Uslovi korišćenja za myKWS

§ 1 Svrha, informacije o myKWS-u

(1) Kompanija KWS Srbija d.o.o. (u daljem tekstu „KWS”, „mi” ili „nas”) omogućava platformu „myKWS” putem veb lokacije https://www.kws.com/rs/sr/ (u daljem tekstu „myKWS”), gde uredno registrovani korisnici mogu da pristupe uslugama i sadržaju dostupnim na myKWS-u i koriste dodatne usluge i softver koji se povremeno pružaju putem myKWS-a („myKWS Tools”). Dalje informacije o uslugama i sadržaju dostupnim na myKWS-u mogu se naći u § 7, a dalje informacije o myKWS Tools-u mogu se naći u § 8 ovih Uslova korišćenja.

(2) Ovi Uslovi korišćenja se takođe primenjuju na korišćenje myKWS aplikacije i svih usluga koje aplikacija pruža. Ukoliko nije izričito drugačije regulisano, svako pozivanje na „myKWS” kao i na „Usluge” i „myKWS Tools” u ovim Uslovima korišćenja se takođe odnosi na myKWS aplikaciju i sadržaj, usluge, alatke i funkcije softvera koje su stavljene na raspolaganje u aplikaciji.

(3) Ovi Uslovi korišćenja uređuju pružanje pristupa myKWS-u i myKWS Tools-u od strane kompanije KWS kao i vaše korišćenje istih u svojstvu uredno registrovanog korisnika.

(4) Naši kontakt podaci su:

KWS Srbija d.o.o.

Industrijska 5, 21220 Bečej

E-mail: mykws.rs@remove-this.kws.com

Tel: +381 21 2156 104

Dodatne informacije o kompaniji KWS možete pronaći ovde https://www.kws.com/rs/sr/

(5) MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA. REGISTROVANJEM ZA KORIŠĆENJE MYKWS-a, STVARA SE PRAVNO OBAVEZUJUĆI UGOVOR IZMEĐU VAS I KOMPANIJE KWS.

§ 2 Izmene Uslova korišćenja

Kompanija KWS zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja. Kompanija KWS će vas o ovim izmenama obavestiti najmanje 30 dana pre nego što one stupe na snagu. Ukoliko se ne slažete sa izmenama, možete prestati sa korišćenjem myKWS-a i myKWS Tools-a i zahtevati brisanje vašeg registrovanog naloga. SMATRAĆE SE DA SE SLAŽETE SA IZMENAMA UKOLIKO NASTAVITE DA KORISTITE MYKWS I MYKWS TOOLS POSLE ISTEKA PERIODA OD 30 DANA OD OBAVEŠTENJA O IZMENAMA.

§ 3 Registracija

(1) Korišćenje myKWS-a i myKWS Tools-a zahteva da se registrujete kao korisnik i prihvatite ove Uslove korišćenja. Nakon registracije zaključuje se ugovor o licenci između kompanije KWS i korisnika. Ne postoji pravo na zaključivanje ugovora. Kompanija KWS ima pravo da odbaci registracije korisnika bez navođenja razloga.

(2) Možete se registrovati samo ako ste punoletni i potpuno pravno sposobni. Maloletnim osobama nije dozvoljena registracija.

§ 4 Vaša registracija sa myKWS-om

(1) Vaša registracija sa myKWS-om je besplatna. Kompanija KWS zadržava pravo da ponudi određeni sadržaj ili myKWS Tools uz naknadu. Detalji o važećim naknadama i drugim uslovima biće dostupni pre nego što pristupite takvom sadržaju ili myKWS Tools-u.

(2) Vaša registracija je vezana za vas kao pojedinca. Druge osobe ne smeju da koriste vaš nalog, osim ako nije u okviru usluga izričito navedeno i dozvoljeno korišćenje ili povezivanje drugih naloga.

(3) U obavezi ste da navedete potpune i tačne kontakt podatke i dodatne informacije na zahtev kompanije KWS tokom procesa registracije.

(4) Ukoliko kompanija KWS prihvati vašu registraciju, ona će aktivirati vaš nalog i obavestiti vas o tome putem e-pošte. Po prijemu e-pošte, imate pravo na korišćenje myKWS-a u okviru ovih Uslova korišćenja. Da biste to mogli učiniti, moraćete da potvrdite aktivaciju svog naloga klikom na vezu sadržanu u e-pošti.

