Voedergids

Hoe verteert de koe voedsel? Krijg een overzicht van de essentiële factoren van het voeren van melkvee in onze voedergids.

  Rantsoen     Rantsoen     Melk     Melk     Mond en     Slokdarm     Mond en     Slokdarm     Boekmaag en     lebmaag     Boekmaag en     lebmaag     Pens en     netmaag     Pens en     netmaag     Dunne darm     Dunne darm     Dikke darm     Dikke darm     Mest     Mest  

Geen gebied geselecteerd

Door te klikken op één van de zeven aangegeven velden op de koe, krijgt u gedetailleerde informatie over verschillende voerparameters en verteringsprocessen.

Parameters Kuilgras 1e snede Ingekuilde maïs
Drogestofgehalte in % 30-40 30-37
Ruwe as % in drogestofgehalte <10 <4
Ruw eiwit (XP) % in drogestofgehalte <17 <9
Ruwe vezels % in drogestofgehalte 22-25 17-20
NDF % in drogestofgehalte 40-48 35-40
ADF % in drogestofgehalte 24-28 21-25
ELOS % van drogestofgehalte >68 >67
Gasvorming ml/200mg TM >50 n.a.
Structurele waarde (SW) 2.6-2.9 1.5-1.7
Zetmeel % in drogestofgehalte -- >30
Suiker % in drogestofgehalte 3-8 --
ME MJ/kg drogestofgehalte >10.6 >11
NEL MJ /kg drogestofgehalte >6.4 >6.6
nXP g/kg drogestofgehalte >135 >132
RNB g/kg drogestofgehalte <+6 -8 to -9
Bron: LUFA Nord West en LUFA NRW

Smakelijkheid van de voedercomponenten:

Alleen voer van de beste kwaliteit mag worden gebruikt. Grof voer en sapvoer moeten zowel uit energetisch als uit hygiënisch oogpunt onberispelijk zijn.
Koeien hebben een uitgesproken reuk- en smaakzin en zijn zeer veeleisend wat de kwaliteit van het voer betreft.

Drogestof van het rantsoen bij de voederbak:

TM-gehaltes tussen 35% en 45% in het gepresenteerde rantsoen zijn het beste voer en zorgen gemiddeld voor de hoogste drogestof-opname bij de koe.

Droge rantsoenen (>45% drogestofgehalte) Natte rantsoenen (<35% drogestofgehalte)
Neiging tot selectie
 • Koeien eten selectiefBevat veel water
 • Resulteert gewoonlijk in een lagere totale opname van drogestof, aangezien de dieren veel water opnemen.
 • De structurele doeltreffendheid van een nat dieet is slechter

Fysieke structuur van het voederrantsoen

 • Aanwezigheid van voldoende lange deeltjes → dienen om de vezelmat in de pens te vormen
 • De vezelmat is een voorwaarde voor een fysiologische penswerking


De basisvereisten zijn:

 • Mengen
 • Inkrimping
 • Herkauwen


Een goede controle van de structuur wordt geleverd door een eenvoudige test:

 • Rantsoen "prikt" wanneer het in de hand wordt gedrukt
 • Na stevig aandrukken zwelt het voedsel weer op in de hand
 • Er zitten geen te lange en selecteerbare deeltjes in het rantsoen (stro, kuilgras)
 • Homogeen mengsel van het voer
 • Een snijlengte van 4-6 mm voor maïs en tot 4 cm voor gras is voldoende voor een stabiele vezelmat.
 • Richtlijn: Deeltjes groter dan de halve mondbreedte zijn selecteerbaar!

(Bron: DLG-Information 1/2001)

(Bron: DLG-Information 1/2001)

Het gebruik van een voerschudbak levert nauwkeurige informatie op over de nauwkeurigheid en de selectie van het mengen en over de verdeling van de deeltjesgrootte in het rantsoen.

De schudder als 3-delig zeefboxsysteem

De schudbak bestaat uit een driedelig zeefbaksysteem dat het gezeefde voer door de verschillende zeefgaten in 3 fracties verdeelt.

Toepassingen:

 • Bepaling van de deeltjesgrootte voor structuurevaluatie
 • Evaluatie van restvoer
 • Controle van de mengnauwkeurigheid

Toepassing:

In de bovenste zeef wordt ongeveer 300 g voer (minstens 200, maximaal 400 g) gelegd.
Op een glad oppervlak wordt de zeefdoos vervolgens krachtig geschud volgens onderstaand schema:
Draai elke zijde 5 keer, draai vervolgens de doos een kwartslag met de klok mee, d.w.z. in één gang zijn 40 schudbewegingen nodig.

Rantsoenbeoordeling:

Vervolgens worden de gewichten bepaald op een weegschaal. De volgende tabel bevat aanbevelingen voor fractieverhoudingen in een TMR:

Zeeffractie en deeltjesgrootte Aanbevolen gewichtspercentages in een TMR
Bovenste zeef (> 1.9 cm) Ten minste. 6-10%
Middelste zeef (< 1.9 cm → 0.8 cm) 30-50%
Onderste zeef (< 0.8 cm) 40-max. 60%

Voor de evaluatie van gedeeltelijk gemengde rantsoenen, waarbij de koeien via een transponderstation ook krachtvoer kunnen afroepen, moet het krachtvoer naar gewicht worden toegewezen aan de fractie in de onderste zeef.

Bemonstering van restvoer met de schudbak geeft informatie over de vraag of de dieren het rantsoen gelijk opeten. Als de samenstelling van het restvoer significant verschilt van het vers bereide rantsoen, dan selecteren de dieren het rantsoen en eten ze het niet gelijk op!

Opeenvolging van voederkeuze (bijv. krachtvoercomponenten in een droogvoerrantsoen) leidt tot structurele tekorten en acidose, hoewel er rekenkundig voldoende structurele componenten in het rantsoen aanwezig zijn.

De aanbevolen gewichtspercentages zijn bij benadering. Tekorten van 6% in de bovenste zeef, en overschrijdingen van 60% in de onderste zeef worden beschouwd als kritiek voor de structurele voorziening.

Melkkoeien hebben een grote behoefte aan voerstructuur en tegelijkertijd aan energiedichtheid. Afhankelijk van gewicht, lactatiestatus en melkprestatie moet het rantsoen zo goed mogelijk worden afgestemd op het betreffende prestatieniveau. De belangrijkste behoeften worden hieronder weergegeven.

