• beratung_aussaat_aussaat_mais.jpg
    Setva kukuruza

Setva kukuruza - korisne informacije o vremenu setve, dubini setve, brzini i gustini setve

Nakon kvalitetno obavljene predsetvene pripreme zemljišta može se pristupiti izvođenju setve. Setva kukuruza je veoma značajna operacija kojoj treba posvetiti puno pažnje. Pre svega treba izabrati odgovarajući hibrid za određeno proizvodno područje, odrediti željenu gustinu useva u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i agrekoloških uslova gajenja kao i odrediti vreme i dubinu setve jer su sva ova pitanja veoma važna da bi se ostvarili visoki prinosi kukuruza.

Pronađite svog konsultanta