U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Algemene Actievoorwaarden + Privacybeleid Fotowedstrijd 2020 op Facebook

Algemene Actievoorwaarden Fotowedstrijd 2020 op Facebook

Deze actievoorwaarden (hierna de 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de georganiseerde Fotowedstrijd, zoals hieronder verder uiteengezet.

1. Deelnamevoorwaarden en organisator
1.1 Alle volgers van de KWS Benelux Facebook-pagina zijn gerechtigd deel te nemen. Deelnemers dienen te wonen in Nederland of België. Werknemers van KWS Benelux BV en hun familieleden, werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij KWS Benelux BV en hun familieleden, evenals jongeren onder de leeftijd van 16 jaar zijn uitgesloten van deelname.

1.2 De wedstrijd wordt georganiseerd door KWS Benelux BV, Ettenseweg 4, 4706 PB Roosendaal, hierna te noemen ‘KWS’ of ‘Organisator’. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de wedstrijd moeten rechtstreeks worden gericht aan KWS (info.bieten@kws.com) en niet aan Facebook.

1.3 De wedstrijd is niet gelieerd aan Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

1.4 Naast deze deelnemingsvoorwaarden wordt de relatie tussen KWS, de Deelnemers (hierna te noemen ‘Deelnemers’) en Facebook bepaald door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms). Deelnemers kunnen geen claims indienen tegen Facebook die voortvloeien uit deelname aan deze wedstrijd.

2. Deelname
2.1 Deelname aan de Fotowedstrijd is enkel mogelijk door deel te nemen aan de fotowedstrijd via de KWS Benelux Facebook pagina, waarbij Deelnemer een foto van de bietenoogst (of gerelateerd aan de bietenoogst) en omschrijving bij de foto dient te plaatsen in de reacties/comments van het bericht Fotowedstrijd 2020. Als aan al deze voorwaarden is voldaan, neemt de persoon die gerechtigd is deel aan de Fotowedstrijd ("Deelnemer").

2.2 Deelname aan de fotowedstrijd is gratis voor de Deelnemers.

2.3 Een geautoriseerde Deelnemer neemt deel aan de Fotowedstrijd door het uitvoeren van de door KWS op Facebook beschreven actie tussen respectievelijk:
■ 1 november - 30 november 2020;
■ 1 december - 31 december 2020.
Buiten deze periode kan niet (meer) worden deelgenomen aan de Fotowedstrijd. Elke Deelnemer heeft slechts één keer per maand recht op deelname aan de Fotowedstrijd.

2.4 Het Fotomateriaal, zowel in print als online, mag niet eerder zijn gepubliceerd en/of bekroond bij andere fotowedstrijden in Nederland en België, dan wel eerder ingestuurd en/of gepubliceerd zijn in het kader van eerdere edities van een fotowedstrijd van Organisator.

2.5 Fotomateriaal dat kan worden aangemerkt als een commerciële reclame-uiting wordt niet in behandeling genomen.

2.6 Fotomateriaal mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantast, dan wel aanstootgevend of obsceen zijn. Het is niet toegestaan om vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische of enige ander seksueel getint Fotomateriaal in te sturen.

2.7 Fotomateriaal mag niet ouder zijn dan twee (2) jaar.

2.8 Organisator is gerechtigd Deelnemers uit te sluiten - ook later - van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Actievoorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Fotowedstrijd op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden en hen geen prijzen toe te kennen of te eisen dat zij deze teruggeven.

2.9 Organisator behoudt zich het recht voor om de Fotowedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen in het geval van een overmachtsituatie, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. Onder een overmachtsituatie wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van of aanvraag voor surseance van betaling door Organisator.

2.10 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Actievoorwaarden en het privacybeleid.

3. Gebruik van het Fotomateriaal
3.1 Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van het ingezonden Fotomateriaal en toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan de fotowedstrijd. Deelnemer vrijwaart Organisator en haar mede-organiserende partners ten aanzien van aanspraken van de derden ter zake.