Energiebehoefte:

De energiebehoefte van een koe wordt uitgedrukt in Vem (Voedereenheidmelk). Deze energiebehoefte wordt onderverdeeld in de onderhoudsbehoefte en de energiebehoefte.

Onderhoudsbehoefte Krachtbehoefte
De onderhoudsbehoefte hangt af van de biomassa van het dier en omvat de voedingsstoffen die een volwassen, niet melkgevende en niet drachtige koe nodig heeft om haar stofwisselingsprocessen in stand te houden.
De extra behoefte is het gevolg van het verbruik van voedingsstoffen voor de melkproductie, de energiebehoefte en de verdere groei van de foetus en het weefsel tijdens de zwangerschap.


De VEM wordt berekend aan de hand van het niveau aan verteerbaar ruw eiwit, verteerbaar organische stof, verteerbare ruwe celstof, verteerbaar ruw vet en verteerbare koolhydraten (suiker, zetmeel, overige koolhydraten). Hieruit blijkt dat de verteerbaarheid (gemeten als VC-OS) een grote rol speelt.

Het betekent ook dat het energie gehalte in ruwvoeders zoals gras sterk kan worden beïnvloed middels het oogstmoment. Ouder gras bevat meer lignine, heeft een lagere verteerbaarheid en aldus een lagere VEM gehalte.

Om 1 kg FPCM (Fat-Protein Correct Milk), melk met 4% vet en 3.3 % eiwit) te maken, heeft een koe ongeveer 460 eenheden VEM nodig.

Een koe die 30 kg melk produceert heeft ongeveer 19.000 VEM nodig. Hiervan is ongeveer 5300 eenheden nodig voor onderhoud, het overige voor de productie van melk.

 • De energieconcentratie van het rantsoen aan de trog is van grote invloed op de hoeveelheid ingenomen voedsel.
 • Hoe hoger de energiedichtheid, hoe meer voedsel er wordt geconsumeerd.
 • Koeien die veel melk produceren hebben in het algemeen een hogere voeropname. Hiernaast zijn hoog productieve koeien in staat om deze grotere hoeveelheid voer efficiënter om te zetten. Ook uit onderzoek is gebleken dat er een positief verband is tussen de droge stof opname en de melkproductie. De hogere voeropname van hoogproductieve melkkoeien wordt verklaard door een hogere energiebehoefte van hoog productieve melkkoeien. Door de hogere droge stof opname wordt de hogere energiebehoefte gedekt.

De voeropnamecapaciteit hangt af van:

 • Voederkwaliteit
 • Milieu-invloeden
 • Voermanagement
 • Melkgift
 • Lactatiestadium

 • Zelfs binnen één bedrijf worden sterke schommelingen in de voederopname waargenomen
 • Het bepalen van de gemiddelde hoeveelheid voer die door de kudde wordt verbruikt, is dan ook een van de belangrijkste controle-instrumenten in de melkveehouderij!
 • De basis voor de berekening van het rantsoen moeten de analyseresultaten van het werkelijk gebruikte voeder zijn.
 • Ruwvoeranalyses zijn noodzakelijk om het rantsoen goed te kunnen berekenen
 • Voer langzame/schuivende voerwisselingen uit (mengen) om te zorgen voor aanpassing van de pensmicroben.
 • Gebruik alleen hygiënisch en schoon voer. Verwarmde en met schimmel besmet voerveroorzaken gezondheidsproblemen.
 • Watervoorziening is belangrijk:
 • Controleer de waterkwaliteit en het debiet en maak de voergoot dagelijks schoon. Water is het goedkoopste voer. Als er tekorten zijn in de watervoorziening, heeft zelfs het beste voer geen zin!

Gedetailleerde presentatie van de koolhydraten in de uitgebreide Weender-analyse:

NFC = Koolhydraten zonder vezels en

NDF = neutrale afvalstoffen vezel

NDF vertegenwoordigt de volledige vezelfractie van een plant

ADF = zure afvalstoffen vezel

ADL = lignine

NDF en ADF bevatten nog silicaten en kiezelzuur

Na het verassen worden NDF org en ADF org bepaald.

 • Tijdens het herkauwen wordt het voer fijn gemaakt, hierbij komen gassen vrij zoals koolstofdioxide CO2 en methaan (CH4)
 • Tijdens het herkauwen produceert de koe 100 tot 200 liter speeksel. Dit speeksel bevat natriumbicarbonaat en heeft een pH waarde van 8,3. Door de hoge pH stabiliseert het speeksel de zuurvorming in de pens. Natriumbicarbonaat werkt als een ‘buffer’ in de pens.
 • Natriumbicarbonaat in speeksel als buffer voor de pens; stabiliseert de pH-waarde door het proces te herhalen
 • Het opgenomen voer komt via de mond en slokdarm terecht in de pens. Ongeveer een uur na de opname wordt de inhoud van de pens gefaseerd naar de mondholte gebracht, nadat het voer in de mond wordt herkauwt wordt het voor een tweede keer doorgeslikt.
 • Vuistregel: Bij een veestapel in rust, moet meer dan 60% van de liggende dieren herkauwen.
 • Het aantal herkauwslagen geeft informatie over de hoeveelheid structuur in de voeding. Gemiddeld zijn er 55 herkauwslagen nodig om de herkauwbolus fijn te maken. Te weinig herkauwslagen wijzen op een gebrek aan structuur in het rantsoen.
  Te weinig herkauwslagen kan wijzen op pensverzuring!
 • Wanneer een melkgevende koe vaker dan 70 keer herkauwd op een herkauwbolus wijst dit op een gebrek aan energie in de pens. Voor een droogstaand dier zijn 70 herkauwslagen per bolus ideaal.

Let op het eetgedrag van de koeien!
 • Koeien kunnen voeders goed selecteren. Hoe groffer de rantsoenbestanddelen, hoe makkelijker er geselecteerd kan worden.
 • Probeer selectie zoveel mogelijk te voorkomen, zeker bij compleet gemengde rantsoenen (TMR-rantsoenen) kan dit leiden tot verstoringen in de pens.

