• hand_fasst_maisblatt_an.jpg
    Kako suzbiti kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac – najznačajnija štetočina u gajenju kukuruza

Kukuruzni plamenac (lat.: Ostrinia nubilalis) pripada redu leptira. Jedan je od najznačajnijih kukuruznih štetočina. U Nemačkoj se može uočiti neprestano širenje s juga na sever, a kukuruzni plamenac se može naći u mnogim oblastima Nemačke.

Saznajte više o biologiji patogena i mogućim merama kontrole.

Klip kukuruza zaražen kukuruznim plamenacom

Klip kukuruza zaražen kukuruznim plamenacom

Razvojni ciklus

Polaganje jaja počinje u junu. Ženke kukuruznog plamenca odleću u područja s kukuruzom i polažu svoja jaja na donju površinu listova kukuruza. Sloj jaja se sastoji od približno 40 jaja zalepljenih jedno za drugo, poput crepa. Larve se izležu nakon približno 10 do 14 dana. Nakon toga, larve buše biljku i u nju se uvlače, te jedu stablo prema korenu. U ovom periodu larva prolazi kroz različite faze. Kukuruzni plamenac hibernira kao L5 larva u ostacima biljke kukuruza na tlu. Ovde, larva se učauri u maju. Nakon približno 3 nedelje, odrasli leptir se izleže i, ponovo, leti u područja s kukuruzom. Ovaj razvojni ciklus opisuje kukuruznog plamenca koji obrazuje jednu generaciju godišnje. Ovaj kukuruzni plamenac pripada univoltinoj vrsti. Pored toga, pronašli smo i bivoltinu vrstu, naročito u jugozapadnom delu Nemačke. Ovi kukuruzni plamenci mogu da obrazuju dve generacije godišnje. Druga generacija posebno oštećuje klipove i stvara uslove za fuzariozne infekcije kukuruza.

Simptomi i štetni uticaji kukuruznog plamenca

Buši rupe

Štetu na biljci kukuruza pričinjavaju larve koje se njom hrane. Larve se izležu na donjoj površini listova kukuruza. Odatle, mile do stabljike kukuruza i uvlače se u biljku praveći rupe. Larve jedu stablo nadole prema korenu. Obično ne mogu da se probiju kroz kolenca (nodijum) stabla kukuruza. Zbog toga buše biljku ka spolja pre kolenca i nazad ka unutra posle kolenca stabla. Stoga, uobičajene znake zaraze kukuruznim plamencom predstavljaju izbušene rupe oko kolenaca i prašina od bušenja.

Povijene biljke

Dok se kukuruzni plamenac hrani kroz stablo, time ometa transport vode, a boravak plamenca unutar biljke kukuruza ograničava razvoj. Pored toga, značajno se ugrožava i stabilnost kukuruza. Stoga, još jedan uobičajeni simptom prisustva kukuruznog plamenca predstavljaju povijene metlice ili biljke.

Zaraženost kukuruznog klipa

Ukoliko se polaganje jaja i cvetanje kukuruza vremenski poklope, larva kukuruznog plamenca može da zarazi i klip i direktno ga ošteti. Tragovi hranjenja na klipu obezbeđuju izvrsne tačke ulaska za patogene, kao što je Fusarium. Stoga, zaraženost kukuruznim plamencom vodi do povećanog rizika od infekcije gljivicom Fusarium.

Mogući načini suzbijanja kukuruznog plamenca

Mehanički

Pošto kukuruzni plamenac hibernira kao larva u ostacima biljke, izuzetno efikasan način kontrole predstavlja uništavanje i mešanje ostataka biljke s tlom. Uništavanje ostataka ubrzava truljenje i lišava larvu kukuruznog plamenca mogućnosti hibernacije. Duboko preoravanje smanjuje izleganje leptira u maju. Budući da je leptir pokretan i aktivno pristupa području s kukuruzom, veoma je važno da se mehanička kontrola sprovede dosledno širom čitavog područja.

Biološki

Jedan postupak biološke kontrole kukuruznog plamenca predstavlja upotreba osa iz rodova Trichogramma i Ichneumon. Ose iz roda Ichneumon polažu svoja jaja u jaja kukuruznog plamenca. Ichneumon larve se izležu i jedu jaja kukuruznog plamenca iznutra. Stoga bi datum primene trebalo da bude što je moguće bliže datumu polaganja jaja kukuruznog plamenca. Ose iz rodova Trichogramma i Ichneumon mogu se rasejati ručno pomoću karata. Umesto toga, mogu se rasejati i u kapsulama pomoću dronova.

Hemijski

Kukuruzni plamenac se može tretirati insekticidima. Ključno je primeniti insekticide u odgovarajuće vreme. Tretiranje je idealno u trenutku postignutog maksimalnog leta odraslih leptira ili u vreme izleganja larvi. Onog trenutka kada se larva uvuče u stablo biljke kukuruza, više nije moguće tretirati je. Za primenu insekticida, može da bude neophodna posebna tehnologija, kao što su visoki traktori ili stilt-traktori.