3.2 Door inzending geeft de Deelnemer Organisator het niet-exclusieve en onbeperkte recht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op de Facebook pagina van KWS Benelux en alle andere aan de KWS SAAT SE & Co. KGaA Groep gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, sociale media en knipseldiensten van derden, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht voor Organisator om het Fotomateriaal te gebruiken voor merchandising.

3.3 Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken. Het Fotomateriaal dient echter niet te zijn voorzien van een watermerk.

3. Prijzen
3.1 De winnaar is de Deelnemer die door KWS wordt geselecteerd uit alle Deelnemers (“winnaar”).

3.2 KWS stelt de volgende prijzen vast:
Per maand wordt er één prijzenpakket vergeven: november 2020 en december 2020. De pakketten bestaan elke maand uit de volgende vier prijzen: KWS Cap, KWS Multitool, KWS Rugzak, KWS Nijptang. Op de laatste dag van de maanden november 2020 en december 2020, zal KWS elk één prijs, d.w.z. in totaal twee (2) prijzen vergeven, gekozen uit de inzendingen van de betreffende maand, onder de Deelnemers van de respectievelijke Fotowedstrijd. Deze prijs zal door KWS worden verstrekt aan een Deelnemer die op basis van de door hem/ haar ingestuurde foto als winnaar zal worden geselecteerd (de ‘Winnaar’).

3.3 De twee (2) winnaars worden op de vrijdag volgend op de laatste dag van de kalendermaanden november en december uit de Deelnemers van de Fotowedstrijd gekozen en vervolgens via Facebook op de hoogte gebracht.

3.4 De aanspraak van een winnaar op zijn prijs kan niet worden overgedragen aan een andere persoon of bedrijf. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld, andere goederen of diensten. KWS garandeert niet dat de prijs tijdens de levering wordt vergoed. De winnaar aanvaardt de nodige wijzigingen in de prijs, die onderhevig zijn aan factoren buiten de invloedsfeer van KWS. Bij weigering van het Prijzenpakket door de Winnaar is Organisator gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

3.5
Over de uitslag van de Fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Openbare bekendmaking van de winnaars en bekendmaking door KWS
4.1
Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat elke Deelnemer er onherroepelijk mee akkoord dat zijn/ haar Facebook gebruikersnaam door KWS mag worden genoemd in verband met de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd, met name op de KWS Benelux BV Facebook-pagina.

4.2 Indien het niet mogelijk is de winnaar op de hoogte te stellen of indien de winnaar niet binnen één week na verzending van het bericht contact met KWS opneemt, is KWS ontslagen van de prestatieverplichting.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De aansprakelijkheid van KWS voor schade opgelopen in verband met de uitvoering van de wedstrijd of door het winnen van de wedstrijd is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. In geval van grove nalatigheid is KWS slechts aansprakelijk voor het bedrag van de voorzienbare, typisch optredende schade. De bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van schending van materiële contractuele verplichtingen, letsel aan leven, ledematen en gezondheid en voor claims op basis van de bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet.

5.2 KWS is bij aflevering van de prijzen ontheven van alle verplichtingen. In het bijzonder is KWS niet aansprakelijk voor gebreken in de prijzen. Eventuele aanspraken van de Deelnemer met betrekking tot de prijzen dienen uitsluitend aan KWS te worden gericht.

Privacybeleid Fotowedstrijd 2020 op Facebook

6. Privacybeleid
Wij, KWS Benelux BV, Schellingstraat 8, 4879 NK Etten-Leur, Nederland (hierna ook wel "KWS", "wij" of "ons" genoemd) organiseren van tijd tot tijd wedstrijden, voornamelijk voor boeren. Als u deelneemt aan deze wedstrijd(en), verstrekt u ons persoonsgegevens. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over hoe wij deze gegevens verwerken.

6.1 Verwerking persoonsgegevens
KWS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Fotowedstrijd zijn verstrekt (de ‘Gegevens’) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens (kunnen) omvatten: (Facebook)gebruikersnaam, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

6.2 Met welk doel verwerken wij de gegevens?
Wij verwerken uw gegevens met voorrang om de winnaars van de wedstrijd te bepalen en de prijzen uit te reiken. We verwerken uw gegevens ook om u per post informatie over KWS en haar producten te sturen. Ook vragen we regelmatig aan de Deelnemers of ze interesse hebben in onze e-maildienst, waarmee we hen informeren over onze producten en specialistische informatie sturen. Hiervoor vragen we naar het e-mailadres, waarvan de verstrekking vrijwillig is.

