acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden. Op het moment van registratie wordt een licentieovereenkomst tussen KWS en de gebruiker gesloten. Er is geen recht op het sluiten van een overeenkomst. KWS heeft het recht om gebruikersregistraties zonder opgave van redenen te weigeren.

(2) U mag zich alleen registreren als u de wettelijke leeftijd hebt bereikt en volledig juridisch bekwaam bent. Minderjarige personen mogen zich niet registreren.

§ 4 Uw registratie bij myKWS

(1) Uw registratie bij myKWS is gratis. KWS behoudt zich het recht voor om specifieke inhoud of myKWS Tools tegen een vergoeding aan te bieden. Van toepassing zijnde tariefdetails en andere voorwaarden worden verstrekt voordat u dergelijke inhoud of myKWS Tools opent.

(2) Uw registratie is aan u persoonlijk gekoppeld. Uw account mag niet door andere personen worden gebruikt, tenzij het gebruik of het koppelen aan andere accounts uitdrukkelijk is vastgelegd en is toegestaan binnen de diensten.

(3) U bent verplicht om volledige en correcte contactgegevens en verdere informatie te verstrekken zoals door KWS tijdens het registratieproces wordt gevraagd.

(4) Als KWS uw registratie accepteert, zal KWS uw account activeren en u via e-mail informeren. Vanaf ontvangst van de e-mail hebt u het recht om myKWS te gebruiken binnen het toepassingsgebied van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u uw account wilt kunnen gebruiken, moet u de activering ervan bevestigen door op de link in de e-mail te klikken.

§ 5 Verantwoordelijkheid voor inloggegevens

(1) Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Na de activering van uw account en uw bevestiging in overeenstemming met § 4 (4) kunt u inloggen op myKWS. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruikersnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, met name rechten op namen of handelsmerken, en niet in strijd is met goede zeden.

(2) U bent verplicht om de inloggegevens van uw account veilig te houden tegen toegang door derden en om ervoor te zorgen dat de inloggegevens niet bekend worden bij derden. ALLE ACTIES EN JURIDISCHE TRANSACTIES DIE VIA UW ACCOUNT WORDEN GEDAAN, WORDEN AAN U TOEGESCHREVEN TENZIJ (I) HET VOOR KWS DUIDELIJK IS DAT IEMAND ANDERS DAN DE GEREGISTREERDE GEBRUIKER HEEFT GEHANDELD OF (II) U KUNT BEWIJZEN DAT HET MISBRUIK VAN UW INLOGGEGEVENS BUITEN UW SCHULD OM HEEFT PLAATSGEVONDEN. U DIENT KWS ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN ALS U BANG BENT DAT ONBEVOEGDE DERDEN TOEGANG TOT UW INLOGGEGEVENS HEBBEN VERKREGEN OF ZULLEN VERKRIJGEN.

(3) U bent verplicht om uw gegevens (inclusief uw contactgegevens) actueel te houden. Als uw gegevens tijdens de gebruiksduur veranderen, moet u uw gegevens in uw persoonlijke instellingen op myKWS zonder onnodige vertraging corrigeren. Als u dit niet kunt doen, informeer ons dan zonder onnodige vertraging per e-mail of fax over uw gewijzigde gegevens.

§ 6 Beëindiging van het gebruik

(1) U kunt de licentieovereenkomst op elk gewenst moment beëindigen door te vragen om de verwijdering van uw myKWS-account op het myKWS-platform of via de respectievelijke functionaliteit van de myKWS-app.

(2) Zodra de beëindiging van kracht is, eindigt de contractuele relatie en mag u uw account niet meer gebruiken. KWS behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam en wachtwoord te blokkeren zodra de beëindiging van kracht is.

