Obaveštenje o privatnosti za profile naše kompanije na društvenim mrežama

Hvala vam što ste posetili jedan od profila kompanije KWS SAAT SE & Co. KGaA na društvenim mrežama ili nekog od lokalnih KWS pravnih lica navedenih u Dodatku 1 (u daljem tekstu zajedno „KWS“, „mi“ ili „nas“) i što ste pokazali zainteresovanost za našu kompaniju. Kompanija KWS veoma ozbiljno shvata zaštitu vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke obrađujemo poverljivo i u skladu sa zakonskim zahtevima o zaštiti podataka i ovim obaveštenjem o privatnosti. U daljem tekstu želimo da Vas posebno obavestimo koji se lični podaci obrađuju kada posetite jedan od sledećih profila kompanije KWS na društvenim mrežama:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska) za Twitter stranicu na adresi:
  https://twitter.com/KWS_Group
  https://twitter.com/KWS_Semillas
  https://twitter.com/KWS_Benelux

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska) za Instagram stranicu na adresi:
  KWS Austria (https://www.instagram.com/kws_austria/)
  KWS Benelux BV (https://www.instagram.com/kws_benelux/)
  KWS Deutschland (https://www.instagram.com/kws.deutschland/)
  KWS Italia (https://www.instagram.com/kwsitalia/)
  KWS Portugal (https://www.instagram.com/kwsemportugal/)
  KWS Romania (https://www.instagram.com/kws_ro/)
  KWS Scandinavia (https://www.instagram.com/sukkerroer/)
  KWS Srbija (https://www.instagram.com/kws.srbija/)
  KWS Semillas Iberica (https://www.instagram.com/kwssemillas/)

 • XING (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka) za stranicu XING na adresi https://www.xing.com/pages/kwsgruppe.

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska) za stranicu YouTube na adresi https://www.youtube.com/user/KWSSeedingTheFuture.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irska) za LinkedIn stranicu na adresi https://www.linkedin.com/company/kwsgroup/.

Informacije u ovom obaveštenju o privatnosti se odnose na obradu vaših ličnih podataka u vezi sa vašom posetom profilima naše kompanije na društvenim mrežama u meri u kojoj vršimo obradu.

1. Kontrolor obrade podataka

KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Nemačka, je kontrolor obrade podataka u skladu sa čl. 4 (7) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) za profile kompanije KWS na društvenim mrežama na Twitter-u, LinkedIn-u, XING-u i YouTube-u.

Odgovarajuće lokalno KWS pravno lice u Dodatku 1 je kontrolor obrade podataka u skladu sa čl. 4 (7) GDPR-a za profile kompanije KWS na društvenoj mreži Instagram.

2. Svrhe i pravni osnov obrade

a) Kontakt i interakcija

Obrađujemo vaše lične podatke kada nas kontaktirate preko profila naše kompanije korišćenjem funkcija obezbeđenih u ovu svrhu (npr. poruka, funkcija komentara, objave, dugme „Like“ (Lajkuj)) ili pristupanjem sadržaju koji mi obezbeđujemo (npr. video zapisi).

Ako nam se obratite na ovaj način, obrađujemo vaše lične podatke koji su direktno dostupni (u principu: korisničko ime; profilna slika; sadržaj poruke, ako je primenljivo, uključujući fotografije koje se nalaze u poruci; datum i vreme interakcije) kako bismo odgovorili na vaš zahtev. Takođe obrađujemo vaše lične podatke radi eksterne prezentacije naše kompanije, kao i radi informacija o i optimizacije naših proizvoda, usluga i projekata.

Pravni osnov za obradu je član 6 (1) (f) GDPR-a (Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti). Legitimni interes koji ostvarujemo leži u kontaktu sa (potencijalnim) klijentima i zainteresovanim stranama, predstavljanju naše kompanije izvan kompanije, kao i obaveštavanju o našim proizvodima, uslugama i projektima i njihovoj optimizaciji.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je čl. 6 (1) (b) GDPR-a u meri u kojoj nas kontaktirate preko profila kompanije KWS na društvenim mrežama u svrhu zaključivanja ili izvršavanja ugovora sa nama.

b) Procene za statističke svrhe korišćenjem opcije „Page Insights“

Koristimo „Page Insights“ (Uvid u stranice) u svrhu projektovanja zasnovanog na zahtevima i stalne optimizacije naše ponude na profilima naše kompanije na društvenim mrežama. Prilikom posete ili interakcije na profilu naše kompanije, od pružaoca usluga dobijamo anonimne informacije, u vidu statistike, o našim posetiocima i njihovoj interakciji na profilu naše kompanije (Page Insights).

