U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan de enquête over Maïszaadbehandeling van KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Onderwerp van de Algemene Voorwaarden voor Deelname

1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor Deelname gaan over de uitvoering van de enquête over maïszaadbehandeling (hierna “behandeling” genoemd) en het toekennen van prijzen. 2. Voorwaarden voor deelname

2.1 Alle meerderjarige natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid die de link naar de enquête via socialemediakanalen of e-mail hebben ontvangen (hierna “in aanmerking komende persoon” genoemd) komen in aanmerking voor deelname aan de enquête.

2.2 Werknemers van KWS SAAT SE & Co. KGaA en werknemers van bedrijven die zijn verbonden met KWS SAAT SE & Co. KGaA (hierna “KWS” genoemd) en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelname

3.1 Elke deelnemer heeft slechts één keer het recht om deel te nemen aan de enquête en kan slechts één (1) prijs per deelnemer winnen.

3.2 In het geval van een schending van deze Algemene Voorwaarden voor Deelname, behoudt KWS zich het recht om personen van deelname aan de enquête uit te sluiten – ook met terugwerkende kracht – en geen prijzen aan hen toe te kennen of te eisen dat ze deze retourneren.

4. Prijzen

4.1 KWS biedt de volgende prijzen aan:

Prijzen: De eerste 50 deelnemers ontvangen een KWS thermoskoffiebeker (ter waarde van: 7,80 euro per stuk)

4.2 Het recht van een winnaar op zijn/haar prijs is niet overdraagbaar op een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. De waarde van een prijs kan niet worden uitbetaald aan een deelnemer, een andere persoon of een ander bedrijf.

4.3 Prijzen worden uitsluitend toegekend op basis van het principe: “Wie het eerst komt, het eerst maalt”. De tijd waarin de deelnemer de enquête invult, is doorslaggevend bij het toekennen van de prijs.

4.4 KWS behoudt zich het recht om de leeftijd van de deelnemer te controleren indien hij/zij wint.

5. Kennisgeving en uitreiking van de prijzen

5.1 Zodra de winnaars van de prijzen zijn vastgesteld, worden ze hierover per e-mail geïnformeerd. De uitreiking van de prijzen wordt individueel afgestemd met de betreffende winnaar, maar dit zal altijd via e-mail worden gedaan.

5.2 KWS wordt vrijgesteld van zijn prestatieverplichting zodra de prijs aan de betreffende winnaar is toegekend en overhandigd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Tenzij anders bepaald in de onderstaande bepalingen, is KWS aansprakelijk voor schade in verband met de uitvoering van de prijsvraag en/of door het winnen van de prijsvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

6.2 KWS is aansprakelijk voor schadevergoeding binnen het kader van aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid, ongeacht de rechtsgrond. In het geval van eenvoudige nalatigheid is KWS volgens de wettelijke bepalingen in mindere mate aansprakelijk en alleen voor schade als gevolg van letsel aan het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, en voor schade als gevolg van een belangrijke schending van een fundamentele contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop de contractuele partner zich regelmatig beroept en kan vertrouwen. De aansprakelijkheid van KWS voor schade als gevolg van een aanzienlijke schending van een fundamentele contractuele verplichting is echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, vaak voorkomende schade.

6.3 KWS wordt vrijgesteld van alle verplichtingen na de uitreiking/overhandiging van de prijzen. KWS is met name niet aansprakelijk voor gebreken van de prijzen. Eventuele claims van de deelnemer met betrekking tot de prijzen dienen uitsluitend te worden gericht aan KWS.

7. Gegevensbescherming Voor vragen over gegevensbescherming verwijzen wij naar de bijgevoegde informatie over de gegevensbescherming met betrekking tot de uitvoering van de enquête.

8. Diversen

8.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.

8.2 Deze Algemene Voorwaarden voor Deelname en de volledige rechtsverhouding tussen de deelnemers en KWS zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland; conflict tussen wetten is uitgesloten.

