• KWS-RS-ClimaControl3-Corn-Leaf.jpg
    Za vreme cvetanja

Sta se događa kada suša i visoke temperature postanu svakodnevica?

ClimaCONTROL3 - grupa KWS hibrida koja ima izraženu tolerantnost na sušu, kroz 3 specifične faze razvoja: pre cvetanja; za vreme cvetanja i posle cvetanja, uspeva da svedu na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom sušnih perioda zahvaljujući dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem korišcenju vode i hranljivih materijala iz zemljista, sinhronizovanom metličenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke.

Za vreme cvetanja:

Cvetanje je period najveće potrošnje vode od strane biljke, jer biljka mora da završi vegetativni porast, proizvede dovoljno polena, razvije svilu i formira začetke zrna.
Pojavljivanje i otvaranje antera a zatim i prašenje polena, a još više izduživanje svile, utiče na povećanje potrošnje vode kod svake pojedinačne biljke.

  • ClimsCONTROL3 hibridi cvetaju u vrlo kratkom periodu sa sinhronizovanim prašenjem i svilanjem
  • Nema formiranja drugog klipa koji produžava cvetanje i povećava potrošnju vode.
  • Rano cvetanje može uticati na efikasniju oplodnju, kada je zemljišna voda pristupačnija a rizik od suše manji.

Oprašivanje mora stalno funkcionisati čak i kada nema vetra.

  • ClimaCONTROL3 hibridi imaju metlicu koja se u potpunosti razvija iz najvišeg lista na biljci u toku cvetanja.

Asimilacija, svaki unos CO2 utiče na povećanje potrošnje vode.

  • ClimaCONTROL3 hibridi veoma racionalno vrše razmenu gasova putem efikasne kontrole stoma, na taj način što su one čvrsto zatvorene u najvrelijim časovima u toku dana, a aktivne u jutarnjim časovima kada su temperature najniže.