U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Beregenen_mais-(4).jpg

Beregenen van maïspercelen rond de zaai: ja of nee?

Iedereen kan het zien, maar het voorjaar is weer zeer droog. Het neerslagtekort neemt toe en heeft recordjaar 1976 reeds geëvenaard. De situatie van dit moment zegt natuurlijk nog niets over het totale groeiseizoen, maar veel net gezaaide gewassen zoals bieten en uien laten droogteverschijnselen zien en worden op sommige plaatsen zelfs beregend. Nu kan al gezegd worden dat het zeker voor deze gewassen geen jaar met topopbrengsten gaat worden.

Gras heeft het al weer moeilijk

De eerste snede lijkt qua opbrengst een gemiddelde snede te zijn, maar voor de tweede en latere snedes wordt nu al weer gevreesd. Gras is een oppervlakkig wortelend gewas en laat, zeker op droogtegevoelige zandgrond, nu al weer groeivertraging tot zelfs -stilstand zien. Daar waar nog geen beregeningsverboden zijn uitgevaardigd, kan nog overwogen worden om te beregenen. De hoge prijzen voor diesel en stroom maken dat dit echter een kostbare aangelegenheid is.

Maïs veelal in vochtige grond gezaaid

Daar waar er alles aan gedaan is om vocht in de grond te houden, is maïs in vochtige grond op 3 tot 4 cm diepte gezaaid. Daar waar op die zaaidiepte al droge grond zat, is besloten om iets dieper te zaaien. Op percelen waar gekozen is voor een (tijdige) mechanische vernietiging van het vanggewas in combinatie met een (lichte) grondbewerking, zijn de problemen groter. Daar komt bij dat ieder jaar in maart en/of april een schrale oostenwind voor een sterke (uit)droging van de grond zorgt.

Moet net gezaaide maïs beregend worden?

De vraag stelt zich dan nu of net gezaaide maïs beregend moet worden. De ervaring leert dat normaal gesproken de vochtvoorraad van de winter voldoende is voor een vlotte en egale kieming van het maïsgewas. Slechts in enkele speciale gevallen is het zinvol of soms noodzakelijk om een opkomstberegening uit te voeren. Dat is daar waar de zaaibedbereiding door droogte niet langer in een egale vochtvoorziening van het wortelbed kan voorzien. Bijvoorbeeld op zware kluiterige kleigronden en in situaties waarbij er veel tijd tussen de bodembewerking en het klaarmaken van het zaaibed heeft gezeten. Ook op gescheurd grasland waar maïs gezaaid wordt en waarvan eerst nog een snede gras is geoogst, is het onder de huidige omstandigheden vaak zeer droog en is beregenen gewenst. Voor poldergronden is een beregening vóór het zaaiklaar maken zelfs meer opportuun dan na de zaai, omdat de harde kluiten het niet toelaten om de maïskorrels überhaupt op de gewenste zaaidiepte in de grond te krijgen. Eventueel kan besloten worden om het maïsperceel met een landrol of cambridge rol na de zaai te rollen. Op die manier wordt het contact met de ondergrond en daarmee de capillaire werking van bodemvocht bevorderd.

Pas wanneer de maïsrijen zich sluiten, er op dat moment meer sprake is van gewasverdamping en er nog steeds sprake is van droogte, dan moet er neerslag gevallen zijn of beregend worden. Voor telers die tegen die tijd nog niet op beregening zijn ingesteld, zal het uitermate lastig zijn om een succesvolle maïsteelt te realiseren.

Vragen over de vochttoestand van uw maïsperceel en of er wel of niet beregend moet worden? Neem dan contact op met uw KWS adviseur.