ACCESS

Tolerantnost na sulfonil ureu

  • Visoko tolerantan na herbicide sulfonil uree
  • Genetski otporan na plamenjaču ( rase kontrolisane genom PI6)
  • Na Volovod ( sve rase prisutne u Srbiji ) , rdju i suncokretov moljac

Prednosti

  • Visoko tolerantan prema Phomopsis - u i Macrophomina
  • Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na fome koje se javljaju na korenu, stablu i glavi
  • Biljke imaju bujan habitus i tolerantne su na poleganje
  • Adaptibilan i moze se gajiti u različitim agroekološkim uslovima
  • Sadržaj ulja 48 -51%
  • Rеšava problem većine širokolisnih korova kao što je palamida uz obaveznu upotrebu herbicida

Kontakt