Hoe herken je voerselectie?
 • Koeien duwen met hun neus het voer heen en weer voordat ze het opeten. Door het verschuiven van het voer zakken kleine voerdeeltjes naar beneden. Wanneer de koeien de fijne deeltjes (vaak de krachtvoerachtigen), opvreten ontstaan er gaten in het rantsoen.
 • Gaten zijn zichtbaar in het gepresenteerde rantsoen
 • Het restvoer van de koeien kan in de samenstelling aanzienlijk anders zijn dan het vers gemengde rantsoen. Je kunt dit goed zien aan de hand van de deeltjesgrootte dit is te controleren met een schuddebox.

 • De netmaag grenst aan de slokdarm in de pens. Hij kan samentrekken, waardoor het voer terug naar de mondholte wordt vervoerd om opnieuw te worden gekauwd en omgekeerd (gekauwde deeltjes uit de mondholte terug naar de pens).
 • De functie van de netmaag is voornamelijk het "zeven" van voedsel en het doorgeven van fijne deeltjes in de boekmaag. Spijsverteringsprocessen vinden hier niet rechtstreeks plaats.
 • De pens heeft een capaciteit van 100l tot 180l en vormt een functionele eenheid met de netmaag.
 • Ongeveer 70% van de vertering van runderen vindt plaats in de pens.
 • De spijsvertering werkt met behulp van verschillende micro-organismen (bacteriën, protozoën en schimmels).
 • Metabolieten van vertering in de pens zijn onder andere:
  • Korte keten FS (propionaat, acetaat en butyraat)
  • CO2 en methaan
  • Aminozuren en NH3
 • De optimale pH-waarde in de pens is 6,5.
 • Voeding met veel zetmeel leidt tot hoge niveaus van propionaat en lactaat en veroorzaakt een verhoogde verlaging van de pH-waarde.
 • pH-waarden < 6 leiden tot pensverzuring (zie de kanttekening bij Hoe herkent u pensverzuring)

 • Pensverzuring is momenteel een wijdverbreide stofwisselingsziekte, die het gevolg is van de vraag naar een zeer hoge energiedichtheid in het voer en tegelijkertijd een aangepast structureel aanbod van de hoogpresterende koe.
 • Gebrek aan structuuraanvoer leidt tot gebrek aan gelaagdheid in de pens en bijgevolg tot een verminderd aantal penscontracties. De koe kauwt onvoldoende.
 • In het onderste deel van de pens bevinden zich de gemakkelijk oplosbare voercomponenten en de pensvloeistof (vloeibare fase).
 • Daarboven drijft de zogenaamde "vezelmat", die voornamelijk uit ruwvoer bestaat en de herkauwreflex in de pens activeert (vaste fase).
 • In het bovenste deel van de pens bevinden zich de fermentatiegassen van de microbiële omzetting (gasfase).
 • Gebrek aan herkauwen bij structurele tekorten leidt tot hyperaciditeit in de pens door gebrek aan neutralisatie door speeksel (natriumbicarbonaat).

Vertering van koolhydraten in de pens:

 • In de pens worden koolhydraten afgebroken tot vetzuren met een korte keten (FFA's), methaan (CH4) en kooldioxide (CO2).
 • CH4 en CO2 komen vrij via de mond (eructie).
 • FFA's worden opgenomen via het penslijmvlies:
 • Afbraak van cellulose produceert voornamelijk acetaat (azijnzuur)
 • Afbraak van zetmeel produceert propionaat en butyraat (propionzuur en boterzuur)
 • Naast zijn nutritionele functie heeft cellulose als structuurstof ook een belangrijke fysische functie in de pens als bron van voeder
 • De structuur is cruciaal voor de pensmotoriek, het herkauwen en de daaruit voortvloeiende speekselproductie om de pH-waarde van de pens te regelen.

Vertering van eiwitten in de pens:
 • Eiwit wordt door microben afgebroken tot hoofdzakelijk aminozuren en vetzuren met een korte keten.
 • FFS worden geabsorbeerd en AS worden gebruikt om microbieel eiwit op te bouwen.
 • Microben gebruiken de ammoniak (NH3) die vrijkomt bij de afbraak van voedereiwit weer om hun eigen microbiële eiwit op te bouwen.
 • Moeilijk verteerbare of onverteerbare voedereiwitten (UDP) blijven onverteerd tot ze de dunne darm bereiken.
 • Stikstof wordt bij herkauwers gerecycleerd via de ruminohepatische circulatie en gaat niet verloren; d.w.z. N wordt via de lever en het speeksel teruggevoerd naar de pens.
 • Deze cyclus kan tot 50% van de benodigde N leveren.
 • Te veel N betekent dus altijd een grotere belasting van het pens- en levermetabolisme van een herkauwer.
 • 10-25 mg NH3/100 is ideaal in pensvloeistof
 • Bij een overaanbod aan oplosbaar eiwit in combinatie met een tekort aan zetmeel kunnen ook waarden van 40 mg/100 ml worden bereikt.
 • Gevolg: Pensalkalose (pH-waarden > 7) geassocieerd met verminderde voeropname (vrij zeldzaam)
 • De eiwitvoorziening van de koe wordt gedekt door microbieel eiwit en UDP
 • Microbieel eiwit voldoende voor onderhoudsbehoeften met inbegrip van 12 tot 15 kg melkgift
 • Het gehalte aan bruikbaar ruw eiwit in de dunne darm (nXP) in het voer wordt belangrijker bij toenemende prestaties, om de behoeften van het dier te dekken!

Onthoud: Microbieel eiwit + niet-afbreekbaar voereiwit (UDP) = bruikbaar ruw eiwit in de dunne darm (nXP)

Vertering van vetten in de pens:

 • Microben veranderen het vetzuurpatroon
 • Triglyceriden en fosfolipiden worden door lipolyse afgebroken tot glycerol en vetzuren.
 • Glycerol wordt verder verwerkt in het metabolisme van koolhydraten
 • Vetzuren zijn slechts in geringe mate nodig voor microben en worden daarom bijna volledig gehydrogeneerd en verder verteerd in de dunne darm.
 • Herkauwers zijn fysiologisch niet ontworpen om vet te verteren!
 • Het vetgehalte van een dagrantsoen mag niet hoger zijn dan 4-5%, omdat er anders verteringsproblemen in de pens ontstaan.
 • In de pens beschermde vetten (bijvoorbeeld thermisch behandeld) komen door de pens en worden in de dunne darm verteerd.
 • Ook bij gebruik van pensbestendige producten moet de grens van 5% vet in het dagrantsoen in acht worden genomen!

