• KWS_bluehende_raps_andschaft_im_mai.jpg
    Proizvodnja uljane repice

Proizvodnja uljane repice

Uljana repica spada među tri najznačajnije uljane kulture u svetu, a u pojedinim zemljama u kojima se zbog klimatskih uslova ne mogu gajiti druge predstavlja i najvažniju uljaricu. Ova uljarica postaje posebno aktuelna sa aspekta proizvodnje tzv. bioobnovljivih izvora energije, biogoriva, bioetanola odnosno biodizela.

Uljana repica se gaji zbog zrna u kome se sadržaj ulja može kretati i preko 40 - 49 %, a pored toga u ovom zrnu se nalazi i preko 23 % belančevina. Ipak pošto poslednjih godina ova kultura nije imala značajnije mesto na našim parcelama , važno je podsetiti na specifičnosti u proizvodnji ove uljarice.Uljana repica se mora gajiti u plodoredu, jer uvek postoji opasnost od namnožavanja štetšočina ili pojave bolesti čime bi prinosi bili redukovani. Najbolji predusevi za uljanu repicu su grašak, rani krompir, rano povrće te strna žita od kojih je najbolji predusev ječam, zbog ranije žetve i mogućnosti izvođenja svih agrotehničkih operacija. Dobri predusevi su i ozimi krmni usevi, smeške graška i grahorice i rano preorana lucerišta. Sama uljana repica je odličan predusev za sve vrste strnina, kao i za setvu silaže kukuruza odnosno krmnih konvejera.Uljanoj repici pogoduju svi tipovi zemljišta ali su se u proizvodnji najbolje pokazala duboka, strukturna, dobro obrađena zemljišta bogata humusom.Uljanu repicu ne treba gajiti na kiselim zemljištima, plitkim ili prevlaženim zemljištima na kojima je visok nivo podzemnih voda, kao i na peskovitim zemljištima . Zemljište mora biti adekvatno obrađeno za setvu uljane repice.Obavezna je osnovna obrada, oranjem na dubinu od 25 do 30 cm. Duboko oranje se izvodi bar mesec dana pre setve. Brazde se nakon dubokog oranja obavezno zatvaraju, čime se vrši konzervacija zemljišne vlage i olakšava predsetvena priprema. Predsetvenom pripremom se priprema sloj zemljišta za polaganje semena.

Od velike je važnosti da zemljište bude što ravnije čime se obezbeđuju dobri uslovi za izvođenje ostalih operacija, a to se posebno odnosi na žetvu. Seme uljane repice je sitno, prečnika je oko 2 mm, a masa 100 semena je od 3,5 do 8,5 g. Stoga posteljica za seme mora biti mrvičaste strukture. Setva semena uljane repice vrši se na dubinu od 2 do 3 cm. Od velike važnosti za ujednačeno nicanje useva je da dubina setve bude što ujednačenija.Prilikom setve neophodno je obezbediti gustinu setve za hibride 500.000 - 550.000 a za sorte od 700.00 - 750.000 hiljada biljaka. Količina semena kod setve hibrida se može smanjiti za 15 do 20 %. Setva se vrši sa međurednim rastojanjem od 25 cm.Optimalan rok setve je kraj osmog i početak devetog meseca. Vrlo je važno da biljka uljane repice uđe pripremljena u zimsku fazu što znači da ne bude ni previše razvijena niti slabo razvijeno jer je onda senzitivnija na niske temperature a ta osobina, otpornost na niske temperature, je od ogromnog značaja za uspešno prezimljavanje i zadržavanje optimalne gustine useva.

U cilju uspešne proizvodnje ovog useva i dobijanja prinosa preko 3 tone po hektaru uljanoj repici je potrebno obezbediti adekvatnu količinu hraniva u zemljištu. Prema dugogodišnjem iskustvu optimalno je obezbediti oko N = 120 - 160 kg ; P= 80 - 140 kg ; K= 140 - 180 kg, što naravno zavisi od ispitivanja zemljišta. Ukupna količina kalijuma i fosfora mora se u zemljište uneti pre setve i to pola pre osnovne obrade a pola u predsetvenoj pripremi, trećinu potreba azota treba uneti u zemljište predsetveno, a dve trećine u prolećnoj prihrani useva. Ova raspodela potreba za hranivom određuje i vrste i formulacije đubriva koje je potrebno pripremiti. Uljana repica je osetljiva na konkurenciju pre svega dominatnih širokolisnih korova kao što su palamida, tatula i drugi, stoga je od velike važnosti i izvršiti njihovo pravilno suzbijanje.Na biljkama uljane repice može doći do pojave bolesti kao što su plamenjača, mrke pegavosti lišća, sive truleži, bele truleži, kao i drugih bolesti, te je u cilju zaštite useva potrebno izvršiti hemijske tretmane.Od stetnih insekata javljaju se repicina lisna osa, buvac, sovice, repicin sjajnik i pipa.

Pravovremena žetva uljane repice je jedan od najvažnijih momenata u proizvodnji ove kulture, jer od nje direktno zavisi visina prinosa. Ukoliko se žetva obavi kasno može doći do pucanja mahuna, osipanja semena i velikih gubitaka. Vlažnost zrnevlja bi u vreme žetve trebalo da iznosi ispod 12 %.Međutim važi pravilo: što su uslovi za žetvu suvlji, to su gubici veći. U nekim slučajevima je čak ekonomičnije požnjeti vlažnošću zrna ispod 10 % i velikim gubicima. Žetvu uljane repice treba obaviti žitnim kombajnima uz određene adaptacije odnosno uz primenu adaptera na hederu za smanjenje gubitaka u žetvi.

Ovde ćete pronaći korisne informacije o tehnologiji proizvodnje uljane repice

Za više informacija o tehnologiji pogledajte u brošuri

Pronađite svog konsultanta