U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Gebruiksvoorwaarden Beet Seed Service

Hoofdstuk 1 - Doel van de Beet Seed Service

(1) KWS BENELUX B.V. (KWS) biedt de Beet Seed Service aan, internationaal ook bekend als “Beet Seed Service”, conform de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden gespecificeerd zijn.

(2) Het doel van de Beet Seed Service is een korting toe te kennen op de kosten voor de aankoop van zaad voor een tweede zaai.

(3) KWS stelt de Beet Seed Service uitsluitend ter beschikking via de website van KWS BENELUX B.V.

(4) Gebruikers kunnen kosteloos profiteren van de Beet Seed Service.

Hoofdstuk 2 - Recht op deelname; Grondgebied van de dienst

(1) De dienst wordt uitsluitend aangeboden aan personen die op het ogenblik van de eerste of tweede zaai actief zijn als landbouwers (gebruikers). De gebruiker moet geregistreerd zijn in het KWS Beet Seed Service-platform.

(2) De dienst wordt aangeboden voor gewassen op het grondgebied van Nederland en België.

Hoofdstuk 3 - Feitelijke vereisten

(1) De dienst wordt aangeboden voor de aankoop van zaden voor een tweede zaai tijdens hetzelfde jaar als gevolg van een mislukte teelt.

(2) De volgende zaken zijn geldige oorzaken voor een mislukte korstvorming, stuifschade, herbicideschade, vorst, hagel, etc.

Hoofdstuk 4 - Zaadvereisten

(1) Het zaad voor de eerste en tweede zaai moet afkomstig zijn van KWS, moet bedoeld zijn voor het overeenstemmende jaar van zaai, moet getest (ISTA-test) zijn in Duitsland en moet vermeld zijn door het IRS in Nederland of door het KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw) in België.

(2) De informatie over de eerste zaadaankoop en informatie over de tweede zaai moet zijn verstrekt in het KWS Beet Seed Service-platform.

(3) Een gekwalificeerde werknemer van KWS of een deskundige beoordelaar die door KWS is ingehuurd, beslist of de vereisten in Hoofdstuk 4 para. (1) en (2) zijn nageleefd. De optie van een door de rechtbank bevolen doorlichting met terugwerkende kracht blijft intact.

Hoofdstuk 5 - Geen verkoop, geen aankoopprivileges

(1) In het kader van de Beet Seed Service treedt KWS niet op als de verkoper van het zaad. De verkopers zijn de plaatselijke suikerbedrijven via dewelke de gebruiker ook zaad aankoopt buiten de Beet Seed Service om.

(2) KWS kan dan ook niet garanderen dat de plaatselijke suikerbedrijven - op het ogenblik dat het zaad voor de tweede zaai wordt aangekocht - in het bezit zijn van een KWS-variëteit die overeenstemt met de vereisten in Hoofdstuk 4. De deelname aan de Beet Seed Service rechtvaardigt geen aanspraak van de gebruiker tegen KWS voor het aankopen van specifieke variëteiten.

Hoofdstuk 6 - Vereisten i.v.m. het tijdschema voor deelname

(1) De Beet Seed Service kan alleen worden toegepast op de gewassen die de gebruiker vóór 30 april van het huidige seizoen registreert in het KWS Beet Seed Service- platform.

(2) Gewassen en gebeurtenissen die tegen de in Hoofdstuk 6 gespecificeerde uiterste termijnen niet in het KWS Beet Seed Service-platform zijn ingevoerd, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Beet Seed Service.

(3) De korting is in alle gevallen uitgesloten als de toepassing voor korting krachtens Hoofdstuk 8 wordt ingevoerd na 17 juni van het huidige seizoen.

(4) Het zaad dat voor de tweede zaai wordt gekocht, wordt gezaaid in hetzelfde jaar van de eerste zaai.

Hoofdstuk 7 - Vereiste gegevens

(1) Om aan de Beet Seed Service deel te nemen, moet de gebruiker de volgende gegevens invoeren in het KWS Beet Seed Service-platform:

a) Gegevens betreffende de gewassen (plaats, omvang) overeenkomstig de technische specificaties in de KWS Beet Seed Service;

b) De leveringsbon of het blauwe etiket voor het zaad voor de eerste zaai, in een bestandsformaat dat gespecificeerd is door het KWS Beet Seed Service-platform;

c) Invoering van de variëteit, het batchnummer/ID-nummer (bijv. DE037-3410819, vermeld op het verpakkingsetiket) en de hoeveelheid zaad;

d) De zaaidatum;

e) In geval van een mislukte oogst, de leveringsbon voor het zaad voor de tweede gewasaanplanting, in een bestandsformaat dat gespecificeerd is door het KWS Beet Seed Service-platform; en

f) Invoering van het areaal dat door de mislukte teelt getroffen is.

(2) De gebruiker moet waarheidsgetrouwe gegevens invoeren. Als er in het kader van de Beet Seed Service kortingen worden toegepast die gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige invoeringen, dan heeft KWS het recht de terugbetaling te eisen van de bedragen waarop korting werd toegekend. KWS kan de gebruiker toestaan bepaalde gegevens en/of records met terugwerkende kracht in te dienen.

Hoofdstuk 8 - Contract betreffende korting in het kader van de Beet Seed Service

(1) De gebruiker vraagt een korting aan door de vereiste gegevens in de KWS Beet Seed Service in te voeren en te verzenden (Hoofdstuk 7).

(2) De geldigheid van een aanvraag krachtens para. (1) impliceert de verzekering van de gebruiker dat de gebruiker handelt als een zakenman en de koper is van het zaad voor de eerste en tweede zaai.

(3) Het contract tussen de gebruiker en KWS voor de toepassing van de korting wordt alleen voltrokken als KWS de aanvraag aanvaardt. De beschikbaarheid van het Beet Seed Service-platform rechtvaardigt geen aanspraak van de gebruiker om een korting aan te vragen.

Hoofdstuk 9 - Korting; Basis voor beoordeling; Bovengrens

(1) De korting die wordt toegepast op de zaden voor de tweede zaai bedraagt 50% van de aankoopprijs zoals vermeld in de prijslijst van de plaatselijke suikerbedrijven op het ogenblik van de mislukte oogst. De bestellingen en aankopen van de zaden voor de tweede zaai worden zoals gewoonlijk gedaan via de plaatselijke suikerbedrijven, die de beschreven korting zullen toepassen.

(2) De korting wordt toegepast op de prijs die de teler betaalt voor de tweede zaai, inclusief insecticide en exclusief administratieve en/of logistieke kosten.

(3) Hoeveelheden zaad die worden aangekocht voor de tweede zaai die groter zijn dan de hoeveelheid zaad die is aangekocht voor de eerste zaai, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Hoofdstuk 10 - Kaartmaterialen

(1) KWS is niet aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de kaartmaterialen die in het KWS Beet Seed Service-platform worden verstrekt.

(2) KWS is gemachtigd om kortingen proportioneel aan te passen voor aantoonbare areaalafwijkingen.

Hoofdstuk 11 - Aansprakelijkheid

(1) KWS is niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid, met uitzondering van gevallen van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan gezondheid, of in gevallen waarbij sprake is van een schending door schuld van wezenlijke verplichtingen in de overeenkomst ("kardinale plichten").

(2) Als er gronden zijn vastgesteld om KWS aansprakelijk te stellen voor schadevergoeding, is de aansprakelijkheid beperkt tot schade die KWS voorzag of had moeten voorzien als potentieel gevolg van een contractuele schending op basis van een typische standaard van zorgvuldigheid van het management. Bovendien kan directe en indirecte schade op basis van toepasselijke gebreken van het KWS Beet Seed Service-platform alleen worden terugbetaald als die schade te verwachten was bij normaal gebruik van de dienst.

(3) Bovengenoemde bepalingen zijn dienovereenkomstig van toepassing op de aansprakelijkheid van KWS voor het gedrag van plaatsvervangende agenten. Als een plaatsvervangende agent die geen leidinggevende werknemer is, een kardinale verplichting schendt, is KWS in dit verband alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.

Hoofdstuk 12 - Beschikbaarheid van de Beet Seed Service; Termijn

(1) De geschiktheid voor het gebruik van het Beet Seed Service-platform kan alleen worden gehandhaafd in het kader van de technische en operationele capaciteiten van KWS. KWS streeft ernaar zijn diensten met een minimum aan onderbrekingen ter beschikking te stellen. Tijdelijke beperkingen of onderbrekingen kunnen zich echter voordoen als gevolg van technische defecten (zoals stroomuitval, hardware- en softwaredefecten, technische problemen met de datakabels). Als de Beet Seed Service niet beschikbaar is op de website van KWS, worden de uiterste termijnen die gespecificeerd zijn in Hoofdstuk 6 respectievelijk verlengd met de tijd gedurende dewelke de Beet Seed Service niet beschikbaar was.

(2) KWS heeft het recht de Beet Seed Service op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden, te beëindigen. Geldige kortingscontracten (Hoofdstuk 8) worden niet getroffen door de beëindiging van de Beet Seed Service.

Hoofdstuk 13 - Aanvullende bepalingen

Als de gebruiker andere contractuele relaties heeft met KWS, dan blijven de bepalingen die gelden voor die contractuele relaties intact.

Hoofdstuk 14 - Slotbepalingen

(1) De wettelijke relaties tussen KWS en de gebruiker in verband met het gebruik van de Beet Seed Service zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

(2) Voor geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze wettelijke relaties is uitsluitend de rechtbank van de maatschappelijke zetel van KWS bevoegd.

Gedateerd: Januari 2019