• KWS-RS-ClimaControl3-Corn-Model-Hat-Posle-Cvetanja.jpg
    ClimaCONTROL3

KWS hibridi tolerantni na sušu i visoke temperature

Faza razvoja kukuruza odvija se u toku perioda kada vladaju visoke temperature vazduha i suša, što dovodi do nedovoljnih količina raspoložive vode u zemljištu za biljke.
A koje je naše rešenje? Kompanija KWS neprestano radi na poboljšavanju kvaliteta svog genetskog materijala. U okviru grupe KWS inbred linija, identifikujemo gene koji doprinose povećanju tolerantnosti na stres uz klasični pristup ukrštanju koje je jasno okarakterisano linijama koje su veoma divergentne, kao i ispitivanje osobina dobijenih hibrida. Ovaj pristup prate savremene metode inženjeringa i posmatranja procesa selekcije u okviru KWS ogledne mreže.

Da bismo mogli da Vam donesemo najbolja rešenja, postavljene su 4 platforme za ispitivanje uticaja suše kao i stotine lokacija sa oglednim parcelama širom Evrope.
Konačno, veliki broj ogleda daje podatke o ponašanju hibrida na većim površinama. Na kraju, sva ova istraživanja dovela su do stvaranja ClimaCONTROL3grupe KWS hibrida koji imaju izraženu tolerantnost na sušu.

Kroz tri specifične faze razvoja – pre cvetanja, za vreme cvetanja i posle cvetanja, ovi hibridi uspevaju da svedu na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom sušnih perioda, zahvaljujući dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem korišćenju vode i hranljivih materija iz zemljišta, sinhronizovanom metličenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke. Zbog toga, naši hibridi su u stanju da efikasno realizuju svoj potencijal i da optimizuju Vašu dobit.

Pročitajte više o svakoj fazi razvoja koje su ključne kod ClimaCONTROL3 hibrida...

Pripadnici ClimaCONTROL3 grupe hibrida

Hibrid Tip
KWS LAURO novo Rani hibrid za visoke prinose
KWS HYPOLITO novo Hibrid i za dobre i za stresne uslove proizvodnje
KWS INCANTIO novo Hibrid za ekstremne uslove suše
KWS FASCINATO novo Stabilnost prinosa i sa vremenskim nepogodama
KWS ADVISIO Hibrid pogodan za raniju setvu
KWS DONJUAN Visoka tolerantnost na sušu i stres

Kontakt