(3) KWS HEEFT HET RECHT OM 30 DAGEN NADAT DE BEËINDIGING VAN KRACHT IS GEWORDEN EN NA HET VERSTRIJKEN VAN EVENTUELE WETTELIJKE BEWAARTERMIJNEN, ALLE GEGEVENS DIE IN DE CONTEXT VAN UW GEBRUIK ZIJN AANGEMAAKT ONHERROEPELIJK TE VERWIJDEREN. Voor zover KWS verplicht is uw persoonsgegevens te verwijderen krachtens wetgeving inzake gegevensbescherming, zal KWS ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd in overeenstemming met onze regelgeving inzake gegevensbescherming.

§ 7 Aangeboden diensten en beschikbaarheid van diensten

(1) KWS biedt een verscheidenheid aan inhoud en andere diensten via myKWS die gedurende een beperkte periode kunnen worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het beschikbaar maken van gegevens, artikelen, video- en audio-opnamen, informatie en andere inhoud (hierna “inhoud” genoemd).

Uw toegang tot en gebruik van de diensten die op myKWS worden aangeboden, is onderworpen aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, alsook aan alle aanvullende gebruiksvoorwaarden die kunnen gelden voor specifieke diensten. De omvang van toegankelijke diensten en functionaliteiten is beperkt tot welke van tijd tot tijd op myKWS beschikbaar zijn en die naar eigen goeddunken door KWS kunnen worden gewijzigd, verwijderd of beschikbaar gesteld.

(2) De diensten die worden aangeboden, kunnen diensten van derden omvatten waarvoor KWS alleen de toegang levert. Het gebruik van dergelijke diensten – die in elk afzonderlijk geval worden geïdentificeerd als diensten van derden – kan onderworpen zijn aan andere of aanvullende gebruiksvoorwaarden waarover KWS u in elk afzonderlijk geval zal informeren.

(3) KWS doet commercieel redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden dienst zonder onderbreking beschikbaar is. Er kunnen echter tijdelijke beperkingen of onderbrekingen zijn vanwege technische storingen (zoals stroomuitval, hardware- of softwarefouten of technische problemen in de datalijnen). KWS GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE AANGEBODEN DIENST, OF GERELATEERDE DIENSTEN OF INHOUD ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN.

§ 8 Gebruik van myKWS Tools, beschikbaarheid en aansprakelijkheid voor de berekeningsresultaten

(1) KWS biedt u een verscheidenheid aan gratis myKWS Tools. Alle resultaten of aanbevelingen die door de myKWS Tools worden geproduceerd, zijn geen juridisch bindende verklaringen namens KWS. Het gebruik van de myKWS Tools (en het vertrouwen op resultaten of aanbevelingen) is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De volgende myKWS Tools zijn momenteel beschikbaar of gepland:

 • Beet Seed Service
 • Biogas Calculator
 • Catch Crop Advisor
 • Drying Cost Calculator
 • Feed Advisor Beef
 • Feed Cost Calculator Pig
 • Field Emergence Timer
 • Field Scout
 • Field Vitality Check
 • Fursarium Risk Check
 • Harvest Time Optimizer
 • Heat Sums Check (Corn)
 • Leaf Scanner (Sugar Beet)
 • Nematode Advisor
 • Nematode Manager
 • Pest and Disease Finder
 • Revenue Optimizer Rye
 • SAT DM Monitoring
 • Seed Rate Calculator
 • Silage Manager (Corn)
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

(2) Het kan soms noodzakelijk zijn dat de myKWS Tools werken met bepaalde aannames en vereenvoudigingen, omdat het niet mogelijk is rekening te houden met alle omstandigheden van elk individueel geval.

(3) De resultaten van de myKWS Tools worden volledig geautomatiseerd berekend en verstrekt aan de gebruiker zonder voorafgaande controles door KWS. KWS kan daarom niet uitsluiten dat in zeldzame gevallen onjuiste resultaten worden geproduceerd, bijvoorbeeld door onjuiste invoergegevens of niet-gedefinieerde modelstatussen. DE RESULTATEN DIENEN DAAROM GEZIEN TE WORDEN ALS EEN AANBOD VAN AANVULLENDE INFORMATIE EN ER WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID. AANSPRAKELIJKHEID VAN KWS IN DEZE CONTEXT IS UITGESLOTEN IN OVEREENSTEMMING MET § 15.