§ 5 Odgovornost za podatke za prijavu

(1) Tokom postupka registracije, od vas će se tražiti da navedete korisničko ime i lozinku. Nakon aktiviranja vašeg naloga i vaše potvrde u skladu sa § 4 (4) moći ćete da se prijavite u myKWS. Vaša je odgovornost da osigurate da vaše korisničko ime ne krši nijedno pravo trećih lica, posebno ne određena prava na imena ili robne marke, i da nije u suprotnosti sa dobrim moralom.

(2) Obavezni ste da podatke za prijavu na svoj nalog zaštitite od neovlašćenog pristupa trećih lica i da osigurate da podaci za prijavu ne budu poznati trećim licima. SVE RADNJE I PRAVNE TRANSAKCIJE PREDUZETE PUTEM VAŠEG NALOGA BIĆE PRIPISANE VAMA IZUZEV UKOLIKO (I) JE KOMPANIJI KWS UOČLJIVO DA JE POSTUPAO NEKO DRUGI A NE REGISTROVANI KORISNIK ILI (II) MOŽETE DA DOKAŽETE DA NIJE VAŠOM GREŠKOM DOŠLO DO ZLOUPOTREBE PODATAKA ZA PRIJAVU. MORATE ODMAH OBAVESTITI KOMPANIJU KWS UKOLIKO MISLITE DA SU NEOVLAŠĆENA TREĆA LICA STEKLA ILI ĆE STEĆI PRISTUP VAŠIM PODACIMA ZA PRIJAVU.

(3) Obavezni ste da ažurirate svoje podatke (uključujući i svoje kontakt podatke). Ako se vaši podaci promene tokom korišćenja, morate bez odlaganja da ispravite svoje podatke u svojim ličnim podešavanjima na myKWS-u. Ukoliko niste u stanju da to učinite, bez odlaganja nas e-poštom ili faksom obavestite o izmenjenim detaljima.

§ 6 Prestanak korišćenja

(1) U bilo kom trenutku možete da raskinete ugovor o licenci zahtevom za brisanje vašeg naloga na myKWS platformi ili preko određene funkcije u aplikaciji myKWS.

(2) Kada raskid ugovora stupi na snagu, ugovorni odnos prestaje i više vam nije dozvoljeno da koristite svoj nalog. Kompanija KWS zadržava pravo da blokira vaše korisničko ime i lozinku čim raskid stupi na snagu.

(3) KOMPANIJA KWS IMA PRAVO DA NEOPOZIVO IZBRIŠE SVE PODATKE GENERISANE U KONTEKSTU VAŠEG KORIŠĆENJA, 30 DANA NAKON STUPANJA NA SNAGU RASKIDA I NAKON ISTEKA BILO KOG ZAKONSKOG ROKA ZADRŽAVANJA. U obimu u kojem je kompanija KWS prema zakonima o zaštiti podataka obavezna da briše vaše lične podatke, ona će osigurati brisanje vaših ličnih podataka u skladu s našim propisima o zaštiti podataka.

§ 7 Ponuđene usluge i dostupnost usluga

(1) Putem myKWS-a, kompanija KWS nudi raznovrsne sadržaje i druge usluge koji se mogu koristiti u ograničenom vremenskom roku. Ovo, na primer, može obuhvatati pristup podacima, člancima, video i audio snimcima, informacijama i drugom sadržaju (u daljem tekstu „Sadržaj”).

Vaš pristup i korišćenje usluga koje nudi myKWS podležu odredbama ovih Uslova korišćenja kao i svim dodatnim uslovima korišćenja koji se mogu primenjivati na određene usluge. Obim dostupnih usluga i funkcionalnosti ograničen je na one koje su s vremena na vreme dostupne na myKWS-u a koje kompanija KWS može da promeni, ukloni ili učini dostupnim po vlastitom nahođenju.

(2) Usluge koje se nude mogu obuhvatati usluge trećih lica kojima kompanija KWS samo pruža pristup. Korišćenje takvih usluga, koje su u svakom pojedinačnom slučaju identifikovane kao usluge trećeg lica, može biti podložno drugačijim ili dodatnim uslovima korišćenja, o kojima će vas kompanija KWS u svakom pojedinačnom slučaju obavestiti.