Belangrijk: Toezicht op herkauwen (frequentie, kauwbewegingen)

Te controleren parameters Doelwaarde Gevaar van verzuring
Tel herhaalde kauwbewegingen per hap (2-3 herhalingen per koe) 55-60 per beet bij melkgevende dieren < 50 kauwbewegingen per hap
Ernstig schuimen bij herkauwen
Controleer de pensvulling Een penscore van 3-4 is ideaal bij melkgevende koeien. Voor penscores van 1 en 2*; hier wordt de zogenaamde "waarschuwingsdriehoek" gevormd (zie de kanttekening over pensvulling).
Droge consistentie en vezelgehalte Afhankelijk van de voeding, streef naar een score van 2-3 Dunne, diarree-achtige uitwerpselen (score 1)*.
Lichaamsconditie (Body Condition Score)
Vachtconditie
Afhankelijk van prestatie en algemene constitutie, BCS scores van 2,5-3,25 in melkgevende koeien. Zwakke BCS * (<2.5)
en doffe, ruige vacht
Melkbestanddelen in de tank en afzonderlijk dier Afhankelijk van het prestatieniveau; vetgehaltes > 3,6% in de tank Vetgehalte < 3,6% in de tank; beslagen met een hoog genetisch vetgehalte tot <3,8% moeten als kritisch worden beoordeeld; zie voor de beoordeling van individuele dieren de opmerking over de beoordeling van de melkbestanddelen.
Hoefgezondheid/kreupele dieren Zo weinig mogelijk kreupele dieren! Plotseling optredende ernstige kreupelheid; zachte hoorn; bloedingen in de zool ... (zie de kanttekening bij Herkennen van herten)
Meting van de pH-waarde in de urine/pens Urine: > 8,0 pH-waarde
Pens: > 6,0 pH-waarde
Als de streefwaarden in de urine of de pens onder de aangegeven streefwaarden liggen

* wordt hieronder nader toegelicht

Pens score 1:

Zeer diep verzonken paralumbar fossa (driehoek na de laatste rib-pensvulling); dier heeft lange tijd niet gegeten; paralumbar fossa lijkt rechthoekig. De huid onder de heupen loopt verticaal naar beneden en ligt onder de transversale aanhangsels. De paralumbar fossa ligt meer dan een handbreedte achter de ribbenkast. Een duidelijke aanwijzing dat het dier niet in orde is!

Pens score 2:

Diepe verzonken paralumbar fossa; voeropname onvoldoende; paralumbar fossa ziet eruit als een driehoek ("waarschuwingsdriehoek") en ligt een handbreedte achter de ribbenkast. De huid zit onder de dwarse uitsteeksels. Wordt vaak gezien bij dieren die gaan kalven; bij zogende dieren is het een teken van onvoldoende voeropname.

Pens score 3:

Paralumbale fossa is slechts licht zichtbaar achter de ribbenkast. De huid over de transversale processen loopt een handbreedte verticaal en bolt dan naar buiten. Gerichte pens score voor lacterende koeien in de eerste helft van de lactatie met goede voeropname en optimale voerpassage

Pens score 4:

De paralumbale fossa is niet zichtbaar. De huid over de transversale processen puilt direct naar buiten. Ideale pens score voor oude melkkoeien en droge koeien.

Pens score 5:

Geen paralumbale fossa en geen transversale processen zichtbaar; de buikhuid is rondgetrokken en de ribbenkast gaat naadloos over in de flank. Zo hoort de penscore bij droge koeien te zijn. Teken van een goede voeropname.

De tabel geeft het optimale verloop van een BCS-curve weer

 • Bij het afkalven wordt gestreefd naar scores tussen 3,25 en 3,75.
 • In deze toestand beschikt de koe over de nodige lichaamsreserves voor hoge prestaties in het eerste derde deel van de lactatie.
 • BCS-scores > 3,75 worden al beschouwd als overgeconditioneerd en worden altijd geassocieerd met zware gewichten, stofwisselingsstoornissen en reeds verminderde voedselopname in de droge periode (zie de kanttekening bij Ketose).
 • Gezonde koeien verliezen niet meer dan 0,75 tot max. 1 conditiepunt in het eerste derde deel van de lactatie.
 • BCS-scores <2,5 in de hoge prestatiefase worden als kritiek beschouwd.
 • In de tweede helft van de lactatie is een gestage stijging van het BCS met ongeveer + 1 punt gewenst om reserves op te bouwen voor de volgende lactatie.

Redenen voor het ontstaan van hoefbevangenheid:

 • Belangrijkste reden: Fouten in de voeding → hoefbevangenheid door voeding; hele hoef is aangetast
 • Naast dit voedingsgerelateerde verschijnsel zijn er nog andere redenen voor het ontstaan van hoefbevangenheid:
  • Besmetting hoefbevangenheid
  • Hoefbevangenheid na de bevalling
  • Stress hoefbevangenheid (meestal alleen buitenkant achterhoef aangetast)


Wat gebeurt er bij hoefbevangenheid?

 • Gebrek aan structuur in de pens of te veel krachtvoer leiden tot verzuring
 • Lage pH-waarde leidt tot sterfte van microben in de pens
 • Vrijkomen van endotoxinen en histamine veroorzaakt verhoging van de bloedviscositeit
 • Hogere viscositeit van het bloed leidt tot een gebrek aan bloedstroom naar de kleine haarvaten in de lederhuid van de hoeven.
  Gevolg: Afsterven van de cellen in de lederhuid
 • Voedingsstoffenvoorziening en dus verminderde fysiologische functie
 • In het acute geval: Verlaging van het trapbeen = hevige pijn; sterke kreupelheid
 • Ontstekingsprocessen en bloedingen
 • Ontstaan van een dubbele zool

Laminitis van de hoef voor het bekappen; zwelling van de ondervoet en dubbele zool is te zien

Bron: top agrar 2010

Op deze dwarsdoorsnede van een hoef zijn bloedingen te zien en een zweer is duidelijk zichtbaar in de zool

Bron: top agrar 2010

Controlepunten om hoefbevangenheid te voorkomen:

 • Controleer de structuur en de voederopname; vooral bij pas gekalfde dieren.
 • Daarom worden alle controlepunten die reeds bij verzuring zijn genoemd, hier behandeld (zie Acidose)

Extra controlepunten:

 • Controleer de mineralenvoorziening; bijv. gebrek aan zink of biotine leidt tot verminderde kwaliteit van het hoefhoorn.
 • Gooi besmet voer (schimmels, gisten) weg! Vrijgekomen gifstoffen kunnen hoefbevangenheid veroorzaken
 • Voorkom eiwitoverschot = metabolische belasting; ureumwaarden tussen 200 - 250 ppm in de melk
 • Optimaliseer de huisvestingsomstandigheden (boxen en looppaden) om stresslaminitis te voorkomen, want koeien moeten het comfortabel hebben om het kauwen en dus de melkgift te bevorderen.
 • Consistente en regelmatige hoefverzorging!
  Ten minste 2-3 keer per jaar voor een fysiologische werking is noodzakelijk.

Profielaanzicht van een hoef met hoefbevangenheid; bloedingen en ontstekingsprocessen (pusvorming) herkenbaar

Bron foto: P. Heimberg; TGD LK NRW

Late gevolgen van hoefbevangenheid

 • Bloedingen in de zool bij de hoefsnede wijzen op een "acute" toestand van de hoefbevangenheid van ongeveer 6-8 weken geleden!
 • Dubbele zool door gebrek aan bloedcirculatie
 • Blijvende vervormingen van de hoeven (zie foto)
 • Op langere termijn verminderde hoornkwaliteit
 • Defecten op de witte lijn (witte lijn ziekte), veroorzaakt door de pedaalbotverkleining
 • Dus verhoogd risico op zoolzweren en holle wand
 • Verhoogde hoefverzorging (ongeveer elke 3 maanden een correctiebehandeling aanbevolen).

Misvormde hoefgroei na hoefbevangenheid; "bekklauw" is herkenbaar

Bron van foto's: P. Heimberg; TGD LK NRW

 "Door ketose aangetaste koe met rechter lebmaag verplaatsing"

"Door ketose aangetaste koe met rechter lebmaag verplaatsing"

Algemeen:

 • Naast verzuring is ketose de meest voorkomende stofwisselingsziekte bij de melkkoe.
 • Voederen op norm in het laatste derde deel van de melkproductie en in de droge periode is van grote invloed op de frequentie van deze ziekte.
 • Ketose is altijd het resultaat van een negatieve energiebalans
 • Oorzaken zijn divers!
 • Onderscheid tussen primaire en secundaire ketose
 • Secundaire ketose is het gevolg van een eerdere ziekte (bijvoorbeeld melkziekte, kreupelheid, moeilijk afkalven).
 • Ketose treedt gewoonlijk op in de eerste 4-6 weken na het kalven (fase met het grootste energietekort).


Redenen voor het optreden van ketose:

 • Zeer hoge productie aan het begin van de melkproductie (onvermijdelijke negatieve energiebalans)
 • Voeding niet aangepast in late melkproductie en droge periode/tussenkalftijd te lang = dieren te hoge BCSvoor afkalven!
 • Lichamelijk zwakkere voeropname tot ca. 80e lactatiedag
 • Reeds bestaande aandoeningen (kreupelheid, melkziekte)
 • Slechte voederkwaliteit (leidt tot verminderde voeropname)
 • Kuilvoer met boterzuur kan ketose symptomen verergeren
 • Gebrek aan beweging

Wat gebeurt er met het metabolisme als er ketose is:

 • Een te lage voederopname op lange termijn veroorzaakt een tekort aan energie/glucose in het metabolisme.
 • De vetreserves van de koe worden gebruikt voor de energievoorziening
 • Als er ketose is, zijn de vetreserves overmatig verminderd
 • Vrijgekomen vetzuren worden in de lever met beperkte capaciteit omgezet in glucose (gevolg = leververvetting)
 • Bij de afbraak van vetten in de lever komen ketonlichamen vrij, die in het bloed, de urine en de melk kunnen worden aangetoond.
 • Capaciteit van de lever voor de afbraak van ketonlichamen is beperkt
 • Over de ketonlichamen
  • Aceton
  • Acetoacetaat
  • ß-hydroxyboterzuur
 • Subklinische ketose wordt vaak niet ontdekt, omdat er naast verhoogde ketonlichamen geen andere tekenen van de ziekte zijn.
 • Hoge niveaus van ketonlichamen in de koe leiden tot de volgende ziekteverschijnselen

Significante ziektesymptomen van ketose:
 • Gebrek aan eetlust
 • Lege pens (score <2)
 • Sterke daling van de melkgift
 • Apathie
 • Zoete geur van ketonlichamen
 • Merkbaar gewichtsverlies (> 1 BCS score) over een korte periode
 • Vaste, donkere uitwerpselen
 • Vet/eiwitverhouding in melk met sterk verhoogd vetgehalte
 • Verhoogd ketongehalte in urine, melk, bloed; meetbaar met keto teststrips of bloedglucosemeters.

Ketose profylaxe:
 • Vermijden van te hoge BCS door aangepaste voeding in de late lactatie- en droogstandsfase
 • Goede voedingseigenschappen
 • Goed voerbeheer
 • Hoge totale voeropname voor en na het afkalven
 • Hoge energieconcentratie in het rantsoen voor pas gekalfde koeien
 • Zorgen voor de behoefte aan ruw eiwit bij goed presterende dieren (165-170g/kg DS)
 • Algemene gezondheid van de kudde (hoeven, uiers, spijsvertering ...)
 • Individuele toediening bij vette, bedreigde dieren door bv. toediening van propyleenglycol vanaf 14 dagen vóór het kalven tot 14 dagen na het kalven (150-250 ml/dier en dag)
 • Controleer na het kalven het metabolisme met een ketosetest.

Behandeling van ketose:
 • Bepaal de ernst van de ketose met behulp van de ketosetest
 • Bespreek behandeling met vee-arts
 • Glucose-infuus (verbetering op korte termijn)
 • Toediening van glucogene stoffen, bijvoorbeeld propyleenglycol (dagelijks 250g/dier en dag in de mond)
 • Mogelijke toediening van glucocorticoïden (stimulering van het glucosemetabolisme en de eetlust)
 • Mogelijkheid om lichaamsbeweging aan te bieden

Limieten voor ketose in de bloedtest:
 • Meting van β-hydroxyboterzuur
 • Normale waarden: Voor de geboorte: <0,6 mmol/l na de geboorte: <1,0 mmol/l
 • Subklinische ketose: 1,4-3,0 mmol/l.
 • Acute ketose: > 3,0 mmol/l

Boekmaag:

Bron: bauernhof.net

Bron: bauernhof.net

 • Het voedsel komt via de netmaag in de boekmaag (laatste voormaag) terecht.
 • De belangrijkste taak van de boekmaag is de opname van water, voedingstoffen en natriumbicarbonaat (NaHCO3).
 • In de boekmaag vindt vrijwel geen microbiële vertering plaats.

Lebmaag:

 • De vertering van eiwitten vind plaat in de lebmaag. Microbieel eiwit gevormd in de pens en pensbestendige eiwitten (DVE) worden hier afgebroken.
 • Naar verhouding met de andere magen is de lebmaag klein.
 • De lebmaag is uitgerust met kliercellen. In deze kliercellen worden zoutzuur en pepsine (enzym voor eiwitvertering) geproduceerd.
 • Door de afscheiding van zoutzuur ontstaat er in de lebmaag een zuur milieu (pH waarde tussen 2 en 3,5). De zure omgeving activeert het ewitverterende enzym pepsine.
 • De zure omgeving zorgt ervoor dat ziektekiemen niet overleven.
 • Het slijmvlies van de lebmaag produceert slijm, met dit slijm wordt voorkomen dat de maagwand wordt aangetast.
 • Lebmaagverplaatsingen kunnen ontstaan door een slechte voeropname en/of een slechte voerstructuur. Wanneer dit in de melkveestapel vaak voorkomt is het raadzaam het structuuraanbod te verhogen.
 • Een voorwaarde voor een goede werking van de lebmaag is een optimale penswerking!

 • De papachtige voedermassa die in de dunne darm komt zorgt voor een zuur milieu in het eerste deel van de dunne darm.
 • In de dunne darm vind pH neutralisatie plaats door alvleeskliersap, darmvocht en gal.
 • De dunne darm verteerd de geneutraliseerde voedermassa (ook wel substraat genoemd).
 • De enzymen lipase en amylase zijn verantwoordelijk voor de vertering van vet en zetmeel.
 • Ten opzichte van dieren met één maag is de enzymactiviteit laag. Dit zorgt ervoor dat het vermogen om zetmeel en vet in de dunne darm te verteren bij herkauwers beperkt is.
 • Ook voor de dunne darm geldt dat een optimale vertering alleen plaats kan vinden wanneer de vertering in de voormagen goed is gegaan.
 • Een te hoge opname van eiwit door eiwitrijke voeding (gras, jong weidegras, te veel eiwitrijk krachtvoer), zorgt ervoor dat de eiwithoeveelheid niet kan worden verteerd.
 • Gevolg: diarree, buikpijn (dunne darm koliek) en/of blinde darm verwijdingen.
 • Met de ureumwaarde van de melk kan je bepalen of het eiwitgehalte van het rantsoen goed is.
 • Belangrijk: De hoeveelheid bestendig zetmeel, die in de dunne darm beschikbaar is, moet bij melkkoeien niet te hoog zijn (maximaal 1,5 kg per koe per dag). Wanneer deze te hoog is, ontstaat er abnormale vertering en diarree door onverteerd zetmeel.

 • Opname van H2O
 • Hoge niveaus van ziektekiemen in de dikke darm
 • Vertering van onverteerd zetmeel en eiwitten op kleine schaal
 • Afbraak tot acetaat, propionaat en butyraat zoals in de pens
 • Microbieel eiwit kan niet meer worden gebruikt
 • Eiwitafbraak tot ureum
 • Vetvertering in de dikke darm is onbelangrijk
 • Hoge structuurniveaus in het voer zorgen ervoor dat het aandeel organische stof in de dunne en dikke darm hoger is
 • Deze organische stof heeft een hoger water- en natriumgehalte en dus een betere buffercapaciteit
 • Een vezelrijk, moeilijk te verteren substraat in de dikke darm voorkomt gisting en stabiliseert de consistentie van de ontlasting (vaste ontlasting).

Melkhoeveelheden en melkbestanddelen geven de beste conclusies over de voeding

 • Voor de test moeten drie groepen worden onderscheiden:
  • Verse melkbeurt in het eerste derde deel van de melkproductie (0-100 melkdagen)
  • Middelmatige melkproductie in het tweede derde deel van de melkproductie (100-200 melkdagen)
  • Late/oude melkers in het laatste derde deel van de melkproductie (> 200 melkdagen)

 • De toegangsprestaties van de dieren zeggen veel over de gezondheidstoestand en de voeding tijdens de droge periode.
 • Vaarzen moeten gemiddeld 27-30 kg melk per dag geven in het eerste derde deel van de lactatieperiode.
 • Dieren met meerdere kalveren moeten in het eerste derde deel van de melkproductie 35 tot > 40 kg melk per dag geven.
 • Bij een goede gezondheid van de dieren en aangepaste voeding zou de melkvasthoudcapaciteit van de kudde stabiel moeten zijn op >80%, d.w.z. de daling van de melkgift ten opzichte van het MLP van de vorige maand zou voor 80% van de kudde niet groter mogen zijn dan max. 5 kg melk per dier.
 • De daling van de melkgift tussen de afzonderlijke lactatieperiodes mag in het beslag gemiddeld niet meer dan 5-6 kg bedragen
 • Bij een sterkere daling van de melkgift in de kudde moet niet alleen worden gelet op de gezondheidstoestand, maar ook op de voeding!
  • Controleer de kwaliteit en de samenstelling van het voer, de energiedichtheid en de voeropname.

 • hangen af van genetica en voeding
 • Een belangrijk criterium in een kudde en voor elk dier is de vet/eiwitverhouding
 • Doelwit vet : eiwit = 1.1: 1 to max. 1.4: 1
 • Verhouding < 1,1 :1 is een aanwijzing voor verzuring bij vetgehaltes < 3,3%.
 • Een verhouding > 1,4 : 1 bij een hoog vetgehalte en een laag eiwitgehalte (<3,2%) is een teken van ernstig vetverlies (ketose).
 • Lage eiwitgehalten <3,2% wijzen over het algemeen op een gebrek aan energie
 • Een hoog eiwit- en vetgehalte, vooral in het laatste derde deel van de lactatie, zijn tekenen van een energetisch overaanbod (Let op, met eiwit > 4,0%, vet > 4,5%); let op de lichaamsconditie!