(4) § 7 (3) IS DIENOVEREENKOMSTIG VAN TOEPASSING OP DE BESCHIKBAARHEID VAN DE MYKWS TOOLS.

(5) In sommige gevallen is er voor het gebruik van speciale diensten en tools toestemming vereist voor specifieke gebruiksvoorwaarden. De gebruiker wordt afzonderlijk geïnformeerd over deze gebruiksvoorwaarden. Alle huidige gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op de KWS-startpagina.

§ 9 Wijzigingen in diensten en myKWS Tools

KWS heeft te allen tijde het recht om diensten die gratis beschikbaar zijn op myKWS of myKWS Tools te wijzigen, om nieuwe diensten of myKWS Tools gratis of tegen een vergoeding beschikbaar te stellen of om het verstrekken van gratis diensten of myKWS Tools en calculators te beëindigen.

§ 10 Bescherming van inhoud, verantwoordelijkheid voor inhoud van derden

(1) De inhoud en myKWS Tools die beschikbaar zijn op myKWS worden beschermd door auteursrecht of andere eigendomsrechten en zijn eigendom van KWS of andere derden die de respectieve inhoud leveren. U mag deze inhoud en myKWS Tools uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en, indien van toepassing, de aanvullende specifieke gebruiksvoorwaarden voor diensten of myKWS Tools, en binnen het toepassingsgebied zoals voorgeschreven op myKWS.

(2) De inhoud die beschikbaar is op myKWS wordt deels verstrekt door KWS en deels door derden. Inhoud die door derden wordt verstrekt, wordt hierna “inhoud van derden” genoemd. KWS CONTROLEERT INHOUD VAN DERDEN NIET OP VOLLEDIGHEID, JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID. KWS AANVAARDT DAAROM GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID EN RECHTMATIGHEID VAN INHOUD VAN DERDEN. Dit geldt ook voor de kwaliteit van inhoud van derden en de geschiktheid ervan voor een specifiek doel, met name wat betreft inhoud van derden op gelinkte externe websites.

Inhoud die niet expliciet wordt aangeduid als inhoud van derden wordt door KWS verstrekt.

§ 11 Technische middelen, bijhouden van gebruikersactiviteiten

(1) U bent ervoor verantwoordelijk om over de juiste technische middelen te beschikken om myKWS en myKWS Tools te gebruiken. KWS is u geen advies verschuldigd in dit verband.

(2) KWS informeert u hierbij dat uw gebruikersactiviteiten kunnen worden opgeslagen en gebruikt, voor zover wettelijk is toegestaan, om de gebruikerservaring te verbeteren en om myKWS verder te ontwikkelen. Dit kan bestaan uit het registreren en evalueren van IP-verbindingsgegevens binnen de wettelijk toegestane reikwijdte, als er redenen zijn om een schending van deze Gebruiksvoorwaarden te vermoeden en/of als er redenen zijn om enige andere onrechtmatige daad of strafbaar feit te vermoeden.

§ 12 Het recht om myKWS en KWS Tools beschikbaar op myKWS te gebruiken

(1) U mag myKWS en de op myKWS beschikbare Tools op myKWS uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en, indien van toepassing, de aanvullende specifieke gebruiksvoorwaarden voor diensten of myKWS Tools, en binnen het toepassingsgebied zoals voorgeschreven op myKWS. Verder gebruik is niet toegestaan, tenzij KWS dit schriftelijk of in tekstvorm met de gebruiker is overeengekomen.

(2) U hebt uitsluitend het recht inhoud te downloaden of af te drukken voor zover myKWS functies bevat die een dergelijke download of afdruk mogelijk maken (bijv. door middel van een downloadknop).

U krijgt een onbeperkt en niet-exclusief recht op gebruik voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden van inhoud die door u is gedownload of afgedrukt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle andere rechten op de inhoud blijven bij de oorspronkelijke rechthebbende (KWS of de respectieve derde partij).