(3) Kompanija KWS ulaže komercijalno opravdane napore da osigura neprekidnu dostupnost ponuđenih usluga. Međutim, može doći do privremenih ograničenja ili prekida usled tehničkih kvarova (kao što su nestanak struje, hardverske ili softverske greške ili tehnički problemi sa kablovima za prenos podataka). KOMPANIJA KWS NE GARANTUJE DA ĆE PONUĐENE USLUGE TE BILO KOJE USLUGE ILI DOSTUPNI SRODNI SADRŽAJ BITI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA.

§ 8 Upotreba myKWS Tools-a, dostupnost i odgovornost za rezultate proračuna

(1) Kompanija KWS vam pruža razne besplatne myKWS Tools. Nikakvi rezultati niti preporuke dobijeni korišćenjem myKWS Tools-a ne predstavljaju pravno obavezujuće izjave u ime kompanije KWS. Korisnik snosi rizik i odgovornost za korišćenje myKWS Tools-a (i oslanjanje na bilo kakve rezultate ili preporuke). Sledeći myKWS Tools alati su trenutno dostupni ili planirani:

 • Beet Seed Service
 • Biogas Calculator
 • Catch Crop Advisor
 • Drying Cost Calculator
 • Feed Advisor Beef
 • Feed Cost Calculator Pig
 • Field Emergence Timer
 • Field Scout
 • Field Vitality Check
 • Fusarium Risk Check
 • Harvest Time Optimizer
 • Heat Sums Check (Corn)
 • Leaf Scanner (Sugar Beet)
 • Nematode Advisor
 • Nematode Manager
 • Pest and Disease Finder
 • Revenue Optimizer Rye
 • SAT DM Monitoring
 • Seed Rate Calculator
 • Silage Manager (Corn)
 • Soil Temperature Check
 • Variable Rate Seeding
 • Variety Advisor
 • Variety Comparison
 • Weather Check

(2) Ponekad je potrebno da myKWS Tools radi sa određenim pretpostavkama i pojednostavljenjima jer nije moguće uzeti u obzir sve okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

(3) Rezultati myKWS Tools-a se izračunavaju u potpunosti automatski i pružaju se korisniku bez prethodne provere od strane kompanije KWS. Kompanija KWS stoga ne može isključiti mogućnost da u retkim slučajevima budu dobijeni netačni rezultati, npr. zbog netačnih ulaznih podataka ili nedefinisanih stanja modela. STOGA REZULTATE TREBA SMATRATI PONUDOM DODATNIH INFORMACIJA, BEZ GARANCIJA U POGLEDU NJIHOVE TAČNOSTI. ODGOVORNOST KOMPANIJE KWS U OVOM KONTEKSTU JE ISKLJUČENA U SKLADU SA § 15.

(4) § 7 (3) SE PRIMENJUJE U SKLADU SA DOSTUPNOŠĆU MYKWS TOOLS-a.

(5) U nekim slučajevima, korišćenje posebnih usluga i alata može zahtevati saglasnost za određene uslove korišćenja. Korisnik će biti posebno obavešten o ovim uslovima korišćenja. Svi trenutni uslovi korišćenja su dostupni na početnoj stranici KWS. https://www.kws.com/rs/sr/

§ 9 Izmene usluga i myKWS Tools-a

Kompanija KWS ima pravo da u bilo kom trenutku izmeni usluge dostupne na myKWS-u ili myKWS Tools-u koje se besplatno nude, da besplatno ili uz naknadu ponudi nove usluge ili myKWS Tools ili da prekine pružanje besplatnih usluga ili myKWS Tools-a i kalkulatora.

§ 10 Zaštita Sadržaja, odgovornost za sadržaj trećeg lica

(1) Sadržaj i myKWS Tools koji su dostupni na myKWS-u zaštićeni su autorskim pravima ili drugim svojinskim pravima i svojina su kompanije KWS ili trećih lica koja pružaju dati Sadržaj. Ove Sadržaje i myKWS Tools možete koristiti samo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, dodatnim posebnim uslovima korišćenja za usluge ili myKWS Tools, ako je primenljivo, kao i unutar obima propisanog na myKWS-u.

