• rinderfuetterung_7_maissilage.jpg
  Skladištenje u silosu

Način na koji čuvate kukuruz u silosu – odlučujuće za kvalitet vaših useva

Svrha pripreme silaže je očuvanje optimalnog kvaliteta useva i svođenje gubitaka materije na najmanju moguću meru. Samo se tako može osigurati kvalitet useva i posledični učinak.

Stabilna silaža se postiže samo ako se kiseonik brzo troši, dodatna količina vazduha se izbegava, a nastali ugljen-dioksid se zadržava u sirovinama.

Kao najveći prioritet treba postaviti sabijanje i pažljivo prekrivanje u cilju stvaranja anaerobnih uslova za bakteriju mlečne kiseline.

Predlozi za punjenje silosa

 • Brzo punjenje silosa
 • Pažljivo raspoređivanje
 • Pravilno sabijanje (slojevi debljine manje od 30 cm)
 • Visok stepen sabijanja (gustina skladištenja 230 kg TM/m – 270 kg TM/m)3)
 • Visok pritisak naduvavanja
 • Težina valjka: (Učinak prekrivanja u tonama sveže mase po satu)/4
 • brzo, hermetičko zatvaranje silosa
 • Zaštita pokrivača od štete koju mogu da načine ptice i požar

Sredstva za prekrivanje silosa

 • Podna podloga
 • Visokokvalitetni polietilenski film
 • Platnene folije, zaštitna mrežica
 • Ponderisanje
 • Opciono ograđivanje