Podatke obrađujemo koristeći opciju „Page Insights“ da bismo optimizovali našu ponudu i obezbedili efikasniju komunikaciju sa (potencijalnim) klijentima i zainteresovanim stranama.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je član 6 (1) (f) GDPR-a (Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti). Legitiman interes koji sledimo leži u poboljšanju naše ponude na profilima naše kompanije na društvenim mrežama.

c) Ciljanje društvenih mreža

Ako bismo, u kontekstu oglašavanja zasnovanog na interesovanjima, obavili „Napredno podudaranje” sa ličnim podacima koje treba otpremiti na odgovarajuću platformu društvenih mreža, to bi se moglo obaviti samo na osnovu saglasnosti koju ste dali u tu svrhu (Čl. 6 (1) (a) GDPR-a). Pri pribavljanju pristanka primenjuju se informacije o privatnosti koje se pružaju.

d) Održavanje takmičenja

Ako učestvujete u nekom od naših takmičenja, takođe ćemo obrađivati vaše podatke kako bismo održali odgovarajuće takmičenje. Svrha obrade ličnih podataka je da se utvrdi i najavi pobednik(ci) i dodele nagrade. U tu svrhu će se prvo sačuvati imena računa onih koji učestvuju u takmičenju i iz njih će se izvući dobitnici. Kompanija KWS će zatim objaviti pobednike i kontaktirati ih kako bi dobila njihovu poštansku adresu i poslala nagrade.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka je član 6 (1) (f) GDPR-a (Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti). Legitimni interes kompanije KWS leži u tome što može da odredi i objavi pobednika takmičenja i da bude u mogućnosti da dodeli odgovarajuće nagrade.

3. Primaoci ličnih podataka od kompanije KWS

Primaoci ličnih podataka su operateri platformi društvenih mreža kao što je opisano u odgovarajućim obaveštenjima o privatnosti:

 • Obaveštenje o privatnosti za Twitter na adresi https://twitter.com/en/privacy
 • Obaveštenje o privatnosti za Instagram na adresi https://help.instagram.com/519522125107875
 • Obaveštenje o privatnosti za LinkedIn na adresi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 • Obaveštenje o privatnosti za XING na adresi https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • Obaveštenje o privatnosti za YouTube na adresi https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de

Pored toga, kompanija KWS sarađuje sa internim i eksternim pružaocima usluga („obrađivači”), kao što su pružaoci usluga IT održavanja. Ovi pružaoci usluga mogu da postupaju samo u skladu sa uputstvima kompanije KWS i ugovorom su obavezani da poštuju važeće zahteve u pogledu zaštite podataka.

U meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno i neophodno radi usklađivanja sa važećim zakonom ili radi podnošenja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva, kompanija KWS će prenositi lične podatke sudovima, organima vlasti ili advokatskim firmama.

4. Prenošenje u treće zemlje

Ne delimo vaše lične podatke sa zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora („treće zemlje”).

Međutim, postoji mogućnost da platforme društvenih mreža mogu takođe da obrađuju lične podatke izvan Evropskog ekonomskog prostora, gde nemamo kontrolu niti pristup. Više detalja možete pronaći u obaveštenju o privatnosti navedenom u Odeljku 3.

5. Trajanje skladištenja

U svrhu sprovođenja naših takmičenja, imena naloga učesnika će se čuvati dok se ne odredi pobednik. Tada će imena naloga biti izbrisana. Imena i podaci o adresi dobitnika čuvaće se sve dok se nagrade ne dodele. Imena i podaci o adresi će zatim biti izbrisani.

Pored toga, brišemo podatke ako oni nisu više potrebni za svrhe koje imamo i ne postoji drugi pravni osnov, naročito zakonski ili ugovorni period zadržavanja, koji može da se umeša. Ako nas kontaktirate preko profila kompanije KWS za društvene mreže (npr. preko funkcije komentara), obrađujemo vaše podatke sve dok su nam dostupni. Možete sami utvrditi pristupačnost određenih funkcija tako što ćete ukloniti svoje podatke, npr. tako što ćete izbrisati vaš komentar ili vašu recenziju na profilu kompanije KWS na društvenim mrežama.

6. Vaša kao lica na koje se podaci odnose

U okviru odgovarajućih zakonskih zahteva, imate određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima. Imajte na umu da se određeni izuzeci odnose na ostvarivanje ovih prava. Stoga ih ne možete ostvariti u svim slučajevima.