6.3 Op welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 lid 1 letter f) van de EU-basisverordening gegevensbescherming. Onze legitieme belangen liggen in het kunnen bepalen van de winnaars van de Fotowedstrijd en het uitreiken van de bijbehorende prijzen, evenals het adverteren van onze diensten aan personen die geïnteresseerd zijn in KWS producten.

6.4 Geven wij uw gegevens door aan derden? Wie is de ontvanger van uw gegevens?
Wij werken samen met interne en externe dienstverleners. Deze dienstverleners mogen alleen handelen in overeenstemming met onze instructies en zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten.
Voor zover wettelijk toegestaan ​​en noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, zullen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan rechtbanken, autoriteiten of advocatenkantoren.

6.5 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Als u deelneemt aan een KWS Fotowedstrijd, gaan wij ervan uit dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en producten. We bewaren uw gegevens daarom totdat u ons laat weten dat we uw gegevens moeten verwijderen of totdat de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel dat we nastreven. In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen, op voorwaarde dat KWS uw gegevens om een ​​andere reden (bijvoorbeeld vanwege een ander zakelijk contact) niet voor een langere periode mag of moet bewaren. Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken, door een e-mail te sturen aan dataprotection.kwsbenelux@kws.com. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen.

6.6 Welke rechten heeft u?
In het kader van de respectievelijke wettelijke vereisten heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen gelden voor de uitoefening van deze rechten en dat u ze daarom niet in alle gevallen kunt uitoefenen.
■ Informatie: u heeft het recht om informatie te ontvangen over alle persoonlijke gegevens die KWS over u heeft opgeslagen.
■ Correctie: u kunt eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens wijzigen.
■ Verwijdering: u kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen en we zullen redelijke stappen ondernemen om andere verantwoordelijke personen die de gegevens verwerken te informeren dat u hebt verzocht om het verwijderen van links naar uw gegevens, kopieën of duplicaties van uw gegevens.
■ Intrekking van toestemming: u kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking die u ons heeft gegeven, intrekken en verdere verwerking voorkomen als er geen andere reden is waarom KWS uw persoonsgegevens kan of moet verwerken.
■ Beperking: in bepaalde gevallen kunt u eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.
■ Overdraagbaarheid: als u ons gegevens heeft verstrekt op basis van een contract of toestemming, kunt u eisen dat u de door u verstrekte gegevens ontvangt in een gestructureerd, gangbaar, machinaal leesbaar formaat of dat wij deze overdragen aan een andere persoon verantwoordelijk.

Recht op bezwaar
Recht op bezwaar in individuele gevallen
U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen. Deze persoonsgegevens worden dan niet langer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij er dwingende redenen voor verwerking kunnen worden aangetoond die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden
In individuele gevallen worden uw gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke advertenties. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens om van bovenstaande rechten gebruik te maken.
■ Een klacht indienen: u kunt een klacht over onze verwerking indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

6.7 Contactgegevens
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:

KWS Benelux BV
Schellingstraat 8
4879 NK Etten-Leur
Telefoon: +31 76 50 333 05
E-mail: info.bieten@kws.com

7. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden
7.1 Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname van Deelnemer aan de Fotowedstrijd noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen m.b.t. de deelname aan de Fotowedstrijd of de aanwijzing van de Winnaars. Daarnaast is Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van het Prijzenpakket.

7.2 Deelname aan de Fotowedstrijd is geheel voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaars, direct en/of indirect, die het gevolg is van, of op enige andere wijze verband houdt met deze Fotowedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar lijdt omdat hij/zij, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Fotowedstrijd, dan wel het Prijzenpakket niet in ontvangst kan nemen.

7.3 Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemers.

7.4 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator.

7.5 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.6 Indien individuele bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast.

7.7 Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Fotowedstrijd kunnen aan Organisator kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via een e-mail naar info.bieten@kws.com