• KWS_bluehende_rapstraube.jpg
    KWS Uljana repica

Naši hibridi uljane repice

Naša zemlja raspolaže sa povoljnim zemljišnim i klimatskim uslovima za gajenje uljane repice. Međutim, postoje i dva ograničavajuća faktora kada je u pitanju proizvodnja ove kulture. To su u nekim godinama izrazito mala količina padavina (pogotovo pre i za vreme setve) i loša mehanizacija (što utiče na velike gubitke u žetvi i transportu). Međutim, u poslednje vreme I u pogledu kvaliteta mehanizacije ima napretka, te je ovaj faktor sve manje ograničavajući. Sa druge strane, površina pod ovom kulturom se nakon značajnih oscilacija stabilizovala i ima trend povećanja.Uljana repica je veoma poželjna kao predusev mnogim kulturama, pre svega jer:Ima pozitivan uticaj na strukturu zemljišta, što omogućava obradu zemljišta bez upotrebe pluga za naredni usev.Utiče na poboljšanje biološke aktivnosti u zemljištu.

Utiče na poboljšanje balansa humusa u zemljištu.Utiče na smanjenje troškova za obradu zemljišta, đubrenja azotom i zaštite biljaka kod narednog useva u plodoredu.Svojim aktivnostima u selekciji koje su intenzivne i okrenute prema praksi,kompanija KWSdoprinosi tome da odabirom i razvojem hibrida uljane repice koje daju visok prinos i imaju dobre osobine i perspektivu u budućnosti, proizvodnja ozime uljane repice ostane atraktivna i konkurentna. Dokaz za to su hibridi nove generacije: GORDON KWS, FACTOR KWS i UMBERTO KWS, a od ove sezone i HYBRIROCK, koji svojim visokim potencijalom za prinos, visokom tolerantnoscu na bolesti i visokom tolerantnoscu na pucanje mahuna u zetvi omogucuju poljoprivrednim proizvodjacima najbolje rezultate u datim uslovima proizvodnje.

dr Pavle Sklenar
Generalni direktor

Ponuda hibrida za 2020.

Sorta Tip
KWS CIRILL CL novo HIBRID ZA CLEARFIELD TEHNOLOGIJU PROIZVODNJE
GORDON KWS VISOKI PRINOSI UZ MALE GUBITKE U ŽETVI
HYBRIROCK PRINOS I PROFITABILNOST
UMBERTO KWS VISOKA TOLERANTNOST MAHUNA NA PUCANJE U ŽETVI

Ovde možete pronaći vesti za uljanu repicu

Preuzmi - Katalog uljana repica 2019

Kontakt