(3) Met betrekking tot het gebruik van de myKWS-app is ook het volgende van toepassing:

 • de myKWS-app mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of gereproduceerd;
 • de app mag niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, bewerkt of aangepast;
 • Auteursrechtvermeldingen die aan de myKWS-app zijn gekoppeld of zich binnen deze app bevinden, mogen niet worden verwijderd of gemanipuleerd; en
 • Reverse engineering van de app is niet toegestaan.

(4) De myKWS-app en de inhoud die is afgeleid van de myKWS-app worden beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. U bevestigt hierbij dat het gebruik van de app u geen rechten geeft op de software, handelsmerken of inhoud in verband met de myKWS-app en dat u deze alleen mag gebruiken in volledige overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Verplichte wettelijke rechten blijven onaangetast.

§ 13 Blokkering van accounts

(1) KWS kan uw myKWS-account tijdelijk of permanent blokkeren als:

(a) de contractuele relatie ontstaan door deze Gebruiksvoorwaarden wordt beëindigd. In dit geval wordt uw account geblokkeerd zodra de beëindiging van kracht wordt.

(b) er specifieke aanwijzingen zijn dat u deze Gebruiksvoorwaarden schendt;

(c) KWS anderszins een rechtmatig belang heeft bij het blokkeren van uw account, bijvoorbeeld als u de toepasselijke wetgeving schendt of hebt geschonden bij het gebruik van de inhoud of myKWS Tools die beschikbaar zijn op myKWS, of als er technische redenen zijn waarom uw account moet worden geblokkeerd.

(2) Als uw account tijdelijk of permanent wordt geblokkeerd, blokkeert KWS uw toegangsrecht. Een permanent geblokkeerd toegangsrecht kan niet worden hersteld. Permanent geblokkeerde personen zijn uitgesloten van het gebruik van myKWS en mogen zich niet opnieuw registreren bij myKWS.

§ 14 Gegevensbescherming

De kwaliteitsnormen van KWS vereisen verantwoordelijke verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. Bij het verwerken van gegevens voldoet KWS aan alle wettelijke bepalingen. Het gegevensbeschermingsbeleid dat beschikbaar is op de website van KWS bevat een overzicht van welk soort gegevens wordt verzameld, op welke manier gegevens worden gebruikt en overgedragen en hoe u kunt verzoeken om verstrekking van informatie aangeboden door KWS.

§ 15 DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(1) BEHALVE WANNEER EXPLICIET VERMELD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GEEFT KWS U GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF TOEZEGGINGEN EN VEPLICHT KWS ZICH TOT NIETS MET BETREKKING TOT DE:

(a) BESCHIKBAARHEID, FUNCTIONALITEIT, PRESTATIES, OVERDRACHTSSNELHEDEN, INHOUD, VERTRAGING, NAUWKEURIGHEID EN/OF BEVEILIGING VAN MYKWS EN MYKWS TOOLS; OF

(b) KWALITEIT EN/OF BETROUWBAARHEID VAN INHOUD OF RESULTATEN OF AANBEVELINGEN DIE WORDEN GEGENEREERD EN/OF BEKEKEN MET BEHULP VAN MYKWS TOOLS.

(2) ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN, TOEZEGGINGEN EN/OF BEPALINGEN (SCHRIFTELIJK OF MONDELING, UITGEDRUKT OF GEÏMPLICEERD DOOR DE WET, RECHTSPRAAK, GEWOONTE, HANDELSGEBRUIK, HANDELSWIJZEN OF ANDERSZINS, INCLUSIEF TEN AANZIEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, NAUWKEURIGHEID, TOEREIKENDHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID) WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

(3) NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL HET VOLGENDE BEPERKEN OF UITSLUITEN:

(a) UW WETTELIJKE RECHTEN; OF

(b) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN U OF KWS MET BETREKKING TOT EVENTUELE CLAIMS: (I) VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN EEN DERGELIJKE PARTIJ (OF VAN HET PERSONEEL VAN EEN DERGELIJKE PARTIJ); (II) ALS GEVOLG VAN FRAUDE (MET INBEGRIP VAN FRAUDULEUZE ONJUISTE WEERGAVE) GEPLEEGD DOOR EEN DERGELIJKE PARTIJ; EN (III) WAARVOOR AANSPRAKELIJKHEID NIET ANDERSZINS BEPERKT OF UITGESLOTEN IS KRACHTENS TOEPASSELIJKE WETGEVING.

