• kws_priprema_zemljista2.jpg
    Priprema zemljišta

Priprema zemljišta za setvu

Osnovne radnje u obezbeđivanju optimalnih uslova za pravilnu setvu je pravilna obrada zemljišta kao i dobra predsetvena priprema. Osnovni zadaci pripreme zemljišta za setvu su:

  • da sačuva vlagu iz jesenje - zimskog perioda
  • da dovede površinski sloj zemljišta u takvo stanje da se semenu omogući neposredn i kontakt sa vlažnim zemljištem
  • da rastrese i omekša zemljište odnosno poboljša vazdušni, vodni i toplotni režim zemljišta i indirektno da stimuliše mikrobiološku aktivnost i oslobađanje biljnih hraniva
  • da se inkorporira mineralno đubrivo
  • a se omogući efikasna primena i delovanje herbicida
  • da se unište iznikli korovi
  • da se poravna zemljište i pripremi za kvalitetnu setvu.

Ukoliko je osnovna obrada zemljišta odnosno oranje obavljeno krajem leta ili početkom jeseni onda predsetvena priprema treba da počne krajem jeseni i to kao takozvana gruba priprema. Zadatak grube pripreme zemljišta je da zatvori neravnine koje su stvorene tokom osnovne duboke obrade ( razori, grebeni, brazde ) kao i da uništi korov koji se do tada razvio. U proleće kada se površina zemljišta prosuši pristupa se finoj površinskoj predsetvenoj pripremi, koja pored zatvaranja brazdi ima za cilj da uništi korovske vrste, kao i da površinski sloj usitni i omogući najbolje uslove za setvu i nicanje . Za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta treba odabrati mašine sa najmanjim brojem prohoda koje će pored obavljenog posla najmanje gaziti i sabijati zemljište uz najveći mogući radni učinak. ukoliko se osnovna obrada iz opravdanih razloga vrši u proleće trebalo bi joj pristupiti ranije čim se zemljište prosuši i ako se vrši plugom trebalo bi je obaviti na manju dubinu u agregatu sa mašinama za predsetvenu pripremu ili predsetvenu pripremu vršiti odmah iza oranja mašinama koje ovu operaciju izvode u jednom prohodu. Predsetvenu pripremu treba izvršiti 7 - 10 dana pre početka setve. To treba obaviti u jednom prohodu kako bi gašenje zemljišta bilo što manje i u što kraćem roku jerto smanjuje gubital vlage iz zemljišta usled isparavanja.

Dobro fizičko stanje površinskog sloja je vrlo bitno i ne treba dozvoliti da bude oštećeno ili upropašćeno suvišnim radovima koji ostavljanju površinu suviše usitnjenu i bestrukturnu ili sabijenu kao posledicu gaženja teškim mašinama. Štete izazvane sabijanjem zemljišta utoliko su veće ukoliko je zemljište lošijih fizičkih osobina i ukoliko je sadržaj vlage veći. Jake kiše takođe mogu naneti štete površinskom sloju posebno na zemljištima finije strukture, s niskim sadržajem organskih materija koja nemaju dobru mrvičastu strukturu. Površinski sloj treba da omogući dobre uslove semenu da klija a potom mladoj biljci kao i korenovom sistemu da se nesmetano razvija

Do sada je napravljen veliki broj različtih kombinovanih mašina koje u jednom prohodu obrađuju zemljište za kukuruz i omogućavaju bolje korišćenje snage traktora kao i veći učinak.

Najpogodnije je za pripremu zemljišta za setvu koristiti kombinovane mašine tzv.setvospremače.

Brosuru o Tehnologiji proizvidnje kukuruza mozete preuzeti ovde: