KWS Scandinavia A/S:n "Varaa ja säästä" -kampanjan osallistumis- ja toimintaehdot

Seuraavat määräykset koskevat KWS SAAT SE&Co. KGaA, Grimsehlstr. 31, 37574 Einbeck, Saksa, sähköpostiosoite Suomessa: viljelyinfo@remove-this.kws.com , jäljempänä "KWS", järjestämään KWS lajikkeiden "Varaa ja säästä" -kampanjaan (jäljempänä "kampanja") osallistumista ja sen toteuttamista koskevia ehtoja (jäljempänä "ehdot").

Seuraavat lajikkeet kuuluvat kampanjaan:

(a) CELESTA KWS

(jäljempänä 'perinteiset lajikkeet').

ja

(b) SMART IMMA KWS
(c) SMART SINJA KWS
(d) SMART IBERIA KWS

(jäljempänä 'CONVISO® SMART -lajikkeet'), Perinteisiin- ja CONVISO® SMART -lajikkeisiin viitataan jäljempänä yhdessä nimellä 'KWS-lajikkeet'.

Rekisteröitymällä ja/tai osallistumalla kampanjaan Ostaja hyväksyy nämä yleiset ehdot.


1. Alennukseen oikeutetut osallistujat :

1.1 Rekisteröityminen "myKWS"-palvelun kautta - Kampanjaan voivat osallistua ainoastaan maatilat, sisältäen maataloutta harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt (jäljempänä ”Ostaja”), jotka rekisteröityvät "myKWS"-palveluun linkin kautta tai jotka ovat jo rekisteröityneet ja aktivoineet tilinsä.
"myKWS"-palvelun rekisteröintiin sovelletaan "myKWS"-palvelun yleisiä käyttöehtoja, jotka löytyvät linkistä myKWS-alustan käyttöehdot - KWS Scandinavia A/S.

1.2 Alennukseen oikeuttamattomat henkilöt - KWS:n työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät voi osallistua toimintaan.


2. Osallistuminen

2.1 Yleistä - Kampanjaan osallistuminen on mahdollista ainoastaan verkkosivuston www.kws.com/fi/fi/varaus kautta ja jäljempänä esitetyllä tavalla. Kukin Ostaja voi osallistua kampanjaan vain kerran.

2.2 Rekisteröityminen osallistumista varten - Osallistuakseen kampanjaan Ostajan on näiden ehtojen kohdan 1.1 mukaisesti rekisteröidyttävä osallistujaksi ja täytettävä linkin www.kws.com/fi/fi/varaus kautta saatavilla oleva lomake (jäljempänä "ilmoittautumislomake").

2.2.1 Tietojen aitous - Ostaja sitoutuu täyttämään ilmoittautumislomakkeen täydellisesti ja totuudenmukaisesti.

2.2.2 Ei-sitova varaus KWS:ssä - Ostajan on ilmoitettava KWS:lle tilausprosessin alussa eli 1.1.2023 - 28.2.2023 välisenä aikana, kuinka monta KWS-lajiketta se aikoo tilata Sucros Oy:ltä. Varaus ei sido Ostajaa, eikä Ostajalta edellytetä toimenpiteitä varauksen perumiseksi. Ostajalle ei aiheudu varauksesta lisäkustannuksia.

2.2.3 Ilmoittautumislomakkeen lähettäminen - Täytettyään sähköisen varauslomakkeen Ostajan on lähetettävä se KWS:lle klikkaamalla "Lähetä"-painiketta ja hyväksymällä nämä ehdot.

2.2.4 Ilmoittautumislomakkeen viimeinen jättöpäivä - Ilmoittautuakseen kampanjaan osallistujaksi, Ostajan on palautettava ilmoittautumislomake 15. tammikuuta 2023 kello 23.59 mennessä.

2.3 Lähetysvahvistus - Kun täytetty ilmoittautumislomake on toimitettu näiden ehtojen kohdan 2.2 mukaisesti, sivulla näkyy lähetysvahvistus, joka vahvistaa, että ilmoittautumislomake on lähetetty KWS:lle onnistuneesti. Ostajalle lähetetään myös vahvistus sähköpostitse "myKWS"-palvelussa annettuun osoitteeseen. Vain edellä mainittu sähköposti on pätevä todiste Ostajan rekisteröinnistä.

2.4 Kustannukset - Ostajalle ei aiheudu lisäkustannuksia kampanjaan osallistumisesta.


3. Osallistujaksi hyväksyminen
3.1 Ilmoittautumislomakkeen tarkastus – Ilmoittautumisen määräajan päätyttyä KWS tarkistaa kaikki vastaanotetut ilmoittautumislomakkeet selvittääkseen, että:

  • ilmoittautumislomakkeen lähettäjä noudattaa näiden ehtojen kohtaa 1 osallistuakseen kampanjaan;
  • lähettäjän lähetys täyttää kaikki näiden yleisten ehtojen kohdassa 2.2 mainitut ehdot.

