• kws_rs_climacontrol3_corn_consultants_field_pre_cvetanja.jpg
    Pre cvetanja

Šta se događa kada suša i visoke temperature postanu svakodnevica?

ClimaCONTROL3 - grupa KWS hibrida koja ima izrazenu tolerantnost na susu, kroz 3 specificne faze razvoja: pre cvetanja; za vreme cvetanja i posle cvetanja, uspeva da svedu na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom susnih perioda zahvaljujući dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem korišćenju vode i hranljivih materijala iz zemljišta, sinhronizovanom metličenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke.

Pre cvetanja

U fazi razvoja kukuruza od sedmog do desetog lista, formiraju se začeci muških i ženskih cvetova, odnosno metlice i klipa. Ukoliko dođe do nekog stresa u ovom periodu, efekat tog stresa biće vidljiv na klipu (broj redova zrna i broj zrna u redu) i na metlici (broj i kvalitet antera). Ukoliko se nađu u sresnim uslovima u fazi cvetanja, ClimaCONTROL3 hibridi imaju sposobnost da formiraju začetke značajnog broja fertilnih cvetova na klipu, kao i broj i fertilnost antera na metlici. Takođe, u uslovima primene jakih doza herbicida, niskih ili vioskih temperatura, ClimaCONTROL3 hibridi uspesno ostvaruju svoj potencijal, pre svega brzim početnim porastom, razvojem nadzemnih delova biljke i korenovog sistema, kao i stabilnim i konzistentnim razvojem generativnih organa.

Kontakt