8.3 Indien individuele bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor Deelname ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de resterende voorwaarden.

Informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de enquête over maïszaadbehandeling

Wij, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Duitsland (hierna ook “KWS”, “wij”, “we”, “ons” of “onze” genoemd) informeren u in deze Privacyverklaring over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze enquête over uw ervaring met de “Maïszaadbehandeling” en de prijsvraag.

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? In het kader van de enquête verwerken we de persoonsgegevens die u verstrekt door het beantwoorden van de betreffende vragen. Voor de daaropvolgende prijsvraag verwerken we de e-mailadressen van de deelnemers om de winnaars te bepalen en de prijzen uit te reiken. Indien u een winnaar bent, verwerken wij ook uw naam en postadres om de prijs te bezorgen.

2. Voor welk doeleinde verwerken we uw gegevens? We verwerken persoonsgegevens als onderdeel van de enquête om ons aanbod van maïszaadbehandelingen te verbeteren, de winnaars van de prijsvraag te bepalen en de prijzen te bezorgen.

3. Wat is onze rechtsgrond bij het verwerken van uw gegevens? De rechtsgrondslag voor de verwerking in het kader van de enquête is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het verbeteren van ons aanbod. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met de uitvoering van de prijsvraag als doel is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG.

4. Wie is de ontvanger van uw gegevens? Delen we uw gegevens met derden? De ontvangers van de persoonsgegevens zijn de afdelingen van KWS die verantwoordelijk zijn voor de enquête en de prijsvraag (met name marketing), evenals dienstverleners die we gebruiken om de enquête en de prijsvraag uit te voeren.

5. Hoe lang bewaren we de gegevens van de deelnemers aan de prijsvraag? Als u deelneemt aan de enquête en de prijsvraag, zullen wij uw gegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden of totdat u ons meedeelt dat we uw gegevens moeten wissen. In dit geval zullen we uw gegevens onmiddellijk wissen, tenzij KWS uw gegevens om een andere reden voor een langere periode mag bewaren (bijv. vanwege een ander zakelijk contact).

6. Welke rechten hebt u? Binnen de context van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat bepaalde uitzonderingen van toepassing kunnen zijn op de uitoefening van deze rechten, en dat u ze daarom niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

  • Recht op informatie: U hebt het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die KWS over u als persoon verwerkt.
  • Recht op rectificatie: U kunt de rectificatie eisen van onjuiste gegevens over u als persoon. Bovendien kunt u om de aanvulling van onvolledige gegevens vragen.
  • Recht op wissing: U kunt ons vragen om persoonsgegevens te wissen onder bepaalde omstandigheden, en we zullen passende stappen zetten om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gegevens verwerken door te geven dat u wenst dat links naar uw gegevens, kopieën van uw gegevens en doublures van uw gegevens worden gewist.
  • Intrekking van uw toestemming: U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking die u ons hebt verleend intrekken en verdere verwerking voorkomen, tenzij er een andere reden is waarom KWS uw persoonsgegevens zou kunnen verwerken.
  • Recht om verwerking te beperken: In bepaalde gevallen kunt u verzoeken dat we de verwerking van uw gegevens beperken.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als u ons gegevens hebt verstrekt op basis van een overeenkomst of toestemming, kunt u verzoeken de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, of dat wij deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen.
Recht van bezwaar
Recht van bezwaar per specifiek geval
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1 punt f) van de AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Deze persoonsgegevens worden dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden vastgesteld die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden.

7. Uw aanspreekpunt als u vragen hebt
De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck, Duitsland
Telefoon: +49 (0)5561 311-0
Fax: +49 (0)5561 311-322
E-mail: datenschutz@kws.com

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Boris Reibach
Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB
Adenauerallee 136 D-53113 Bonn, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 228 / 2272260
Contactgegevens: https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Einbeck, 1 juni 2020