3.2 Osallistumisen vahvistaminen - Jos KWS on katsoo näiden ehtojen kohdan 3.1 mukaiset vaatimukset täytetyiksi, rekisteröitynyt Ostaja katsotaan kampanjaan osallistujaksi ja se saa vahvistussähköpostin.


4. Alennuksen laskeminen
4.1 Periaate – Ostajalla on oikeus seuraavaan alennukseen jokaista 100 000 (+/- 3 %) KWS-lajikkeen siementä ("yksikkö") kohden, jotka on "varattu" näiden ehtojen kohdan 2.2.2 mukaisesti ja jotka Ostaja on sittemmin tosiasiallisesti ostanut Sucros Oy:ltä 1.1.2023 - 28.2. 2023 välisenä aikana:

  • 10 euroa per yksikkö perinteisten lajikkeiden osalta ja
  • 20 euroa per yksikkö CONVISO® SMART -lajikkeiden osalta.
(jäljempänä 'alennus').

4.2 Esimerkki 1 - Jos Ostaja on varannut 10 yksikköä CONVISO® SMART -lajikkeita ostettavaksi Sucros Oy:ltä näiden ehtojen kohdan 2.2.2 mukaisesti ja lopulta vain 9 yksikköä CONVISO® SMART -lajikkeita ostetaan Sucros Oy:ltä, alennus on 9 x 20 euroa (= 180 euroa).

4.3 Esimerkki 2 - Jos Ostaja on varannut 5 yksikköä CONVISO® SMART -lajikkeita ostettavaksi Sucros Oy:ltä näiden ehtojen kohdan 2.2.2 mukaisesti ja lopulta Ostaja ostaa Sucros Oy:ltä 9 yksikköä CONVISO® SMART -lajikkeita, alennus on 5 x 20 euroa (= 100 euroa).


5. Alennuksen ehdot ja edellytykset
5.1 Alennusoikeus– Osallistujat ovat oikeutettuja saamaan alennuksen, jos he ovat varanneet siemenet KWS:ltä ja tilanneet ne Sucros Oy:ltä vastaavat yksiköt yllä kohdassa 4.1. kuvatulla tavalla ja toimittaneet KWS:lle (sähköpostilla viljelyinfo@remove-this.kws.com ) vastaavat lähetysluettelot/kuormakirjat ja osallistujan IBAN-tilinumeron viimeistään 8.5.2023.

5.2 Sucros Oy:ltä tehdyt tilaukset – KWS laskee ja maksaa alennuksen Osallistujalle pankkisiirrolla.


6. Kampanjan keskeyttäminen, muuttaminen ja lopettaminen
6.1 Kampanjan keskeyttäminen tai lopettaminen - KWS:llä on oikeus milloin tahansa lopettaa tai keskeyttää kampanja ennenaikaisesti, jos ilmenee olosuhteita, jotka vaikeuttavat kohtuuttomasti KWS:n mahdollisuuksia toteuttaa kampanja väliaikaisesti tai pysyvästi. Esimerkkeinä voidaan mainita verojen tai muiden maksujen muutokset, KWS:n kampanjan julkistamisen yhteydessä odotettua vähäisempi osallistujamäärä, KWS:n ja Sucros Oy:n välisen liikesuhteen päättyminen jne. KWS ilmoittaa Ostajalle kampanjan keskeyttämisestä tai lopettamisesta "myKWS"-palvelussa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Kampanjan keskeyttäminen tai lopettaminen ei vaikuta jo tehtyihin tilauksiin eikä alennukseen. Ostajat, jotka tekivät tilauksen ennen kampanjan päättymistä tai keskeyttämistä, saavat edelleen alennuksen, johon heillä oli oikeus ennen kampanjan päättymistä tai keskeyttämistä.

6.2 Muutokset kampanjaan - KWS:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa kampanjan ehtoja perustellusta syystä, kuten verojen tai muiden maksujen muutoksista, KWS:n kampanjan julkistamisen yhteydessä odotettua vähäisemmästä osallistujamäärästä, KWS:n ja Sucros Oy:n välisen liikesuhteen päättymisestä jne. KWS ilmoittaa Ostajalle kampanjan muutoksesta "myKWS"-palvelussa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos KWS muuttaa kampanjaa, Ostajalla on oikeus peruuttaa rekisteröitymisensä tai osallistumisensa kampanjaan 14 päivän kuluessa ilmoituksen päivämäärästä. Peruuttamatta jättäminen edellä mainitussa määräajassa katsotaan suostumukseksi. Kampanjan muutos ei vaikuta jo tehtyihin tilauksiin eikä alennukseen. Ostajat, jotka tekivät tilauksen ennen kampanjan muuttamista, saavat edelleen alennuksen, johon heillä oli oikeus ennen kampanjan muuttamista.

