• KWS-RS-ClimaControl3-Corn-Model-Hat-Posle-Cvetanja.jpg
    Posle cvetanja

Sta se događa kada suša i visoke temperature postanu svakodnevica?

ClimaCONTROL3 - grupa KWS hibrida koja ima izraženu tolerantnost na sušu, kroz 3 specifične faze razvoja: pre cvetanja; za vreme cvetanja i posle cvetanja, uspeva da svedu na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom sušnih perioda zahvaljujući dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem korišcenju vode i hranljivih materijala iz zemljista, sinhronizovanom metličenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke.

Posle cvetanja

Formiranje skroba u zrnu zahteva asimilaciju CO2. Staygreen osobina omogućava dužu fiziološku aktivnost listova oko klipa i duže i efikasnije nalivanja zrna sve do fiziološke zrelosti.

  • ClimaCONTROL3 hibridi imaju izraženu staygreen osobinu, od cvetanja do formiranja crnog sloja na zrnu.

Nalivanje zrna mora početi ubrzo posle oplodnje.

  • ClimaCONTROL3 hibridi ne gube vreme i počinju sa nalivanjem zrna neposredno posle oplodnje.

Gubici vlage iz klipa u toku ovog procesa moraju biti što manji.

  • ClimaCONTROL3 hibridi imaju klipove koji su pokriveni komušinom, koja se otvara u fazi formiranja crnog sloja na zrnu.

Ako dođe do nedostatka vlage u ovoj fazi, masa zrna kao krajnja komponenta prinosa može biti umanjena.

  • ClimaCONTROL3 hibridi u stresnim uslovima i u uslovima proizvodnje bez stresa pokazuju manje oscilacije u masi zrna

Kontakt