 • Geeft goed de toevoer van eiwit/stikstof naar de pens weer
 • Het streefcijfer voor het ureumgehalte in melk ligt tussen 200 en 250 ppm.
 • Waarden < 200 ppm wijzen op eiwittekort in de pens
 • Waarden > 250 ppm wijzen op een overaanbod aan eiwit
 • Ureumwaarde reageert binnen enkele uren na verandering van voeding
 • Sterk fluctuerende niveaus wijzen op tekortkomingen in het voederpatroon en de mengtechniek, of op een sterk fluctuerende voeropname in het vee.
 • Bij beweiding zijn de ureumwaarden doorgaans hoger door het hoge eiwitgehalte van jong gras.
 • De waarden van 250-300 ppm niet langdurig overschrijden, ook niet bij beweiding, wegens stofwisselingsstress


Melkeiwitgehalte in %     Gehalte aan melkureum in ppm Conclusie/Opmerkingen
Verse melkvee (0-100 melkdagen) Matig melkgevende dieren (100-200 melkdagen) Oude melkvee (200-300 melkdagen)    
<3 <3.1 <3.2 <150 Energie- en eiwittekort
<3 <3.1 <3.2 > 300 Gebrek aan energie en eiwitoverschotten
>3 > 3.1 > 3.2 > 300 Eiwitoverschot
<3 <3.1 <3.2 150 - 300 Gebrek aan energie
> 3.1 > 3.2 > 3.3 250 - 350 Licht eiwitoverschot
> 3.1 > 3.2 > 3.3 200 - 250 Evenwichtige voeding

Ureumverslag van een boerderij uit de praktijk

Elk punt in het diagram geeft de waarden voor één koe weer.

Bron: Program ITB; Company dsp agrosoft

Bron: Program ITB; Company dsp agrosoft

Evaluatie per lactatiestadium volgens het diagram

Lactatiestadium Steekproeven   Gemiddelden van
  aantal in % Mkg Vet % Eiwit % Ureum Aantal cellen
5e tot 100e dag 58 32.2 29.6 4.02 3.14 144 147
101e tot 200e dag 47 26.1 26.5 4.01 3.33 158 459
na 200ste dag 75 41.7 17.3 4.46 3.65 154 445
Totaal 180 100.0 23.7 4.15 3.35 152 329
Bron: Programma ITB; Bedrijf dsp agrosoft

 • Aanzienlijk eiwittekort van de kudde in alle lactatiesecties
 • Prestatie van 29,6 kg melk in het eerste derde deel van de melkproductie zwak
 • Gebrek aan energie bij dieren in het eerste derde deel van de melkproductie (eiwit gemiddeld slechts 3,14%)
 • Hoog percentage dieren met een te hoog energieverbruik in het laatste derde deel van de melkproductie (gemiddeld vetgehalte 4,46%).
 • Lage prestaties van <20 kg melk per dag bevorderen overgewicht bij de dieren in het laatste derde deel van de melkproductie.

Uittreksel van prestaties in de lactatie-derden uit een MLP:

Gemiddelde waarde van de koeien tot 100 melkdagen

Groep Aantal dieren % Melk (kg) Vet (%) Eiwit (%) Urine (mg/l) F:E Eiwit (g/MJ) ECM (kg)
1. La. 12 48 32.5 3.30 3.27 268 1.01 11.3 29.5
vanaf de 2e La 13 52 34.5 3.11 3.08 264 1.01 11.1 30.3
alle 25 100 33.5 3.20 3.17 266 1.01 11.2 29.9

Gemiddelde waarde van de koeien 101 tot 200 melkdagen

Groep Aantal dieren % Meilk (kg) Vet (%) Eiwit (%) Urine (mg/l) F:E Eiwit (g/MJ) ECM (kg)
1. La. 1 11 21.6 3.95 3.29 267 1.20 10.5 21.3
vanaf de 2e La 8 89 26.1 3.61 3.22 255 1.12 10.8 24.2
alle 9 100 25.6 3.65 3.23 256 1.13 10.8 23.9

Gemiddelde waarde van de koeien na 200 melkdagen

Groep Aantal dieren % Meilk (kg) Vet (%) Eiwit (%) Urine (mg/l) F:E Eiwit (g/MJ) ECM (kg)
1. La. 6 50 23.5 3.76 3.40 270 1.11 11.0 22.6
vanaf de 2e La 6 50 24.6 3.32 3.32 244 1.00 11.5 22.5
alle 12 100 24.0 3.54 3.36 257 1.05 11.2 22.6

Bron: Programma ITB; Bedrijf dsp agrosoft

 • Laag vetgehalte in de hele kudde
 • Eiwitgehalte ook zeer zwak in alle lactatiesecties
 • Tekenen van zeer lage voederopname en daarmee samenhangend energiegebrek
 • Gevolg van de lage totale voederopname: verzuring
 • Sterke daling van de melkgift van de 1e naar de 2e lactatiederde in het gemiddelde van de kudde = slechte melkhoudbaarheid
 • Resultaten van stofwisselingsstoornissen bij het versmelken

La. nr. melkdagen Melk (kg) Vet (%) Eiwit (%) Urine (mg/l) F:E
4 233 34.8 4.00 3.67 239 1.1
2 248 27.6 4.76 3.74 222 1.3
3 261 37.9 5.51 3.97 268 1.4
2 261 25.1 4.84 3.72 268 1.3
6 262 30.9 4.91 3.36 219 1.4
4 267 30.4 4.67 3.63 260 1.3
2 268 17.4 6.30 4.32 288 1.5
1 268 25,0 4.65 3.57 233 1.3
1 268 30.8 4.85 3.70 238 1.3
2 296 12.4 5.93 4.12 282 1.4
3 316 27.2 3.79 3.35 205 1.1
7 335 30.0 4.45 3.81 197 1.2
1 340 24.7 4.99 3.93 222 1.3
2 366 21.5 5.07 4.17 226 1.2
3 380 14.5 4.74 3.78 214 1.3
5 443 16.7 4.63 3.85 224 1.2
3 478 5.9 4.64 4.07 200 1.1
3 524 20.8 5.16 4.12 179 1.3
2 583 18.8 5.05 4.13 218 1.2
1 667 24.0 4.61 4.66 193 1.0
Bron: Programma ITB; Bedrijf dsp agrosoft