 • Informacije: Imate pravo da dobijete informacije o svim ličnim podacima koje je kompanija KWS sačuvala o vama.
 • Ispravka: Možete tražiti da ispravimo netačne lične podatke.
 • Brisanje: Možete od nas da tražite da izbrišemo lične podatke pod određenim okolnostima, a mi ćemo zatim preduzeti razumne korake da obavestimo druge kontrolore koji obrađuju podatke da ste tražili brisanje veza ka vašim podacima, kao i brisanje kopija ili duplikata vaših podataka.
 • Povlačenje pristanka: Možete povući svoj pristanak koji ste nam dali za obradu podataka i sprečiti dalju obradu ako ne postoji drugi razlog zašto kompanija KWS može ili mora da obrađuje vaše lične podatke.
 • Ograničenje: U određenim slučajevima, možete zahtevati da ograničimo obradu vaših podataka.
 • Prenosivost: Ako ste nam dostavili podatke na osnovu ugovora ili pristanka, možete zatražiti da se podaci koje ste dali prosleđuju u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili možete zatražiti da ih prenesemo drugom kontroloru.

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor od slučaja do slučaja

Imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka koja se zasniva na legitimnim interesima iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. Ovi lični podaci se tada više neće obrađivati u ove svrhe izuzev ukoliko postoji valjana legitimna osnova za obradu koja prevazilazi vaše interese, prava i slobode, ili obrada služi da se potražuju, iskoriste ili brane pravna potraživanja.

Pravo na prigovor na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga

U pojedinačnim slučajevima, vaši podaci će se obrađivati u svrhe direktnog marketinga. Imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe takvog marketinga. Ako date prigovor na obradu u svrhe direktnog marketinga, vaši lični podaci se više neće obrađivati u ove svrhe.

Da biste ostvarili gorenavedena prava, možete nam se obratiti putem kontakt informacija navedenih u Odeljku 1 ovog obaveštenja o privatnosti.

 • Podnesite žalbu: Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj se nalazi vaše mesto boravišta, vaše radno mesto ili lokacija sumnje na kršenje, ako smatrate da je obrada ličnih podataka koji se odnose na vas nezakonita.

7. Eksterne veze

Naša onlajn ponuda povremeno sadrži veze koje se odnose na veb lokacije trećih lica. Ako to nije očigledno, ističemo kada su veze spoljne veze. Kompanija KWS nema uticaja na sadržaj i dizajn veb-sajtova spoljnih pružalaca usluga. Ovo obaveštenje o privatnosti se u tom slučaju ne odnosi na takve spoljne veb-sajtove.

8. Izmene i dopune ovog obaveštenja o privatnosti

Zadržavamo pravo da povremeno pregledamo i izmenimo ovo obaveštenje o privatnosti. U tom smislu pogledajte važeću verziju našeg obaveštenja o privatnosti.

Bečej, oktobar 2021.

Dodatak 1

Pravno lice Ime i kontakt podaci kontrolora
KWS Austria KWS Austria Saat GmbH
Landstraßer Hauptstraße 71/1/205
1030 Wien, Austrija
E-pošta: datenschutz.kwsaustria@kws.com
KWS Benelux BV KWS Benelux B.V.
Schellingstraat 10
4879NK Etten-Leur, Holandija
Telefon: +32 76 50 30003
Faks: +32 76 50 23518
E-pošta: dataprotection.kwsbenelux@kws.com
KWS Deutschland KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Nemačka
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Faks: +49 (0)5561 311-500
E-pošta: dataprotection@kws.com
KWS Italy KWS Italia S.p.A.
Via Secondo Casadei 8
47122 Forli, Italija
Telefon: +39 0543 474611
Faks: +39 0543 474613
E-pošta: protezionedati.kwsitalia@kws.com
KWS Portugal KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Španija
Telefon: +34 983 33 49 16
Faks: +34 983 33 07 53
E-pošta: protecciondatos.kwssemillas@kws.com
KWS Romania Seminte KWS SRL
Strada Barajul Arges br. 6
Sector 1, Bucuresti, Rumunija
Telefon: +40 (0)21-315-42-80
Faks: +40 (0)21-310-42-38
E-pošta: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Danska
E-pošta: dataskydd.se@kws.com
KWS Srbija KWS Srbija d.o.o.
Industrijska 5,
Bečej Sector, Srbija
Telefon: 00 381 21 215 61 04
E-pošta: dataprotection@kws.com
KWS Semillas Iberica KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Španija
Telefon: +34 983 33 49 16
Faks: +34 983 33 07 53
E-pošta: protecciondatos.kwssemillas@kws.com