Uljana repica 360º

Savršen ciklus

Kompanija KWS nudi poljoprivrednim proizvođačima hibride uljane repice testirane u razgranatoj mreži ogleda u celoj Evropi, koji su prilagođeni različitim uslovima proizvodnje. Ovo su hibridi koji se odlikuju:

1. KWS hibridno seme - prvi korak ka uspešnoj proizvodnji uljane repice (genetske i fizičke karakteristike)

2. Veoma dobar rani razvoj - bolja priprema useva za izazove koji slede (napad štetočina, tolerantnost na hladnoću)

3. Snažan razvoj u proleće sa izraženim grananjem i velikim brojem mahuna (izbegavanje kasnih mrazeva u proleće, takvi hibridi se više dopadaju proizvođačima - zeleniji/bujniji/bolja fotosinteza/viši prinos)

4. Visok potencijal prinosa koji je, između ostalog omogućen i visokom tolerantnosti na pucanje mahuna.

Međutim, uslovi proizvodnje u našoj zemlji su vrlo različiti i mogu varirati od regiona do regiona, od parcele do parcele. Zato je potrebno poznavati i druge specifičnosti koje poseduju KWS hibridi uljane repice i na osnovu toga odabrati odgovarajući hibrid koji će u datim uslovima dati i najbolje rezultate. Poznavanje glavnih karakteristika hibrida koje planirate da posejete su ključ koji otvara vrata uspešne proizvodnje. Izaberite odgovarajući ključ koji će otvoriti vrata vašem profitu. Od procesa selekcije, zatim preko proizvodnje hibridnog semena, savetima stručnih timova sve do žetve, kompanija KWS je zaokružila celokupan proces - 360º.

Pored izbora odgovarajućeg hibrida za vašu njivu, zbog variranja proizvodnih uslova potrebno je da vodite računa i o tehnologiji proizvodnje, odnosno o još 9 značajnih koraka:

1. Vodite računa o plodoredu - Najbolje je da se pravi pauza u trajanju od 3 godine pre ponovnog gajenja uljane repice na istom polju.

2. Vodite računa o obradi zemljišta - Pre svega, potrebno je obratiti pažnju na zaoravanje strnjišta, ukoliko su predusev bila strna žita, i osnovnu obradu zemljišta.

3. Obratite pažnju na vreme setve - Pravi termin setve predstavlja zapravo uvek kompromis, ali setva u septembru se pokazala najboljom za razvitak optimalnog broja biljaka.

4. Odredite količinu semena za setvu i obavite setvu na odgovarajući način (kod određivanja količine semena za setvu, pomoći će Vam podatak o klijavosti semena koji možete pronaći na atestu ili deklaraciji semena za dati hibrid)

5. Obratite pažnju na primenu herbicida - Na parcelama čistim od korova primena herbicida može da izostane. Ako je parcela jako zakorovljena gajena biljka može da zaostane u porastu i da tokom zime izmrzne zbog nedovoljne razvijenosti.

6. Obratite pažnju na primenu insekticida i praćenje štetočina - Na osnovu prisustva štetočina planirati primenu odgovarajućih insekticida. Krajem marta moguće je početi zaštitu od repičine pipe, a početkom aprila od repičinog sjajnika.

7. U jesen, uljana repica ne sme biti gladna - U jesen je važno da uljana repica ima na raspolaganju dovoljne količine hraniva, jer pre zime formira 40 % svoje mase i tada se određuje potencijal za prinos. Fosfor i kalijum primeniti pre setve (potrebe biljaka su 30-40 kg fosfora i 40-50 kg kalijuma po jednoj toni planiranog prinosa) . Na dobro snabdevenom zemljištu moguće je izbeći đubrenje azotom, ukoliko ima dovoljno azota u zemljištu za brz razvoj mladih biljaka. Primena većih količina đubriva u jesen može dovesti do sekundarnih posledica (veći vegetativni porast, produžena vegetacija, smanjena tolerantnost na mraz). Maksimalna doza azota u zavisnosti od zemljišta je od 30 do 50 kg/ha.

8. Pripremiti dobre uslove za prezimljavanje - Za optimalni predzimski razvoj ozime uljane repice potrebno je voditi računa o sledećim faktorima:
- gustina od 30 do 40 biljaka/m2 kod hibrida i od 40 do 60 biljaka/m2 kod sorti
- snažno razvijen korenov sistem biljke (po mogućstvu > 8 mm prečnika vrata korena „debljine palca“)
- dužina korena da je veća od 20 cm
- uljane repica bi trebalo da pređe u stadijum razvitka rozete tokom zime i da ne pređe dužinu izdanaka od 2 cm

9. I u proleće uljana repica ne sme biti gladna i bolesna - Primena azota početkom proleća (prilikom kretanja vegetacije)
- Primena azota kasnije u vegetaciji (pojava prvih cvetnih pupoljaka). Kod primene azota u oba slučaja vodite računa o količini koja je primenjena u jesen i potrebama biljaka (potrebe su 50-70 kg po toni planiranog prinosa)
- Možete primeniti i đubriva koja sadrže sumpor (S) i bor (B), jer imaju značajnu ulogu u cvetanju uljane repice
- Upotreba regulatora rasta/fungicida u proleće

Uljana repica 360º

PONUDA HIBRIDA ZA 2020.

Sorta Tip
KWS CIRILL CL novo HIBRID ZA CLEARFIELD TEHNOLOGIJU PROIZVODNJE
GORDON KWS VISOKI PRINOSI UZ MALE GUBITKE U ŽETVI
HYBRIROCK PRINOS I PROFITABILNOST
UMBERTO KWS VISOKA TOLERANTNOST MAHUNA NA PUCANJE U ŽETVI