(4) ONDER VOORBEHOUD VAN § 15 (3) SLUIT KWS ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U UIT VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN MYKWS, CONTRACTUEEL, OP BASIS VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), KRACHTENS DE WET OF ANDERSZINS. MET NAME SLUIT KWS ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT:

(a) MET BETREKKING TOT: (I) HET GEBRUIK VAN MYKWS, MYKWS TOOLS EN INHOUD; (II) DE ONBESCHIKBAARHEID OF ONTOEGANKELIJKHEID VAN MYKWS, MYKWS TOOLS EN INHOUD; (III) FALEN VAN EEN NETWERK EN/OF INFRASTRUCTUUR VAN DERDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET MYKWS; (IV) ALLE ONJUISTE, ONNAUWKEURIGE, BESCHADIGDE, ONVOLLEDIGE, NIET-GELEVERDE, FOUTIEF VERZONDEN OF VERKEERD GELABELDE INHOUD OF ANDERE GEGEVENS; (V) VIRUSSEN OF SCHADELIJKE COMPONENTEN OF VERLIES OF SCHADE AAN UW SYSTEMEN; EN/OF (VI) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT EN/OF PENETRATIE VAN MYKWS; EN/OF

(b) VOOR: (I) VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN; (II) VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; (III) VERLIES VAN EEN CONTRACT, ZAKEN OF KANSEN; (IV) VERLIES, VERNIETIGING OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS; (V) VERLIES VAN GOODWILL OF REPUTATIE; (VI) OF INDIRECTE VERLIEZEN OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF HET SOORT VERLIEZEN VERMELD ONDER (I) TOT EN MET (V) DIE KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS INDIRECT. IN ELK VAN (I) TOT EN MET (VI) GELDT ONGEACHT OF DIT REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN OF TE BEDENKEN IS OF FEITELIJK VOORZIEN OF BEDACHT WAS DOOR U OF KWS OP HET MOMENT DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ACCEPTEERDE.

§ 16 Kennisgevingen

Tenzij expliciet anders overeengekomen in deze Gebruiksvoorwaarden, worden alle kennisgevingen in het kader van het gebruik van myKWS schriftelijk gemaakt en verzonden naar een fysiek adres of per e-mail.

Het e-mailadres van KWS is: info.bnl@remove-this.kws.com . Het postadres van KWS is: Ettenseweg 4, 4706 PB Roosendaal, Nederland. Deze contactgegevens kunnen veranderen. Indien dit het geval is, zal KWS u informeren over dergelijke wijzigingen.

Uw e-mailadres en postadres zijn de adressen die u hebt opgegeven bij het registreren om myKWS te gebruiken. Als deze contactgegevens veranderen, informeer ons dan over dergelijke wijzigingen OF werk uw profiel bij op myKWS.

§ 17 Volledige overeenkomst en scheidbaarheid

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en KWS met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van myKWS.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, blijft de wettelijke geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn gewijzigd voor zover minimaal noodzakelijk om deze geldig, wettelijk en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling als verwijderd beschouwd.

§ 18 Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of myKWS (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales, exclusief het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

§ 19 Geschillen en rechtsgebied

De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden is, voor zover wettelijk toegestaan, de rechtbank van Hannover.

Niemand anders dan u of wij heeft enig recht krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1998 [overeenkomstenwet (rechten van derden) 1998] om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

§ 20 Afstandsverklaring

Een verklaring van afstand van rechten, bevoegdheden, privileges of rechtsmiddelen (krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, de rechtspraak, de wet of anderszins) is uitsluitend van kracht indien via een kennisgeving medegedeeld en zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van een daaropvolgende schending of verzuim.

Gedateerd: Februari 2021