6.3 Viranomaismääräys - Jos kampanjaa tai sen osaa ei voida toteuttaa lainsäädännön tai tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätöksen perusteella, KWS voi milloin tahansa lopettaa kampanjan kokonaisuudessaan tai kyseisiltä osin. Ostajat, joilla on jo oikeus alennukseen tai voivat olla oikeutettuja alennukseen, eivät enää voi vaatia tätä oikeutta KWS:ltä, jos sopimus irtisanotaan. Tällaisissa tapauksissa KWS:llä on oikeus vaatia jo myönnettyjä alennuksia takaisin.


7. Osallistumisen ulkopuolelle jättäminen ja alennuksen takaisinperintä
7.1 Poissulkemisperusteet - KWS pidättää oikeuden sulkea rekisteröidyn Ostajan, yksittäiset osallistujat tai alennukseen oikeutetut osallistujat rekisteröinnistä tai osallistumisesta kampanjaan, mikäli näitä ehtoja rikotaan vakavasti, esimerkiksi, jos Ostaja :

  • rekisteröityy, vaikka sillä ei olisi oikeutta osallistua näiden yleisten ehtojen kohdan 1 perusteella;
  • on antanut/toimittanut virheellisiä tietoja ja/tai asiakirjoja, liittyen erityisesti rekisteröitymiseen "myKWS"-sivustolle tai rekisteröitymiseen osallistuakseen kampanjaan näiden ehtojen kohdan 2 mukaisesti;
  • ei toimittanut oikeita tietoja ja/tai asiakirjoja;
  • yrittää osallistua useaan otteeseen.
7.2 Ilmoitus - Ilmoitus poissulkemisesta lähetetään Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen myKWS:n kautta.

7.3 Automaattinen poissulkeminen kampanjasta - Jos KWS on poissulkenut Ostajan kampanjasta, tällainen poissulkeminen on lopullinen, vaikka Ostaja ilmoittautuisi uudelleen. Tällaisen uudelleen ilmoittautuneen Ostajan ei katsota olevan oikeutettu osallistumaan kampanjaan. KWS:ltä ei vaadita asiasta erillistä ilmoitusta.

7.4 Myönnetyn alennuksen takaisinperintä - Kaikki muut KWS:n vaatimukset, koskien erityisesti näiden ehtojen rikkomisen vuoksi virheellisesti myönnetyn alennuksen takaisinperintää, pysyvät voimassa.


8. Takuu ja vastuu
8.1 Ei takuuta verkkoalustan toiminnasta - KWS ei ole millään tavalla vastuussa, jos verkkoalustat tai pääsy "myKWS"-palveluun ja/tai kampanjaan eivät ole tilapäisesti käytettävissä, ovat osittain käytettävissä tai eivät toimi oikein. KWS ei ole vastuussa mistään tietojen menetyksestä tai vahingoista tässä yhteydessä.

8.2 Vastuun rajoittaminen törkeään huolimattomuuteen ja tahalliseen virheeseen - KWS:n vastuu Ostajaa kohtaan rajoittuu vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet KWS:n omasta törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta virheestä tai KWS:n työntekijöiden tai alihankkijoiden törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta virheestä.

8.3 Välillisten vahinkojen poissulkeminen - KWS ei ole vastuussa Ostajan toiminnasta aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten: liikevaihdon tai voittojen menetyksestä, asiakkaiden menetyksestä, tietotaidon menetyksestä, liikearvon menetyksestä, maineen vahingoittumisesta, tietojen menetyksestä jne.

8.4 Vastuunrajoitus - KWS:n vastuu Ostajaa kohtaan on kaikissa tapauksissa rajoitettu 10 000 euroon.


9. Tietosuoja
Löydät kaikki henkilötietojasi koskevat tiedot KWS:n tietosuojaselosteesta asiakkaille ja yhteistyökumppaneille seuraavan linkin kautta Tietosuojaseloste - KWS Scandinavia A/S


10. Muut ehdot
10.1 Siirtymättömyys - Ostajan oikeutta alennukseen ei voi siirtää toiselle oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle. Alennusta ei hyvitetä muulle oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle kuin alennukseen oikeutetulle Ostajalle.

10.2 Sovellettava laki - Näihin yleisiin ehtoihin ja koko Ostajan ja KWS:n väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.

10.3 Toimivaltainen tuomioistuin - Näistä yleisistä ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa toimivaltaisena tuomioistuimena.

10.4 Ehtojen pätemättömyys - Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto on tai tulee mitättömäksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot pysyvät täysin voimassa. Tällaisessa tapauksessa KWS ja kyseinen Ostaja neuvottelevat vilpittömässä mielessä mitättömän, pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen korvaamisesta pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä, joka vastaa parhaiten osapuolten tarkoitusta kyseisen määräyksen suhteen.

10.5 Oikeuksien ja velvollisuuksien ilmeinen epätasapaino - Osapuolet ovat yksimielisiä, että nämä yleiset ehdot ja niihin sisältyvä oikeudellisten ja taloudellisten riskien jako eivät ole ilmeisessä epätasapainossa suhteessa osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Einbeck, 29. marraskuuta 2022