 • Oude melkvee in het laatste derde deel van de melkproductie
 • Opvallend: zeer hoog vet- en eiwitgehalte = obesitas!
 • Controleer BCS vooral bij weinig presterende dieren!
 • Dieren die te dik zijn moeten worden drooggezet
 • Indien nodig, voortijdig drogen (BCS <= 3,75)


Redenen voor dunne uitwerpselen Redenen voor vaste uitwerpselen

 • Te veel krachtvoer
 • Zetmeeloverschot (te snel voeren met krachtvoer)
 • Eiwitoverschot (hoog aandeel kuilgras, jong weidegras, te veel eiwitconcentraat)
 • Te weinig structuur in het dieet (bijv. nat kuilvoer)
 • Structuur vernietigd door te lang mengen (mengwagen)
 • Abrupte voerwisselingen
 • Sterk vervuild of beschimmeld voer
 • Overaanbod van mineralen
 • Infecties/ziekten
 • Slechte kwaliteit drinkwater


 • Overmatig, rauw vezelrijk voedsel
 • Verhouding tussen stro en hoog (bv. droge koeien)
 • Eiwittekort in de voeding
 • Gebrek aan energie in het rantsoen
 • Slechte watervoorziening
 • Koorts, ziekte
 • Ketose (acetonemie)Kleur van de uitwerpselen Geur van de uitwerpselen
 • geel:
  • structurele tekortkomingen
 • donkergroen:
  • vers/jong grasland
 • lichtbruin:
  • hoog zetmeelgehalte
 • donkerbruin + glanzende kleur:
  • traag slagingspercentage
 • aangenaam
 • piercing als gevolg van:
  • rotting
  • overmatige zetmeelgisting in de dikke darm

Niet alleen de consistentie, maar ook de onverteerde voedseldeeltjes maken het mogelijk conclusies te trekken over de vertering, met name in de pens

Hoog aandeel onverteerde granen in de uitwerpselen (granen, maïs):

 • Controleer kuilmaïs en hele korrels/gemalen korrels! Korrels in maïskuilvoer moeten niet alleen versnipperd maar ook gehakt zijn
 • Te weinig snel beschikbare koolhydraten in de pens; verse maïskuil heeft een hoog aandeel resistent zetmeel
 • Te snelle passage (te veel graan)


Redenen voor een hoog percentage vezels in de uitwerpselen:

 • Gebrek aan energie (zetmeel en suiker) of gebrek aan eiwit in de pens; Microben hebben te weinig energie of eiwitten voor herstel en synthese
 • Geen evenwichtige relatie tussen beschikbare energie, eiwit en structuur in de pens

Bron foto: Production technical consulting LK NRW

Bron foto: Production technical consulting LK NRW

Uitvoering:

 • Doe een handvol uitwerpselen (ongeveer 100 ml) in een vergiet (maaswijdte 1,5 mm) en spoel met veel water tot er alleen onverteerd, grover materiaal in de zeef ligt.
 • Kijk of er hele maïskorrels en korreldeeltjes zijn en controleer of er nog zetmeel in de korrels zit of dat het alleen de kafjes zijn.
 • Controleer de vezelbestanddelen in de zeef. Alle bestanddelen moeten <0,5 cm zijn. Wat is het aandeel van de langere vezels (> 1 cm)?
 • De evaluatie van de uitwerpselen moet gebeuren op basis van ongeveer 5% van de kudde
 • Wanneer de dieren in prestatiegroepen zitten, is het zinvol de uitwerpselen van elke groep te beoordelen, indien verschillende rantsoenen worden gevoerd.

Beoordeling van verliezen via de uitwerpselen:

 • 1 hand vol uitwerpselen = 100 ml komt overeen met een dagelijkse hoeveelheid uitwerpselen van 40 - 50 kg per koe, ongeveer 1/400 van de totale uitwerpselen.
 • Met 1 korrel per 100 ml komt dit overeen met 400 korrels per dag, die onverteerd worden uitgescheiden.
 • Een enkele maïskorrel in de kuil weegt ongeveer 0,3 g, zodat bij een uitscheiding van 400 korrels per dag een zetmeelverlies van 120 g kan worden berekend.

Onverteerde korrels in de uitwerpselen (per 100 ml) Krachtverlies per dag
1 120 g
3 360 g
5 600 g
7 840 g
9 1080 g

Oorzaken van korrels in de uitwerpselen:

 • Hele korrels in de uitwerpselen zijn een teken van fouten in de oogsttechniek (bv. rollen).
 • Pensverzuring; meestal in combinatie met dunne mest; te snelle passage; verstoorde microflora en verminderde vertering.
 • Stikstof-/proteïnetekort in de pens; in verhouding tot zetmeel ontbreekt eiwit en is de pensvertering verminderd.
 • Gebrek aan mineralen (natrium, fosfor) die belangrijk zijn voor micro-organismen leidt tot een slechtere spijsvertering.


Oorzaken van lange vezels (> 1 cm) in de uitwerpselen:

 • Gebrek aan snel verteerbare koolhydraten in de pens
 • Gebrek aan eiwit in de pens
  • Stevige, vezelachtige uitwerpselen
 • Te veel snel verteerbare koolhydraten
 • Eiwitoverschot
  • Dunne, vezelachtige uitwerpselen
 • Geen synchroniciteit van voedingsstoffen in de pens

voedingsadviseur (koe)

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Rantsoen

  Sectie: Rantsoen

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Mond en slokdarm

  Sectie: Mond en slokdarm

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Pens en Reticulum

  Sectie: Pens en Reticulum

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Boekmaag en lebmaag

  Sectie: Boekmaag en lebmaag

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Dunne darm

  Sectie: Dunne darm

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Dikke darm

  Sectie: Dikke darm

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Melk

  Sectie: Melk

 • Illustratie van een koe, gemarkeerd gebied: Mest

  Sectie: Mest