• beratung_nutzung_fuetterung_mais_in_der_rinderfuetterung_1.jpg
    Silaža kukuruza

Silaža kukuruza

Intenzivnija stočarska proizvodnja podrazumeva ispunjenje određenih preduslova. Dobar deo proizvođača opredelio se za intezivan uzgoj stoke odnosno da postane ono što se u savremenoj proizvodnji zove - robni proizvođač, potpuno okrenut jednom cilju a to je postizanje što većeg profita po jedinici proizvoda. Jedan od važnijih ciljeva pored formiranja kvalitetnog stada dobrog porekla je i obezbeđivanje dovoljnih količina hrane

KWS hibridi kukuruza

Kvalitet same silaže u velikoj meri zavisi od momenta žetve. Različita zrelost kukuruza u momentu žetve utiče na svarljivost kod životinja. Obično se počinje sa pripremom silaže kada je ukupna vlaga od 71 do 64% i odnos suve materije od 33 do 38% u ukupnoj masi silaže. KWS hibridi kukuruza omogućuju proizvođačima da imaju na raspolaganju nekoliko dana (7-10) u okviru datih agroekoloških uslova za realizaciju žetve kukuruza za silažu. U tom periodu KWS hibridi kukuruza zadržavaju povoljan odnos suve materije koji im obezbeđuje dobijanje kvalitetne silaže. Tako da ukoliko proizvođači imaju neke nepredviđene okolnosti (nepovoljni vremenski uslovi, tehnički problemi, itd) i usled toga kasne sa početko žetve kukuruza za silažu, neće u potpunosti propustiti povoljan period za žetvu jer im KWS hibridi kukuruza omogućavaju nekoliko dana više za dobijanje kvalitetne silaže.

Sa povećanjem broja grla, nametnuo se i problem proizvodnje kabaste stocne hrane, koja cini osnovu ishrae stoke. U proizvodnji kabaste stocne hrane od velike vaznosti je i proizvodja silaže kukuruza. I pored toga sto je uvrezeno misljenje da je proizvodnja silaze jednostavna i da u njenoj organizaciji nema mnogo izbora, u poslednje vreme jedna stvar se pokazala od kljucne vaznosti za njenu uspesnu proizvodnju, a to je izbor hibrida koji ce se proizvoditi.

Naime, hibrid koji ce biti proizveden sa ciljem spravljanja silaze mora imati odredjene osobine koje ga kvalifikuju za ovu namenu. Pored velike biomase ka se u neku ruku podrazumeva, hibrid treba da obezbedi sto veci sadrzaj proteina posto je silaža kukuruza siromasna ovim materijama. Pozeljno je i da hibrid ima određeni odnos klipa i zelenog dela biljke, kao i da se lako "gazi", odnosno skladišti u silo trenčeve. Poslednjih sezona, pokazalo se da se na tržistu hibrida pojavio jedan hibrid koji se svojim osobinama upravo preporučuje za proizvodnju silaže. To je hibrid Mikado. Predstavnik pete grupe zrenja, stabla visokog ponekad i preko cetiri metra , dugackog klipa, kvalitetnog zrna. Pored ovih navedenih osobina ima jednu osobinu koja je karakterisitka svih KWS hibrida kukuruza. To je "stej grin:" osobina koja mu omogucava da mu listovi ostanu zeleni cak i u stresnim uslovima naglih visokih temperatura i susnih perioda u toku sezone. Ovo se pokazalo od velike vaznosti jer omogucava proizvodjacima koji u proizvodnji silaze kombinuju proizvodnju hibrida iz pete i sesete grupe zrenja da proces siliranja obave u što dužem vremenskom periodu, i time dobiju na kvalitetu pripremljene silaze. Pozitivna iskustva sa hibridom Mikado su brojna kao i zadovoljni proizvodjači. Pored Mikada, KWS nudi i hibide Lukas i Konsens koji su se istakli kao odlični silažni hibridi. Zelena masa i zrno kukuruza pomenutih hibrida sadrži optimalnu količinu šećera (6 -10%) i proteina u odnosu na suvu materiju. Ta količina šećera je garant uspešne fermentacije i proizvodnje dovoljne količine mlečne kiseline, koja ce konzervirati silirani materijal. Silaža od navedenih hibrida sadrži visok procenat proteina, tako da hranljiva vrednost kukuruzne silaže nakon fermentacije iznosi preko HJ/kg 1,7.

KWS hibridi iz grupe od 500 - 700, odlikuju se time što zadržavaju i veći stepen valge u stablu (koja treba biti od 65 - 70 %) za siliranje. Kod izbora hibrida za silaže veoma je važna faktora pri selekciji hibrida kukuruza namenjenih siliranju o kome KWS-ovi sturčnjaci posebno vode računa. Iz svih gore navedenih razloga, kompanija KWS preporučuje plansku proizvodnju kukuruza za siliranje uz primenu optimalnih agrotehničkih mera, uz napomenu da posebno treba obratiti pažnju na izbor hibrida.