(2) Sadržaj dostupan na myKWS-u delom pruža kompanija KWS, a delom treća lica. Sadržaj koji pružaju treća lica se u daljem tekstu označava kao „Sadržaj trećeg lica”. KOMPANIJA KWS NE PROVERAVA POTPUNOST, TAČNOST I ZAKONITOST SADRŽAJA TREĆEG LICA. KOMPANIJA KWS STOGA NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA POTPUNOST, TAČNOST I ZAKONITOST SADRŽAJA TREĆEG LICA. Ovo se takođe odnosi na kvalitet Sadržaja trećeg lica i njegovu podobnost za konkretnu svrhu, posebno što se tiče Sadržaja trećeg lica na povezanim spoljnim veb-lokacijama.

Sadržaj koji nije izričito identifikovan kao Sadržaj trećeg lica pruža kompanija KWS.

§ 11 Tehnički resursi, praćenje aktivnosti korisnika

(1) Vi ste odgovorni za obezbeđivanje odgovarajućih tehničkih resursa za korišćenje myKWS-a i myKWS Tools-a. Kompanija KWS vam ne duguje nikakav savet u vezi sa tim.

(2) Kompanija KWS vas ovim obaveštava da se vaše korisničke aktivnosti mogu skladištiti i koristiti, u meri koja je zakonom dozvoljena, za poboljšanje korisničkog iskustva i dalji razvoj myKWS-a. Ovo može obuhvatati beleženje i procenu podataka o IP vezi u zakonom dozvoljenom obimu ako postoje razlozi za sumnju da je došlo do kršenja ovih Uslova korišćenja i/ili ako postoje razlozi za sumnju na bilo koju drugu nezakonitu radnju ili krivično delo.

§ 12 Pravo na korišćenje myKWS-a i myKWS Tools-a dostupnih na myKWS-u

(1) Možete pristupiti myKWS-u te koristiti myKWS Tools dostupne na myKWS-u samo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, dodatnim posebnim uslovima korišćenja za usluge ili myKWS Tools, ako je primenljivo, kao i unutar obima propisanog na myKWS-u. Nijedno dalje korišćenje nije dozvoljeno ukoliko se kompanija KWS nije saglasila prema korisniku u pisanom ili tekstualnom obliku.

(2) Imate pravo na preuzimanje ili štampanje Sadržaja samo ako myKWS sadrži funkcije koje omogućavaju takvo preuzimanje ili štampanje (npr. pomoću dugmeta za preuzimanje).

Biće vam dodeljeno neograničeno i neekskluzivno pravo korišćenja u vaše lične, nekomercijalne svrhe za Sadržaj koji ste preuzeli ili štampali u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Originalni nosilac prava (kompanija KWS ili odgovarajuće treće lice) zadržava sva ostala prava na Sadržaj.

(3) U pogledu korišćenja myKWS aplikacije, takođe se primenjuje sledeće:

 • myKWS aplikacija se ne sme kopirati niti reprodukovati u celini ili delimično;
 • ne sme se menjati, uređivati ili prilagođavati u celini ili delimično;
 • obaveštenja o autorskim pravima priložena ili sadržana u myKWS aplikaciji ne smeju se uklanjati ili menjati
 • nije dozvoljeno nikakvo obrnuto inženjerstvo aplikacije.

(4) myKWS aplikacija i sadržaj izveden iz myKWS aplikacije su zaštićeni autorskim pravima i/ili drugim pravima intelektualne svojine. Ovim potvrđujete da vam korišćenje aplikacije ne daje nikakva prava na softver, robne marke ili sadržaj u vezi sa myKWS aplikacijom i da je možete koristiti samo u potpunoj saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja. Obavezna zakonska prava ostaju nepromenjena.

§ 13 Blokiranje naloga

(1) Kompanija KWS može privremeno ili trajno blokirati vaš myKWS nalog ukoliko:

(a) dođe do raskida ugovornog odnosa stvorenog ovim Uslovima korišćenja. U ovom slučaju, vaš nalog će biti blokiran čim raskid stupi na snagu.

(b) postoje specifične naznake da kršite ove Uslove korišćenja;

(c) kompanija KWS inače ima legitiman interes da blokira vaš nalog, na primer, ako prekršite ili ste prekršili važeći zakon pri korišćenju Sadržaja ili myKWS Tools-a dostupnih na myKWS-u ili ako postoje tehnički razlozi koji zahtevaju da se vaš nalog blokira.

(2) Ukoliko je vaš nalog privremeno ili trajno blokiran, kompanija KWS blokira vaše pravo pristupa. Trajno blokirano pravo pristupa ne može se ponovo uspostaviti. Trajno blokirane osobe su isključene iz korišćenja myKWS-a i ne mogu se ponovo registrovati na myKWS.

§ 14 Zaštita podataka

Standardi kvaliteta kompanije KWS zahtevaju odgovorno rukovanje ličnim podacima korisnika. Prilikom obrade podataka, kompanija KWS se pridržava svih zakonskih odredbi. Politika zaštite podataka dostupna na veb lokaciji kompanije KWS sadrži pregled vrste podataka koji se prikupljaju, na koji se način podaci koriste i prenose i na koji način možete zahtevati otkrivanje podataka koje pruža kompanija KWS.

§ 15 NEPRIHVATANJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

(1) IZUZEV U OBIMU IZRIČITO NAVEDENOM U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, KOMPANIJA KWS VAM NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, IZJAVE, OBEĆANJA ILI DRUGA OBAVEZIVANJA U VEZI SA:

(a) DOSTUPNOŠĆU, FUNKCIONALNOŠĆU, UČINKOM, BRZINAMA PRENOSA, SADRŽAJEM, KAŠNJENJEM, TAČNOŠĆU I/ILI BEZBEDNOŠĆU MYKWS-a I MYKWS TOOLS-a ILI

(b) KVALITETOM I/ILI POUZDANOŠĆU BILO KOG SADRŽAJA, REZULTATA ILI PREPORUKA GENERISANIH I/ILI PREGLEDANIH POMOĆU MYKWS TOOLS-a.

(2) SVE DRUGE GARANCIJE, USLOVI, IZJAVE, OBEĆANJA I/ILI OBAVEZIVANJA (BILO PISANI ILI USMENI, IZRIČITI ILI PODRAZUMEVANI STATUTOM, OPŠTIM PRAVOM, OBIČAJEM, TRGOVINSKOM UPOTREBOM, POSLOVANJEM ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI I ONE U POGLEDU ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI UPOTREBU, TAČNOSTI, ADEKVATNOSTI, POTPUNOSTI ILI BLAGOVREMENOSTI) OVIM SU ISKLJUČENI U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM.

(3) NIŠTA U OVIM USLOVIMA UPOTREBE NEĆE OGRANIČITI ILI ISKLJUČITI:

(a) VAŠA ZAKONSKA PRAVA ILI

(b) VAŠU ILI ODGOVORNOST KOMPANIJE KWS U POGLEDU BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA: (I) VEZANIH ZA SMRT ILI TELESNE POVREDE PROUZROKOVANE NEMAROM TE STRANE (ILI NJENOG OSOBLJA); (II) PROIZAŠLIH IZ BILO KAKVE PREVARE (UKLJUČUJUĆI LAŽNO PREDSTAVLJANJE) KOJU JE UČINILA TA STRANA I (III) ZA KOJE ODGOVORNOST NE MOŽE BITI NA DRUGI NAČIN OGRANIČENA ILI ISKLJUČENA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA.

(4) U SKLADU SA § 15 (3), KOMPANIJA KWS OVIM ISKLJUČUJE SVU ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU NASTALU U VEZI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA I MYKWS-om, BILO PO OSNOVU UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ZAKONA ILI NA DRUGI NAČIN. POSEBNO, KOMPANIJA KWS ISKLJUČUJE SVU ODGOVORNOST:

(a) VEZANU ZA: (I) KORIŠĆENJE MYKWS-a, MYKWS TOOLS-a I DRUGOG SADRŽAJA; (II) NEDOSTUPNOST ILI NEPRISTUPAČNOST MYKWS-a, MYKWS TOOLS-a I SADRŽAJA; (III) BILO KAKVA OTKAZIVANJA MREŽE I/ILI INFRASTRUKTURE TREĆEG LICA KOJA SE KORISTI U VEZI SA MYKWS-om; (IV) BILO KOJE POGREŠNE, NETAČNE, OŠTEĆENE, NEPOTPUNE, NEDOSTAVLJENE, POGREŠNO UPUĆENE ILI POGREŠNO OZNAČENE SADRŽAJE ILI DRUGE PODATKE; (V) BILO KOJI VIRUS ILI ŠTETNE KOMPONENTE ILI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH SISTEMA I/ILI (VI) BILO KAKAV NEOVLAŠĆENI PRISTUP I/ILI PRODOR MYKWS-a I/ILI

(b) ZA: (I) GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA; (II) GUBITAK PREDVIĐENE UŠTEDE; (III) GUBITAK UGOVORA, POSLA ILI MOGUĆNOSTI; (IV) GUBITAK, UNIŠTAVANJE ILI OŠTEĆENJE PODATAKA; (V) GUBITAK UGLEDA ILI REPUTACIJE; (VI) INDIREKTNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE BILO KOJE PRIRODE, UKLJUČUJUĆI SVE GUBITKE OPISANE U STAVKAMA OD (I) DO (V) KOJI BI SE MOGLI SMATRATI INDIREKTNIM ILI POSLEDIČNIM, U SVAKOJ STAVCI OD (I) DO (VI) BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU ILI NE RAZUMNO PREDVIDIVI, RAZUMNO RAZMOTRENI, STVARNO PREDVIĐENI ILI STVARNO RAZMOTRENI OD STRANE VAS ILI KOMPANIJE KWS U VREME KADA STE PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠĆENJA.

§ 16 Obaveštenja

Ukoliko nije izričito drugačije dogovoreno u ovim Uslovima korišćenja, sva obaveštenja u kontekstu korišćenja myKWS-a biće vam poslata u pisanoj formi na fizičku adresu ili putem e-pošte.

Adresa e-pošte kompanije KWS je: mykws.rs@remove-this.kws.com Poštanska adresa kompanije KWS je: Industrijska 5, 21220 Bečej, Srbija. Ovi kontakt podaci se mogu promeniti. U tom slučaju, kompanija KWS će vas obavestiti o tim promenama.

Vaša adresa e-pošte i poštanska adresa je ona koju ste uneli kada ste se registrovali za korišćenje myKWS-a. Ukoliko dođe do promene vaših kontakt podataka, molimo vas da nas obavestite o takvim promenama ILI da ažurirate svoj profil na myKWS-u.

§ 17 Celovitost ugovora i odvojivost odredbi

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ceo ugovor između vas i kompanije KWS u pogledu pristupa i korišćenja myKWS-a.

Ako odredba ovih Uslova korišćenja jeste ili postane nevažeća, nezakonita ili neizvršiva, zakonska valjanost i izvršivost preostalih odredbi ostaju nepromenjene. Nevažeća, nezakonita ili neizvršiva odredba smatraće se izmenjenom u minimalnom obimu koji je neophodan da bi bila važeća, zakonita i izvršiva. Ukoliko takva izmena nije moguća, relevantna odredba će se smatrati izbrisanom.

§ 18 Važeće pravo

Ovi Uslovi korišćenja i bilo kakvi sporovi ili zahtevi koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja i/ili sa myKWS-om (uključujući vanugovorne sporove ili zahteve) uređuju se zakonima Engleske i Velsa isključujući Konvenciju UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

§ 19 Sporovi i nadležnost

Isključiva mesna nadležnost za sve sporove koji proizađu iz ovih Uslova korišćenja je, koliko je to zakonom dozvoljeno, Hanover.

Niko osim vas ili nas nema pravo da na osnovu Zakona o ugovorima (Prava trećih lica) iz 1998. godine izvršava bilo koji od ovih Uslova korišćenja.

§ 20 Odricanje

Odricanje od bilo kog prava, ovlašćenja, privilegije ili pravnog leka (bilo prema ovim Uslovima korišćenja, opštem pravu, pravičnosti, statutu ili na neki drugi način) stupa na snagu samo ako je dato obaveštavanjem i neće se smatrati odricanjem od bilo kog sledećeg kršenja ili neizvršenja.

Dana: Bečej, Mart 2021